SkatteMail 2018, uge 35

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indholder bl.a. beskrivelse af de skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Varmeværks deltagelse i andelsselskab udløser ikke selskabsskat
Skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019
Principiel højesteretsdom om skattemyndighedernes varslingsfrist
Finansloven 2019 – generationsskifte af virksomheder
Salg af gammel vindmølle og investering i en ny

Afgørelser
Værdi af fri bil - Bilforhandler
Værdi af fri bil - Bilforhandler
Maskeret udbytte/udlodning via cirkulært lånearrangement
Ændring af aktieavance og fremførselsberettiget tab
Aktieindkomst - Værdi af fri bolig ved udleje til forældre

Domme
Personbefordring - fast arbejdssted

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Varmeværks deltagelse i andelsselskab udløser ikke selskabsskat

Skatterådet har i et bindende svar tilkendegivet, at et varmeværk ikke bliver beskattet af varmeaktiviteterne, hvis [...]


EY

Skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019

Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til finanslov for 2019. Vi giver en kort beskrivelse af de skatte- og afgiftsmæssige forslag, som finanslovsudspillet indeholder.


Kammeradvokaten

Principiel højesteretsdom om skattemyndighedernes varslingsfrist

Højesteret fastslår i en ”Money Transfer-sag”, at SKATs varslingsfrist på 6 måneder først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT kan sende en agterskrivelse og ikke allerede fra det tidspunkt, hvor SKAT har klargjort oplysningerne fra banken til sagsbehandling.


Lundgrens

Finansloven 2019 – generationsskifte af virksomheder

Som optakt til fremlæggelsen af forslaget til Finansloven 2019 havde Liberal Alliance og Konservative Folkeparti foreslået en afskaffelse af afgiften ved generationsskifte i virksomheder, hvilket Dansk Folkeparti dog modsatte sig.Resultatet er derfor blevet, at aftalen om nedtrapning af satsen for arveafgiften ved generationsskifte i virksomheder fra 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fortsat står ved magt.Satserne er således:7 % arveafgift ved generationsskifte i 20186 % arveafgift ved generationsskifte i 2019


SEGES

Salg af gammel vindmølle og investering i en ny

Har du en gammel vindmølle, der skal tages ned, og skal du investere i et nyt vindmølleprojekt, så skal du være opmærksom på beskatningen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Værdi af fri bil - Bilforhandler

SKM2018.451.LSR

En klager, der i selskabsform sammen med sin far drev virksomhed som bilforhandler, var af SKAT anset for at have haft forskellige biler til rådighed og var derfor beskattet af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4 og ligningslovens §16 A. Da de i sagen omhandlede biler ikke havde befundet sig på klagers privatadresse, da der ikke var tale om særlige luksusbiler, der var uegnede til selskabets erhvervsmæssige formål, og da der i øvrigt ikke var forhold i sagen, der talte for, at bilerne havde været anvendt privat, fandt Landsskatteretten, at bevisbyrden for, at bilerne havde stået til rådighed for klagers private kørsel efter praksis påhvilede SKAT. Da denne bevisbyrde ikke var løftet, skulle der ikke ske beskatning af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4. De påklagede ansættelser blev derfor nedsat til 0.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Værdi af fri bil - Bilforhandler

SKM2018.450.LSR

En klager, der i selskabsform sammen med sin søn drev virksomhed som bilforhandler, var af SKAT anset for at have haft forskellige biler til rådighed og var derfor beskattet af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4 og ligningslovens § 16 A. Da de i sagen omhandlede biler ikke havde befundet sig på klagers privatadresse, da der ikke var tale om særlige luksusbiler, der var uegnede til selskabets erhvervsmæssige formål, og da der i øvrigt ikke var forhold i sagen, der talte for, at bilerne havde været anvendt privat, fandt Landsskatteretten, at bevisbyrden for, at bilerne havde stået til rådighed for klagers private kørsel efter praksis påhvilede SKAT. Da denne bevisbyrde ikke var løftet, skulle der ikke ske beskatning af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4. De påklagede ansættelser blev derfor nedsat til 0.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Maskeret udbytte/udlodning via cirkulært lånearrangement

SKM2018.449.LSR

Et selskabs udlån til et andet selskab blev anset for udbytte, jf. ligningslovens § 16 E og § 16 A, idet der reelt blev stillet midler til rådighed for klagers hustru. Landsskatteretten foretog en samlet bedømmelse af tre samtidigt indgåede aftaler.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ændring af aktieavance og fremførselsberettiget tab

SKM2018.448.LSR

SKAT ansås berettiget til at genoptage en sag om beskatning af aktiegevinster og -tab for årene 2011-2014, idet skatteyder ikke havde selvangivet gevinst og tab på værdipapirer de pågældende år, og idet klagerens skatteforhold ikke kunne anses omfattet af den korte ligningsfrist, og da klageren måtte anses at have handlet groft uagtsomt. Gevinster og tab blev opgjort på grundlag af SKATs værdipapirsystem.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Aktieindkomst - Værdi af fri bolig ved udleje til forældre

SKM2018.447.LSR

Landsskatteretten fandt, at en hovedanpartshavers udleje af en bolig til forældre til underpris var omfattet af rådighedsbeskatningen efter ligningslovens § 16 A. Der var ikke indtrådt forældelse, idet Landsskatteretten fandt, at der på baggrund af en anpartshaveroverenskomst forelå bestemmende indflydelse, således at der forelå en kontrolleret transaktion omfattet af fristen i skattekontrollovens § 3 B, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Personbefordring - fast arbejdssted

SKM2018.456.BR

Skatteyderen havde taget fuldt fradrag for kørsel til et hospital, hvor han udførte vagtlægearbejde. SKAT tilsidesatte skatteyderens opgørelse over fradraget med den begrundelse, at der alene var adgang til et mindre fradrag efter ligningslovens § 9 C.

Retten fandt først og fremmest, at kørslen ikke var omfattet af statsskattelovens § 6 a, stk. 1, litra a, da det væsentligste formål med kørslen var personbefordring af skatteyderen og ikke at transportere det medbragte lægeudstyr. Dernæst fandt retten, at kørslen heller ikke var omfattet af ligningslovens § 9 B, stk. 1, idet hospitalerne måtte anses for det faste arbejdssted for det indtægtsgivende arbejde. Da det var ubestridt, at skatteyderen i mere end 60 dage inden for 12 måneder havde kørt til hospitalerne, var betingelserne for fradrag ikke opfyldt.

I sagen havde skatteyderen endvidere taget fradrag for kørsel fra sin bopæl til sine private patienter. SKAT havde tilsidesat det selvangivne fradrag og i stedet opgjort fradraget skønsmæssigt. Retten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn. I den forbindelse lagde retten vægt på, at skatteyderens egne opgørelser ikke kunne lægges til grund i sagen, og at de udgifter, som sagsøgeren ønskede fradrag for, i øvrigt ikke var dokumenteret.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Begrebet ”bosat” i den nordiske dødsbokonvention

Procesbevillingsnævnet har den 22. august 2018 meddelt tre arvinger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. marts 2018.


Højesteret
Om et gældsforhold var reelt og om ekstraordinær skatteansættelse

Pengeoverførsler fra et Cayman Islands-selskab blev anset for løn og dermed skattepligtig indkomst, og der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0991925
Genoptagelse af rettens kendelse
Klageren har den 31. oktober 2017 bedt Landsskatteretten om at genoptage rettens afgørelse. Anmodningen imødekommes ikke.
Afsagt: 18-07-2018

Journalnr: 18/0001144
Tab på fordring
Klagen KV bindende svar på spørgsmål om fradragsret for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-07-2018

Journalnr: 18/0003695
Tab på fordring
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-07-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-09-2018 - 02-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - materiel selektivitet - foreligger ikke - kriterium om generel tilgængelighed - generel foranstaltning - referenceramme - sammenlignelighed - begrundet i arten eller den generelle opbygning af referencerammen - afgiftsfordel - afgift på erhvervelse af fast ejendom - fritagelse til fordel for omdannelsesdispositioner inden for en koncern - betingelse om ejerandel på mindst 95% af selskabskapitalen i de deltagende selskaber - ejerskab i perioder på fem år før og efter omdannelsesdispositionen

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag

Dom C-685/16 Frie kapitalbevægelser EV
Dato: 20-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF til 65 TEUF - frie kapitalbevægelser - nedsættelse af skattepligtig indkomst - moderselskabs andele i et kapitalselskab, der har sin ledelse og sit hjemsted i et tredjeland - udbytte udloddet til moderselskabet - strengere betingelser for skattemæssig fradragsret end for fradrag af indtægter fra andele i et indenlandsk kapitalselskab, der ikke er skattefritaget

Tidligere dokument: C-685/16 Frie kapitalbevægelser EV - Dom
Tidligere dokument: C-685/16 Frie kapitalbevægelser EV - Indstilling

Indstilling C-581/17 Wächtler
Dato: 27-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer - flytning af det skattemæssige hjemsted til Schweiz - lovgivning i en medlemsstat, hvorefter latente kapitalgevinster af selskabsandele beskattes i et sådant tilfælde

Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Dom
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Indstilling
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-405/18 AURES Holdings

1) Kan begrebet etableringsfrihed som omhandlet i artikel 49 TEUF anses for at omfatte en simpel flytning af stedet for en virksomheds ledelse fra en medlemsstat til en anden medlemsstat?

2) Hvis det er tilfældet, er det da i strid med artikel 49, 52 og 54 TEUF, såfremt national lovgivning ikke tillader en enhed fra en anden medlemsstat, i forbindelse med en flytning af dens [...]


Indstillinger
C-416/17 Etableringsfrihed Kommissionen mod Frankrig

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 49 TEUF, 63TEUF og artikel 267, stk. 3, TEUF - kædebeskatning - forskelsbehandling afhængigt af den medlemsstat, i hvilken datterdatterselskabet har hjemsted - krav til beviser for adgang til at få tilbagebetalt forskudsskat - loft over adgangen til tilbagebetaling - dom af 15. september 2011, Accor (C-310/09, EU:C:2011:581) - national ret, der træffer afgørelse i sidste instans - national retspraksis, som ikke er i overensstemmelse med Domstolens dom - pligt til at forelægge præjudicielle spørgsmål

Generaladvokatens indstilling:

1) Conseil d’États (øverste domstol i forvaltningsretlige sager) retspraksis har ved at undlade at tage hensyn til den beskatning, som datterdatterselskaber, der er etableret i en anden medlemsstat end Frankrig, er pålagt, mens den ordning, der finder anvendelse på datterdatterselskaber, der er etableret i Frankrig, gjorde det muligt for disse at betale udbytte til det mellemliggende selskab, der var fritaget for den skat, som de var pålagt, opretholdt den forskelsbehandling, som Domstolen konstaterede i dom af 15. september 2011, Accor (C-310/09, EU:C:2011:581), og Den Franske Republik har dermed tilsidesat de forpligtelser, der påhviler den i henhold til artikel 49 TEUF og 63 TEUF.

2) Den Franske Republik har tilsidesat den forpligtelse, der i henhold til artikel 267, stk. 3, TEUF påhviler den, eftersom Conseil d’État (øverste domstol i forvaltningsretlige sager) ikke har indbragt sagen for Domstolen, selv om hensyntagen til den skat, som ikke-hjemmehørende datterdatterselskaber har betalt, var et EU-retligt spørgsmål, der kunne påvirke afgørelsen af de sager, der var indbragt for Conseil d’État (øverste domstol i forvaltningsretlige sager), og selv om en korrekt anvendelse af EU-retten ikke fremgik med en sådan klarhed, at der ikke forelå nogen rimelig tvivl.

3) I øvrigt frifindes Den Franske Republik.

4) Den Franske Republik bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af Europa-Kommissionens omkostninger, mens Kommissionen bærer halvdelen af sine egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Referat af møde i Skattekontaktudvalget den 19. juni 2018


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til investorfradragslov
Oprettelsesdato: 31-08-2018
Høringsfrist: 28-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 29

Orientering vedrørende (selvstændige momsgrupper)Til SAU vedr. L 237 A
SAU 237 - svar på spm. 16

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-18 fra KPKG Acor Tax, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 259

Henvendelse af 26. august 2018 fra Per Bo, Helsingør vedrørende vilkårlighed mht. ejendomsvurderinger

Bilag 260

Halvårlig teknisk gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 261

Henvendelse af 27/8-18 fra Henrik Holmlund Thomsen, Vanløse, vedrørende skatteforhold på digitale platforme

Bilag 262

Orientering om Statsrevisorernes kritik af Skatteministeriets udmøntning af reserve til styrkelse af inddrivelsen

Bilag 263

Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL19 og skatteudgifter den 30. august 2018

Bilag 264

Forslag til finanslov for 2019 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Spørgsmål og svar

Spm. 491

Vil ministeren kommentere den problemstilling, der rejses i henvendelsen fra Hjarne Jakobsen, om skat på engangsudbetaling af pension, jf. SAU alm. del – bilag 246.  Svar  

Spm. 492

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i den gennemsnitlige skattebetaling i de seneste 30 år opgjort i indkomstdeciler?  Svar  

Spm. 495

Ministeren bedes oversende en opdateret skematisk oversigt over de afsatte ressourcer i SKAT til indsatsen mod social dumping i årene fra 2010 og frem til i dag opgjort i millioner kr. og årsværk samt en oversigt over, hvornår de enkelte bevillinger ophører. Ministeren bedes endvidere oplyse årsagen til, at SAU alm. del - spørgsmål 131 af 11. december 2017 efter 7 måneder endnu ikke er besvaret.  Svar  

Spm. 500

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved at foretage ændringer i relation til aktieavancebeskatningslovens §§ 4-4C vedrørende beskatning af henholdsvis skattefrie porteføljeaktier og datterselskabsaktier efter følgende modeller: 1) Udbytte såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes ensartet. Dvs. at skattefriheden for avancer ophæves, og disse beskattes som udbytter, dvs. at 70 pct. af indtægten beskattes.2) Udbytter såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes, således at der svares skat af hele indtægten.3) Vedrørende datterselskabsaktier, bedes ministeren estimere provenuet, hvis man frem for at skulle have mindst 10 pct. af aktiekapitalen for at kunne modtage skattefrie avancer og udbytter skal have henholdsvis: a) 15 pct. af aktiekapitalen før, der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier, b) 20 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier eller c) 25 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier. Ministeren bedes oplyse provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb men før adfærd og efter adfærd samt i varig virkning opdelt på henholdsvis pkt. 1, 2 og 3 samt i kombinationerne punkterne 1+3a, 3b og 3c og punkterne 2+3a, 3b og 3c.  Svar  

Spm. 501

Det fremgår af Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse, at der i perioden 2018-2021 vil blive afsat 25 mio. kr. til den fremadrettede indsats til at bekæmpe international skatteunddragelse. Ministeren bedes redegøre for, hvordan disse midler vil blive anvendt/tænkes anvendt frem mod 2021, og om der ud af disse 25 mio. kr. vil blive disponeret ressourcer til at ansætte flere årsværk til kontrolarbejde på projekterne Money Transfer, Projekt Skattely og Transfer Pricing. Hvis dette er tilfældet, bedes ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der er ansat/planlægges ansat på det/de relevante kontrolprojekter.  Svar  

Spm. 510

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 23. august 2018 om en fælles bund under selskabsskatten i EU, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AR, AS og AT.  Svar  

Spm. 511

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats i SKAT henholdsvis den 26. august 2016 og den 18. november 2016.  Svar  

Spm. 512

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 140, at der i 2017 samlet blev realiseret 9,2 årsværk på kontrolprojektet boligjob i SKAT. Mener ministeren, at kontrollen er tilstrækkelig i lyset af, at der er givet boligjob-fradrag for 11 mia. med en skattemæssig værdi på 3,2 mia. kr.?  Svar  

Spm. 513

Det fremgår af Skatteministeriets pressemeddelelse af 20. august 2018 ”Danskerne har fået 11 mia. kr. i BoligJob-fradrag siden 2015”, at danskerne samlet har fået udbetalt boligjob-fradrag for 11 mia. kr. med en skatteværdi på 3,2 mia. kr. Ministeren bedes redegøre for, om der de facto har været en merudgift til boligjobordningen i forhold til det, man antog, da ordningen blev indført og gjort permanent.  Svar  

Spm. 514

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at 27 pct. af balancekontiene ikke var afstemt pr. 31 december 2017, og at de berørte saldi havde et volumen på i alt 152 mia. kr. Derudover påpeger Statsrevisorerne, at der mangler ordentlig dokumentation vedrørende de i alt 47 mia. kr., som skal systemafstemmes. Mener ministeren, at dette er betryggende, og hvornår vurderer ministeren, at disse forhold er bragt i orden?  Svar  

Spm. 515

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at der er konstateret en fejlbogføring på Skattekontoen, som har medført, at der mangler indtægter for 131 mio. kr. i statsregnskabet. I den modsatte retning er en portion overskydende skatter, som er udbetalt i 2017, ikke indregnet i årsregnskabet for 2017, hvilket betyder, at indtægterne er 318 mio. kr. for høje i 2017. Ministeren bedes redegøre for, hvordan sådanne fejlagtige bogføringer kan finde sted, og hvordan ministeren vil sikre, at der ikke er flere fejlagtige bogføringer på så store beløb.  Svar  

Spm. 516

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for indtægter vedrørende frivillige indbetalinger, der anløber sig beløb på 1,8 mia. kr. i 2017 og 1,6 mia. kr. i 2016. Disse er blot indregnet under ”Penge undervejs”. Ministeren bedes redegøre for sin holdning til dette forhold, og om ikke det er en skærpende omstændighed, at man åbenbart gjorde præcis det samme i 2016 og endnu ikke har bragt det i orden.  Svar  

Spm. 517

Har ministeren det fulde overblik over, om der samlet set er tale om, at der mangler penge i statsregnskabet i forhold til det forventede på baggrund af Rigsrevisionens voldsomme kritik i Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017?  Svar  

Spm. 518

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at der er en lang række problematiske forhold vedrørende tilskrivning af renter. Det fremgår blandt andet af beretningen, at ”SKAT forventer at igangsætte genberegning af de fejlagtigt beregnede renter medio 2018, hvorefter der vil ske tilbagebetaling med rentegodtgørelse til de virksomheder, som har betalt for meget i rente. Derimod vil der ikke ske opkrævning hos de virksomheder, som har betalt for lidt i rente, da opkrævningerne ikke vil kunne beregnes korrekt”. Ministeren bedes svare på, hvor mange penge der forventes, at gå tabt for statskassen på baggrund af dette.  Svar  

Spm. 519

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at ”Der er på tilgodehavender, som administreres i SAP38, ikke foretaget rentetilskrivning siden 2013. Den berørte fordringsmasse er opgjort til ca. 2 mia. kr. og er behæftet med usikkerhed. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en opgørelse af værdien af de manglende renter.” Mener ministeren, at det er acceptabelt, at man her flere år efter stadig ikke har fået løst problemet, og hvornår vurderer ministeren, at problemet er løst, så man kan opgøre værdien af de manglende rentetilskrivninger?  Svar  

Spm. 520

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at Skatteministeriet ikke er enig i Rigsrevisionens vurdering, og udtaler at ”der ikke er en målbar sammenhæng mellem på den ene side tabte restancer og på den anden side restancebeholdningens størrelse eller inddrivelsesaktiviteternes omfang. Derimod afhænger udviklingen i restancebeholdningen i høj grad af konjunkturelle og strukturelle forhold, fx gældsposternes størrelse, sammensætning og fordeling på skyldnernes betalingsevne, der over tid kan skifte både i op- og nedadgående retning”. Skatteministeriet har endvidere oplyst: ”Samlet vurderes det, at den midlertidigt nedsatte inddrivelse – navnlig i forhold til persongæld – ikke indebærer et endeligt tab, hvorfor der for en overvejende del af restancerne alene vil være tale om en periodeforskydning af inddrivelsesprovenuet.” Er ministeren enig med Skatteministeriet i, at der ikke er en målbar sammenhæng mellem inddrivelsesaktiviteternes omfang og restancestørrelsen? Såfremt ministeren er enig med Skatteministeriet i denne konklusion, mener ministeren så, at antallet af medarbejdere i inddrivelsen i princippet er ligegyldig? Mener ministeren, at historien om restancernes udvikling understøtter Skatteministeriets konklusion; er det således kun pga. konjunktur og betalingsevnen hos skyldnere og ikke på grund af EFI’s kollaps, at restancerne er eksploderet? Endeligt bedes ministeren redegøre for, hvordan han vil sikre, at der blot sker en periodeforskydning af restancerne, og at ingen af disse bliver forældet, således at staten igen taber penge.  Svar  

Spm. 521

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at Rigsrevisionen udtaler tvivl om, hvorvidt værdiansættelsesmodellen for restancerne er korrekt, fordi den bygger på en række præmisser for inddrivelsen, som ifølge statsrevisorerne ikke er til stede pt. Er det ministerens vurdering, at dette vil medføre yderligere afskrivninger, som Folketingets partier ikke er blevet gjort bekendt med?  Svar  

Spm. 522

Ministeren bedes opgøre, hvordan antallet af årsværk afsat til regnskabsfunktionen i skattevæsenet har været år for år i perioden 2010-2018, herunder – og ligeledes opgjort i form af antallet af årsværk år for i perioden 2010-2018 – på hvilke lokaliteter arbejdet har fundet sted.  Svar  

Spm. 523

Ministeren bedes opgøre, hvordan ministeren forventer, at udviklingen i antallet af årsværk afsat til regnskabsfunktionen vil blive år for år i perioden 2018-2021, herunder – og ligeledes opgjort i form af antallet af årsværk år for år i perioden 2018-2021 – på hvilke lokaliteter arbejdet forventes at finde sted.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse