SkatteMail 2018, uge 23

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er domineret af en lang afgørelser uden SKM-nummer fra Afgørelsesdatabasen.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lovligt at 'pulje' anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig
Serbia deposits its instrument of ratification for the Multilateral BEPS Convention
Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent
Deleøkonomi

Bindende svar
Akkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte
Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst
Opretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse
Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
Supplerende aftale - incitamentsprogram
Hollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent
Fast driftssted af tysk selskab

Domme
Ekstraordinær genoptagelse - anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetoden
Erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Lovligt at 'pulje' anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig

Når en myndighed modtager flere aktindsigtsanmodninger om det samme emne, er det lovligt at behandle anmodningerne samlet for at spare ressourcer. Men offentlighedslovens tidsfrister skal stadig overholdes i forhold til hver enkelt journalist eller borger


OECD

Serbia deposits its instrument of ratification for the Multilateral BEPS Convention

Today, Serbia deposited its instrument of ratification for the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (multilateral convention or MLI) with the OECD’s Secretary-General, Angel Gurría, therewith underlining its strong commitment to prevent the abuse of tax treaties and base erosion and profit shifting (BEPS) by multinational enterprises.


Ret&Råd Advokater

Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent

Er du virksomhedsejer, og overvejer du at generationsskifte virksomheden, er det nu det skal ske. Ændrede afgiftsregler har gjort det særdeles gunstigt at generationsskifte din virksomhed, men det er måske blot et spørgsmål om tid forinden reglerne strammes igen. Derfor bør generationsskiftet ske nu.


Revisorgruppen Danmark

Deleøkonomi

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Akkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte

SKM2018.260.SR

Skatterådet bekræftede, at der vil være tale om en samlet ordning, jf. kursgevinstlovens § 24, stk. 1, hvis selskabets hovedkreditor akkorderer selskabets gæld, således at der først sker reduktion af selskabets fremførselsberettigede underskud, jf. selskabsskattelovens § 12 A, stk. 1, og § 12 B, og dernæst reduktion i kildeartsbegrænset tab efter aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3.

Skatterådet bekræftede endvidere, at selskabets resterende fremførte aktietab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3, kan modregnes i selskabets fremtidige gevinster på porteføljeaktier uanset et eventuelt ejerskifte, jf. selskabsskattelovens § 12 D, stk. l og 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst

SKM2018.259.SR

Den 1. juli 2016 flyttede spørger til Danmark med sin familie og blev i den forbindelse fuldt skattepligtig til Danmark. Spørger solgte i 2014 aktier i to unoterede østrigske selskaber og var på daværende tidspunkt ikke fuldt skattepligtig til Danmark. Størstedelen af salgssummen blev udbetalt i forbindelse med aftalens indgåelse, men en del blev deponeret på en konto (Escrow account I) i 5 år til sikkerhed for eventuelle indsigelser i forbindelse med købet. Endelig blev et beløb deponeret på en anden konto (Escrow account II), hvor frigivelsen af beløbet var betinget af spørgers yderligere 2 års ansættelse i selskabet eller et koncernforbundet selskab. Derudover havde spørger ret til eventuelle milepælsbetalinger. Skatterådet kan bekræfte, at spørger ikke er skattepligtig til Danmark af beløbet på Escrow account I. Skatterådet kan også bekræfte, at spørger ikke er skattepligtig til Danmark af beløbet på Escrow account II. Skatterådet kan dog ikke bekræfte at fremtidige milepælsbetalinger skal beskattes som aktieindkomst.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Opretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse

SKM2018.258.SR

Skatterådet bekræftede, at foreningen ikke mistede sin skattemæssige status som en andelsbeskattet forening, såfremt foreningen påbegyndte salg af spildvarme til et fjernvarmeselskab fra det nye køleanlæg. Aktiviteten var forenelig med foreningens kooperative formål. Der blev i denne forbindelse lagt særligt vægt på, at køleanlægget ville udgøre et nødvendigt og integreret del af foreningens virke som en kooperativt beskattet forening.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at Spørger havde ret til fuld elafgiftsgodtgørelse for elforbrug anvendt til køling af lager (bortset fra procesafgift), da kølingen alene foregik af hensyn til de processer, som er i lagerarealerne og produktionsområderne, og ikke af hensyn til personers komfort.

Endelig bekræftede Skatterådet, at nyttiggjort varme fra processerne med køling af lagerarealerne og produktionsområderne kunne kvalificeres som overskudsvarme. Spørger skulle derfor maksimalt betale 33 % i afgift af det modtagne vederlag for overskudsvarmen ved salg af dette til et fjernvarmeanlæg.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Renteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.

SKM2018.257.SR

Skatterådet bekræftede, at en renteswap, som indgås med udskudt starttidspunkt, vil have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, når renteswappen afdækker renterisikoen på et erhvervsmæssigt låns fremtidige renteudgifter. Renteafdækningen i henhold til den nye renteswap vil starte samtidigt med, at renteafdækningen på en eksisterende renteswap udløber. Den gamle og den nye renteswap vil således på intet tidspunkt afdække renterisikoen på erhvervslånet i den samme periode, men der vil i en kort periode eksistere 2 renteswaps


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Supplerende aftale - incitamentsprogram

SKM2018.256.SR

Spørger ønsker at indgå en supplerende aftale til et bestående incitamentsprogram med selskabets direktør. De supplerende optioner skal bestå sideløbende med den oprindelige optionsaftale, direktøren er ikke afskåret fra at udnytte den oprindelige aftale og der sker ingen ændringer i den oprindelige aftale. Muligheden for at udnytte den supplerende aftale er dog betinget af, at ikke-vestede optioner i den oprindelige aftale forbliver uudnyttede. Hertil kommer en anden retsstilling i forbindelse med en eventuel change of control begivenheder i den nye aftale. Skatterådet kan bekræfte, at den supplerende aftale ikke betyder at den oprindelige aftale anses for afstået. Skatterådet kan også bekræfte at den supplerende aftale kan benytte regelsættet i ligningslovens § 7 P.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Hollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent

SKM2018.254.SR

Skatterådet bekræftede på baggrund af en samlet konkret vurdering, at et hollandsk Stichting administratie kantoor efter danske skatteregler må anses for at være skattemæssigt transparent.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted af tysk selskab

SKM2018.251.SR

Skatterådet bekræftede imod Spørgers ønske, at H1 GmbH fik fast driftssted i Danmark, jf. art. 5, stk. 3, i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst for den kontrakt, der var indgået med H2 ApS.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetoden

SKM2018.261.ØLR

Landsretten fastslog for det første, at en dom afsagt af EU-Domstolen, der vedrører en anden medlemsstats beskatningsordning, alene kan anses for at have "underkendt" en hidtidig dansk skatteretlig praksis i § 27, stk. 1, nr. 7's forstand, hvis den beskatningsordning (praksis), der er underkendt ved dommen, er identisk med den danske ordning (praksis).

Landsretten fandt, at betingelsen ikke var opfyldt. Landsretten fastslog for det andet, at § 27, stk. 1, nr. 8, i princippet kan føre til genoptagelse i et videre omfang end, hvad der følger af nr. 7, selv når sidstnævnte bestemmelse finder anvendelse, hvis det må lægges til grund, at skattemyndighederne har begået fejl ved at have undladt at foretage praksisændringen på et tidligere tidspunkt end sket. Landsretten fandt, at betingelsen ikke var opfyldt, eftersom den påberåbte praksis fra EU-Domstolen ikke havde indebåret en reel underkendelse af den praksis, som havde fundet anvendelse i sagen. Sagens omkostninger blev ophævet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning

SKM2018.253.BR

Sagsøgeren havde siden 1997 drevet en skrædderivirksomhed i personligt regi med anvendelse af virksomhedsskatteordningen. I 2008 solgte han skrædderivirksomheden til det af ham nystiftede anpartsselskab.

Spørgsmålet i sagen var, om sagsøgeren efter afståelsen af skrædderivirksomheden fortsatte med at drive erhvervsmæssig virksomhed, eller påbegyndte en ny erhvervsvirksomhed og dermed fortsat kunne anvende virksomhedsskatteordningen, eller om sagsøgeren efter afståelsen skulle ophørsbeskattes.

Retten anførte, at virksomhedens årsrapporter ikke afspejlede aktiviteter i virksomheden, udover besiddelse af et gældsbrev fra virksomhedsoverdragelsen. Herudover anførte retten, at sagsøgeren selv havde forklaret, at han - trods en hensigt om at videreføre den personligt drevne virksomhed - var blevet nødt til at bruge størstedelen af sin tid i anpartsselskabet grundet finanskrisen.

Retten fandt herefter, at sagsøgeren ikke uden nærmere dokumentation for sine aktiviteter havde løftet bevisbyrden for, at han fortsat drev erhvervsmæssig virksomhed i personligt regi i 2008 og 2009 eller, at han påbegyndte en ny erhvervsvirksomhed inden udgangen af 2009. Det havde ikke betydning for denne vurdering, at sagsøgeren fra 2013 realiserede sine udviklingsplaner for virksomheden.

Retten fandt derfor, at skattemyndighederne med rette havde anset virksomheden for ophørt i 2008.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.252.VLR

Straf - momssvig - strafudmåling - dokumentfalsk - fælles - og tillægsstraf

T var tiltalt for momssvig og 9 tilfælde af dokumentfalsk. T havde to virksomheder. I den første virksomhed havde han for 3. kvartal 2012 angivet et negativt momstilsvar på 525.000 kr. i stedet for den korrekte angivelse på 0 kr. T havde for den anden virksomhed for 1., 2. og 3. kvartal 2012 angivet et negativt momstilsvar på 179.388 kr., i stedet for mindst 40.770 kr. T unddrog herved for 745.158 kr. i moms i alt. T havde i forbindelse med SKATs afgiftskontrol gjort brug af falske fakturaer eller ordrebekræftelser for at få godkendt indgående moms.

T udeblev i byretten. T var tidligere straffet ved dom af 6. oktober 2010 med ubetinget fængsel og dom af 19. januar 2016 med delvis betinget fængsel.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde ved bevisvurderingen vægt på den foretagne dokumentation af indberetninger, fakturaer og at de skriftlige erklæringer, der er afgivet overfor SKAT af de virksomheder, der angiveligt har udstedt fakturaer til de to virksomheder var ejet af T. Dog blev det unddragne momstilsvar reduceret med 17.395 kr. vedrørende en markise, der tilsyneladende var leveret. T idømtes 1 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 725.000 kr. Byretten udmålte straffen som en fællesstraf således, at den omfattede såvel den betingede som ubetingede del af kombinationsdommen af 19. januar 2016.

For landsretten var såvel anklager og forsvarer af den opfattelse, at den fællesstraf, der skal udmåles, alene skal omfatte den betingede del af kombinationsdommen.

Landsretten var enig heri, med den bemærkning, at afsoning af den ubetingede del af kombinationsdommen nu var indledt.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte straffen til 9 måneders ubetinget fængsel. Straffen var tillige en tillægsstraf til dommene af 19. januar og 8. december 2016.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0733100
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende klagerens lagerbeskattede investeringsbeviser i to A/S. Der klages endvidere over anvendelsen af indgangsværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 16/0131967
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 16/0316709
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2018

Journalnr: 16/1865915
Bonus
Klagen vedrører beskatning af bonus i forbindelse med tegning af en kapitalforsikring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2018

Journalnr: 13/4300356
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af smedjevirksomhed og af virksomhed med biavlermateriel mv. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.

Afsagt: 17-05-2018

Journalnr: 14/2201782
Diverse fradrag
Klagen vedrører ikke godkendte fradrag til bl.a. fysioterapi, avishold, sponsorat mv. Landsskatteretten godkender fradrag i vidt omfang.
Afsagt: 22-05-2018

Journalnr: 13/4554572
Egenbetaling fra patienter
Klagen vedrører beskatning af modtaget egenbetaling fra patienter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 09-05-2018

Journalnr: 14/2540651
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages bl.a. over, at SKAT ikke ekstraordinært har genoptaget skatteansættelsen vedrørende ikke selvangivet tab på lagerbeskattede aktier. Der klages endvidere over SKATs ansættelse for et af de omhandlede indkomstår. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 15/1648535
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT ikke ekstraordinært har genoptaget skatteansættelsen vedrørende ikke selvangivet tab på lagerbeskattede aktier. Der klages endvidere over SKATs ansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 16/0215534
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at at SKAT ekstraordinært har genoptaget skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-05-2018

Journalnr: 15/3153858
Fradrag for tab
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-05-2018

Journalnr: 15/2578177
Fradrag for underskud
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud ved udlejning af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2018

Journalnr: 15/2985768
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed, herunder anvendelse af virksomhedsordningen, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos SKAT.
Afsagt: 07-05-2018

Journalnr: 15/2536311
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af VSO. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2018

Journalnr: 14/3295450
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed og afledte konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2018

Journalnr: 14/3647636
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 16/1076996
Fristoverskridelse
Klagen vedrører nægtet dispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning, jf. aktieavancelovens § 39, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2018

Journalnr: 13/0041337
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører opkrævning af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2018

Journalnr: 16/1050977
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører ansættelse af ikke indeholdt AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2018

Journalnr: 17/0991675
Indkomst, A-skat og AM-bidrag
KS at SKAT har nægtet at anderkende beløb som A-indkomst og hertil indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 15/0758443
Kildeartsbegrænsede tab
Klagen vedrører ikke godkendte kildeartsbegrænsede tab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2018

Journalnr: 16/0007308
Kursus og befordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til typecheckkursus og nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2018

Journalnr: 15/2656557
Lønudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for lønudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 14/0164228
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2018

Journalnr: 15/2179024
Rejse- og befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse og retten til befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2018

Journalnr: 15/2546195
Renteswaps
Sagen drejer sig om, hvorvidt tre renteswaps har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2018

Journalnr: 15/1800662
Salg af skrot
Klagen vedrører beskatning af indtægt ved salg af indsamlet skrot. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2018

Journalnr: 16/0829365
Skønsmæssig ansættelse
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018

Journalnr: 14/5139570
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten efter tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-05-2018

Journalnr: 15/2770770
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2018

Journalnr: 15/3152059
Tab på anparter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for tab på anparter. Sagen hjemvises. Den talmæssige opgørelse overlades til SKAT.
Afsagt: 25-05-2018

Journalnr: 14/3418409
Tab på fordring
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for fordring virksomhed i Jordan. Bestridt, at virksomheden er et datterselskab af et dansk selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2018

Journalnr: 16/0435168
Tab på fordringer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordringer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2018

Journalnr: 17/0887101
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører beskatning af udeholdte indtægter fra bl.a. rengøringsvirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-05-2018

Journalnr: 16/0850532
Udenlandsk arbejdskraft
Klagen skyldes, at SKAT har anset anvendelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-05-2018

Journalnr: 16/1564309
Udenlandsk arbejdskraft
Klagen skyldes, at SKAT har anset vederlag til udenlandsk arbejdskraft for lønmodtagerudgifter m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2018

Journalnr: 15/2451293
Udlejning af ejendom og prostitution
Klagen vedrører beskatning af ikke selvangivet overskud fra udlejning af ejendom samt ansættelse af overskud fra prostitutionsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår udlejning af ejendom, men nedsætter overskuddet fra virksomhed med prostitution til nul.
Afsagt: 24-05-2018

Journalnr: 15/2656590
Yderligere løn og mellemregning
Klagen skyldes, at at SKAT har anset lån fra selskab over mellemregningskonto anset for yderligere løn og har nedsat fradrag for renteudgifter vedr. mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-06-2018 - 10-07-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-650/16 Etableringsfrihed Bevola og Jens W. Trock
Dato: 12-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - artikel 49 TEUF - selskabsskat - etableringsfrihed - hjemmehørende selskab - skattepligtigt overskud - skattelempelse - fradrag for tab i hjemmehørende faste driftssteder - tilladelse - fradrag for tab i ikke-hjemmehørende faste driftssteder - udelukkelse - undtagelse - tilvalgsordning for international sambeskatning

Tidligere dokument: C-650/16 Etableringsfrihed Bevola og Jens W. Trock - Dom
Tidligere dokument: C-650/16 Etableringsfrihed Bevola og Jens W. Trock - Indstilling

Dom C-480/16 Fri udveksling af tjenesteydelser Fidelity Funds m.fl.
Dato: 21-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser og frihed til at foretage betalinger - restriktioner - beskatning af udbytter, der modtages af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) - udbytter, som selskaber hjemmehørende i en medlemsstat betaler til ikke-hjemmehørende investeringsinstitutter - fritagelse for udbytter, som selskaber hjemmehørende i en medlemsstat betaler til hjemmehørende investeringsinstitutter - begrundelser - afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne - sammenhængen i beskatningsordningen - proportionalitet

Tidligere dokument: C-480/16 Fri udveksling af tjenesteydelser Fidelity Funds m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-480/16 Fidelity Funds - Ny sag
Tidligere dokument: C-480/16 Fri udveksling af tjenesteydelser Fidelity Funds - Indstilling

Dom C-203/16 P Statsstøtte Andres (faillite Heitkamp BauHolding) mod Kommissionen
Dato: 28-06-2018
Fiskale bestemmelser

Appel - statsstøtte - tysk skattelovgivning om visse fremførsler af underskud til fremtidige skatteår (»saneringsklausul«) - afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres uforenelig med det indre marked - annullationssøgsmål - formaliteten - artikel 263, stk. 4, TEUF - individuelt berørt person - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrebet »statsstøtte« - betingelsen om selektivitet - fastsættelse af referencerammen - retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder

Tidligere dokument: C-203/16 P Statsstøtte Andres (faillite Heitkamp BauHolding) mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-203/16 P Statsstøtte Andres (faillite Heitkamp BauHolding) mod Kommissionen - Indstilling

Dom C-28/17 Etableringsfrihed NN
Dato: 04-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - artikel 49 TEUF - selskabsskat - national skattelovgivning, der gør muligheden for at overføre tab, som er lidt af et fast driftssted, der er beliggende på det nationale område, og som er fast driftssted for et selskab hjemmehørende i en anden medlemsstat, til et selskab i samme koncern, der ligeledes er beliggende på det nationale område, betinget af, at disse tab ikke kan anvendes ved beregningen af en udenlandsk skat

Tidligere dokument: C-28/17 Etableringsfrihed NN - Dom
Tidligere dokument: C-28/17 Etableringsfrihed NN - Indstilling


Indstillinger
C-135/17 Frie kapitalbevægelser X

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - artikel 56 EF og 57 EF - kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande - restriktioner - »standstill«-klausul - direkte investeringer - lovgivning i en medlemsstat om beskatning af indtægter fra selskaber med hjemsted i udlandet - begrundelse - bekæmpelse af rent kunstige arrangementer - afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen - opretholdelse af en effektiv skattekontrol

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 57, stk. 1, EF skal fortolkes således, at denne artikels anvendelsesområde omfatter en national lovgivning, som pr. 31. december 1993 bestemte, at direkte investeringer i et udenlandsk selskab med hjemsted i et tredjeland skulle beskattes hos en skatteyder i en medlemsstat, såfremt dennes kapitalandel oversteg en tærskel på 10%, og hvis virkninger varede ved efter den 31. december 1993, hvorefter den blev erstattet af en anden national lovgivning, som for så vidt angår direkte investeringer i det væsentlige er identisk med den lovgivning, der eksisterede den 31. december 1993.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 336

Ministeren bedes efter samme model som fremgår af ”Faktaark – virkning for familietyper” opgøre virkningen for følgende typer både for enlige og for par:a) Kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden børnb) Kontanthjælpsmodtagere under 30 år med børnc) Kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden børnd) Kontanthjælpsmodtagere over 30 år med børne) SU-modtagere (for par medtages to SU-modtagere)f) Dagpengemodtagere på maksimal satsg) Højtlønnet med lønindkomst på 600.000 kr. før skath) Højtlønnet med lønindkomst på 1.000.000 kr. før skatMinisteren bedes derudover for samtlige typer nævnt under punkt a-h samt for de i faktaarket præsenterede typer og både for enlige og par beregne, hvordan den økonomiske virkning ville være, hvis man i stedet for at beskære personfradraget hævede bundskatten. Endelig bedes ministeren foretage denne beregning både inklusiv de planlagte besparelser i DR og i en beregning, hvor DR ikke udsættes for de fremlagte besparelser.  Svar  

Spm. 394

Vil ministeren oplyse status på arbejdet med det samlede lovforslag vedrørende bødeforhøjelse og initiativer til hjælp til arbejdsgiverne i sager om illegal arbejdskraft, der ifølge bilag 1 i beretning nr. 1 af almen art afgivet af Skatteudvalget den 8. februar 2018 forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2018?  Svar  

Spm. 395

I forlængelse af svar på L 216 – spørgsmål 11 (folketingsåret 2016-2017), hvori ministeren skriver: ”Der lægges ikke op til, at fradraget skal gælde for indskud i andelsselskaber. Det skyldes, at beskatningen af sådanne selskaber og af andelshaverne adskiller sig markant fra beskatningen af selskabsbeskattede selskaber og deres ejere.”, bedes ministeren oplyse, om han kan bekræfte, at indskud i andelsselskaber i form af andelsbeviser i f.eks. andelskasser beskattes på samme måde som aktier og anparter? Hvis det er tilfældet, bedes ministeren oplyse, hvad begrundelsen så er for at undtage investeringer i andelskasser fra investorfradraget?  Svar  

Spm. 396

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 1.000 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.  Svar  

Spm. 397

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 200 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.  Svar  

Spm. 398

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 100 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.  Svar  

Spm. 399

Ministeren bedes oplyse den samlede størrelse af de 100 største arvebeholdninger, som blev arvet i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede værdi af de arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år. Ministeren bedes ligeledes oplyse det samlede antal arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år.  Svar  

Spm. 400

Ministeren bedes oplyse den samlede størrelse af de 1.000 største arvebeholdninger, som blev arvet i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede værdi af de arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år. Ministeren bedes ligeledes oplyse det samlede antal arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år.  Svar  

Spm. 401

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en skattelettelse de 1.000 største boer havde fået, hvis der ikke havde været nogen bo- og gaveafgift i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i samlet skattelettelse i antal kr. for de 1.000 største boer, den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. for hver af boerne iblandt de 1.000 største boer og endelig som en andel af den samlede skattelettelse, som en afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil give anledning til i det pågældende år.  Svar  

Spm. 402

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en skattelettelse de 100 største boer havde fået, hvis der ikke havde været nogen bo- og gaveafgift i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i samlet skattelettelse i antal kr. for de 100 største boer, den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. for hver af boerne iblandt de 100 største boer og endelig som en andel af den samlede skattelettelse, som en afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil give anledning til i det pågældende år.  Svar  

Spm. 405

Ministeren bedes oversende en oversigt over niveauet af arvebeskatning for store arvesummer (over 10 mio. kr.) i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Holland og Finland.  Svar  

Spm. 406

Ministeren bedes i tabelform redegøre for samtlige muligheder for at gennemføre generationsskifte i virksomheder på baggrund af de nuværende skatteregler, herunder reglerne for skattemæssig succession, gaveoverdragelse, almindeligt salg af aktier eller anparter, lån etc.  Svar  

Spm. 407

Ministeren bedes oplyse gennemsnitsformuen for personer over 17 år i antal kr. ekskl. pensionsformue fordelt på kommuner.  Svar  

Spm. 409

Ministeren bedes oplyse de ti kommuner, hvor borgerne har den største gennemsnitlige nettoformue i antal kr., samt de ti kommuner, hvor borgerne har den mindste gennemsnitlige nettoformue. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvor store nettoformuer borgerne i de ti rigeste og de ti fattigste kommuner i gennemsnit har i antal kr.  Svar  

Spm. 440

Ministeren bedes oversende en oversigt over, hvilke civilretlige sager der er rejst i forbindelse med udbytteskandalen, herunder oversende det materiale, pressen har haft adgang til.  Svar  

Spm. 441

Ministeren bedes oplyse, hvilke danske selskaber og personer der er omfattet af de rejste sager.  Svar  

Spm. 442

Hvad kan ministeren oplyse om den strafferetlige efterforskning i sagen?  Svar  

Spm. 443

Ministeren bedes udarbejde en samlet status over, hvad der er sket i sagen, siden udbytteskandalen blev kendt. Ministeren bedes opdatere oplysningerne i sagen, i takt med at flere civil- og strafferetlige sager bliver rejst.  Svar  

Spm. 444

Kan ministeren bekræfte, at en folkepensionist, der i 2019 starter udbetaling fra dennes ratepensioner og livrenter, fortsat i 2019 kan indbetale til sin ordning med aldersopsparing uden at blive ramt af afgiften på 40 pct.? Denne afgift vil først blive pligtig og aktuel, hvis pensionisten fra og med 2020 foretager indbetaling til sin aldersopsparing, efter at denne i 2019 startede med at få udbetaling fra ratepension og livrente, og da vil afgiften kun ramme den del af indbetalingen, der årligt overstiger grundbeløbet på 4.600 kr. (2010-niveau).  Svar  

Spm. 455

Ministeren bedes kommentere sagen, herunder det offentliges eventuelle interesse, omtalt i artiklen "Parcelhus-ruin spøger på 10. år: - En uheldig og kedelig sag" bragt på Fyens Stiftstidendes hjemmeside den 6. september 2017.  Svar  

Spm. 459

Vil ministeren oplyse, hvorvidt SKAT fortsat måler virksomheders oplevede opdagelsesrisiko for henholdsvis skattesnyd og sort arbejde som tidligere gjort i SKATs årlige holdningsundersøgelse, senest i 2014-udgaven, og hvis ja, oplyse om andelen af virksomheder, der oplevede opdagelsesrisikoen som høj eller meget høj for alle tilgængelige årstal i perioden 2014 - 2018? Hvis SKAT ikke længere måler og/eller offentliggør virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko for skattesnyd og sort arbejde, bedes ministeren redegøre for grundlaget herfor.  Svar  

Spm. 460

Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk Erhvervsstyrelsen har tilknyttet sit erhvervsrettede tilsyn og kontrol generelt, og bekæmpelse af hvidvask specifikt? Ministeren bedes i samme ombæring oplyse udviklingen i antallet af årsværk fra 2006 og frem til i dag, 2018.  Svar  

Spm. 461

Vil ministeren oplyse, hvorvidt det oplyste skatte- og momsgab i SKATs udgivelse "Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne - indkomståret 2014", jf. SAU alm. del – bilag 92, er det mest opdaterede og tilgængelige tal på skatte- og momsgabet blandt små og mellemstore virksomheder? I afkræftende fald bedes ministeren oplyse de nyeste tal, samt hvor stol en del af skatte- og momsgabet, som kan henføres til virksomheder, hvor der er begået fejl med vilje.  Svar  

Spm. 462

Ministeren bedes oplyse: - den gennemsnitlige skattetrækprocent for den øverste indkomstpercentil på baggrund af de nyeste tilgængelige tal,- den gennemsnitlige skattetrækprocent for de danskere, som tjener mere end 1 mio. kr. om året og- den gennemsnitlige skattetrækprocent for de danskere, som har en årsindtjening i størrelsesordenen mellem 498.900 (topskattegrænsen) og 1 mio. kr.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse