SkatteMail 2020, uge 47

Kære Læser

I denne uges SkatteMail kan du bl.a. finde de nye beløbsgrænser og satser for 2021. Desuden kan du læse artikel om skattereglerne hvis en virksomhed ønsker at kompensere medarbejderne ved aflyst julefrokost.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Frivillig indbetaling af acontoskat
Nye satser og beløbsgrænser
Principiel dom fra Vestre Landsret om genoptagelse
Aflyste firmajulefrokoster 2020
Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2021 er offentliggjort
Nyt lovforslag om skærpelse af skatteundgåelse
Beretning om Skatteministeriets kontrol med A-skat (nr. 4/2020)

SKM-meddelelse
Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - digitale betalingsformer

Afgørelser
Tilbagebetaling af naturgasafgift efter el-patronordningen
Tonnageskatteordningen
Beskatning af udbytte hos personer

Domme
Erhvervsmæssig kørsel - fradrag efter ligningslovens § 9B eller ligningslovens § 9C
Ekstraordinær genoptagelse - ændring i det privatretlige grundlag for ansættelsen

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Frivillig indbetaling af acontoskat

Selskaber kan foretage frivillig indbetaling af acontoskat for derved at spare renter på eventuel restskat. Fristen for betaling af 2. rate for indkomståret 2020 er den 20. november 2020.


Deloitte

Nye satser og beløbsgrænser

De nye beløbsgrænser og satser for 2021 er fastsat. Hvad betyder det for personalegoder, rejsegodtgørelse, forskerbeskatning og befordringsgodtgørelse?


Kammeradvokaten

Principiel dom fra Vestre Landsret om genoptagelse

Vestre Landsret har i principiel dom givet Skatteministeriet medhold i, at der ikke kunne ske ekstraordinær genoptagelse af en skatteyders skatteansættelser. Sagen var indbragt for domstolene af ministeriet.


Redmark

Aflyste firmajulefrokoster 2020

Virksomhedernes kompensationsmuligheder er mange, men hvad med skattereglerne?


Revisionsinstituttet

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2021 er offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2021.


Rigsrevisionen

Beretning om Skatteministeriets kontrol med A-skat (nr. 4/2020)

Beretningen handler om Skatteministeriets kontrol med A-skat.


TVC Advokatfirma

Nyt lovforslag om skærpelse af skatteundgåelse

Folketinget har førstebehandlet et nyt lovforslag, hvorefter Skatteministeren vil skærpe indsatsen mod skatteundgåelse


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - digitale betalingsformer

SKM2020.466.SKTST

Skatterådet har på møde den 29. september 2020 behandlet og tiltrådt Skattestyrelsens indstilling om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 62 om tilladelse til indhentning af oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders modtagelse af beløb med digitale betalingsformer hos en udbyder af betalingstjeneste.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af naturgasafgift efter el-patronordningen

SKM2020.465.LSR

Med henvisning til SKM2018.538.LSR hjemviste Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende opkrævning af tidligere godtgjort gas- og kuldioxidafgift efter el-patronordningen, men ændrede perioden. Landsskatteretten annullerede den periode, som SKAT havde genoptaget ekstraordinært, samt yderligere en periode, idet Landsskatteretten fandt, at fristen efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 2. pkt., skulle beregnes fra det tidspunkt, godtgørelsen tidligst kunne gøres gældende og ikke efter fristerne for momsangivelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tonnageskatteordningen

SKM2020.463.LSR

Renteindtægter og valutakursgevinster vedrørende selskabets varedebitorer og -kreditorer kunne ikke henføres til transportydelser leveret ved anvendelse af skibe som nævnt i tonnageskattelovens § 6, jf. § 10, stk. 1. Renteudgifter og valutakurstab vedrørende selskabets varedebitorer og -kreditorer vedrørte ikke tonnagebeskattet indkomst, jf. tonnageskattelovens § 15, stk. 3.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Beskatning af udbytte hos personer

SKM2020.462.LSR

Sagen drejede sig om beskatning af aktionærlån efter ligningslovens § 16 E. Klageren i sagen var det selskab, hvori hovedaktionæren havde optaget et aktionærlån. Landsskatteretten havde i en sammenholdt klagesag vedrørende hovedaktionæren slået fast, at hovedaktionæren skulle beskattes af aktionærlån i henhold til ligningslovens § 16 E. Selskabet skulle herefter beskattes af de renter, der var tilskrevet aktionærlånet. Når renterne var knyttet til et lån omfattet af ligningslovens § 16 E, var der ikke skattemæssigt tale om renteindtægter for selskabet, men derimod et skattepligtigt tilskud fra hovedaktionæren til selskabet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erhvervsmæssig kørsel - fradrag efter ligningslovens § 9B eller ligningslovens § 9C

SKM2020.464.BR

Sagen omhandlede, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag efter ligningslovens § 9 B for den kørsel, som han havde foretaget mellem sit arbejde som lønmodtager og den tankstation, hvor han som led i sin selvstændige erhvervsvirksomhed udførte en række opgaver.

Skattemyndighederne havde meddelt fradrag for kørsel efter ligningslovens § 9 C.

Retten fandt, at sagsøgerens synspunkt ikke havde støtte i bestemmelsernes ordlyd, hvorefter Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - ændring i det privatretlige grundlag for ansættelsen

SKM2020.458.BR

En skatteyder havde ved en voldgiftskendelse fået medhold i, at han ikke var bundet af en aftale om tegning af kommanditanparter som følge af urigtige forudsætninger. Da voldgiftsrettens kendelse indebar, at skatteyderen civilretligt blev stillet som om, at tegningsaftalen aldrig var indgået, fandt retten, at afsigelsen af kendelsen udgjorde en sådan ændring i det privatretlige grundlag for skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2009 og 2011, at ansættelserne kunne genoptages efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1, således at fratrukne underskud og beskattet overskud kunne tilbageføres.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2020.461.SANST

Afslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51

Skatteankestyrelsen fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at der forelå en nærliggende fare for, at skatten ikke ville blive betalt, såfremt der blev meddelt henstand efter skatteforvaltningslovens § 51. Skatteankestyrelsen lagde ved afgørelsen blandt andet vægt på, at der ikke forelå regnskaber for selskabet, at samtlige af selskabets værdipapirer var overført til hovedaktionærens private konto i 2009, og at der efterfølgende ikke havde været en tilstedeværende formue i selskabet, ligesom selskabet efterfølgende ikke havde genereret indtægter.

SKM2020.460.LSR

Afslag på anmodning om henstand i forbindelse med klage efter skatteforvaltningslovens § 51

SKAT havde givet afslag på anmodning om henstand med betaling af skat i forbindelse med en klage over SKATs afslag på anmodning om registrering efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.

Landsskatteretten bemærkede, at adgangen til henstand under klagebehandling ifølge skatteforvaltningslovens § 51, tk. 1, 1. punktum, omfatter skat, som en "klage over opgørelsen" vedrører. En klage over et afslag på tilladelse til at være omfattet af forskerskatteordningen kunne ud fra en naturlig sproglig forståelse ikke anses at vedrøre en klage over opgørelsen. Derfor fandt Landsskatteretten, at det var med rette, at SKAT havde afslået anmodningen om henstand og stadfæstede SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0008835
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2006-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2020

Journalnr: 19/0007602
Bitcoins
Klagen vedrører beskatning af skattepligtig fortjeneste ved salg af bitcoins. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2020

Journalnr: 16/0322561
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for en række udgifter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 14-09-2020

Journalnr: 16/1332187
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til artikel 21, stk. 2, jf. artikel 14, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. oktober 2010 mellem Danmark og Cypern, idet skibet ikke kan anses for at have været i international trafik, mens klageren arbejdede ombord. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2020

Journalnr: 16/1456614
Driftsmiddelsaldo
Klagen vedrører beskatning af negativ saldo på driftsmidler i K/S pga. ophør af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020

Journalnr: 17/0987358
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT har opgjort en skattepligtig avance ved afståelse af 1/3 af en ejendom. Landsskatteretten anser afgørelsen for at være ugyldig.
Afsagt: 30-09-2020

Journalnr: 18/0005899
Ejendomsavance
Klagen vedrører yderligere skattemæssig avance ved salg af ejendom. Landsskatteretten ansætter den yderligere avance til nul.
Afsagt: 29-10-2020

Journalnr: 17/0990970
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2020

Journalnr: 19/0049022
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsskatteordningen. Landsskatteretten godkender det selvangivne.
Afsagt: 09-10-2020

Journalnr: 19/0085358
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører retlig kvalifikation som lønmodtager og nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 18/0002384
Fradrag for underskud af virksomhed - driftsgrene
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed og udlejningsvirksomhed herunder opdeling i driftsgrene. Landsskatteretten stadfæster opdelingen i driftsgrene, men godkender fradrag for underskud og brug af virksomhedsordningen.
Afsagt: 17-09-2020

Journalnr: 15/2453783
Fradrag for underskud af virksomhed - driftsgrene
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed, udlejningsvirksomhed, mm., herunder opdeling i driftsgrene. Landsskatteretten stadfæster opdelingen i driftsgrene, men godkender fradrag for underskud og brug af virksomhedsordningen.
Afsagt: 17-09-2020

Journalnr: 15/3223437
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær og ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2020

Journalnr: 19/0049002
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, samt afslag på ændring af afskrivningssatsen efter afskrivningsloven § 52. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelsen efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2.
Afsagt: 29-06-2020

Journalnr: 17/0991911
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte og personlig indkomst fra diverse indsætninger på klagerens bankkonti. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 14-09-2020

Journalnr: 14/4110649
Løn, udbytte, maskeret udlodning mm
Klagen vedrører beskatning af løn fra udenlandsk virksomhed, udbytte og maskeret udbytte samt af gave fra anpartshavere. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2020

Journalnr: 14/3278051
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter beløbet til nul i det ene af de to omhandlede år og stadfæster fsv. angår det andet.
Afsagt: 25-09-2020

Journalnr: 17/0512012
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten forhøjer den maskerede udlodning yderligere.
Afsagt: 29-10-2020

Journalnr: 18/0000480
Skat af overførsler mm
Klagen skyldes, at pengeoverførsler til Nepal og indsætninger på bankkonto er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020

Journalnr: 19/0079779
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset rejsegodtgørelser, som klageren har fået udbetalt af sin udenlandske arbejdsgiver, for skattepligtige. Skattestyrelsen har i stedet godkendt et ligningsmæssigt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2020

Journalnr: 16/1826674
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020

Journalnr: 20/0033523
Underleverandører
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 17/0868459
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører beskatning af overskud af uregistreret virksomhed og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-11-2020 - 22-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom


Indstillinger
C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den frie bevægelighed for kapital - skattelovgivning - indkomstskat - overskud udloddet til en fysisk person bosiddende i en medlemsstat af et ikke-hjemmehørende institut for kollektiv investering i form af et selskab med vedtægter - forskellig behandling af andele i overskud udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet i overensstemmelse med aftaleretten, og udbytte udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet ved aftale - manglende adgang for hjemmehørende institutter for kollektiv investering til at blive oprettet i henhold til vedtægter

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 63 TEUF og 65 TEUF skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for national lovgivning, hvorefter indtægter, som en fysisk person, der er bosiddende i Finland, har modtaget fra et kollektiv investeringsinstitut, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, og som er oprettet i selskabsform som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (institutter for kollektiv investering), skal beskattes som et udbytte og ikke andele i overskud. Bestemmelserne skal også fortolkes således, at de ikke er til hinder for national lovgivning, som udelukker anvendelse af mekanismer til nedsættelse af virkningerne af dobbeltbeskatning, når sådanne afkast udloddes af selskaber, der er blevet beskattet i en anden medlemsstat med en lavere sats end den, der er fastsat i denne lovgivning, forudsat at nedsættelsesmekanismen udelukkende har til formål at korrigere denne forskel i beskatningen i flere led af dette afkast, hvilket tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. Bestemmelserne skal imidlertid også fortolkes således, at de er til hinder for, at den samme lovgivning omklassificerer udbytte udbetalt af sådanne virksomheder som lønindkomst, mens den samme lovgivning bestemmer, at udbytte i princippet udgør kapitalindkomst.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ecofin report to the european council on tax issues

code of conduct group (business taxation) - report to the council

code of conduct group (business taxation) - report to the council

code of conduct group (business taxation) - report to the council

code of conduct group (business taxation) - report to the council

code of conduct group (business taxation) - report to the council

code of conduct group (business taxation) - report to the council

 

Nyt fra Kommissionen

Planning and management documents. Taxation and customs union. Management plan 2020 – Taxation and Customs Union

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).
Fremsat den 18. november 2020

L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af tinglysningsafgift m.v.).
Fremsat den 20. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesbrev - SAU
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Materiale til teknisk gennemgang af lovforslaget den 19. november 2020, fra Skatteministeriet

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at tilsende talepapiret fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 19. november 2020, til skatteministeren

L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af tinglysningsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 107 B Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm., om EU-dommen vedrørende ret til at fradrage endelige underskud i udenlandske selskaber, ville være relevant i en situation, hvor Danmark ikke havde særlige regler for international sambeskatning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan det ikke medfører et mindreprovenu, at det fremover accepteres, at endelige underskud i udenlandske selskaber, som ikke før kunne fradrages i dansk selskabsskat, nu kan fradrages, til skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/10-20 fra DAHL Advokatpartnerselskab om ABL § 35 B, stk. 1, nr. 3, om bestemmende indflydelse – og § 35 D, stk. 2, om betaling af stifterskat ved afståelse af aktier, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange virksomheder der vil blive overdraget til udenlandske fonde, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvordan beskatningen vil ændrer sig som følge af den foreslåede nye model for prioriteringsreglen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra KPMG Acor Tax om det erhvervsmæssige formål som angivet i SKM2018.79 ikke er en erhvervsmæssig aktivitet, som udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor pengetankreglen kun skal opfyldes de første 5 år efter fondens erhvervelse af aktier efter modellen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man har valgt at beholde holdingmodellen, når den åbner for skattetekniske smuthuller, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke værnsregler der foreslås, for at begrænse antallet af virksomheder, der overdrages til udenlandske fonde, hvormed danske arbejdspladser flyttes til udlandet, til skatteministeren

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer

Bilag 9

Program til høring den 25. november 2020

Bilag 10

Henvendelse af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Henvendelse af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at det forhøjede bundfradrag på 60.000 kr. for udlejning af fritidsboliger også gælder for indkomståret 2021, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvad anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling vil være, hvis det følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, som også benyttes til afgrænsning og indberetning til Danmarks Statistik, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for konsekvenserne, hvis anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed, til skatteministeren

L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer

Bilag 9

Program til høring den 25. november 2020

Bilag 10

Henvendelse af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Henvendelse af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 2

L 30 - svar på spm. 2 om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at det forhøjede bundfradrag på 60.000 kr. for udlejning af fritidsboliger også gælder for indkomståret 2021, fra skatteministeren

Spm. 4

L 30 - svar på spm. 4 om, hvad anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling vil være, hvis det følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, som også benyttes til afgrænsning og indberetning til Danmarks Statistik, fra skatteministeren

Spm. 5

L 30 - svar på spm. 5 om at redegøre for konsekvenserne, hvis anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, fra skatteministeren

Spm. 6

L 30 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, fra skatteministeren

Spm. 7

L 30 - svar på spm. 7 om kommentar til henvendelsen af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, fra skatteministeren

Spm. 8

L 30 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer, fra skatteministeren

L 30 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer

Bilag 9

Program til høring den 25. november 2020

Bilag 10

Henvendelse af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Henvendelse af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 2

L 30 - svar på spm. 2 om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at det forhøjede bundfradrag på 60.000 kr. for udlejning af fritidsboliger også gælder for indkomståret 2021, fra skatteministeren

Spm. 4

L 30 - svar på spm. 4 om, hvad anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling vil være, hvis det følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, som også benyttes til afgrænsning og indberetning til Danmarks Statistik, fra skatteministeren

Spm. 5

L 30 - svar på spm. 5 om at redegøre for konsekvenserne, hvis anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, fra skatteministeren

Spm. 6

L 30 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, fra skatteministeren

Spm. 7

L 30 - svar på spm. 7 om kommentar til henvendelsen af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, fra skatteministeren

Spm. 8

L 30 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer, fra skatteministeren

L 32 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at forslaget i sin nuværende form ikke vil have den konsekvens, at andre erhvervsdrivende, der lejlighedsvis transporterer blod og organer uden for kroppen, kan opnå fritagelse fra registreringsafgiften på deres personbiler, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ,hvorvidt der i dag stilles krav til chauffører og personkøretøjer, der transporterer blod og organer inden for kroppen, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v., til skatteministeren

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 32 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData, fra skatteministeren

Spm. 2

L 32 - svar på spm. 2 om at forslaget i sin nuværende form ikke vil have den konsekvens, at andre erhvervsdrivende, der lejlighedsvis transporterer blod og organer uden for kroppen, kan opnå fritagelse fra registreringsafgiften på deres personbiler, fra skatteministeren

Spm. 3

L 32 - svar på spm. 3 om ,hvorvidt der i dag stilles krav til chauffører og personkøretøjer, der transporterer blod og organer inden for kroppen, fra skatteministeren

Spm. 4

L 32 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v., fra skatteministeren

L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningslovenHv Edlund AS L 69
Notat L 69_svar til Edlund vedr. 7 eksempler

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i tre dele, til skatteministeren

Spm. 2

Spm., om ministeren er positivt stemt overfor at justere reglerne for, at en pensionsopsparer kan placere en andel af sin pensionsopsparing i unoterede aktier, f.eks. efter den model Dansk Industri har foreslået i deres høringssvar, jf. bilag 1, til skatteministeren

L 69 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven

L 69 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed. (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven

L 69 C Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven

L 87 Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 48

Orientering om legacy-arbejdet - kopi af FIU alm. del - svar på spm. 284 (2019-20)

Bilag 50

Publikation fra Skattestyrelsen - Tal og tendenser - Borgernes samlede restskat er faldet med over 5 mia. kr. siden 2010

Bilag 51

Meddelelse om yderligere materiale i tilknytning til mødet i Skatteudvalget torsdag den 12. november 2020 med tobaksbranchen

Bilag 52

Henvendelse af 17/11-20 fra GoMore om foretræde vedrørende øget bundfradrag på privat udlejning af grønne biler

Bilag 53

Publikation fra Skatteministeriet om anvendelsen af BoligJobordningen

Bilag 56

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 1. december 2020, som er relevante for udvalget

Bilag 57

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingslovenog forskellige andre love (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet)

Bilag 59

Henvendelse af 18/11-20 fra Hans Jørgen Amatrup om SKAT's sagsbehandlingstider

Bilag 62

Rigsrevisionens beretning nr. 4/2020 - Skatteministeriets kontrol med A-skat

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Vil regeringen sikre, at de finansielle institutters vurderinger af ejendomme og dermed belåningsmulighederne ikke bliver begrænset af retningslinjer fra Finanstilsynet? I dag er realkreditinstitutternes værdiansættelse af ejendomme i forbindelse med tillægsbelåninger lavere end konstaterede handelspriser og dermed de værdiansættelser, der i henhold til regnskabsloven skal anvendes ved aflæggelse af regnskabet og dermed også udgangspunktet for de fremtidige beregninger af lagerbeskatningen.  Svar  

Spm. 32

Vil ministeren skønne over, hvor mange personer der er berettiget til tilskud efter de regler, der er skildret i bemærkningerne til beslutningsforslag nr. B 80 (folketingsåret 2019-20)? Dette bedes opdelt efter, hvorvidt de er par eller enlige og moderens statsborgerskab, oprindelsesland og herkomst?  Svar  

Spm. 33

Vil ministeren skønne over, hvor mange der vil benytte den i beslutningsforslag nr. B 80 (folketingsåret 2019-20) skildrede ordning, og hvad det vil betyde for de offentlige finanser, såfremt den implementeres pr. 1. januar 2021? Tallene ønskes opgjort for alle år til og med 2025 samt varigt.  Svar  

Spm. 34

Vil ministeren redegøre for de samfundsøkonomiske og finanspolitiske virkninger ved den model, der er skildret i bemærkningerne til beslutningsforslag nr. B 80 (folketingsåret 2019-20), herunder under antagelse af at de gennemsnitlige offentlige udgifter pr. barn til daginstitutionsområdet er uændret i forhold til situationen uden den skildrede ordning?  Svar  

Spm. 51

Vil ministeren oplyse, hvorfor investeringer i anlæg og udstyr til telekommunikation kun afskrives med 7 pct. årligt, mens teleselskaber vurderer, at f.eks. mobiludstyrs kommercielle levetid er 6-8 år? En afskrivningsrate på 7 pct. medfører, at det tager mere end 30 år, før aktivet er afskrevet ned til 10 pct. af den oprindelige værdi.  Svar  

Spm. 52

Er ministeren enig i, at den skattemæssige afskrivning bør følge den reelle levetid, og at det kan føre til underinvesteringer og ikke-optimal mobil- og bredbåndsdækning, som er imod hensigten i teleforliget, hvis en aktivklasses skattemæssige afskrivning er mindre gunstig, end den økonomiske levetid tilsiger?  Svar  

Spm. 53

Vil ministeren i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 28 kommentere henvendelsen af 27. oktober 2020 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af OPP-projekter, jf. SAU alm. del – bilag 31? Endvidere bedes ministeren oplyse, om EU's statsstøtteregler er til hinder for at fritage OPP-selskaberne for lagerbeskatning, hvis der indføres en lagerbeskatning af selskabsbeskattede udlejningsejendomme.  Svar  

Spm. 57

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 762 (folketingsåret 2019-20) redegøre for virkningen ved en sænkelse af den høje sats på aktieindkomst fra 42 pct. til 30 pct.? Virkningen bedes opgjort i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd samt virkning på råderummet. Dette bedes opgjort i årene 2021-2025. Endvidere bedes redegjort for virkningen på Gini-koefficienten og virkningen på de disponible indkomster opdelt i deciler og i percentiler for den 10. decil.  Svar  

Spm. 58

Vil ministeren kommentere henvendelse af 28. oktober 2020 fra KPMG Acor Tax om handelsværdien ved køberetter og lagerbeskatning af ejendomme, jf. SAU alm. del – bilag 33?  Svar  

Spm. 61

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. oktober 2020 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af forsknings- og udviklingsejendomme, kollegier samt OPP-ejendomme, jf. SAU alm. del - bilag 34.  Svar  

Spm. 62

Kan ministeren oplyse, hvor mange kunder der direkte eller indirekte kan have lidt økonomisk tort som følge af, at Danske Bank har videregivet forkerte data og oplysninger til Skatteforvaltningen?  Svar  

Spm. 65

Vil ministeren oplyse konsekvenserne af den aftalte lagerbeskatning på ejendomsinvesteringer for danske pensionsopsparer, når ejendommene må forventes at falde i værdi, som konsekvens af en hårdere beskatning af institutionelle investorer?  Svar  

Spm. 66

Finder ministeren det rimeligt, at selskaber skal beskattes af urealiserede ejendomsgevinster fra 2023, også i tilfælde hvor værdien af ejendommen har været højere på et tidligere tidspunkt i den periode, hvor selskabet har ejet ejendommen, og hvor selskabet ikke har haft fradrag for de allerede konstaterede urealiserede tab?  Svar  

Spm. 67

Vil ministeren oplyse omfanget af de administrative byrder virksomhederne pålægges, når virksomheder ved udgangen af hvert år skal ansætte handelsværdier for hvert enkelt ejendom i forbindelse med den foreslåede lagerbeskatning på ejendomsinvesteringer?  Svar  

Spm. 68

Vil ministeren oplyse, hvordan skattemyndighederne vil efterprøve den anslåede handelsværdi af ejendomme i forbindelse med implementeringen af den foreslåede lagerbeskatning på ejendomsinvesteringer?  Svar  

Spm. 91

Vil ministeren oversende høringssvar modtaget vedrørende udkast til lovforslag om nettoindeholdelse af udbytteskat for aktier m.v. registreret i en værdipapircentral?  Svar  

Spm. 109

Vil ministeren redegøre for, hvordan en lagerbeskatning, som er en fremrykning af beskatning, vil medføre et nettoprovenu over i) 0-10 år, ii) 10-20 år, iii) 20 år og fremover?  Svar  

Spm. 110

Vil ministeren redegøre for, hvor meget en dansker gennemsnitligt betaler i skatter og afgifter igennem sin livstid?  Svar  

Spm. 111

Vil ministeren redegøre for, hvor meget en faglært gennemsnitligt betaler i skatter og afgifter igennem sin livstid?  Svar  

Spm. 113

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17. november 2020 fra GoMore om foretræde vedrørende øget bundfradrag på privat udlejning af grønne biler, jf. SAU alm. del - bilag 52.  Svar  

Spm. 117

Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Skatterådet sænker populært fradrag til det laveste niveau i 11 år” bragt på finans.dk den 17. november 2020, oplyse, hvad årsagen er til, at beregningerne for satsen for befordringsfradraget baseres på benzinpriser og andre omkostninger, der relaterer sig til privatbilisme, mens priser på offentlig transport, der er stigende, ikke medregnes i Skatterådets beregninger?  Svar  

Spm. 118

Hvad er ministerens holdning til skævheden i beregningerne af befordringsfradraget, når priserne på offentlig transport ikke medtages i beregningerne?  Svar  

Spm. 119

Mener ministeren, at beregningsmodellerne for befordringsfradraget mindsker incitamentet til brug af offentlig transport, når de udelukkende er baseret på omkostninger ved at have en bil? I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, om det giver anledning til at ændre beregningsgrundlaget for befordringsfradraget.  Svar  

Spm. 120

Vil ministeren tilsende udvalget talepapiret fra mødet med Borger- og retssikkerhedschefen den 19. november 2020? Der henvises til SAU alm. del – bilag 394 (folketingsåret 2019-20).  Svar  

Spm. 123

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 20. november 2020 om Skatteministeriets viden om Danske Banks fejl i gældsinddrivelse, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F og G.  Svar  

Spm. 781

Skattestyrelsen offentliggjorde i juni måned et notat, jf. SAU alm. del – bilag 349, der viste, at styrelsen for årene 2010-2019 har gennemført indkomstforhøjelser i transfer pricing-sager for mere end 80 mia. kr. Oversigten viser imidlertid kun bruttoreguleringer og tager ikke højde for udfaldet af klagesager ved Landsskatteretten og sager ved domstolene. Vil ministeren derfor foranledige, at der fremsendes en fornyet oversigt, der viser nettoreguleringerne for de pågældende år, således som disse kan opgøres på nuværende tidspunkt dvs. med hensyntagen til udfaldet af de sager, som er endelig afgjort ved Landsskatteretten og domstolene og efter afsluttede MAP-forhandlinger? Ministeren bedes endvidere oplyse, hvor stor en andel af de gennemførte forhøjelser, der i øjeblikket er genstand for en verserende klagesag og/eller såkaldt MAP-forhandling.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 393

Om pensionister og førtidspensionister, der er ramt af samleverafhængighed.

Spm. S 394

Om at samlevende pensionister og førtidspensionister risikerer at være skattesnydere.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse