SkatteMail 2018, uge 19

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en række omtaler af den nyligt vedtagne mini-skattereform. Desuden er der en række afgørelser uden SKM-numre, hvor skatteydere bl.a. har vundet over SKAT i sager om fri bil.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKATs kontrolaktiviteter i 2018
Ophørspension ved afståelse af virksomhed
BoligJobordningen er nu permanent
Dobbelt op – af indskud på børneopsparing
Slut med skat på fri telefon og internet
Hvornår er en bil specialindrettet?
Lavere skat på arbejdsindkomst
Pas på med aftaler om rentefradragsretten i forbindelse med separation eller skilsmisse
Lavere skat på arbejdsindkomst
Skattepligt

Udkast til styresignal
Fusionsdato ved grænseoverskridende fusion - udkast til styresignal

Bindende svar
Renteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen
Fast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomst
Pengetankreglen, succession, næring, fast ejendom, afvisning
Deleleasing - ej beskatning af fri bil
Uddeling til selvejende institution
Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul

Afgørelser
Dispensation for CFC-beskatning

Domme
Skattefri kursgevinst eller maskeret udlodning
Indeholdelse af A-skat - hæftelse - AM-bidrag - bestemmende indflydelse - fri bil - kontanthævninger - privateudgifter - retsbeskyttet forventning

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

SKATs kontrolaktiviteter i 2018

SKATs kontrolaktiviteter i 2018


Deloitte

Ophørspension ved afståelse af virksomhed

Få svar på, hvilke skatteregler der er gældende i forbindelse virksomhedssalg og indsættelse af provenue på pensionsordninger.


Deloitte

BoligJobordningen er nu permanent

Folketinget har vedtaget lovforslag om at videreføre BoligJobordningen, som nu er en permanent ordning fra og med 2018.


Deloitte

Dobbelt op – af indskud på børneopsparing

Folketinget har vedtaget lovforslag om at forhøje beløbsgrænserne for indskud på børneopsparingskonti til det dobbelte af de tidligere beløbsgrænser.


Deloitte

Slut med skat på fri telefon og internet

Folketinget har vedtaget lovforslag om ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.


Redmark

Hvornår er en bil specialindrettet?

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil


Redmark

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag


Ret&Råd Advokater

Pas på med aftaler om rentefradragsretten i forbindelse med separation eller skilsmisse

Mange ægtefæller køber fast ejendom sammen og optager også fælles lån til finansiering af købet.


Revisorgruppen Danmark

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag


Revisorgruppen Danmark

Skattepligt

Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Fusionsdato ved grænseoverskridende fusion - udkast til styresignal

17-1983697

Styresignalet beskriver den underkendelse af praksis, som fandt sted ved Østre Landsrets dom af 27. oktober 2017 (SKM2017.683.ØLR).

Det fremgår af dommen, at en koncernintern grænseoverskridende fusion mellem et dansk indskydende selskab og et tysk modtagende selskab skulle tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Det indskydende selskabs udtræden af national sambeskatning i forbindelse med fusionen kunne ikke anses for eller sidestilles med ophør af en koncernforbindelse som omhandlet i den dagældende selskabsskattelovs § 31, stk. 3 (nugældende § 31, stk. 5). Dommen underkender således SKATs praksis, som har været, at sådanne fusioner først kunne tillægges skattemæssig virkning fra tidspunktet for vedtagelsen af fusionen.

Som følge af dommen skal der ikke foretages delårsopgørelse efter selskabsskattelovens § 31, stk. 5 (tidligere § 31, stk. 3), for tiden fra udløbet af det indskydende selskabs seneste sædvanlige indkomstår frem til vedtagelsestidspunktet. Efter fusionsskattelovens § 7 skal indkomsten i det indskydende selskab ansættes for perioden fra udløbet af selskabets sidste sædvanlige indkomstår frem til fusionsdatoen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Renteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen

SKM2018.217.SR

Skatterådet fandt, at 2 renteswapaftaler kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, selv om en del af de underliggende erhvervsmæssige lån via valutaswaps reelt var omlagt til en anden valuta. Den tekniske hovedstol af renteswapaftalerne oversteg ikke den erhvervsmæssige gæld i den pågældende valuta.

Skatterådet fandt, at overførsel af renteswapaftalerne til virksomhedsskatteordningen skulle ske ved udløbet af det første indkomstår, hvor swapaftalerne ved skatteansættelsen anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomst

SKM2018.216.SR

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, om aktiviteterne i Danmark ville udgøre et fast driftssted efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, sammenholdt med artikel 5, stk. 3 i den dansk-østrigske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skatterådet tiltrådte, at spørgers aktiviteter, ville udgøre et fast driftssted i Danmark, efter artikel 5, stk. 3, da arbejdets omfang oversteg 12 måneder.

Spørger har i perioden april-august 2017 udført arbejde for kunden. Byggepladsen blev herefter forladt af spørger. Spørger skal i perioden juni-august 2018 udføre nyt arbejde for ordregiveren. Alt arbejde blev, og skal udføres i kundens sommerpause.

Det var oplyst, at kunden, fra start havde besluttet, at en del af forbedringerne skulle udføres som led i kontrakten for arbejdet i 2017, og at en anden del udføres i 2018. Alle forbedringer kunne udføres i en kort periode, men ikke indenfor én sommerpause, pga. driftsmæssige begrundelser.

Driftsmæssige afbrydelser skal medtages i beregningen af byggepladsens levetid, jf. OECD's kommentarer til art. 5, stk. 3, hvilket medfører, at 12-månedersfristen løber fra byggearbejdets start ved udførelsen af byggearbejdet i 2017. Hermed får spørger et fast driftssted i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Pengetankreglen, succession, næring, fast ejendom, afvisning

SKM2018.215.SR

Skatterådet afviser at tage stilling til spørgsmålet om succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34, da det ikke er muligt at foretage en konkret vurdering.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Deleleasing - ej beskatning af fri bil

SKM2018.212.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers koncept for deleleasing er i overensstemmelse med regler og praksis for deleleasing.

Skatterådet bekræfter tilsvarende, at den løbende fordeling af leasingydelserne skal ske månedligt. Dette gælder samtlige udgifter i forbindelse med leasingaftalerne, dvs. leasingydelserne, driftstillæg og ekstraordinære førstegangsydelser.

I tilknytning hertil finder Skatterådet, at det er i overensstemmelse med kravet om en løbende månedlig fordeling, at der udestår en endelig afregning ved leasingperiodens udløb, hvad angår mindre og normalt påregnelige afvigelser af de faktiske afholdte driftsomkostninger i forhold til de budgetterede opkrævede driftsomkostninger, og at eventuelle differencer opkræves eller godskrives leasingtagerne ved opkrævningen af den sidste leasingydelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Uddeling til selvejende institution

SKM2018.211.SR

Skatterådet bekræftede, at et lån ydet på særlige vilkår fra en forening til en selvejende institution er en pengefordring omfattet af kursgevinstlovens § 1, og at lånet ikke er omfattet af kursgevinstlovens § 4. Skatterådet bekræftede videre, at foreningen er omfattet af kursgevinstlovens § 25, stk. 3, vedrørende lånet til den selvejende institution.

Skatterådet bekræftede, at en hel eller delvis eftergivelse af det ydede lån fra foreningen til den selvejende institution kan betragtes som en uddeling omfattet af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, og at uddelingsfradraget udgør kursværdien på eftergivelsestidspunktet for udlånet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul

SKM2018.209.SR

Skatterådet kan bekræfte, at likvidationsprovenuet udloddet fra Spørger til Spørgers svenske moderselskab H1 AB i året hvor Spørger bliver endeligt likvideret ikke er undergivet dansk beskatning. Det er ved afgørelsen tillagt vægt, at beskatningen vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i moder-/datterselskabsdirektivet. H1 AB vil være den retmæssige ejer af likvidationsprovenuet. Ligeledes er erhvervelsen af H2 A/S gennem H1 AB ikke udtryk for misbrug af de fordele, der følger af moder-/datterselskabsdirektivet. Ligningslovens § 3 finder derfor ikke anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Dispensation for CFC-beskatning

SKM2018.213.SR

Skatterådet giver tilladelse til fritagelse fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne for dispensation vurderes at være til stede.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattefri kursgevinst eller maskeret udlodning

SKM2018.208.BR

En skatteyder ydede lån til sit selskab med en hovedstol på 11 mio. kr., men selskabet fik ud fra kursværdibetragtninger kun lånene udbetalt med ca. 4,2 mio. kr. I forbindelse med selskabets tilbagebetalinger af lånene gjorde skatteyderen gældende, at forskellen mellem det udbetalte beløb og lånebeløbet var skattefrie kursgevinster i medfør af den dagældende kursgevinstlovs § 14, stk. 2.

Da lånene var af usædvanlig karakter og måtte antages at være ydet ud fra skattemæssige overvejelser, fandt retten, at forskelsbeløbet ikke var kursgevinster men maskeret udlodning i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1, der skulle beskattes, når betalingen skete.

Retten fandt også, at skatteyderen skulle beskattes af to rentebeløb af lånene, som han ikke havde bevist, han ikke havde modtaget.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indeholdelse af A-skat - hæftelse - AM-bidrag - bestemmende indflydelse - fri bil - kontanthævninger - privateudgifter - retsbeskyttet forventning

SKM2018.206.BR

Sagen angik overordnet om det sagsøgende selskabs direktør, som havde bestemmende indflydelse, var blevet tilgodeset økonomisk ved en række dispositioner foretaget af selskabet, og om selskabet hæftede for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i relation hertil.

Retten fandt det godtgjort, at en af selskabets biler, en Mercedes SUV på gule plader, var anvendt af direktøren på en rejse til Holland. Det var under sagen også tvist om, hvorvidt selskabet hæftede for manglende indeholdelse vedrørende hotelopholdet i Holland. Da retten fandt, at rejsen havde privat karakter, anså retten det blandt andet på denne baggrund også for godtgjort, at Mercedes'en havde stået til privat rådighed for direktøren.

Selskabet ejede endvidere en Ferrari på hvide plader. Retten fandt det ikke bevist, at bilen ikke var anvendt privat, idet retten bemærkede, at der ikke var ført kørebog eller lavet fraskrivelseserklæring, samt at Told- og Skatteregionens afgørelse vedrørende direktørens skatteansættelse for tidligere indkomstår ikke kunne medføre, at selskabet havde opnået en retsbeskyttet forventning om, at der ikke skulle ske beskatning hos direktøren.

Retten fandt derfor, at selskabet hæftede for den manglende indeholdelse vedrørende begge biler.

Retten fandt endvidere, at det påhvilede selskabet at føre bevis for, at en række kontanthævninger foretaget på selskabets kreditkort ikke var tilgået direktøren personligt. Da der ikke var objektive omstændigheder, som understøttede, at kontanterne kun var anvendt til betaling af selskabets udgifter, var det med rette, at skattemyndighederne havde betragtet kontanthævningerne som løn til direktøren. Selskabet hæftede derfor for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Endelig fandt retten, at det ikke var godtgjort, at direktøren havde erhvervet et maleri af selskabet til underpris. Selskabet hæftede derfor ikke for manglende indeholdelse i relation hertil, hvorfor retten hjemviste derfor denne del af sagen til SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2147010
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2018

Journalnr: 15/1797913
Lønindeholdelse
SKAT har givet klageren pålæg om lønindeholdelse, da SKAT har anset klageren for at være hvervgiver i et lønmodtagerforhold. Ydermere blev klageren pålagt pligt til at indeholde AM-bidrag og A- skat, når virksomheden i fremtiden benyttede underleverandører på lignende vilkår. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og ophæver pålæggene.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 14/4308857
Afståelse af ejendomme
KV, om tab ved afståelse af ejendomme kan fradrages i klagerens almindelige indkomst, da klageren er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. SKAT har nægtet fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2018

Journalnr: 16/0678747
Aktieombygning
Der er klaget over Skatterådets bindende svar vedrørende en aktieombytning uden tilladelse og ombytningens skattemæssige konsekvenser for de fysiske ejere. Der er desuden spurgt om beskatning af efterfølgende udlodninger fra et i forbindelse med aktieombytningen oprettet selskab. Landsskatteretten stadfæster Skatterådets besvarelse.
Afsagt: 11-04-2018

Journalnr: 15/2914378
Aktier og finansielle kontrakter
Klagen vedrører opgørelse af gevinst på aktier og tab på finansielle kontrakter. Landsskatteretten godkender det selvangivne.
Afsagt: 12-04-2018

Journalnr: 17/0017824
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje og lønmodtagerforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 14/0008754
Betalinger for selvskyldnerkaution
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet grundlaget for selskabets skatteansættelse, idet betalinger til selskabets hovedaktionær for stillelse af selvskyldnerkaution ikke anses fradragsberettigede for selskabet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 15/1115148
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører bl.a. beskatning af værdi af fri bolig, fradrag for ejendomsskat mv., udgifter til dyrehold og biludgifter afholdt af ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-03-2018

Journalnr: 13/6625020
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører skønsmæssige forhøjelser og ansættelse af maskeret udlodning. Spørgsmål om fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 23-03-2018

Journalnr: 14/1819967
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag grundet utilstrækkelig dokumentation. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-04-2018

Journalnr: 16/1792927
Diverse nedsættelse
Klagen vedrører diverse nedsættelse af indkomst og indeholdte beløb, der af SKAT alle er nedsat til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 17/0987064
Diverse nedsættelser
Klagen vedrører SKATs nedsættelse af indkomst, indeholdt skat mv. til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-04-2018

Journalnr: 15/0198981
Ejendomsavance
Klagen vedrører om salg af areal er skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Landsskatteretten anser avancen for skattefri.
Afsagt: 13-04-2018

Journalnr: 16/1375046
Ejendomsværdiskat
Klagen vedrører fastsættelse af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 15/2094521
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed og fiskerfradrag idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 14/0032596
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og beskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2018

Journalnr: 13/6628688
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, spørgsmål om forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018

Journalnr: 15/1123369
Fradrag for underskud af virksomhed mv.
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed og beskatning efter kapitalafkastordningen idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2018

Journalnr: 15/2167954
Genoptagelse - lempelse
Klagen skyldes, at at SKAT har nægtet at genoptage skatteansættelsen med henblik på en vurdering af, om klageren er berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A og vedrørende fradrag for udenlandske sociale bidrag efter ligningslovens § 8 M. Landsskatteretten hjemviser sagen til SKAT.
Afsagt: 25-04-2018

Journalnr: 14/2349161
Hævninger
Der klages over, at SKAT har anset hævninger i selskab som løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelserne og omklassificerer i øvrigt dele af den bevarede forhøjelse.
Afsagt: 19-04-2018

Journalnr: 17/0088022
Indeholdelsespligt og momstilsvar
Klagen vedrører pålæg om betaling af manglende indholdt AM-bidrag og A-skat og forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2018

Journalnr: 15/1996590
Kursusudgift
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for kursusudgift. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 12-04-2018

Journalnr: 14/3510718
Lønindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har anset den af selskabet opgjorte omsætning i indkomståret 2011 vedrørende selskabets arbejde for lønindkomst hos hovedanpartshaverens far. SKAT har som følge heraf nedsat selskabets omsætning , men har samtidig forhøjet selskabets indkomst med et skattepligtigt tilskud. Videre forhøjet selskabets omsætning og afholdte udgifter for anset for afholdt for hovedanpartshavers far. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-03-2018

Journalnr: 12/0191664
Maskeret udlodning
SKAT har forhøjet klagerens indkomst med maskeret udlodning vedrørende manglende betaling for materialer og lønudgifter samt beregnet leje af driftsmidler og VW Transporter i forbindelse med sommerhusbyggeri for klageren. SKAT har endvidere vurderet at klagerens indkomst fra to kilder ikke kan anses for virksomhedsindkomst. Landsskatteretten nedsætter den maskerede udlodning og stadfæster herudover.
Afsagt: 12-03-2018

Journalnr: 16/0419605
Omgørelse
Klagen vedrører afslag på omgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2018

Journalnr: 15/2868782
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har anset udbetalt befordringsgodtgørelse for skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2018

Journalnr: 16/1170339
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og fri motorcykel. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-03-2018

Journalnr: 15/2451050
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter i al overvejende grad forhøjelsen til nul.
Afsagt: 22-03-2018

Journalnr: 14/2584443
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-04-2018

Journalnr: 14/2234760
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører Skønsmæssig forhøjelse på grundlag af lavt privatforbrug. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 20-04-2018

Journalnr: 14/0299386
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Sagen vedrører hvorvidt SKATs skønsmæssige forhøjelse af klagerens skatteansættelse skal nedsættes på baggrund af klagerens lønindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 24-04-2018

Journalnr: 14/4032558
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst, lavt eller negativt privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-04-2018

Journalnr: 14/4300817
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten med udeholdt omsætning, især fra skovdrift i Tobago. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul, da de omhandlede indkomstår er forældende. Dette er lavere end det af klager påståede.
Afsagt: 19-04-2018

Journalnr: 14/3417835
Yderligere fortjeneste
Klagen vedrører genoptagelse af skatteansættelsen ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 27 med henblik på beskatning af fortjeneste ved salg af fiskekutter og fiskekvoter. Landsskatteretten stadfæster at skatteansættelsen kan genoptages men hjemviser beskatningen til fornyet behandling.
Afsagt: 10-04-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-05-2018 - 12-06-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-517/16 Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende Czerwinski
Dato: 30-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - social sikring af vandrende arbejdstagere - koordinering af de sociale sikringsordninger - forordning (EF) nr. 883/2004 - materielt anvendelsesområde - artikel 3 - erklæring fra medlemsstaterne i henhold til artikel 9 - overgangspension - kvalificering - lovbestemte efterlønsordninger - ikke-anvendelse af reglen om sammenlægning af perioder i henhold til artikel 66

Tidligere dokument: C-517/16 Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende Czerwinski - Dom

Dom C-382/16 Etableringsfrihed Hornbach-Baumarkt
Dato: 31-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - selskabsskat - en medlemsstats lovgivning - fastlæggelse af den skattepligtige indkomst for selskaber - fordel, som et hjemmehørende selskab vederlagsfrit indrømmer et ikke-hjemmehørende selskab, som det befinder sig i et afhængighedsforhold til - berigtigelse af det hjemmehørende selskabs skattepligtige indkomst - ingen berigtigelse af den skattepligtige indkomst i tilfælde af, at et hjemmehørende selskab indrømmer et andet hjemmehørende selskab, som det befinder sig i et sådant forhold til, den samme fordel - restriktion for etableringsfriheden - begrundelse

Tidligere dokument: C-382/16 Etableringsfrihed Hornbach-Baumarkt - Dom
Tidligere dokument: C-382/16 Etableringsfrihed Hornbach-Baumarkt - Indstilling
Tidligere dokument: C-382/16 Hornbach-Baumarkt - Ny sag

Dom T-160/16 Statsstøtte Groningen Seaports m.fl. mod Kommissionen
Dato: 31-05-2018
Fiskale bestemmelser

Skattefritagelse, havne. Sag anlagt den 15. april 2016 - Groningen Seaports m.fl. mod Kommissionen

Indstilling C-135/17 Frie kapitalbevægelser X
Dato: 05-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - artikel 56 EF og 57 EF - kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande - restriktioner - »standstill«-klausul - direkte investeringer - lovgivning i en medlemsstat om beskatning af indtægter fra selskaber med hjemsted i udlandet - begrundelse - bekæmpelse af rent kunstige arrangementer - afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen - opretholdelse af en effektiv skattekontrol

Tidligere dokument: C-135/17 Frie kapitalbevægelser X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) - Dom
Tidligere dokument: C-135/17 Frie kapitalbevægelser X - Indstilling
Tidligere dokument: C-135/17 X - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, på Den Europæiske Unions emissionshandelssystem og på plastemballageaffald, der ikke er genanvendt, og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 207 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven. (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 8/5-18 fra FSR-danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/5-18 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren er vidende om andre sager vedrørende utilsigtet anvendelse af fusionsskattelovens regler om grænseoverskridende selskabsmæssige omstruktureringer med tilbagevirkende kraft for at undgå beskatning af indkomst optjent her i landet, til skatteministeren

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt for fordringshaver at give præcise data om forældelsesfrister til restanceinddrivelsesmyndigheden, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det ikke er fordringshavers ansvar at indsende en fordring til inddrivelse, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden i dag foretager inddrivelsesskridt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden fremover, såfremt der ikke vedtages en automatisk forlængelse af forældelsesfristen på tre år, vil foretage udlægsforretninger uanset fordringens størrelse og skyldnerens betalingsevne m.v., til skatteministeren

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 8/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 9

Henvendelse af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8(5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om regeringen er vidende eller agter at undersøge, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om baggrunden for, at det foreslås, at ændringerne vedrørende den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom skal have tilbagevirkende kraft til 2013, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om baggrunden for, at ændringen om skattefri fusion mellem andelskasser og sparekasser eller banker kommer nu, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redeg're nærmere for justeringen af reglerne for, hvornår der udøves erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted i Danmark, herunder om de foreslåede justeringer går imod OECD’s modeloverenskomst, til skatteministeren

Spm. 7

Spm., om at kommentere henvendelsen af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX, til skatteministeren

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 8/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 9

Henvendelse af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX

L 237 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og kildeskatteloven. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 8/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 9

Henvendelse af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX

Almindelig del

Bilag

Bilag 194

Notat om afgivelse af skriftligt indlæg i EU-Domstolens sag C-71/18, KPC Herning

Bilag 195

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 25. maj 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 350

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.  Svar  

Spm. 351

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr. – 1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct. som det er tilfældet på industriens overenskomst.  Svar  

Spm. 374

Vil det være foreneligt med EU-reglerne at fjerne eller lempe det maksimum, der er for fradrag for rejseudgifter i forbindelse med arbejde for så vidt angår professionelle kunstnere?  Svar  

Spm. 375

Det ønskes oplyst, hvor stort et provenutab der vil være forbundet med at fjerne det maksimum, der er for fradrag for rejseudgifter i forbindelse med arbejde for så vidt angår professionelle kunstnere.  Svar  

Spm. 391

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 3. maj 2018 om Europa-Kommissionens to direktivforslag om beskatning af digitale aktiviteter, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AH.  Svar  

Spm. 394

Vil ministeren oplyse status på arbejdet med det samlede lovforslag vedrørende bødeforhøjelse og initiativer til hjælp til arbejdsgiverne i sager om illegal arbejdskraft, der ifølge bilag 1 i beretning nr. 1 af almen art afgivet af Skatteudvalget den 8. februar 2018 forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2018?  Svar  

Spm. 395

I forlængelse af svar på L 216 – spørgsmål 11 (folketingsåret 2016-2017), hvori ministeren skriver: ”Der lægges ikke op til, at fradraget skal gælde for indskud i andelsselskaber. Det skyldes, at beskatningen af sådanne selskaber og af andelshaverne adskiller sig markant fra beskatningen af selskabsbeskattede selskaber og deres ejere.”, bedes ministeren oplyse, om han kan bekræfte, at indskud i andelsselskaber i form af andelsbeviser i f.eks. andelskasser beskattes på samme måde som aktier og anparter? Hvis det er tilfældet, bedes ministeren oplyse, hvad begrundelsen så er for at undtage investeringer i andelskasser fra investorfradraget?  Svar  

Spm. 396

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 1.000 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.  Svar  

Spm. 397

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 200 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.  Svar  

Spm. 398

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 100 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.  Svar  

Spm. 399

Ministeren bedes oplyse den samlede størrelse af de 100 største arvebeholdninger, som blev arvet i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede værdi af de arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år. Ministeren bedes ligeledes oplyse det samlede antal arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år.  Svar  

Spm. 400

Ministeren bedes oplyse den samlede størrelse af de 1.000 største arvebeholdninger, som blev arvet i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede værdi af de arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år. Ministeren bedes ligeledes oplyse det samlede antal arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år.  Svar  

Spm. 401

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en skattelettelse de 1.000 største boer havde fået, hvis der ikke havde været nogen bo- og gaveafgift i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i samlet skattelettelse i antal kr. for de 1.000 største boer, den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. for hver af boerne iblandt de 1.000 største boer og endelig som en andel af den samlede skattelettelse, som en afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil give anledning til i det pågældende år.  Svar  

Spm. 402

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en skattelettelse de 100 største boer havde fået, hvis der ikke havde været nogen bo- og gaveafgift i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i samlet skattelettelse i antal kr. for de 100 største boer, den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. for hver af boerne iblandt de 100 største boer og endelig som en andel af den samlede skattelettelse, som en afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil give anledning til i det pågældende år.  Svar  

Spm. 403

Ministeren bedes oversende et histogram over størrelsen af de boer, som de afdøde efterlod sig, i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. I svaret bedes ministeren se bort fra afdøde, hvor der efter døden er sket boskifte til ægtefælle.  Svar  

Spm. 404

Ministeren bedes oplyse værdien af arvebeholdningen fordelt på deciler, som de afdøde efterlod sig i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. I svaret bedes ministeren se bort fra afdøde, hvor der efter døden er sket boskifte til ægtefælle.  Svar  

Spm. 405

Ministeren bedes oversende en oversigt over niveauet af arvebeskatning for store arvesummer (over 10 mio. kr.) i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Holland og Finland.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse