SkatteMail 2020, uge 48

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en kendelse af Afgørelsesdatabasen, hvor SKAT ikke har anset klagerens udlån for et erhvervsmæssigt aktiv. Som følge heraf har SKAT foretaget en række konsekvensændringer vedrørende virksomhedsordningen. Landsskatteretten finder, at klagerens tilgodehavende fortsat må anses for et erhvervsmæssigt aktiv, der kan forblive i klagerens virksomhedsordning.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Julegaver til medarbejderne – skat og moms
Skattefradrag: Om kravene til repræsentationsbilag
Husk gevinstafgiften, når I afholder julekonkurrencer
Forskudsopgørelsen 2021
Skattemyndighedernes sagsbehandlingstid i skattestraffesager
OECD Secretary-General Tax Report to G20 Leaders (Saudi Arabia) - November 2020
G20: Global co-operation and strong policy action needed for a sustainable recovery - OECD
Beskatning af værdi af fri bil efter udløb af leasingperiode

Bindende svar
Trust i Singapore anset for skattemæssig transparent
Tinglysningsafgift - Overdragelse af ejendomme ved apportindskud - konkurs
Fast driftssted, hjemmekontor, moms, forretningssted
Beskatning af udbetalinger fra en offentlig pensionsordning i Storbritannien - lempelse
Spørgsmål om fast driftssted ved overførsel af medarbejder til Danmark

Kendelser
Edition i patientjournaler og helbredsoplysninger for afdød

Domme
Omkostningsgodtgørelse - hæftelse - aftalegrundlag
Beregning af tinglysningsafgift
Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)
Annullerede lønindberetninger - indsætninger på bankkonto - ekstraordinær genoptagelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Julegaver til medarbejderne – skat og moms

Flere virksomheder end normalt vil i år komme til at overskride grænsen for skattefrie gaver til medarbejderne og vil derfor skulle indberette disse til Skattestyrelsen


BDO

Skattefradrag: Om kravene til repræsentationsbilag

Repræsentationsbilag er enhver bogholders mareridt, fordi de ofte ikke er påført tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, hvor de skal bogføres.


BDO

Husk gevinstafgiften, når I afholder julekonkurrencer

Forretninger, der afholder konkurrencer, skal holde tungen lige i munden, hvis de vil være sikre på, at vinderne ikke skal betale skat af deres gevinster.


Deloitte

Forskudsopgørelsen 2021

Er du en af dem, som fremover vil have flere hjemmearbejdsdage, end du plejer, eller kan du nikke genkendende til betydelige ændringer i dine økonomiske forhold, er du netop målgruppen af danskere, som bør være ekstra opmærksom på forskudsopgørelsen for 2021.


Folketingets Ombudsmand

Skattemyndighedernes sagsbehandlingstid i skattestraffesager

Ombudsmanden foretog af egen drift en undersøgelse af den samlede sagsbehandlingstid i skattestraffesager, som behandles af Skattestyrelsens straffesagsenhed, og som har været sat i bero på Skatteankestyrelsens behandling af en klage over den afgørelse i skattesagen, der har givet anledning til at overveje, om der var grundlag for straf


OECD

OECD Secretary-General Tax Report to G20 Leaders (Saudi Arabia) - November 2020

This report contains two parts. Part I reports on the activities and achievements in the OECD’s international tax agenda. Part II reports on the activities and achievements of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.


OECD

G20: Global co-operation and strong policy action needed for a sustainable recovery - OECD

The COVID-19 crisis has exposed major weaknesses in our economies that can only be fixed through greater global co-operation and strong, targeted policy action, according to a new OECD report presented to the Leaders of the G20 countries at their virtual Summit this weekend.


TVC Advokatfirma

Beskatning af værdi af fri bil efter udløb af leasingperiode

Retten i Næstved har i en endnu utrykt dom fastslået, at skatteyder ikke skulle beskattes af værdi af fri bil efter udløbet af bilens leasingperiode


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Trust i Singapore anset for skattemæssig transparent

SKM2020.478.SR

Skatterådet bekræftede, at trusten var skattemæssig transparent. Stifteren havde i levende live bevaret rådigheden over trustkapitalen. Ved stifterens død indtrådte bl.a. den herboende datter i stifterens rettigheder i et omfang, således at hun opnåede rådighed over trustkapitalen. Skatterådet bekræftede desuden, at den herboende datter ikke ville blive hverken skatte- eller afgiftspligtig af arven af sin andel af trustkapitalen, men at hun ville blive være skattepligtig af det løbende afkast af den arvede kapital.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Overdragelse af ejendomme ved apportindskud - konkurs

SKM2020.474.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skal betales variabel tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af overdragelse af udlejningsejendomme ved apportindskud, fra et anpartsselskab under konkurs til et andet helejet anpartsselskab. Tinglysningsafgiften kan nedsættes efter reglerne om tilførsel af aktiver i tinglysningsafgiftslovens § 6 a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted, hjemmekontor, moms, forretningssted

SKM2020.473.SR

Spørger er et udenlandsk selskab, hvis kernevirksomhed er salg af rejser. Det er oplyst, at hjemmekontoret udgør medarbejderens primære arbejdsplads, og at der ikke er tale om en begrænset tidsperiode. Medarbejderens opgaver inkluderer blandt andet planlægning af disse rejser, herunder at tilbyde personlig og privat støtte til klienterne i løbet af rejserne.

Spørger har dog ingen forretningsmæssig interesse i, at medarbejderen arbejder fra Danmark, og opnår heller ingen forretningsmæssig fordel heraf. Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke har fast driftssted i Danmark.

Det vurderes, at Spørger ikke vil få momsmæssigt fast forretningssted i Danmark. Der lægges ud over ovenstående vægt på, at der ikke skal sælge rejseydelser fra Danmark. Herudover er der lagt vægt på, at Spørger ikke vil få et repræsentationskontor i Danmark, at alle beslutninger vedrørende den overordnede ledelse af virksomheden foregår i Y-land, samt at virksomhedens centrale administrationsfunktioner ligeledes udføres der.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatning af udbetalinger fra en offentlig pensionsordning i Storbritannien - lempelse

SKM2020.471.SR

Spørgeren er engelsk statsborger og har arbejdet i Danmark i en årrække. Han bor med sin familie i Danmark, og han er fuldt skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Spørgeren har en engelsk pensionsordning. Han har optjent pensionen gennem mange års ansættelse på et hospital, mens han boede og arbejdede i England. Han har ikke haft denne type ansættelse siden han flyttede til Danmark.

Spørgeren ønsker nu at få pensionen udbetalt, og han ønsker i den forbindelse en bekræftelse af, at pensionsordningen kan anses for en offentlig pensionsordning ifølge artikel 19 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, da dette er afgørende for den lempelse Danmark skal give spørgeren ved dansk beskatning af udbetalinger fra pensionsordningen.

Skatterådet bekræfter på grundlag af oplysningerne om pensionsordningen, at udbetalinger fra ordningen til spørgeren må anses for omfattet af artikel 19 om offentlige pensioner. Dermed skal Danmark som spørgerens bopælsland give eksemptionslempelse ved beskatning af disse pensionsudbetalinger ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 22.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Spørgsmål om fast driftssted ved overførsel af medarbejder til Danmark

SKM2020.470.SR

En medarbejder hos H1 i Norge fratrådte sin stilling hos H1 i Norge, og blev overført til ansættelse hos H2 i Danmark. H1 i Norge påtog sig at benytte medarbejderen til underleverancer i 700 timer i 20XX og i 500 timer 20XX. Medarbejderen ville arbejde under instruks fra H2 i Danmark i alle opgaver.

Spørger ønskede derfor at vide, om Spørger ville etablere et fast driftssted i Danmark.

Skatterådet bekræftede, at H1 ikke ville få fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, ved medarbejderens ansættelse hos H2.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Edition i patientjournaler og helbredsoplysninger for afdød

SKM2020.475.HR

I en sag om dødsbobeskatning begærede Skatteministeriet patientjournaler og helbredsoplysninger for afdøde udleveret fra afdødes læge og plejehjem.

Boet efter afdøde havde - efter opfordring fra Skatteministeriet - tidligere forsøgt at indhente oplysnin- gerne fra lægen og plejehjemmet og erklærede sig efter indgivelsen af editionsbegæringerne enig i, at editionsbetingelserne var opfyldt.

Højesteret udtalte, at lægen alene kunne pålægges edition, hvis det anses for at være af afgørende betyd- ning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige hertil, jf. retsplejelovens § 299, stk. 1, jf. § 170, stk. 2.

Højesteret udtalte videre, at plejehjemmet i kraft af sin tavshedspligt som udgangspunkt ikke pålægges edition, hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning, jf. retsplejelovens § 299, stk. 1, jf. § 170, stk. 3.

Højesteret fandt efter en samlet bedømmelse, at fremlæggelse af de omhandlende patientjournaler og helbredsoplysninger måtte være af afgørende betydning for sagens udfald, og at sagens beskaffenhed og betydningen for sagens parter talte for edition. Da der var tale om oplysninger, der angik en afdød, og da dødsboet - som måtte antages at have interessesammenfald med afdøde og dennes søn - var enig i, at editionsbetingelserne var opfyldt, fandt Højesteret, at hensynet til hemmeligholdelse måtte vige for hen- synet til sagens rette oplysning.

Da der ikke var grundlag for at begrænse editionen, pålagde Højesteret herefter lægen og plejehjemmet at udlevere de begærede patientjournaler og helbredsoplysninger.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - hæftelse - aftalegrundlag

SKM2020.477.ØLR

Sagen angik, om en skatteyder var berettiget til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvalt- ningslovens kapitel 19 for udgifter til sagkyndig bistand ydet af et advokatselskab. Spørgs- målet var, om det var godtgjort, at skatteyderen hæftede for honoraret til advokatselskabet.

Retten bemærkede, at Højesteret i U 2015.3383 H fastslog, at der i situation, der som ud- gangspunkt svarer til nærværende sag, ikke var krav på omkostningsgodtgørelse. I nærvæ- rende sag havde skatteyderen, til forskel for parten i højesteretsdommen, bl.a. indgået en direkte aftale med advokatselskabet om advokatbistand.

Landsretten fandt, at de fremlagte dokumenter ikke ændrede på det oprindelige aftale- grundlag. Forståelsen af aftalegrundlaget blev også understøttet af en efterfølgende erklæ- ring om hæftelse fra skatteyderen til advokatselskabet.

Landsretten fandt, at erklæringen om hæftelse havde karakter af simpel kaution, og at denne form for hæftelse ikke opfylder betingelserne i skatteforvaltningslovens § 52.

Landsretten tiltrådte således, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at betingelserne i skat- teforvaltningslovens § 52, stk. 1, for omkostningsafgørelse var opfyldt. Landsretten stadfæ- stede derfor byrettens dom, hvorved Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beregning af tinglysningsafgift

SKM2020.476.BR

Sagen angik spørgsmålet om, af hvilket beløb, der skulle svares tinglysningsafgift i forbindelse med sagsøgernes køb af et enfamilieshus.

Købesummen udgjorde i henhold til købsaftalen 1.750.000 kr., hvilket også var den salgspris, der fremgik af salgsopstillingen. Retten fandt ikke, at det af købsaftalen eller af salgsopstillingen kunne udledes, at overdragelsen både omfattede et enfamilieshus og en andel af en andelsforening. Hertil bemærkede retten, at adkomstændringen var anmodet tinglyst på bygningen til en købesum på 1.750.000 kr.

Retten fandt på den baggrund, at tinglysningsafgiften skulle opkræves på grundlag af den samlede købesum, og at den beregnede tinglysningsafgift var opkrævet med rette. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)

SKM2020.472.ØLR

Dommen angår, om appellanten har krav på ordinær genoptagelse af den yderligere ansættelse af grundværdien (omberegnede grundværdi) for vurderingsåret 2007 efter skatteforvaltningslovens dagældende § 33, stk. 2.

Der var under sagen tvist om, hvorvidt en fremsat anmodning af 27. juni 2012 om genoptagelse af den omberegnede grundværdi, der blev indgivet efter udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist, alligevel skulle behandles efter reglerne om ordinær genoptagelse, fordi der tidligere, den 30. april 2008, indenfor den ordinære genoptagelsesfrist var indgivet en begæring om fradrag for forbedringer.

Landsretten anførte, at anmodningen af 30. april 2008 alene angik ansættelsen af fradrag i grundværdien for forbedringer og ikke indeholdt nogen oplysninger af faktisk eller retlig karakter med relevans for den foretagne yderligere ansættelse af grundværdien. Først ved brevet af 27. juni 2012 omtaltes den yderligere ansættelse af grundværdien, og der blev fremlagt oplysninger som angivet i den dagældende § 33, stk. 2.

Landsretten tiltrådte på den baggrund, at der ikke forelå omstændigheder, der kunne begrunde, at anmodningen om genoptagelse af den yderligere ansættelse af grundværdien skulle indgå i den verserende sag om genoptagelse af ansættelsen af fradrag i grundværdien for forbedringer.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2014 (SKM2014.438.ØLR) kunne ikke føre til et andet resultat.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Annullerede lønindberetninger - indsætninger på bankkonto - ekstraordinær genoptagelse

SKM2020.469.BR

Sagen angik dels om sagsøgeren havde godtgjort, at han skulle beskattes af løn fra en række virksomheder som indberettet, dels om sagsøgeren var skattepligtig af indsætninger på hans bankkonto, og dels om sagsøgeren var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2012.

For så vidt angår lønindberetningerne fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at SKAT ikke havde været berettiget til at annullere de pågældende lønindberetninger samt overføre en del af disse til en anden arbejdsgiver som pligtsubjekt.

For så vidt angår indsætningerne på sagsøgerens bankkonto fandt retten, at der i mangel af dokumentation for det modsatte ikke var grundlag for ikke at anse de pågældende indsætninger som skattepligtig indkomst.

Endelig for så vidt angår sagsøgerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse fandt retten, at 6-månedersfristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., ikke var opfyldt. Retten fandt videre, at sagsøgeren ikke havde gjort skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, sidste pkt., gældende, og således heller ikke godtgjort, der var forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne bevirke, at anmodningen om alligevel bør behandles, uanset at den er indgivet efter 6-månedersfristen.

Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0074169
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet anmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for så vidt angår manglende afskrivninger på udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 17-09-2020

Journalnr: 17/0991321
Genoptagelse af skatteansættelsen.
Klagen vedrører nægtet skstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 18/0000386
Genoptagelse af skatteansættelserne
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning af genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2020

Journalnr: 19/0089146
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020

Journalnr: 20/0055322
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2020

Journalnr: 18/0001960
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til artikel 21, stk. 2, jf. artikel 14, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. oktober 2010 mellem Danmark og Cypern, idet skibet ikke kan anses for at have været i international trafik, mens klageren arbejdede ombord. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2020

Journalnr: 18/0006871
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT har ved årsopgørelse nr. 4, med skattemappedato den 14. august 2018, har ændret klagerens skatteansættelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten annullerer SKATs årsopgørelse nr. 4.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 19/0064590
Gaveafgift
Klagen vedrører opgørelse af gaveafgift ved overdragelse af ejendom. Landsskatteretten forhøjer afgiften yderligere.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 20/0020125
Handel med biler
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for driftsudgifter, ikke godkendt fradrag for køb af bil mrk. Suzuki Celerio samt skønsmæssig ansættelse af fortjeneste ved køb og salg af to biler mrk. Skoda Fabia. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2020

Journalnr: 20/0013541
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten forhøjer beløbene yderligere.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 20/0033153
Lønmodtagerforhold
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for lønmodtagerforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2020

Journalnr: 16/1182816
Negativ driftsmiddelsaldo
KGV beskatning af af negativ driftsmiddeLandsskatteretten stadfæster afgørelsen.ldo for K/S pga. ophør af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020

Journalnr: 20/0021742
Omgørelse
Klagen vedrører nægtet tilladelse til omgørelse. Landsskatteretten giver tilladelse til omgørelse.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 20/0021746
Omgørelse
Klagen vedrører nægtet tilladelse til omgørelse. Landsskatteretten giver tilladelse til omgørelse.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 19/0003059
Skattefri virksomhedsomdannelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt en skattefri virksomhedsomdannelse af I/S til ApS da interessenterne er blevet vederlagt med andet end anparter i selskabet, og da anskaffelsessummen for anparterne er negativ. Som en konsekvens heraf er interessenterne skattepligtige af avancer ved salget af interessentskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 17/0992136
Tab på unoterede aktier og fordring
Der klages over, at SKAT har afvist at imødekomme anmodning om fradrag for tab på unoterede aktier og tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2020

Journalnr: 20/0079319
Tilladelse til at udbyde spil
Klagerens repræsentant har anmodet om, at klagen til Landsskatteretten over Spillemyndighedens afgørelse, hvori Spillemyndigheden tilbagekalder klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, tillægges opsættende virkning. Landsskatteretten træffer afgørelse om, at klagen tillægges opsættende virkning.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 18/0005037
Udlån som erhvervsmæssigt aktiv
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens udlån for et erhvervsmæssigt aktiv. Som følge heraf har SKAT foretaget en række konsekvensændringer vedrørende virksomhedsordningen. Landsskatteretten finder, at klagerens tilgodehavende fortsat må anses for et erhvervsmæssigt aktiv, der kan forblive i klagerens virksomhedsordning.
Afsagt: 26-10-2020

Journalnr: 20/0011654
Valutakøb
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til valutakøb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-11-2020 - 29-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

draft council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation (dac7) - endorsement

rådets konklusioner om retfærdig og effektiv beskatning under genopretningen, om skattemæssige udfordringer i forbindelse med digitalisering og om god skatteforvaltning i og uden for eu

økofinrådets rapport til det europæiske råd om beskatningsspørgsmål

rådets konklusioner om retfærdig og effektiv beskatning under genopretningen, om skattemæssige udfordringer i forbindelse med digitalisering og om god skatteforvaltning i og uden for eu - godkendelse - indledning af skriftlig procedure

end of written procedure council conclusions on fair and effective taxation in times of recovery, on tax challenges linked to digitalisation and on tax good governance in the eu and beyond - approval

ecofin report to the european council on tax issues

rådets konklusioner om retfærdig og effektiv beskatning under genopretningen, om skattemæssige udfordringer i forbindelse med digitalisering og om god skatteforvaltning i og uden for eu

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv., BEK nr 1688 af 17/11/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om de specifikke miljømæssige effekter af genindførelsen af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til, at ”En genindførelse og indeksering af emballageafgiften på pvc-folier forventes at bidrage til reduceret miljøbelastning i forbindelse med affaldshåndteringen”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor meget brugen af husholdningsfilm til madpakker vil blive reduceret, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor meget brugen af stanniol til madpakker vil blive forøget som følge forslaget om genindførelse af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor det er valgt at forhøje afgiftssatsens for væddemål og onlinekasino på en gang fremfor en gradvis forhøjelse, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at garantere, at der er fundet en løsning på problematikken vedrørende SIFA TV-Bingo inden 3. behandling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en stigning i pengespil på det uregulerede marked også fører til forringet forbrugerbeskyttelse af spillerne i Danmark, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen af forslaget, til skatteministeren

L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af tinglysningsafgift m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for beskatningen af udlejningsejendomme og for huslejen for lejligheder underlagt huslejeregulering og lejligheder, der ikke er underlagt huslejeregulering, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor store konsekvenser lovforslaget vil have for beskatningen af andelsboliger, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilken betydning lovforslaget forventes at have for prissætningen af de berørte andelsboligforeninger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for konsekvenserne af lovforslaget for provenuet fra beskatning af erhvervsgrunde og erhvervsbygninger samlet set, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ændringerne indebærer, at der betales mindre eller mere i grundskyld fra ejere af erhvervsejendomme set under ét i forhold til ejere af ejerboliger, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt ændringerne vil blive en hindring for realisering af mål på natur-, miljø og klimaområdet, som Naturstyrelsen påpeger i deres høringssvar, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for forslagets miljømæssige konsekvenser, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Materiale til teknisk gennemgang af lovforslaget den 26. november 2020, fra Skatteministeriet

Bilag 11

Betænkning afgivet den 26. november 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-20 fra FSR - danske revisorer om kommentarer til delen vedrørende ændringerne af endelige underskud og transfer pricing dokumentation, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om tapepapir fra den tekniske gennemgang af lovforslagetden 26. november 2020, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 8.docx
Bilag - Tale til teknisk gennemgang af SAU L 28.docx

L 29 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).

Bilag

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 26. november 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm., om alt der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-F ikke skal betale en afgift på 20 pct., hvis de flytter til et land, hvor skatten er ”væsentlig lavere end efter danske regler, til skatteministerenSAU L 29 - svar på spm. 9.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Bilag 14

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet

Bilag 15

Materiale fra høring i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhedDanfoss
KPMG
SKM

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget

Bilag 19

Henvendelse af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 30 - svar på spm. 10.docx

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til materialet fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om talepapir fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre konkret og udtømmende for, hvad der er omfattet af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren mener, at Ligningslovens § 8 B kan finde anvendelse for en virksomheds eksperimentel baserede udviklingsarbejde, der skal føre til nye eller væsentlig forbedrede ”grønne” produktionsmetoder, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om en nystartet virksomheds forgæves afholdte udgifter til udviklingsarbejde, og som ikke er omfattet af Ligningslovens § 8 B, kan fradrages som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvis et selskab har udviklet en ny eller væsentligt forbedret proces med henblik på anvendelse i egen virksomhed, så skal det være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om udvikling af egne nye eller væsentligt forbedrede maskiner til brug for produktionen i egen virksomhed skal være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at præcisere, om udviklingsarbejde med egne nye produktionsmetoder og nye maskiner til brug for produktionen er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om vi fremmer eller bremser den grønne omstilling, hvis vi går ud fra en afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2020, hvor udviklingen af nye processer til anvendelse i egen virksomhed ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om Skattestyrelsens tolkning i en afgørelse fra 2020, hvor det fremgår, at virksomhedernes udviklingsarbejde med egne maskiner og produktionsmetoder ikke er omfattet af ligningsloven § 8 B, hviler på lovens ånd og bogstav, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af nyhedselementet i en virksomheds FogU (eller FogF) udgifter, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om klart tilkendegive, hvad loven giver mulighed for at fradrage som udgifter til FogU (eller FogF) – så virksomheder ved, hvad de kan disponere efter, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er enig i, at der, i respekt for lovens overordnede formål, relevante virksomheder, Skatteforvaltningen og Folketinget, skal være størst mulig klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at præcisere anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om ministeren forventer at inddrage relevante brancheorganisationer og fagfolk i forberedelsen af præciseringen af anvendelse området for fradrag for udgifter til FogU (eller FogF), til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om kriteriet for at vurdere om udgifter er omfattet af Ligningslovens § 8 B stadig er følgende: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlig forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, jf. tidligere lovforarbejder m.v., til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministeren anerkender, at Ligningslovens § 8 B er en begunstigende lovbestemmelse, og derfor bør fortolkes i forlængelse af det politiske formål, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om forståelsen af "nye eller væsentlig forbedrede" materialer m.v. skal vurderes ud fra den konkrete virksomheds situation eller ud fra branchen eller samfundet generelt, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om ligningslovens § 8 B finder anvendelse på udvikling af materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer til frembringelse af produkter eller ydelser bestemt til salg, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om et selskabs udvikling af en forbedret tjenesteydelse kan falde ind under bestemmelsen i Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ligningslovens § 8 B efter bestemmelsens ordlyd omfatter udgifter til forskning og udvikling inden for it-området, det være sig produkter, processer, tjenesteydelser m.v., til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om at præcisere med eksempler, hvad der kræves for at tale om ”sådan ny viden mv., i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves” for, at det er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at opstille en positivliste over, hvad der er omfattet af F&U fradraget, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Spm. 36

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være ved en bredere fortolkning af anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsknings- og forsøgsvirksomhed, og hvis anvendelsesområdet udvides til at omfatte udviklingsarbejde af interne processer, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at redegøre for sammenhængen mellem Ligningslovens § 8 B og § 8 X, til skatteministeren

L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Bilag

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Bilag 14

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet

Bilag 15

Materiale fra høring i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget

Bilag 19

Henvendelse af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B

Spørgsmål og svar

Spm. 9

L 30 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed, fra skatteministeren

Spm. 10

L 30 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, fra skatteministeren

Spm. 11

L 30 - svar på spm. 11 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet, fra skatteministeren

Spm. 12

L 30 - svar på spm. 12 om kommentar til materialet fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 13

L 30 - svar på spm. 13 om talepapir fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

L 30 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Bilag 14

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet

Bilag 15

Materiale fra høring i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget

Bilag 19

Henvendelse af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B

Spørgsmål og svar

Spm. 9

L 30 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed, fra skatteministeren

Spm. 10

L 30 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, fra skatteministeren

Spm. 11

L 30 - svar på spm. 11 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet, fra skatteministeren

Spm. 12

L 30 - svar på spm. 12 om kommentar til materialet fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 13

L 30 - svar på spm. 13 om talepapir fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

L 31 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 32 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler

Bilag 8

Henvendelse af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020Slides fra SMVdanmark til Skatteudvalget
Notat L32 til FT Skatteudvalg 26 nov 2020

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 32 - svar på spm. 5.docx

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 32 - svar på spm. 6.pdf

Spm. 7

Spm. om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, til skatteministeren

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler

Bilag 8

Henvendelse af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 5

L 32 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler, fra skatteministeren

Spm. 6

L 32 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, fra skatteministeren

L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvad der er henholdsvis skattelovgivningens og pensionslovgivningens definition af unoterede aktier, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, i hvor mange tilfælde de eksisterende regler om placering af unoterede værdipapirer i aldersopsparinger udnyttes til skattetænkning, til skatteministeren

L 69 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 69 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven, fra skatteministeren

Spm. 4

L 69 - svar på spm. 4 om, hvad der er henholdsvis skattelovgivningens og pensionslovgivningens definition af unoterede aktier, fra skatteministeren

L 69 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed. (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 69 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven, fra skatteministeren

Spm. 4

L 69 - svar på spm. 4 om, hvad der er henholdsvis skattelovgivningens og pensionslovgivningens definition af unoterede aktier, fra skatteministeren

L 69 C Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 69 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven, fra skatteministeren

Spm. 4

L 69 - svar på spm. 4 om, hvad der er henholdsvis skattelovgivningens og pensionslovgivningens definition af unoterede aktier, fra skatteministeren

L 87 Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det foreslås at oprette et nyt it-tilsyn, fremfor at styrke eksisterende it-tilsyn som f.eks. Statens It-råd, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange projekter it-rådet skal føre tilsyn med, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorfor der blandt de foreslåede medlemmer af it-tilsynet ikke er personer med skattefaglig viden, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af varedebitorer og varekreditorer

Bilag 4

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af kurstab, der fremføres efter SEL § 11 B, STK. 10

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stort et årligt provenu CFC-beskatning indbringer staten med de nuværende regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor indførelse af en substanstest vil medføre betydeligt mindre provenu i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke konsekvenser det konkret vil have for skattelovgivningen, hvis der indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af varedebitorer og varekreditorer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af kurstab, der fremføres efter SEL § 11 B, STK. 10, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 63

Henvendelse af 23/11-20 fra Aalborg Universitet vedr. nyt studie: Sagsomkostninger i straffesager - ny viden om et gammelt problem

Bilag 65

Henvendelse af 25/11-20 fra Finans Danmark om aldersvalidering via betalingskort

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Vil ministeren oplyse hvor stor en andel af de familieejede virksomheder, som generationsskiftede i 2019, der kan betegnes som SMV’er?  Svar  

Spm. 5

Vil ministeren redegøre for den geografiske fordeling af de familieejede virksomheder, der genrationsskiftede i 2019?  Svar  

Spm. 22

I forlængelse af svar på SAU alm. del - spm. 401 (folketingsåret 2019-20) bedes ministeren foretage tilsvarende beregninger af følgende variant af ”Model B”:- noteret aktieindkomst medregnes som almindelig kapitalindkomst (konsolideret kapitalindkomst),- unoteret aktieindkomst under 55.300 kr. (den nuværende progressionsgrænse for aktieindkomst) inkluderes i den konsoliderede aktieindkomst,- den højeste skattesats på konsolideret kapitalindkomst sænkes til 27 pct. (satsen gælder også lav negativ nettokapitalindkomst. Høj negativ nettokapitalindkomst beskattes uændret med 25 pct),- unoteret aktieindkomst over 55.300 kr. beskattes svarende til lønindkomst, dog med kredit for betalt selskabsskat (22 pct.),- investorfradraget afskaffes og- aktiesparekontoen afskaffes.  Svar  

Spm. 55

Vil ministeren redegøre for den samlede virkning af at beskatte kapital- og aktieindkomst som lønindkomst, jf. model C i svar på SAU alm. del – spørgsmål 283 (folketingsåret 2019-20), og at indføre en progressiv millionærskat, jf. Indkomstgrundlag B, model 4 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 284 (folketingsåret 2019-20)? Virkningen bedes opgjort i umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd, samt virkning på Gini-koefficienten og virkningen på de disponible indkomster opdelt i deciler, samt i percentiler for den 10. decil. Virkningen bedes opgjort for hvert år 2020-2025 samt virkning på råderummet og på arbejdsudbuddet.  Svar  

Spm. 59

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 785 (folketingsåret 2019-20) redegøre for, hvorledes en dispensation for hovedreglen om antal medlemmer i ligningslovens § 8 A, kan udformes, således at foreninger som repræsenterer sygdomme med lav prævalens, kan opnå godkendelse som almenvelgørende forening, såfremt at de har en tilstrækkelig høj organiseringsgrad? Ministeren bedes endvidere redegøre for de provenumæssige konsekvenser ved en sådan undtagelse. Endelig bedes ministeren oplyse, om han vil arbejde for, at der indføres en sådan dispensation.  Svar  

Spm. 60

Vil ministeren vurdere den provenumæssige og arbejdsudbudsmæssige virkning ved at erstatte den nuværende mulighed for tilskud til pasning af eget barn med en ordning, hvor der gives et fradrag i indkomst til den forælder, som ikke passer eget barn? Det forudsættes, at betingelserne i dagtilbudslovens § 87 videreføres, at den anden forælder er i ustøttet beskæftigelse, at fradraget kan gives til pasning af børn i vuggestuealderen og at der er tale om et fradrag i den betalte skat med en fradragsværdi på 100 pct. af en størrelse på 130.000 kr. om året. Samtidigt foreslås det, at man kan få udbetalt halvdelen af et ubrugt fradrag som tilskud.  Svar  

Spm. 64

Vil ministeren kommentere henvendelse af 30. oktober 2020 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi, jf. SAU alm. del – 35, herunder om der kan laves en lignende løsning ift. ligningslovens § 8 A, som der er ift. fritagelse for boafgift?  Svar  

Spm. 69

Mener ministeren, at det bør give anledning til retssikkerhedsmæssige bekymringer, når virksomheder løbende skal beskattes på baggrund af skøn over handelsværdier af ejendomme, når disse skøn er så usikre, at man ikke er i stand til at lave offentlige ejendomsvurderinger af disse ejendomme?  Svar  

Spm. 70

Af svar på SAU alm. del – spørgsmål 14 fremgår det, at "Det har givet private ejendomsinvestorer en skattemæssig fordel overfor pensionsselskaberne. Ved at indføre en løbende lagerbeskatning af ejendomsavancer sikres det, at danske og udenlandske ejendomsselskaber betaler skat af deres fortjeneste samtidig med, at der sikres finansiering til en værdig pension."Når der henvises til, at pensionsselskaberne lagerbeskattes glemmes det, at de kun beskattes med 15,3 pct., hvor selskaberne beskattes med 22 pct. Vil ministeren på den baggrund bekræfte, at pensionsselskaberne får en fordel i forhold til de private ejendomsinvestorer, hvis de kan nøjes med en lagerbeskatning på 15,3 pct.? Endvidere bedes det oplyst, om ministeren er enig i, at det udgør et konkurrenceproblem, når pensionsselskaberne udøver erhvervsmæssig udlejning og kun beskattes med 15,3 pct., mens selskaberne beskattes af samme erhvervsmæssige udlejning med 22 pct.  Svar  

Spm. 74

Vil ministeren kommentere henvendelse af 5. november 2020 fra KPMG Acor Tax om, hvornår markedet kan forvente, at ministeren fremlægger regeringens lagerbeskatningsmodel, jf. SAU alm. del – bilag 38?  Svar  

Spm. 75

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen vil håndtere kontrollen med lagerbeskatning samtidig med ændringen af ejendomsvurderingsloven?  Svar  

Spm. 76

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen, givet udfordringerne med it-understøttelsen af det kommende ejendomsvurderingssystem, vil sikre et nyt vurderingssystem til ejendomsvurderinger i forbindelse med lagerbeskatning, og hvad et nyt vurderingssystem vil koste?  Svar  

Spm. 77

Vil ministeren oplyse, på hvilket grundlag Skatteforvaltningen i forbindelse med kontrollen af indbetalt lagerskat for ejendomsavancer skal vurdere, hvad en ejendom er værd, og om den indberettede værdistigning er rigtig angivet? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen – på en for virksomhedernes retsstilling tilfredsstillende måde – skal håndtere situationer, hvor Skatteforvaltningen ikke er enige i en virksomheds værdiansættelse af en ejendom.  Svar  

Spm. 81

Vil ministeren redegøre for reglerne for betaling af skat for personer, der sejler eller eksempelvis kører rundt i autocampere hele året, og derfor reelt bor i disse?  Svar  

Spm. 89

I foråret blev en lang række skatteregler midlertidigt lempet med lovforslag nr. L 199 (folketingsåret 2019-20). Har regeringen planer om at forlænge disse lempelser yderligere, således at bl.a. grænsegængere, ulandsarbejdere og forskere ikke kommer i klemme skattemæssigt?  Svar  

Spm. 92

Vil ministeren redegøre for erhvervslivets administrative omkostninger, hvis regeringens forslag om at indføre lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer vedtages, og hvordan det vil påvirke henholdsvis små-, mellemstore- og store virksomheder, der driver erhvervsudlejning?Spørgsmålet bedes besvaret inden afholdelse af samrådsspørgsmål K, L og M.  Svar  

Spm. 107

Kan ministeren bekræfte, at der i Norge er indført regler, der i år forhøjer grænsen for skattefrie julegaver i 2020, og at disse kan omfatte gavekort til restauranter?  Svar  

Spm. 109

Vil ministeren redegøre for, hvordan en lagerbeskatning, som er en fremrykning af beskatning, vil medføre et nettoprovenu over i) 0-10 år, ii) 10-20 år, iii) 20 år og fremover?  Svar  

Spm. 123

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 20. november 2020 om Skatteministeriets viden om Danske Banks fejl i gældsinddrivelse, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F og G.  Svar  

Spm. 127

Vil ministrene oplyse, om Politiets og Skatteforvaltningens samarbejde efter ministrenes opfattelse fungerer optimalt, eller mener ministrene, at der er dele, der kan optimeres og herunder hvilke?  Svar  

Spm. 128

I hvilket omfang er det efter ministerens vurdering muligt for Undersøgelseskommissionen om SKAT at inddrage de nye oplysninger, der er kommet frem vedrørende udbytteskatskandalen, herunder forhold der går tilbage til 2006, og som afsløres i DR-podcastserien ”De hemmelige aktionærer” fra november 2020?  Svar  

Spm. 130

Kan ministeren oplyse, om det er administrativt muligt at reducere selskabsskatten for virksomheder i kvotesektoren, der reducerer deres CO2-udslip i 2030, og i bekræftende fald beskrive modeller for, hvordan man kan gøre det?  Svar  

Spm. 131

Med svar på SAU alm. del – spørgsmål 30 bekræfter ministeren, at de videreførte ejendomsvurderinger fra 2011/2012 fortsat kan danne grundlag for generationsskifter, indtil der foreligger nye vurderinger. Samtidig forstår spørger ministerens svar sådan, at Højesterets afgørelse i SKM 2016.279 ikke har udvidet skattemyndighedernes adgang til at tilsidesætte retten til at anvende den offentlige ejendomsværdi, men at afgørelsen blot fastslår indholdet af den praksis, der gælder indtil videre. Ministerens svar på SAU alm. del - spørgsmål 30 kan udlægges sådan, at Højesterets afgørelse også vedrører gaveområdet og ikke kun dødsboområdet. Vil ministeren bekræfte, at Højesterets afgørelse alene vedrører dødsboområdet, og at landsretten i sin forudgående afgørelse udtrykkeligt anfører, at der muligt gælder en anden praksis på gaveområdet?  Svar  

Spm. 133

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 25. november 2020 om ECOFIN-rådsmøde den 1. december 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål N.  Svar  

Spm. 134

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?  Svar  

Spm. 136

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. november 2020 om udestående svar på SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20), jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål J.  Svar  

Spm. 137

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udestående svar på SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20) oversende svar på de efterspurgte beregninger i SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20), som fremgår nedenfor, hvor spørgsmålet besvares efter de eksisterende regnemetoder, som Skatteministeriet har til rådighed i dag og med de forbehold, som ministeren mener, at der bør tages? SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20):”Kan ministeren oplyse, hvor meget fattigere Danmark bliver målt ved BNP i 2025 i kroner af regeringens 23 planlagte eller gennemførte skatteforhøjelser, som CEPOS omtaler i notatet ”S hæver skatten med 13 mia. kr. via 23 skattestigninger” af 29. august 2020, og af udspillet om at indføre en tidligere tilbagetrækning for grupper, der startede tidligt på arbejdsmarkedet? Der ønskes en opgørelse i tabelform for effekten på velstandstabet målt ved BNP i kroner for hvert af tiltagene og samlet.”  Svar  

Spm. 138

Giver Danske Banks gældsinddrivelsessag ministeren anledning til at undersøge, om inkassovirksomheder, som har inddrevet gæld på vegne af Danske Bank, ligeledes har gjort dette på et uretmæssigt grundlag? Og kan ministeren oplyse, om inkassovirksomhedernes inddrivelse af gæld er baseret på oplysninger fra Danske Banks fejlbehæftede systemer?  Svar  

Spm. 139

Mener ministeren i lyset af Danske Banks gældsinddrivelsessag, at der er behov for at sikre et fremtidigt grundigere tilsyn med, at opkrævning af inkassogæld – herunder inkassovirksomheders opkrævning af gæld på vegne af banker - sker på korrekt og retmæssigt grundlag, jf. at der er mange sårbare borgere, som får inddrevet inkassogæld, og som kan have særlig vanskeligt ved at gennemskue deres retsstilling?  Svar  

Spm. 140

Vil ministeren opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 99 (folketingsåret 2019-20) med de seneste tilgængelige tal?  Svar  

Spm. 790

Vil ministeren redegøre for, om offentligheden kan få adgang til at se samtlige tre aftaler vedrørende bankordningen? Såfremt ministeren ikke vil imødekomme ønsket om offentlighed, bedes ministeren redegøre for, hvilken lovhjemmel der ligger til grund for at holde aftalerne hemmelige.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. N

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 1. december 2020, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse