SkatteMail 2020, uge 51

Kære læser !

Dette er årets sidste SkatteMail og mon ikke den faktisk rammer mange "feriepostkasser" og først bliver læst i det nye år. Jeg vil alligevel bruge chancen til at ønske alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Udgangen af 2020 byder på en ændring af teamet bag SkatteMail, idet jeg med øjeblikkelig virkning har overtaget Flemming Bach's andel af rettighederne til MomsMail og SkatteMail, så jeg nu er eneejer af disse.

For læserne/brugerne af nyhedsbrevene vil der ikke være nogen forskel. MomsMail og SkatteMail vil udkomme med samme hyppighed og med fuldstændigt samme indhold.

Jeg samler alle mine aktiviteter under paraplyen "Skatteforlaget" der fra den 1. januar 2021 dermed vil omfatte MomsMail, SkatteMail, Energinyt og KommuneMoms.

SkatteMail udkommer næste gang den 11. januar 2021.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Forsyningsmagasinet - 2020
Fradrag for endelige underskud i udlandet
Transfer pricing-dokumentation skal fremover indsendes
Brexit har også betydning for den finansielle sektor
Indberetning til eKapital 2020
Principiel dom om genoptagelse af fradrag for aktietab
Overførsler fra moderselskab er ikke altid et skattefrit tilskud
Global Revenue Statistics Database
Forventet lagerbeskatning af selskabers ejendomme - en status

SKM-meddelelse
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2021
Vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2020
Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2021

Udkast til styresignal
Skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU - primært vedrørende fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet - udkast til styresignal
Udkast til styresignal - modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst - praksisændring

Styresignaler
Styresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer

Bindende svar
Selskabsskattelovens § 2 D - ligningslovens § 3 - etablering af gæld og holdingstruktur i Danmark
Udenlandsk investeringsbevis - ikke skattefritaget efter ABL § 44

Kendelser
Syn og skøn - Stutteri - Betaling af omkostninger til syn og skøn

Domme
Ordinær genoptagelse - skatteforvaltningslovens § 26 - tab på unoterede aktier - modregning af negativ skat - personskattelovens § 8 a, stk. 5
Befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - konkurs - bevisbyrde
Ejendomsavance - istandsættelsesomkostninger - næringsdrivende
Indsætninger fra selskab - skattemæssig transparens - ekstraordinær genoptagelse
Fradrag for rejseudgifter

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Forsyningsmagasinet - 2020

Forsyningsbranchen holder gang i samfundet under Coronakrisen2020 har været et år, der for mange ikke foreløbigt havner i glemmebogen. Imens Covid-19 tilbage i marts satteen tungsindig stopper for flere ting i samfundet, så oplever vi fortsat en forsyningssektor på sit højeste, hvor nye...


Beierholm

Fradrag for endelige underskud i udlandet

Nye regler med tilbagevirkende kraft


Deloitte

Transfer pricing-dokumentation skal fremover indsendes

Danske virksomheder skal fremover indsende transfer pricing-dokumentation senest 60 dage efter udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelsen.


Deloitte

Brexit har også betydning for den finansielle sektor

Den finansielle sektor i Danmark vil også være påvirket af Brexit, der effektueres ved udgangen af 2020, uanset om EU og UK finder frem til en aftale eller ej. For nogle giver det større momsfradrag, for andre kan der også være risiko for f.eks. dobbeltbetaling af såkaldt Insurance Premium Tax.


Deloitte

Indberetning til eKapital 2020

Med virkning fra og med indkomståret 2019 blev der indført en ny indberetningspligt for medarbejderaktier i eKapital. Indberetningspligten betyder, at der udover den almindelige lønindberetning til eIndkomst også skal foretages indberetning til eKapital af medarbejderaktier.


Kammeradvokaten

Principiel dom om genoptagelse af fradrag for aktietab

Højesteret har i en sag om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26 fundet, at en skatteyder var berettiget til en ændret bedømmelse af grundlaget for fremførselsberettiget negativ skat af negativ aktieindkomst i 2010, selvom fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 var udløbet.


Kammeradvokaten

Overførsler fra moderselskab er ikke altid et skattefrit tilskud

Vestre Landsret tiltræder, at et moderselskabs dækning af et datterselskabs tab på en fordring ikke var et skattefrit tilskud.


OECD

Global Revenue Statistics Database

Statistics on tax revenue are the foundation for analysis of tax and customs policies. Comparable and reliable statistics are critical to undertake such analysis and to develop better tax policies. The new Global Revenue Statistics Database is a major progress in providing comparable and reliable tax revenue data for a large coverage of countries from all regions of the world.


PwC

Forventet lagerbeskatning af selskabers ejendomme - en status

Regeringen (S) præsenterede på et pressemøde den 18. august 2020 sit udspil til ”Ny ret til tidlig pension - værdig tilbagetrækning for alle”. Fra en...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2021

SKM2020.533.SKTST

Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 2021


Indholdsfortegnelse 

SKM-meddelelse: Vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2020

SKM2020.527.SR

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for hjorte for indkomståret 2020.


Indholdsfortegnelse 

SKM-meddelelse: Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2021

SKM2020.526.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2021


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU - primært vedrørende fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet - udkast til styresignal

19-0762500

Styresignalet indeholder Skattestyrelsens fortolkning af de gældende regler vedrørende henstand med betalingen af fraflytterskat mv. samt flytning af aktiver og passiver til udlandet, og den betydning Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (UK - herefter benævnt Storbritanniens) udtræden af EU har for disse regler.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst - praksisændring

19-0446455

Styresignalet beskriver den underkendelse af dansk praksis vedrørende nægtelse af modregning af en filials underskud i andre selskabers indkomst som fandt sted ved EU-domstolens dom af 4. juli 2018 i sag C-28/17, NN A/S mod Skatteministeriet.

I styresignalet fastsættes retningslinjerne for genoptagelse af danske selskabers adgang til modregning af en filials underskud i andre selskabers indkomst ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer

SKM2020.534.SKTST

Skattestyrelsen beskriver i styresignalet sin forståelse af Højesterets dom i SKM2018.590.HR, hvor Højesteret fandt, at SKAT ikke kunne tilbagekalde en tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver.

I styresignalet præciseres desuden Skattestyrelsens praksis for tilbagekaldelse af tilladelser til skattefri omstrukturering som følge af efterfølgende ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen.

I styresignalet beskrives endelig en præcisering af praksis vedrørende tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering med anmeldelsesvilkår begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Selskabsskattelovens § 2 D - ligningslovens § 3 - etablering af gæld og holdingstruktur i Danmark

SKM2020.521.SR

Det ønskedes bekræftet, at selskabsskattelovens § 2 D (hvorefter salgssummer ved koncerninterne aktieoverdragelser i visse tilfælde beskattes som udbytte) ikke fandt anvendelse i en situation, hvor et kapitalfondsejet holdingselskab i EU-land 1 overdrog et dansk datterselskab til et andet, nystiftet dansk datterselskab, således at der blev etableret en dansk holdingstruktur. Vederlaget blev erlagt delvist kontant og delvist i form af en fordring mod det købende, danske selskab. Formålet var at fordele en del af gældsbyrden i koncernen til Danmark, hvor en del af driftsaktiviteterne også var.

Spørgsmålet kunne bekræftes, da det fandtes godtgjort, at salgssummen ikke var bestemt til at blive videredistribueret til kapitalfonden på Jersey, og at der ikke var grundlag for at anse transaktionen for at udgøre et misbrug af reglerne.

Det ønskedes desuden bekræftet, at de efterfølgende rentebetalinger fra det danske holdingselskab til moderselskabet i EU-land 1 (og til dette selskabs moderselskab i EU-land 1, som senere ville overtage fordringen) ikke ville være omfattet af begrænset skattepligtigt. Dette kunne bekræftes, da selskaberne i EU-land 1 kunne anses for retmæssig ejer af rentebetalingerne.

Endelig ønskedes det bekræftet, at transaktionen ikke kunne tilsidesættes efter den generelle anti-omgåelsesklausul i ligningslovens § 3. Dette kunne bekræftes, da den opnåede skattefordel (rentefradrag i Danmark) ikke blev anset for at være i strid med reglernes hensigt og formål. Reglerne om rentefradragsbegrænsning har bl.a. til formål at motivere koncernerne til at fordele finansieringsudgifterne ud fra, hvor de driftsmæssige aktiviteter er, og det var netop dette formål, der blev forfulgt ved transaktionen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udenlandsk investeringsbevis - ikke skattefritaget efter ABL § 44

SKM2020.520.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte spørgerens opfattelse, hvorefter spørgerens udenlandske investeringsbevis skulle være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 44 og dermed ville kunne sælges skattefrit. Det skyldes, at investeringsbeviset efter Skatterådets opfattelse var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 C om obligationsbaserede investeringsbeviser, udstedt af et investeringsselskab, og investeringsbeviser, der var udstedt af et investeringsselskab, var undtaget fra skattefrihedsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 44.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn - Stutteri - Betaling af omkostninger til syn og skøn

SKM2020.525.ØLR

Rekvisitus anførte, at der jf. retsplejelovens § 201 var indhentet et overslag over omkostningerne ved besvarelsen af rekvirentens spørgsmål, og havde ikke selv stillet spørgsmål. Rekvisitus anførte desuden at det efter retsplejelovens § 343 stk. 2, var rekvirenten der foreløbigt skulle afholde udgifterne til syn og skønnet, og da retten ikke havde hjemmel til at træffe afgørelse i den bagvedliggende materielle administrative klagesag, og at denne hjemmel var tillagt Landsskatteretten, kunne retsplejelovens § 343 stk. 3 ikke finde anvendelse, da denne bestemmelse forudsatte at der var truffet afgørelse i den administrative materielle sag til hvilken der var optaget syn og skøn. Der var desuden ikke i selve ordlyden af retsplejelovens § 343 stk. 3 hjemmel til den af retten foretagne vurdering af udfaldet af syn og skønnet. Dette fremgår alene af forarbejderne. Rekvisitus anførte endeligt, at det ville være i strid med forarbejderne til reglerne i retsplejelovens §§ 201 og 208, som indført i 2014, og at der ville opstå en regelkonflikt mellem §§ 201 og 208 og retsplejelovens § 343 stk. 3. Retsplejelovens §§ 201 of 208 ville således blive uden reel betydning for omkostningsfordelingen.

Såvel byretten som landsretten, var ikke enige og med henvisning til Højesterets kendelse i UfR 2020.1011, blev det afgjort, at omkostningerne ved syn og skønnet skulle afgøres efter retsplejelovens § 343 stk. 3 jf. anmodning herom fra rekvirenten, og ud fra rettens vurdering af udfaldet af syn og skønnet. Det bemærkes at det sagen i UfR 2020.1011, drejede sig om hvorvidt det kunne pålægges Skatteforvaltningen, at betale skønsmandens honorar direkte. Det var der efter Højesterets opfattelse ikke hjemmel til i retsplejelovens § 343 stk. 3. Højesteretssagen drejede sig således ikke om retsplejelovens §§ 201 og 208.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ordinær genoptagelse - skatteforvaltningslovens § 26 - tab på unoterede aktier - modregning af negativ skat - personskattelovens § 8 a, stk. 5

SKM2020.531.HR

Sagen omhandlede, hvorvidt appellanten havde adgang til at modregne uudnyttet negativ skat af et tab på anparter i 2010 i slutskatten for indkomstårene 2013 og 2014 i medfør af personskattelovens § 8 a, stk. 5, selv om han ikke havde selvangivet tabet for 2010, og betingelserne for genoptagelse af skattean- sættelsen for dette indkomstår ikke var opfyldt.

Højesteret fandt, at den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 2 - som er videreført i skattestyrelseslovens § 34 og siden skatteforvaltningslovens § 26 - gav hjemmel til, at såvel skattemyn- dighederne som den skattepligtige kunne kræve, at skatteansættelsen blev foretaget på et korrekt grund- lag for de indkomstår, der lå inden for de ordinære ansættelsesfrister, selv om det nødvendiggjorde æn- dring af grundlaget for en skatteansættelse eller et fremførselsberettiget underskud, der lå uden for disse frister.

Højesteret fandt herefter, at appellanten ved skatteansættelsen for indkomstårene 2013 og 2014 var be- rettiget til en ændret bedømmelse af grundlaget for fremførselsberettiget underskud i 2010, selv om fri- sten for genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 var udløbet, da han fremsatte sin anmodning herom, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Han havde derfor krav på, at skatteansættelsen for 2013 og 2014 blev foretaget på det grundlag, der ville have været det rette, hvis grundlaget for fremførselsberettiget underskud fra 2010 var opgjort korrekt.

Højesteret ændrede herefter landsrettens afgørelse, og tog appellantens påstand til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - konkurs - bevisbyrde

SKM2020.530.BR

Sagen angik, om sagsøgeren med rette var blevet nægtet skattefri befordringsgodtgørelse fra sin arbejdsgiver i indkomstårene 2014-2016. Sagsøgeren gjorde gældende, at det ikke var en betingelse for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at kørselsbilagene opfyldte kravene i bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse - og befordringsgodtgørelse § 2, stk. 1 og 2, samt at bevisbyrden for, om betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, var opfyldt, ikke kunne pålægges lønmodtageren.

Retten fastslog, at det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer, og at bogføringsbilag vedrørende kørslen indeholder de i bekendtgørelsen nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse - og befordringsgodtgørelse § 2, stk. 1 og 2, angivne oplysninger. Retten fastslog videre, at det er skatteyderen der skal godtgøre, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt, og at det forhold, at sagsøgerens arbejdsgiver efterfølgende var gået konkurs, ikke kunne ændre herved. Retten fandt, at de af sagsøgeren fremlagte kørselsbilag, der var udarbejdet som samlede månedsopgørelser, ikke opfyldte kravene i bekendtgørelsen. På denne baggrund blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - istandsættelsesomkostninger - næringsdrivende

SKM2020.529.BR

Skatteyderen havde ikke løftet sin skærpede bevisbyrde for, at han var berettiget til at fradrage 3 mio. kr. ved opgørelsen af hans ejendomsavance.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger fra selskab - skattemæssig transparens - ekstraordinær genoptagelse

SKM2020.523.ØLR

Sagen omhandlede, hvorvidt appellanten var skattepligtig af beløb, som over en årrække var overført fra appellantens selskab på Belize til hans F3-bankkonti henholdsvis anvendt til køb af bolig i Spanien.

Appellanten gjorde gældende, at det udenlandske selskab skulle anses for skattemæssigt transparent, idet selskabet ikke havde et erhvervsmæssigt formål og reelt ikke levede op til de krav, der stilles til et dansk selskab, samt at midlerne var retserhvervet på et tidspunkt, hvor appellanten ikke var skattepligtig til Danmark.

Landsretten fandt, at selskabet måtte anses for et selvstændigt skattesubjekt, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Retten lagde i den forbindelse efter de foreliggende oplysninger til grund, at selskabet var et lovligt oprettet selskab med begrænset hæftelse, og at selskabet i øvrigt havde sådanne karakteristika, at selskabet som udgangspunkt måtte sidestilles med et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Appellanten havde ikke godtgjort, at han skulle stilles som om, selskabet ikke var et selvstændigt skattesubjekt.

Landsretten fandt endvidere, at appellanten ved sin manglende selvangivelse af pengeoverførslerne groft uagtsomt havde bevirket, at skatteansættelserne var foretaget på et urigtigt grundlag, og betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær ansættelse var derfor opfyldt. At appellanten havde modtaget rådgivning fra sin bank, ændrede ikke herved.

Landsretten fandt samtidig, at skattemyndighederne havde overholdt 6 måneders fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Det forhold, at en del af overførslerne blev omkvalificeret fra personlig indkomst til aktieindkomst, kunne ikke føre til, at skattekravet var forældet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for rejseudgifter

SKM2020.522.BR

Et selskab havde afholdt udgifter til flybilletter og visum til en rejse til Y3-land for selskabets direktør og en anden person, som ikke var ansat i selskabet. Landsskatteretten havde truffet afgørelse om, at selskabet ikke havde godtgjort, at rejseudgifterne havde den påkrævede sammenhæng med selskabets indkomstskabende aktiviteter, for at udgifterne var fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk.1, litra a, eller ligningslovens § 8, stk. 1. Byretten fandt heller ikke, at der var den for fradragsret påkrævede sammenhæng mellem rejseudgifterne og selskabets virksomhed. Endvidere fandt byretten, at der ikke kunne indrømmes fradragsret ud fra en betragtning om, at udgiften udgjorde maskeret løn til selskabets direktør.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0008677
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2020

Journalnr: 18/0024105
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.), LOV nr 1944 af 15/12/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ekstraordinær mulighed for at omgøre valg af selvbudgettering for 2020 som følge af covid-19), LOV nr 2052 af 19/12/2020. Udstedt af Social- og Indenrigsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.
Fremsat den 18. december 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 15/12-20 fra Spillebranchen om kommentarer til skatteministerens udsagn om den danske spillebranche

Bilag 8

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om de oversendte ændringsforslag ændrer ved provenuvirkningen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange af de hjemmesider som Spillemyndigheden har lukket ned, som kan tilgås via Steam, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om ministeren er tilfreds med, at børn og unge fortsat kan tilgå betting-sider, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvordan ministeren fremadrettet vil sikre, at børn og unge bliver sikret mod betting, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Spillebranchen om skatteministerens udsagn om den danske spillebranche, til skatteministeren

L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af tinglysningsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

Henvendelse af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 15/2-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 16/12-2020 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslagHenvendelse - sau
L107 hastebrev skatteministeren

Bilag 13

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for beskatningen af udlejningsejendomme og for huslejen for lejligheder underlagt huslejeregulering og lejligheder, der ikke er underlagt huslejeregulering, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor store konsekvenser lovforslaget vil have for beskatningen af andelsboliger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for konsekvenserne af lovforslaget for provenuet fra beskatning af erhvervsgrunde og erhvervsbygninger samlet set, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v., til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen 9/12-20 fra Dansk Skovforening om præsentation til foretræde den 10. december 2020, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan kategorisering foretages, hvis der drives landbrug på samme areal, som der står solceller på m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at uddybe svaret på spørgsmål 8 vedrørende grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvad baggrunden er for, at ministeren – trods de antaget store udgifter og forsinkelser i forhold til ejendomsvurderingssystemet – foreslår at ændre vurderingsterminen fra den 1. januar 2021 til den 1.marts 2021, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

Henvendelse af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 15/2-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 16/12-2020 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslag

Bilag 13

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 107 - svar på spm. 1 om at redegøre for konsekvenserne for beskatningen af udlejningsejendomme og for huslejen for lejligheder underlagt huslejeregulering og lejligheder, der ikke er underlagt huslejeregulering, fra skatteministeren

Spm. 2

L 107 - svar på spm. 2 om, hvor store konsekvenser lovforslaget vil have for beskatningen af andelsboliger, fra skatteministeren

Spm. 4

L 107 - svar på spm. 4 om at redegøre for konsekvenserne af lovforslaget for provenuet fra beskatning af erhvervsgrunde og erhvervsbygninger samlet set, fra skatteministeren

Spm. 9

L 107 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v., fra skatteministeren

Spm. 10

L 107 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug, fra skatteministeren

Spm. 13

L 107 - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelsen 9/12-20 fra Dansk Skovforening om præsentation til foretræde den 10. december 2020, fra skatteministeren

Spm. 14

L 107 - svar på spm. 14 om, hvordan kategorisering foretages, hvis der drives landbrug på samme areal, som der står solceller på m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at uddybe svaret på spørgsmål 8 vedrørende grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020, til skatteministeren

Spm. 19

L 107 - svar på spm. 19 om, hvad baggrunden er for, at ministeren – trods de antaget store udgifter og forsinkelser i forhold til ejendomsvurderingssystemet – foreslår at ændre vurderingsterminen fra den 1. januar 2021 til den 1.marts 2021, fra skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

L 107 B Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

Henvendelse af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 15/2-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 16/12-2020 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslag

Bilag 13

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 107 - svar på spm. 1 om at redegøre for konsekvenserne for beskatningen af udlejningsejendomme og for huslejen for lejligheder underlagt huslejeregulering og lejligheder, der ikke er underlagt huslejeregulering, fra skatteministeren

Spm. 2

L 107 - svar på spm. 2 om, hvor store konsekvenser lovforslaget vil have for beskatningen af andelsboliger, fra skatteministeren

Spm. 4

L 107 - svar på spm. 4 om at redegøre for konsekvenserne af lovforslaget for provenuet fra beskatning af erhvervsgrunde og erhvervsbygninger samlet set, fra skatteministeren

Spm. 9

L 107 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v., fra skatteministeren

Spm. 10

L 107 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug, fra skatteministeren

Spm. 13

L 107 - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelsen 9/12-20 fra Dansk Skovforening om præsentation til foretræde den 10. december 2020, fra skatteministeren

Spm. 14

L 107 - svar på spm. 14 om, hvordan kategorisering foretages, hvis der drives landbrug på samme areal, som der står solceller på m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at uddybe svaret på spørgsmål 8 vedrørende grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020, til skatteministeren

Spm. 19

L 107 - svar på spm. 19 om, hvad baggrunden er for, at ministeren – trods de antaget store udgifter og forsinkelser i forhold til ejendomsvurderingssystemet – foreslår at ændre vurderingsterminen fra den 1. januar 2021 til den 1.marts 2021, fra skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring over lovforslagetOversendelsesbrev
Resumé
Lovforslag (L 129)

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 29

Betænkning afgivet den 16. december 2020

L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Bilag

Bilag 29

Betænkning afgivet den 16. december 2020

L 30 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 29

Betænkning afgivet den 16. december 2020

L 32 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 13

5. udkast til betænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2020

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 13

5. udkast til betænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2020

L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).

Bilag

Bilag 9

Orientering inden 2. behandling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt det overhovedet er meningsfuldt at behandle de ændringer som er foreslået i lovforslag nr. L 69 C, da forudsætningerne, hvorpå lovforslaget hviler, nu er markant anderledes, til skatteministeren

L 69 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 9

Orientering inden 2. behandling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt det overhovedet er meningsfuldt at behandle de ændringer som er foreslået i lovforslag nr. L 69 C, da forudsætningerne, hvorpå lovforslaget hviler, nu er markant anderledes, til skatteministeren

L 69 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed. (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger).

Bilag

Bilag 9

Orientering inden 2. behandling af lovforslaget, fra skatteministeren

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 18. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt det overhovedet er meningsfuldt at behandle de ændringer som er foreslået i lovforslag nr. L 69 C, da forudsætningerne, hvorpå lovforslaget hviler, nu er markant anderledes, til skatteministeren

L 69 C Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 9

Orientering inden 2. behandling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt det overhovedet er meningsfuldt at behandle de ændringer som er foreslået i lovforslag nr. L 69 C, da forudsætningerne, hvorpå lovforslaget hviler, nu er markant anderledes, til skatteministeren

L 87 Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2020

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 7

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2020

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven. (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster)

Bilag

Bilag 2

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar - samlet

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 10

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse og afholdelse af høring

Almindelig del

Bilag

Bilag 84

Regeringens reviderede lovprogram for folketingsåret 2020-21 (statsministerens december-redegørelse)

Bilag 86

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 182 om oplevelsesindustrien

Bilag 87

Orientering om status på ”0-skattesagerne” og sagerne om manglende grundværdier, fra skatteministeren

Bilag 90

Forslag i Kommissionens arbejdsprogram for 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 91

Publikation fra Gældsstyrelsen - Lønindeholdelse i PSRM

Bilag 92

Oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område, fra skatteministeren

Bilag 93

LOVUDKAST: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgift af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsaf-giften til CO2-baseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.)

Bilag 94

LOVUDKAST: Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af af-skrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften)

Spørgsmål og svar

Spm. 137

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udestående svar på SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20) oversende svar på de efterspurgte beregninger i SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20), som fremgår nedenfor, hvor spørgsmålet besvares efter de eksisterende regnemetoder, som Skatteministeriet har til rådighed i dag og med de forbehold, som ministeren mener, at der bør tages? SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20):”Kan ministeren oplyse, hvor meget fattigere Danmark bliver målt ved BNP i 2025 i kroner af regeringens 23 planlagte eller gennemførte skatteforhøjelser, som CEPOS omtaler i notatet ”S hæver skatten med 13 mia. kr. via 23 skattestigninger” af 29. august 2020, og af udspillet om at indføre en tidligere tilbagetrækning for grupper, der startede tidligt på arbejdsmarkedet? Der ønskes en opgørelse i tabelform for effekten på velstandstabet målt ved BNP i kroner for hvert af tiltagene og samlet.”  Svar  

Spm. 141

Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm – spørgsmål 429 (folketingsåret 2019-20) redegøre for fordelingsvirkningen ved at gå fra det gældende scenarie e til henholdsvis scenarie a og b?Fordelingsvirkningen bedes opgjort på disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler og for 10. decil tillige opdelt på percentiler, samt Gini-koefficienten på henholdsvis indkomstuligheden såvel som formueuligheden. Slutteligt bedes opgjort hvem der betaler merprovenuet ved henholdsvis scenarie a og b opdelt på indkomstdeciler og for 10. decil tillige opdelt på percentiler.  Svar  

Spm. 151

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 83 redegøre for, om der er nogle danske eller internationale studier, der direkte måler på sammenhængen mellem beskatningen af kapital/aktieindkomst og timebeslutningen? Herudover bedes der redegjort for de antagede substitutionslasticiteter og indkomstelasticiteter og den samlede elasticitet. Disse bedes delt op 10 indkomstdeciler. I denne tabel bedes dette sammenholdes med en lignende opdeling for en tilsvarende ændring i topskatten.  Svar  

Spm. 152

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 83 redegøre for, hvad der menes med ”summarisk adfærdsskøn”, og om dette betyder, at tallet er behæftet med større usikkerhed end adfærdsskøn på f.eks. diskretionære ændringer af f.eks. topskatten?  Svar  

Spm. 153

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 83 redegøre for, om det er rimeligt at antage en timeeffekt på baggrund af, at man om 30-40 år, som pensionist, kan øge sit forbrug pga. øget opsparing? Der bedes henvist til økonomiske studier, der understøtter denne påstand.  Svar  

Spm. 154

Vil ministeren redegøre for mulighederne for indretning af hjemmearbejdspladser vha. bruttolønsordningen?  Svar  

Spm. 193

Ministeren bedes foretage en række familietypeberegninger, der specifikt omhandler indkomstvirkningen i kr. og øre og procent af disponibel indkomst. Beregningen skal være foretaget med og uden incidens ved den foreslåede afgift. Dette bedes gjort for følgende familietyper; LO-par med to børn, funktionærpar med to børn, HK-par med minimalløn og to børn, par på kontanthjælp med to børn, akademikerpar med to børn, direktørpar med to børn og pensionistpar uden børn.  Svar  

Spm. 194

Mange udlandsdanskere fanges i øjeblikket i at være bosat i lande, hvor corona rammer meget hårdt. Nogle lande er lukket ned og udlandsdanskere, som er i Danmark, kan derfor ikke komme tilbage til bopælslandet. Andre oplever, at de gerne vil hjem til Danmark, fordi situationen med corona er så voldsom i bopælslandet. Fælles for begge grupper er, at de risikerer dobbeltbeskatning i Danmark – selvom de ikke får samme rettigheder som andre, der betaler skat i Danmark, f.eks. adgang til sundhedsvæsnet. Ministeren bedes redegøre for, om der er behov for at udskyde betalingsfrister eller lempe beskatning af udenlandsk lønindkomst, som ved vedtagelsen af lovforslag nr. L 199, og hvorvidt ministeren vil tage initiativ til dette?  Svar  

Spm. 198

Vil ministeren oplyse i mia. kr., hvor meget danske virksomheder har fået i likviditetsstøtte som følge af udskudte frister for betaling af moms og A-skat?  Svar  

Spm. 206

Vil ministeren opliste, hvilke fiskale gebyrer der findes i Danmark?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse