SkatteMail 2020, uge 25

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyt styresignal der ændrer retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden. Er en borger eller en virksomhed repræsenteret ved en anden, er Skatteforvaltningen som udgangspunkt forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten. Ligeledes er Skatteforvaltningen som udgangspunkt berettiget til udelukkende at korrespondere med partsrepræsentanten, herunder fx om sagens afgørelse, med bindende virkning for parten. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at sende en kopi af en afgørelse og eventuel brevveksling i sagen til parten, medmindre parten frabeder sig dette.

Under bindende svar kunne Skatterådet bekræfte, at en ægtefælle efter kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, kunne overdrage 3 ud af 4 udlejningsejendomme samt opsparet overskud omfattet af virksomhedsordningen til sin samlevende ægtefælle med succession. Skatterådet kunne også bekræfte, at det ikke er en betingelse, at likvider og værdipapirer mv. bliver medoverdraget, hvorfor disse værdier kunne forblive i den overdragene ægtefælles virksomhedsordning.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Måske slut med familierabat ved overdragelse af landbrugsejendom?
Skat og social sikring for Øresundspendlere m.fl. under coronapandemien
Reglerne om fuld skattepligt og skattefritagelse lempes som følge af Covid-19
COVID-19 - Danske Øresundspendlere
Forældrekøb 2020
Gældsstyrelsens orientering til skyldnere om gæld
Skattefradrag på 130 % for udgifter til forskning og udvikling i perioden 2020-2021

Styresignaler
Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal

Bindende svar
Udenlandsk selskab ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytteudlodning - LL § 3 fandt ikke anvendelse
Udenlandsk pensionsordning - selvstændig pensionsfond - skattepligtig del af udbetalingerne
Salg af aktier blev skattemæssigt anset for salg direkte til det udstedende selskab, jf. den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens prg. 3, stk. 1-4
Daginstitution for børn varetog et socialt og uddannelsesmæssigt formål - køb af lejlighed var almennyttigt - fradragsberettiget intern uddeling
Ægtefællesuccession, Udlejningsejendomme, Opsparet overskud, Værdipapirer, Virksomhedsordningen
Skattemæssigt hjemsted - Storbritannien - artikel 4 i DBO
Skattemæssigt hjemsted - Norge - artikel 4 i DBO Norden
Udlån af frie midler - Virksomhedsordningen - Privat investeringsselskab

Domme
Nedsættelse af virksomhedsoverskud - fradrag for udgifter - skønsmæssig fastsættelse af fradrag
Indsætninger på bankkonti - skønsmæssig ansættelse af indkomst

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Måske slut med familierabat ved overdragelse af landbrugsejendom?

Væsentlige stramninger af den hidtidige praksis ved overdragelse af ejendomme og nye højere ejendomsvurderinger kan gøre det relevant at overveje et hurtigt generationsskifte.


BDO

Skat og social sikring for Øresundspendlere m.fl. under coronapandemien

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. For øresundspendlere kan det have betydning for både skat og social sikring.


BDO

Reglerne om fuld skattepligt og skattefritagelse lempes som følge af Covid-19

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. Folketinget har derfor vedtaget midlertidige lempelser i skattelovgivningen for at afbøde en række utilsigtede konsekvenser for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen.


Beierholm

COVID-19 - Danske Øresundspendlere

Øget antal hjemmearbejdsdage – risiko for dansk beskatning


Beierholm

Forældrekøb 2020

Et forældrekøb er som oftest en stor disposition, og vejledningen kan hjælpe til, at man føler sig på sikker grund, inden beslutningen tages


Folketingets Ombudsmand

Gældsstyrelsens orientering til skyldnere om gæld

I et svar fra skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg orienterede ministeren om, at Gældsstyrelsen havde iværksat en række initiativer for bl.a. at give borgere et bedre overblik over deres gæld til det offentlige. Af svaret fremgik, at det blev undersøgt, om der var mulighed for at etablere en digital løsning, der kunne give skyldnere et overblik over deres samlede gæld og et billede af konsekvenserne ved manglende betaling.


PwC

Skattefradrag på 130 % for udgifter til forskning og udvikling i perioden 2020-2021

Regeringen og en række øvrige partier har mandag den 15. juni 2020 offentliggjort Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal

SKM2020.250.SKTST

Dette styresignal erstatter SKM2008.848.SKAT og ændrer retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret ved en anden. Er en borger eller en virksomhed repræsenteret ved en anden, er Skatteforvaltningen som udgangspunkt forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten. Ligeledes er Skatteforvaltningen som udgangspunkt berettiget til udelukkende at korrespondere med partsrepræsentanten, herunder fx om sagens afgørelse, med bindende virkning for parten. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at sende en kopi af en afgørelse og eventuel brevveksling i sagen til parten, medmindre parten frabeder sig dette. Europa Parlamentets og Rådets Forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU toldkodeksen, artikel 18 og 19 om toldrepræsentation er ikke omfattet af dette styresignal.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udenlandsk selskab ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytteudlodning - LL § 3 fandt ikke anvendelse

SKM2020.259.SR

Spørger ønskede bekræftet, at den generelle misbrugsbestemmelse i ligningslovens § 3 ikke fandt anvendelse på to udbytteudlodninger fra H1 til dets moderselskab, H2, der var hjemmehørende i DBO-land 3.

Den ene udlodning (9,5 mio. EURO) skulle ses i lyset af et aktiesalg fra Danmark til et koncernselskab i EU-land 1, hvor der opstod en fordring, der senere tilbagebetales. Den anden udlodning (3,9 mio. USD) skete i forlængelse af koncernens opkøb af en ekstern koncern (H10), der var foretaget af H2. I forbindelse med opkøbet af H10, lånte H2 penge af det ultimative moderselskab, H3. Udlodningen anvendes til at tilbagebetale det koncerninternt lån til H3.

Skatterådet bekræftede, at H2 ikke var skattepligtig til Danmark af udbytteudlodningerne, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c. Skatterådet bekræftede ligeledes, at den generelle misbrugsbestemmelse i ligningslovens § 3 ikke fandt anvendelse på udlodningerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udenlandsk pensionsordning - selvstændig pensionsfond - skattepligtig del af udbetalingerne

SKM2020.258.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalingerne til spørgeren fra G1´s pensionsordningen var skattefri efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, idet der var en formodning for, at spørgeren havde haft fradrags- eller bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningen. Spørgeren var indkomstskattepligtig af 2/3 af pensionsudbetalingerne, som krone-for-krone svarede til de pensionsindbetalinger, som spørgerens arbejdsgiver havde indbetalt, og som spørgeren havde haft fradrags- eller bortseelsesret for.

Spørgeren var dog ikke indkomstskattepligtig af den 1/3 af pensionsuddbetalingerne, som krone-/for-krone svarede til de pensionsindbetalinger, som spørgeren selv havde betalt, da spørgeren ikke havde haft fradrags- eller bortseelsesret for denne del af pensionsindbetalingerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Salg af aktier blev skattemæssigt anset for salg direkte til det udstedende selskab, jf. den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens prg. 3, stk. 1-4

SKM2020.257.SR

Skatterådet afviste, at H1 A/S kunne erhverve kapitalandele i H2 A/S fra personer og selskaber, uden at erhvervelsen blev omfattet af ligningslovens prg. 16 B, stk. 1. Det var hensigten, at aktierne af H1 A/S skulle videresælges til H2 A/S. De omhandlede personer og selskaber ansås derfor skattemæssigt for at afstå aktierne i H2 A/S direkte til H2 A/S, idet de påtænkte transaktioner efter Skatterådets opfattelse kunne tilsidesættes skattemæssigt i henhold til den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens prg. 3, stk. 1-4.

Skatterådet afviste endvidere, at H1 A/S kunne sælge kapitalandele i H2 A/S, uden at salget blev omfattet af ligningslovens prg. 16 B, stk. 1. Det skyldtes, at de aktier i H2 A/S, som H1 A/S ville erhverve fra personer og selskaber, skattemæssigt ansås for at blive afstået direkte til H2 A/S og dermed omfattet af ligningslovens prg. 16 B, stk. 1, idet Skatterådet fandt, at de påtænkte transaktioner kunne tilsidesættes skattemæssigt i henhold til den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens prg. 3, stk. 1-4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Daginstitution for børn varetog et socialt og uddannelsesmæssigt formål - køb af lejlighed var almennyttigt - fradragsberettiget intern uddeling

SKM2020.254.SR

Spørger var en fond, hvis formål blandt andet var at varetage ejerskab og eventuelt salg af en ejendom i x-by, som blev anvendt til Daginstitutionen.

Skatterådet bekræftede, at Daginstitutionen som daginstitution for børn indtil skolealderen varetog et socialt og uddannelsesmæssigt formål. Ud fra en almindelig fremherskende opfattelse måtte formålet anses for at være nyttigt, idet der var tale om rammerne for en institution, der tilgodeså sociale formål og var åben for en videre kreds. De børn, der kunne komme i betragtning til en plads i Daginstitutionen, udgjorde en på forhånd ubestemt kreds, som var afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg.

Skatterådet henså til, at Daginstitutionens egenkapital/formue i tilfælde af institutionens nedlæggelse med tilslutning fra mindst 4/5 af bestyrelsesmedlemmerne skulle anvendes til et andet af bestyrelsen vedtaget lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge. Formålet skulle godkendes af x-kommune.

Skatterådet bekræftede, at Fondens erhvervelse af øverste ejerlejligheden kunne anses for en fradragsberettiget intern uddeling, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ægtefællesuccession, Udlejningsejendomme, Opsparet overskud, Værdipapirer, Virksomhedsordningen

SKM2020.251.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en ægtefælle efter kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, kunne overdrage 3 ud af 4 udlejningsejendomme samt opsparet overskud omfattet af virksomhedsordningen til sin samlevende ægtefælle med succession.

Skatterådet kunne også bekræfte, at det ikke er en betingelse, at likvider og værdipapirer mv. bliver medoverdraget, hvorfor disse værdier kunne forblive i den overdragene ægtefælles virksomhedsordning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssigt hjemsted - Storbritannien - artikel 4 i DBO

SKM2020.247.SR

Spørger var fuldt skattepligtig i Storbritannien, hvor han havde bolig og sin familie. Spørger tiltrådte en stilling i Danmark den 4. november 2019.

Skatterådet fandt, at spørger ville blive fuldt skattepligtig her til landet, hvis han eller hans arbejdsgiver lejede en lejlighed til ham.

Efter det oplyste ville spørger have en helårsbolig til rådighed i begge stater. Derfor skulle han anses for værende hjemmehørende i den stat, hvor han har midtpunkt for sine livsinteresser, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten ("DBO") mellem Danmark og Storbritannien artikel 4, stk. 2, litra a).

Da spørgeren havde sine væsentligste personlige forbindelser til Storbritannien og sine væsentligste økonomiske forbindelser til Danmark, fandt Skatterådet, at det ikke kunne afgøres, i hvilken stat spørgeren havde midtpunkt for sine livsinteresser.

Der skulle herefter tages stilling til, om det skattemæssige hjemsted kunne afgøres efter kriteriet, hvor spørgeren sædvanligvis opholdt sig, jf. DBO'en mellem Danmark og Storbritannien artikel 4, stk. 2, litra b).

Der var ikke nogen signifikant forskel på antallet af opholdsdage i henholdsvis Storbritannien og Danmark. Baseret på det oplyste om spørgerens opholdsmønster ville anvendelsen af reglen i DBO'en mellem Danmark og Storbritannien, artikel 4, stk. 2, litra b, derfor ikke føre til, at det med sikkerhed kunne fastslås, at spørgeren sædvanligvis dvs. i overvejende grad opholdt sig i det ene land frem for det andet.

Spørgers skattemæssige hjemsted måtte derfor vurderes ud fra reglen i DBO'en mellem Danmark og Storbritannien artikel 4, stk. 2, litra c om statsborgerskab. Det var oplyst, at spørger er britisk statsborger. Skatterådet fandt derfor, at spørgeren måtte anses for skattemæssigt hjemmehørende i Storbritannien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssigt hjemsted - Norge - artikel 4 i DBO Norden

SKM2020.246.SR

Spørger var fuldt skattepligtig i Norge, hvor hun havde bolig og sin familie. Det var oplyst, at spørger også havde været fuldt skattepligtig til Danmark siden 6. januar 2019, hvor hun fik bopæl her i landet og tog ophold her i forbindelse med arbejde for G1.

Efter det oplyste ville spørger have en helårsbolig til rådighed i begge stater. Derfor skulle hun anses for værende hjemmehørende i den stat, hvor hun havde midtpunkt for sine livsinteresser, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten ("DBO") mellem Danmark og Norge (Norden) artikel 4, stk. 2, litra a).

Da spørger havde sine væsentligste personlige forbindelser til Norge og sine væsentligste økonomiske forbindelser til Danmark, fandt Skatterådet, at det ikke kunne afgøres, i hvilken stat spørgeren havde midtpunkt for sine livsinteresser.

Der skulle herefter tages stilling til, om det skattemæssige hjemsted kunne afgøres efter kriteriet, hvor spørgeren sædvanligvis opholder sig, jf. DBO'en mellem Danmark og Norge (Norden) artikel 4, stk. 2, litra b). Der var ikke nogen signifikant forskel på antallet af opholdsdage i henholdsvis Norge og Danmark. Baseret på det oplyste om spørgerens opholdsmønster ville anvendelsen af reglen i DBO'en mellem Danmark og Norge (Norden), artikel 4, stk. 2, litra b, derfor ikke føre til, at det med sikkerhed kunne fastslås, at spørgeren sædvanligvis dvs. i overvejende grad opholdt sig i det ene land frem for det andet.

Spørgers skattemæssige hjemsted måtte derfor vurderes ud fra reglen i DBO'en mellem Danmark og Norge (Norden), artikel 4, stk. 2, litra c om statsborgerskab. Det var oplyst, at spørger er norsk statsborger. Skatterådet fandt derfor, at spørgeren måtte anses for skattemæssigt hjemmehørende i Norge.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udlån af frie midler - Virksomhedsordningen - Privat investeringsselskab

SKM2020.245.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at frie midler i virksomhedsordningen kunne udlånes til et af spørger ejet investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, uden at det udlånte beløb blev anset for en hævning jf. virksomhedsskattelovens § 5. Udlånet fandtes at være båret af private investeringsinteresser. Det forhold, at selskabskapitalen i investeringsselskabet i det konkrete tilfælde indgik i spørgers virksomhedsordning, fandtes ikke at have betydning for besvarelsen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Nedsættelse af virksomhedsoverskud - fradrag for udgifter - skønsmæssig fastsættelse af fradrag

SKM2020.252.ØLR

Sagen for landsretten angik alene spørgsmålet om, hvorvidt der skulle ske nedsættelse af overskud for appellanten med dels 1.260.000 kr., svarende til fradrag for køb af 8 motorkøretøjer, og dels med 764.341 kr. svarende til nedsættelse af omsætning i forbindelse med salg af ét motorkøretøj.

Landsretten bemærkede indledningsvist, at appellanten skulle føre et sikkert bevis, idet der var konstateret betydelige uregelmæssigheder i virksomhedens bogførings- og regnskabsforhold, som appellanten var ansvarlig for, herunder forelå der ikke bogføring vedrørende ind- eller udbetalingstransaktioner eller et kasseregnskab i virksomheden.

Landsretten fandt herefter, at appellanten ikke havde ført et sikkert bevis for, at han havde afholdt fradragsberettiget udgifter, ligesom der heller ikke var grundlag for at meddele ham et skønsmæssigt fradrag.

Landsretten fandt samtidig, at appellanten ikke havde godtgjort, at salgssummen reelt var et mindre beløb end det anførte i en salgsslutseddel, til trods for at appellantens forklaring herom var understøttet af en vidneforklaring.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på bankkonti - skønsmæssig ansættelse af indkomst

SKM2020.255.BR

Sagen angik, om en skatteyder var skattepligtig af kontantindsætninger for 598.950 kr. på hendes bankkonti i indkomståret 2015.

Skatteyderen gjorde gældende, at indsætningerne var foretaget af hendes ægtefælle, der tidligere havde hævet og opbevaret pengene for hende. Skatteyderen forklarede, at pengene oprindeligt stammede fra salg af en bil i Y1-land og hendes ægtefælles salg af fast ejendom i Danmark, og at hun tidligere havde lånt pengene ud til et selskab.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at indsætningerne stammede fra allerede beskattede eller skattefrie midler, da skatteyderen ikke havde fremlagt dokumentation for sin forklaring, og da der ikke var tidsmæssig sammenhæng mellem de forskellige transaktioner. Sagsøgerens forklaring om, at hun gerne ville have pengene hos sig fysisk, bl.a. fordi man gjorde sådan i Y1-land, hvor hun var fra, kunne ikke føre til et andet resultat, allerede fordi sagsøgeren tidligere havde haft 750.000 kr. henstående på sin konto.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.256.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse - ølafgift - pant - tilståelsessag - eksporterklæringer

T var tiltalt for overtrædelse af ølafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Den 5. april 2019 blev han ved grænsen standset med 2112 stk. øl á 33 cl, emballeret i aluminiumsdåser fra Y3-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han forinden vareafsendelsen blev begyndt havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Endvidere havde han medbragt emballagerne uden forinden at have tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper, til Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at han skulle bruge de købte øl til sin fødselsdag og til sin kones 40års jubilæum. De sejler desuden 6 uger om året, hvor de tager øl i dåser med på turen. Han kører normalt til Y3-land en gang årligt og køber. De eksporterklæringer der lå i bilen da han blev standset ved grænsen har ikke været brugt. Han købte ikke ind med henblik på videresalg. Han havde ikke tænkt på at tilmelde sig som importør hos Dansk Retursystem, da det var til eget forbrug.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og anså T for at have erkendt forholdet. T idømtes en ordensbøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen med hensyn til ølafgiftsdelen vægt på at det fremgik af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, m.v., at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kumulation, og at de konkrete bøder skulle fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr.

SKM2020.249.ØLR

Straf - skattesvig - bankindsætninger - udokumenterede store bankindsætninger

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter, idet han for indkomståret 2013 havde selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 1.091.475 kr. T havde derved unddraget for 450.735 kr. i skat og 87.318 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede, at beløbet hidrørte fra lån og derfor ikke skal beskattes, samt at han i øvrigt havde fremsendt dokumentation herfor til told- og skatteforvaltningen. For den øvrige del var der tale om overførsler mellem bankkonti. Han kan ikke huske, om han havde talt med sin revisor om det.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at indsættelser for et samlet beløb af 1.091.475 kr. udstod udokumenteret. T havde uanset opfordringer hertil fra told- og skatteforvaltningen flere gange, hverken sandsynliggjort eller dokumenteret at beløbene hidrørte fra lån. Det forhold, at der ifølge T, er tale om kontooverførsler til hans konto og ikke tale om kontantindsættelser fandtes uden betydning herfor. Idet T ikke kunne dokumentere hvor indsættelserne stammer fra, var beløbet at anse for skattepligtig indkomst. At T overlod ansvaret vedrørende sin skatteansættelse til en revisor på grund af sprogvanskeligheder ændrede ikke noget herved. T idømtes 3 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 538.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen men gjorde frihedsstraffen betinget.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0005388
Beskatning - andelsboligforening
Klagen vedrører bindende svar hvorefter at foreningen er et selvstændigt skattesubjekt, der beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-05-2020

Journalnr: 16/1481331
Diverse fradrag
Klagen vedrører en række ændringer i landbrug med udlejning af fast ejendom, primært at tilgodehavende hos klagerens søn skal hæves i virksomhedsordningen. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 27-04-2020

Journalnr: 20/0002405
Diverse fradrag
Klagen vedrører fradrag for nægtet fradrag for udgifter til arbejdstøj, forpagtning og hjemmeside og ikke-godkendt godtgørelse af afgift af flaskegas. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 19/0028660
Diverse fradrag
Klagen skyldes, at fradrag for udgifter til bøder og hensættelser, tab på debitorer, kautionspræmie, telefoni samt øvrige udgifter ikke er godkendt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020

Journalnr: 17/0991771
Forskudsopgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens forskudsopgørelse med aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 18/0013796
Fri rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri rejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 19/0016074
Fristoverskridelse - skattefri omdannelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på klagerens anmodning om at se bort fra fristoverskridelse for indsendelse af dokumenter vedrørende skattefri omdannelse, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 5. Bl.a. som følge deraf kunne klagerens omdannelse af hans personlige erhvervsvirksomhed pr. 1. januar 2013 ikke omdannes skattefrit efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 18/0019748
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020

Journalnr: 19/0048734
Genoptagelse og diverse forhøjelser
Klagen vedrører fristgennembrud, skat at gave, fradrag for befordring og yderligere indtægt. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 27-04-2020

Journalnr: 19/0028666
Goder anset som løn mv.
Klagen skyldes, at beskatning af af værdi biludgifter, sundhedsforsikring, medlemskab i motionscenter, billet til festival samt øvrige private udgifter betalt af ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020

Journalnr: 17/0991924
Indberetningspligt
Klagen vedrører indberetningspligt og hæftelse for ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020

Journalnr: 19/0028673
Konsekvensændring
Klagen vedrører forhøjelse af sambeskatningsindkomst, som følge af en regulering af skattepligtig indkomst i datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020

Journalnr: 16/1571686
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster forhøjelsen vedr. det ene af de to omhandlede indkomstår og nedsætter forhøjelsen til nul i det andet.
Afsagt: 28-05-2020

Journalnr: 18/0002493
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af omdannelsen af klagerens personlige erhvervsvirksomhed til ApS efter skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 18/0017775
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020

Journalnr: 16/0850571
Overskud af virksomhed drevet af ægtefælle
Klagen vedrører beskatning af resultat af selvstændig virksomhed drevet af ægtefælle. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-05-2020

Journalnr: 17/0990185
Seniornedslag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klaget for berettiget til seniornedslag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 18/0017904
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med over halvdelen.
Afsagt: 25-05-2020

Journalnr: 17/0105602
Udgifter til internet
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til internet der ikke er dokumenterede. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2020

Journalnr: 16/0131489
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører beskatning af resultat af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 16/0441722
Yderligere omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af omsætning hos kørelærer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 15/3120430
Yderligere omsætning og ikke godkendte fradrag
Klagen vedrører yderligere omsætning vedrørende to fakturaer og på grundlag af indsættelser i bank samt ikke godkendt fradrag for udgifter til telefon og internet, diesel samt ASE, forsikring og vægtafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med ændringer af de ikke godkendte fradrag.
Afsagt: 26-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

aviation tax - document from the netherlands delegation

rådets konklusioner om de fremskridt, der er gjort med hensyn til beskatningsspørgsmål under det kroatiske formandskab

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes puerto rico

code of conduct group (business taxation) - overview of the preferential tax regimes and other measures examined by the code of conduct group (business taxation) under eu listing criteria 2.1 and 2.2

ecofin report to the european council on tax issues

økofinrådets rapport til det europæiske råd om beskatningsspørgsmål

rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/eu for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 194 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 16/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalgHenvendelse L 194
L 194 bilag a
L 194 - bilag b

Bilag 8

Henvendelse af 17/6-20 fra Helle Hönig, Nordhavn, om grundskyld på nybyggede rækkehuseHenvendelse L 194
Bilag til hv L 194

Bilag 9

Betænkning afgivet den 18. juni 2020

Bilag 10

Henvendelse af 18/6-20 fra Helle Hönig, Nordhavn, om kommentar til ministerens svar vedrørende grundskyld på nybyggede rækkehuse

Bilag 11

Henvendelse af 18/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om bemærkninger til skatteministerens svar vedrørende SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg og den generelle problemstilling rejst i henvendelsen, til skatteministerenL 194 - Svar på spm. 1.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/6-20 fra Helle Hönig, Nordhavn, om grundskyld på nybyggede rækkehuse og den generelle problemstilling rejst i henvendelsen, til skatteministerenSvar på L194 - spm. 2.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om bemærkninger til skatteministerens svar vedrørende SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 359

Henvendelse af 14/6-20 fra Lotte Kenvig, Klampenborg om dobbeltbeskatning i forbindelse med aktionærlån

Bilag 360

Orientering om Gældsstyrelsens rykkerindsats

Bilag 361

Henvendelse af 17/6-20 fra KPMG Acor Tax om forhøjelse af aktivbasen i SEL § 11 B med afholdte FoU

Bilag 364

Publikation fra Gældsstyrelsen om analyse om danskernes gæld juni 2020

Bilag 370

Opfølgende redegørelse vedrørende utilsigtet afsendelse af CPR-numre fra it-systemet TastSelv Borger til flere underleverandører fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 476

Hvad er ministerens holdning til debatindlægget bragt i Børsen den 11. juni ”Debat: Trygheden forsvinder, når Skat sløjfer afgørende familieoverdragelsesregler”?

Spm. 477

Har ministeren været inddraget i ændringerne i værdiansættelsescirkulæret, og godkendte ministeren ændringerne, herunder at skatteydere fremadrettet ikke længere kan bruge +/- 15/20 pct.-reglen i forbindelse med familieoverdragelsesreglerne?

Spm. 478

Er ministeren enig i, at et eventuelt lovforslag, der måtte lovfæste den eksisterende familieoverdragelsesregel, ikke er omfattet af forligsregler på ministerens ressort?

Spm. 479

Mener ministeren, at styresignalet om ”særlige omstændigheder” er en korrekt fortolkning af den retstilstand, der udstikkes med højesteretsdommen SKM2016.279.HR?

Spm. 480

Vil ministeren tage initiativ til at trække værdiansættelsescirkulæret og styresignalet om ”særlige omstændigheder” tilbage?

Spm. 482

Vil ministeren, i lyset af "Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" af 15. maj 2020, opgøre de økonomiske effekter ved en fuldstændig afskaffelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme i hvert af årene 2020 til 2030? I besvarelse bedes ministeren opgøre effekten på henholdsvis beskæftigelsen, BNP og den offentlige saldo efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 484

Vil ministeren opgøre de økonomiske effekter ved at forhøje værdien af erhvervslivets skattekreditter for investeringer i forskning og udvikling til henholdsvis 110 pct. og 130 pct. svarende til værdien af det overnormale fradrag for forskning og udvikling (FoU)? I besvarelse bedes ministeren opgøre effekten på henholdsvis beskæftigelsen, BNP og den offentlige saldo efter tilbageløb og adfærd i hvert af årene frem til 2030.

Spm. 485

Vil ministeren opgøre de økonomiske effekter ved at fjerne loftet over udbetalingen af erhvervslivets skattekreditter for investeringer i forskning og udvikling? I besvarelsen bedes ministeren opgøre effekterne for beskæftigelsen, BNP og den offentlige saldo i hvert af årene frem til 2030.

Spm. 486

Vil ministeren opgøre effekterne ved at lade det overnormale fradrag for forskning og udvikling (FoU) virke således, at fradraget kan omdannes til skattekreditter i det omfang, at FoU-fradraget mere end nedbringer en virksomheds skattepligtige overskud til 0? I besvarelse bedes ministeren opgøre effekterne for beskæftigelsen, BNP og den offentlige saldo i hvert af årene frem til 2030.

Spm. 487

Vil ministeren opgøre de økonomiske effekter ved at afskaffe kildeskatten på udbytter til institutionelle investorer? I besvarelse bedes ministeren opgøre effekten for henholdsvis beskæftigelsen, BNP og den offentlige saldo.

Spm. 488

Vil ministeren opgøre de økonomiske effekter ved at afskaffe den gældende aldersbegrænsning ved brug af aflønning via medarbejderaktier i mindre virksomheder? I besvarelsen bedes ministeren opgøre effekten på henholdsvis beskæftigelsen, BNP og den offentlige saldo.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse