SkatteMail 2020, uge 46

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag for visse salgsomkostninger ved skattepligtig afståelse af andelsbevis i en andelsboligforening m.v.

Desuden finder du en stribe afgørelser der ikke har fået SKM-nummer.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Gavekort til restaurant i stedet for firmajulefrokost – pas på
Guide til forskudsopgørelsen for 2021
Regnskabsmæssig behandling af forskellige skattebeløb
Gavekort til restaurant i stedet for firmajulefrokost – pas på
Nyt skattelovforslag skal sikre yderligere likviditetshjælp til virksomheder
Skatteborgere kan have straffesager hængende over hovedet i lang tid
Vestre Landsret omgør byretsdom om fri bilbeskatning
Forslag om ændring af CFC-reglerne
Sverige indfører regler om økonomisk arbejdsgiver
Landsskatterettens seneste praksis om henstand
Korrekt periodisering er ofte af betydning for størrelsen af beskatning i medfør af ligningslovens § 16 E

Udkast til styresignal
Genoptagelse - fradrag for visse salgsomkostninger ved skattepligtig afståelse af andelsbevis i en andelsboligforening m.v. - udkast til styresignal

Bindende svar
Kommanditselskab - transparens - selvstændigt skattesubjekt - selskabsskattelovens § 2 C

Afgørelser
Dispensation for CFC-beskatning, filial

Domme
Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfristen
Indsætninger og overførsler - kapitalejerlån - sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi
Solcelleanlæg - valg af beskatningsmetode - ligningslovens § 8 P - omvalg - skatteforvaltningslovens § 30
Skattepligtig indkomst - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist
Afkast af aktiver i udlandet - retserhvervelsesprincippet - grov uagtsomhed - ekstraordinær genoptagelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Gavekort til restaurant i stedet for firmajulefrokost – pas på

Som kompensation for aflyste julefrokoster overvejer mange arbejdsgivere angiveligt at give deres medarbejdere et gavekort til en restaurant. Det kan desværre nemt føre til en skatteregning


BDO

Guide til forskudsopgørelsen for 2021

Kast et blik på din forskudsopgørelse for 2021, når Skattestyrelsen åbner for adgangen hertil. Befordringsfradraget bør i år være i fokus hos mange.


BDO

Regnskabsmæssig behandling af forskellige skattebeløb

Reglerne for den regnskabsmæssige behandling af de forskellige typer af skattebeløb, der findes i et årsregnskab, angår i det væsentligste af selve præsentationen af disse. Altså, hvor og hvordan de skal vises i regnskabet.


BDO

Gavekort til restaurant i stedet for firmajulefrokost – pas på

Som kompensation for aflyste julefrokoster overvejer mange arbejdsgivere angiveligt at give deres medarbejdere et gavekort til en restaurant. Det kan desværre nemt føre til en skatteregning


EY

Nyt skattelovforslag skal sikre yderligere likviditetshjælp til virksomheder

Folketinget fremsætter forslag til ændring af ”Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19”.


Folketingets Ombudsmand

Skatteborgere kan have straffesager hængende over hovedet i lang tid

Skatteborgere kan vente i flere år på at få svar på, om der bliver rejst en straffesag imod dem eller ej. I en ny undersøgelse beder ombudsmanden nu skattemyndighederne om at gøre sagsbehandlingstiden i disse sager ”kort, herunder væsentligt kortere end den har været hidtil”.


Kammeradvokaten

Vestre Landsret omgør byretsdom om fri bilbeskatning

Vestre Landsret omgør byretsdom og fastslår, at betaling af privatbenyttelsesafgift fører til formodning for rådighed til privat benyttelse


PwC

Forslag om ændring af CFC-reglerne

Skatteministeriet har i dag fremsat et udkast til lovforslag L 89 2020/21. Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag L 48 fra 2019/20, og dermed...


PwC

Sverige indfører regler om økonomisk arbejdsgiver

Den svenske Riksdag har den 4. november 2020 besluttet, at regler om såkaldt ”økonomisk arbejdsgiver” bliver indført med virkning fra 1. januar 2021. Regler om...


TVC Advokatfirma

Landsskatterettens seneste praksis om henstand

Såfremt der ikke opnås henstand, vil restskatter mv. blive inddrevet, og kan resultere i skatte- eller afgiftsyders konkurs


TVC Advokatfirma

Korrekt periodisering er ofte af betydning for størrelsen af beskatning i medfør af ligningslovens § 16 E

I en nyere utrykt afgørelse fra Landsskatteretten blev aktionærlånsbeskatning i medfør af ligningslovens § 16 E nedsat betydeligt, da det fandtes godtgjort, at en indsætning på en mellemregning var sket tidligere, end antaget af Skattestyrelsen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse - fradrag for visse salgsomkostninger ved skattepligtig afståelse af andelsbevis i en andelsboligforening m.v. - udkast til styresignal

19-0779858

I dette styresignal beskrives en ændring af praksis vedrørende fradrag i afståelsessummen for visse udgifter, der vedrører den beboelseslejlighed, som aktien m.v. giver brugsret til, når der sker skattepligtig afståelse af aktien m.v. Praksisændringen sker som følge af en afgørelse fra Landsskatteretten af 21. oktober 2019 (SKM2019.549.LSR).


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kommanditselskab - transparens - selvstændigt skattesubjekt - selskabsskattelovens § 2 C

SKM2020.453.SR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en række danske kommanditselskaber var omfattet af selskabsskattelovens § 2 C.

Investorerne i kommanditselskaberne bestod af danske og udenlandske pensionskasser og øvrige institutionelle investorer samt professionelle investorer. Skatterådet bekræftede, at ingen af de tre selskaber var omfattet af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 2 C.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Dispensation for CFC-beskatning, filial

SKM2020.450.SR

Skatterådet gav H1 dispensation for CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne blev vurderet til at være opfyldt.

Det blev betinget, at H1 årligt, og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår, ville sende en erklæring til ligningsenheden i Skattestyrelsen om, at de betingelser og forudsætninger, der blev lagt til grund for tilladelsen, i al væsentlighed var uændrede. Det blev forbeholdt af ligningsenheden i Skattestyrelsen ret til at efterprøve, om erklæringen var korrekt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfristen

SKM2020.457.ØLR

Sagen angik, om indsætninger på i alt 5,6 mio. kr. på skatteyderens bankkonto udgjorde lån eller skattepligtige gaver, samt om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Landsretten tiltrådte, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at indsætningerne udgjorde lån, og landsretten fandt derudover, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Landsretten stadfæstede på denne baggrund byrettens dom (SKM2019.444.BR).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger og overførsler - kapitalejerlån - sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi

SKM2020.456.ØLR

Sagen angik, om appellanten skulle beskattes af ca. 3,2 mio. kr., der var indsat på hans og hans daværende ægtefælles private konti i indkomstårene 2008-2011. Indsætningerne stammede hovedsageligt fra appellantens selskaber.

Landsretten tiltrådte, at der påhvilede appellanten en skærpet bevisbyrde for, at indsætningerne stammede fra allerede beskattede midler eller var skattefrie. Landsretten tiltrådte videre, at appellanten ikke havde løftet denne skærpede bevisbyrde, for så vidt angik indsætningerne i indkomstårene 2008-2010, idet landsretten dog nedsatte beskatningen med 90.000 kr. i indkomståret 2009 og 14.500 kr. i indkomståret 2010.

Landsretten tiltrådte desuden, at indsætningerne heller ikke kunne anses for skattefri aktionærlån, da appellanten ikke havde godtgjort, at han var solvent på lånetidspunkterne.

For så vidt angik indkomståret 2011, hjemviste landsretten skatteansættelsen til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Solcelleanlæg - valg af beskatningsmetode - ligningslovens § 8 P - omvalg - skatteforvaltningslovens § 30

SKM2020.455.BR

Spørgsmålet i sagen var, efter hvilken metode indkomsten fra driften af et solcelleanlæg, som sagsøgte havde købt og sat i drift i 2012, skulle medregnes ved opgørelsen af hans skattepligtige indkomst.

Indkomst fra solcelleanlæg beskattes som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler (den "regnskabsmæssige metode"), men ifølge ligningslovens § 8 P har indehaveren mulighed for i stedet at vælge en "skematisk metode", som indebærer, at alene en del af bruttoindkomsten, der overstiger 7.000 kr., skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Retten fandt, at skatteyderen ved ikke at selvangive resultatet af solcelleanlægget efter den regnskabsmæssige metode, måtte anses for at have valgt den skematiske metode. Sagsøgte havde ikke adgang til at foretage et selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, da der ikke var foretaget en skatteansættelse af betydning for hans valg.

På denne baggrund tog retten Skatteministeriets påstand til følge, således at sagsøgte skulle anerkende, at beskatningen af solcelleanlægget skulle ske efter den skematiske metode i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, fra og med ibrugtagningen i indkomståret 2012.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligtig indkomst - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist

SKM2020.454.BR

Sagen angik, om et beløb på 5.442.840 kr. udgjorde betaling og forudbetaling for honorarer eller betaling for aktier. Det var skatteydernes opfattelse, at beløbet udgjorde betaling for aktier, og at aktieavancen var skattefri efter de dagældende regler.

Retten fandt, at beløbet udgjorde betaling og forudbetaling for honorarer, som var skattepligtige for skatteyderne. Retten fandt desuden, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afkast af aktiver i udlandet - retserhvervelsesprincippet - grov uagtsomhed - ekstraordinær genoptagelse

SKM2020.452.ØLR

Sagen angik, om appellanterne, mor og søn, var skattepligtige af et afkast fra aktiver i udlandet, som appellanterne havde arvet fra deres far/morfar. Det var ubestridt, at aktiverne havde genereret det omhandlede afkast, men appellanterne gjorde gældende, at deres bror/onkel, som bestyrede arven, uberettiget havde tilegnet sig afkastet uden deres viden.

På baggrund af en erklæring fra broderen samt den ene appellants forklaring lagde landsretten til grund, at broderen betragtede sin anvendelse af beløb, der tilkom appellanterne, som lån. I det omfang broderen ikke allerede måtte have tilbagebetalt beløbene til appellanterne, måtte de således antages at have en fordring herpå. Landsretten fandt herefter ikke, at der var grundlag for at fastslå, at appellanterne ikke havde opnået en økonomisk fordel svarende til afkastet på de tidspunkter, hvor de civilretligt havde erhvervet ret til afkastet. Afkastet skulle derfor henregnes til appellanternes skattepligtige indkomst i de år, hvor afkastet var generet.

Navnlig på baggrund af indholdet af en trustaftale, som var underskrevet af appellanterne, lagde landsretten derudover til grund, at appellanterne var bekendt med, at de havde arvet de omhandlede aktiver. Landsretten udtalte videre, at deres ejerskab til aktiverne i udlandet helt åbenbart måtte give dem anledning til at overveje, om de var skattepligtige til Y4-land af et eventuelt afkast. Landsretten fandt derfor, at appellanterne ved at have undladt at orientere sig om indtægterne i udlandet og retsstillingen i forbindelse hermed havde udvist groft uagtsomhed, hvorfor der havde været grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0046617
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt, og har som følge heraf ændret klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2010-2016 vedrørende udenlandsk kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020

Journalnr: 18/0026425
Genoptagelse af indkomstansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne for indkomstårene 2009-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2020

Journalnr: 18/0002292
A-indkomst og AM-bidrag
Klagen vedrører indkomst der ikke er godkendt som A-indkomst og tilhørende AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2020

Journalnr: 20/0015397
Bitcoins
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020

Journalnr: 18/0006565
Diverse forhold
Klagen vedrører nedsættelse af A-indkomst, indeholdt A-skat og AM-bidrag samt yderligere skattepligtig indkomst (Indsættelser). Fsv. angår nedsættelse af A-indkomst mv. anser Landsskatteretten afgørelsen for ugyldig. For øvrige dele nedsættes forhøjelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 09-09-2020

Journalnr: 18/0023773
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kørsel, løn, to specifikke virksomheder samt tilbagebetaling af salær. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i forhold til fradrag for udgifter til to specifikke virksomheder.
Afsagt: 23-10-2020

Journalnr: 18/0005655
Diverse korrektioner
Klagen vedrører ændringer af hovedaktionærs personlige skatteopgørelse herunder skat af dennes egen deltagelse på rejse. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 25-09-2020

Journalnr: 19/0074764
Diverse udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 20/0061760
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til lempelse for skat betalt til Tyskland. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 19/0062861
Dobbeltbeskatning mm
Klagen vedrører spørgsmål om opgørelse af den skattepligtige indkomst. Dobbeltbeskatning, Irland og Storbrittanien. Landsskatteretten godkender creditlempelse vedr. indkomst i Irland.
Afsagt: 04-09-2020

Journalnr: 17/0988426
Erhvervsmæssige aktiver
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset tilgodehavender opstået i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, som erhvervsmæssige aktiver. Som konsekvens heraf har SKAT anset tilgodehavenderne for hævet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2020

Journalnr: 19/0014319
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst delvist skønsmæssigt. Landsskatteretten hjemviser fsv. angår den skønsmæssige ansættelse og nedsætter den øvrige del af ansættelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 31-08-2020

Journalnr: 18/0005777
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt rentekorrektion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020

Journalnr: 16/1870015
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed vedr. fisk samt nedsættelse af fradrag for erhvervsmæssig andel af EL, vand og husleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 16/0870432
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, beskatning af overskud af udlejningsvirksomhed samt rentekorrektion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020

Journalnr: 16/1373758
Fradragskonto i K/S
Klagen vedrører diverse forhøjelser i K/S, koncentreret om opgørelse af fradragskonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 17/0678828
Fremmed arbejde
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst med baggrund i nægtet fradrag for fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 15/2963774
Gave
Klagen skyldes, at SKAT har ansat gaveafgift til 4.500.000 kr. i forbindelse med gaveoverdragelser af anparter i selskab, idet SKAT har anset værdien af selskabet for at være 310.000.000 kr., jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, idet det overlades til Skattestyrelsen at foretage en værdiansættelse af de overdragne anparter i overensstemmelse med afgørelsens anvisninger.
Afsagt: 09-07-2020

Journalnr: 19/0061584
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabets konto er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 15/3184349
Kørsel, gaver og udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens indkomst vedr. kørsel, udeholdt omsætning og skattepligtige gaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2020

Journalnr: 17/0990300
Lejeindtægt, private udgifter samt kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af ansat lejeindtægt, af private udgifter afholdt af selskab samt af kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter lejeindtægt til beskatning og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 27-08-2020

Journalnr: 16/0329156
Medarbejder- og lokaleudgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst, idet der ikke er godkendt fradrag for en andel af fratrukne medarbejderudgifter og lokaleudgifter. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at forhøjelsen nedsættes med et mindre. beløb, idet der godkendes yderligere fradrag for medarbejderudgifter.
Afsagt: 23-10-2020

Journalnr: 19/0062782
Nedsat befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag efter LL § 9 C, statsborger i Slovakiet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2020

Journalnr: 17/0521821
Opsparet overskud
Klagen vedrører beskatning af opsparet overskud til beskatning som følge af ophør af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 17/0990128
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører pålæg om indberetning til eIndkomst af udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse som A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 19/0059461
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig samt nægtet befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen vedr. skat af godtgørelse og hjemviser spørgsmålet om befordringsfradrag selvom Skattestyrelsen har ikke taget stilling hertil i deres afgørelse.
Afsagt: 28-08-2020

Journalnr: 19/0059465
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-11-2020 - 15-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM)
Dato: 19-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - den frie bevægelighed for kapital - skattelovgivning - indkomstskat - overskud udloddet til en fysisk person bosiddende i en medlemsstat af et ikke-hjemmehørende institut for kollektiv investering i form af et selskab med vedtægter - forskellig behandling af andele i overskud udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet i overensstemmelse med aftaleretten, og udbytte udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet ved aftale - manglende adgang for hjemmehørende institutter for kollektiv investering til at blive oprettet i henhold til vedtægter

Tidligere dokument: C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM) - Dom
Tidligere dokument: C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM) - Indstilling

Dom C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = private funds law, 2020

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = rule on calculation of net asset values for registered private funds

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = regulatory policy on exemption from audit requirement for a regulated mutual fund

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = regulatory policy on exemption from audit requirement for a private fund

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = revised rule on segregation of assets for regulated mutual funds

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = revised rule on segregation of assets for registered private funds

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = regulatory policy on exemption from valuation requirement for a private fund

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = mutual funds (amendment) law, 2020

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = private funds law, 2020 (commencement) order, 2020

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = private funds regulations, 2020, sl 4 of 2020

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = private funds (savings and transitional provisions) regulations (sl 5 of 2020)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = securities investment business (conduct of business) amendment regulations, 2020 (sl 6 of 2020)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = mutual funds (amendment) (no.3) law, 2020

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = private funds (amendment) law, 2020

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = rule on calculation of net asset values for regulated mutual funds

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (direct taxation - dac)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven, LBK nr 1590 af 02/11/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, BEK nr 1600 af 10/11/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 88 - Lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven
Oprettelsesdato: 11-11-2020
Høringsfrist: 09-12-2020

Forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago
Oprettelsesdato: 12-11-2020
Høringsfrist: 09-12-2020

Lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven
Oprettelsesdato: 12-11-2020
Høringsfrist: 09-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 87 Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.
Fremsat den 11. november 2020

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven. (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster)
Fremsat den 11. november 2020

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).
Fremsat den 11. november 2020

Vedtagne lovforslag

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).
Vedtaget den 12. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 12/11-20 fra Danske Rederier om ingen yderligere bemærkninger til den fremsatte del

Bilag 6

Henvendelse af 12/11-20 fra Advokatsamfundet om ikke at afgive høringssvar

Bilag 7

Henvendelse af 12/11-20 fra FSR - danske revisorer om kommentarer til delen vedrørende ændringerne af endelige underskud og transfer pricing dokumentationHenvendelse L 28 FSR
Bilag til L 28

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om, hvorledes det er sikret, at man med lovforslaget ikke overimplementere EU-regler, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan det ikke medfører et mindreprovenu, at det fremover accepteres, at endelige underskud i udenlandske selskaber, som ikke før kunne fradrages i dansk selskabsskat, nu kan fradrages, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-20 fra FSR - danske revisorer om kommentarer til delen vedrørende ændringerne af endelige underskud og transfer pricing dokumentation, til skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 10/11-20 fra KPMG Acor Tax om det erhvervsmæssige formål som angivet i SKM2018.79 ikke er en erhvervsmæssig aktivitet, som udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra KPMG Acor Tax om det erhvervsmæssige formål som angivet i SKM2018.79 ikke er en erhvervsmæssig aktivitet, som udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor pengetankreglen kun skal opfyldes de første 5 år efter fondens erhvervelse af aktier efter modellen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man har valgt at beholde holdingmodellen, når den åbner for skattetekniske smuthuller, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke værnsregler der foreslås, for at begrænse antallet af virksomheder, der overdrages til udenlandske fonde, hvormed danske arbejdspladser flyttes til udlandet, til skatteministeren

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, når dette er afsluttet eksempelvis 31. april 2020

Bilag 7

Henvendelse af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/10-20 fra KPMG Acor Tax om foretræde vedrørende anvendelsesområder for det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om at stille ændringsforslag om deling af loven, således at den del af loven, der omhandler selskabsskattefritagelse af Fonden, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, til skatteministeren

L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, når dette er afsluttet eksempelvis 31. april 2020

Bilag 7

Henvendelse af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 30 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 22/10-20 fra KPMG Acor Tax om foretræde vedrørende anvendelsesområder for det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag, fra skatteministeren

Spm. 3

L 30 - svar på MFU spm. 3 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af det, der omhandler selskabsskattefritagelse af Fonden, udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

L 30 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, når dette er afsluttet eksempelvis 31. april 2020

Bilag 7

Henvendelse af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 30 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 22/10-20 fra KPMG Acor Tax om foretræde vedrørende anvendelsesområder for det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag, fra skatteministeren

Spm. 3

L 30 - svar på MFU spm. 3 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af det, der omhandler selskabsskattefritagelse af Fonden, udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

L 32 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData

Bilag 5

Henvendelse af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at forslaget i sin nuværende form ikke vil have den konsekvens, at andre erhvervsdrivende, der lejlighedsvis transporterer blod og organer uden for kroppen, kan opnå fritagelse fra registreringsafgiften på deres personbiler, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ,hvorvidt der i dag stilles krav til chauffører og personkøretøjer, der transporterer blod og organer inden for kroppen, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v., til skatteministeren

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData

Bilag 5

Henvendelse af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v.

L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 69 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 69 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed. (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 69 C Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 11. november 2020

L 87 Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven. (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster)

Bilag

Bilag 1

Orientering om, at lovforslaget er sendt i høring, fra skatteministerenOversendelsesbrev
Resumé
L 88 - Lovforslag om kontoførende investeringsforeninger og investeringsinstitutter

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 42

Lovudkast: Forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago

Bilag 43

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner)

Spørgsmål og svar

Spm. 28

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 19. oktober 2020 fra KPMG ACOR TAX vedrørende lagerbeskatning af en forudsat ejendomsmasse på 350 mia. kr., jf. SAU alm. del – bilag 18?  Svar  

Spm. 30

Vil ministeren bekræfte, at den seneste udsættelse af ejerboligvurderingerne til medio 2021 betyder, at ejendomsvurderingerne fra 2012 kan danne grundlag for kommende generationsskifter, indtil de nye ejendomsvurderinger foreligger?  Svar  

Spm. 31

Vil ministeren bekræfte, at den seneste udsættelse af ejerboligvurderingerne til medio 2021 betyder, at vurderingerne efter ejendomsvurderingsloven § 11 ligeledes udarbejdes i takt med udsendelse af vurderingerne af landbrugs- og skovejendomme samt visse erhvervsejendomme, jf. Ejendomsvurderingslovens § 10, stk. 1, nr. 1-3?  Svar  

Spm. 35

Vil ministeren – i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 14-20 – redegøre for, om likviditetsudfordringerne og de øgede administrative omkostninger vil øge incitamentet til salg af ejendomme fra navnlig de små og mellemstore ejendomsvirksomheder?  Svar  

Spm. 36

Vil ministeren – i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 14-20 – redegøre for, hvor meget øget avancebeskatning forventes at påvirke investeringer foretaget af berørte ejendomsvirksomheder?  Svar  

Spm. 37

Vil ministeren – i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 14-20 – redegøre for, hvordan tvister om værdisætningen mellem Skatteforvaltningen og ejendomsvirksomheder vil blive afgjort med den foreslåede lagerbeskatning?  Svar  

Spm. 39

Vil ministeren – i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 14-20 – skønne over, hvor stort et provenu fra lagerskat der årligt forventes at blive betalt af virksomheder, der direkte ejer sine ejendomme (ikke gennem datterselskaber), og dermed er omfattet af den nuværende ejendomsavancebeskatning?  Svar  

Spm. 43

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 681 svarer ministeren, at: ”(…) indførelsen af den foreslåede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer ikke vil have nævneværdig effekt for andelsboligernes værdi, der er opgjort på baggrund af en valuarvurdering foretaget før 1. juli 2020.” Vil ministeren redegøre for, hvor mange andelsboliger, der ikke har en valuarvurdering fra før 1. juli 2020, og hvor mange andelshavere, der derfor potentielt kan blive berørt af faldet af boligværdier?  Svar  

Spm. 56

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 567 (folketingsåret 2019-20) vedr. oplysninger om ”en række off-shore-selskaber, der formentlig har modtaget dele af de udbetalte beløb samt haft roller i set-up’et” bedes ministeren oplyse, i hvilket omfang det er undersøgt, om de eller andre i sagen helt eller delvist er ejet af eller kontrolleret af parter i forliget. I besvarelsen skal indgå North Channel Bank, der både var medvirkende og ejet af deltagere i forliget, herunder om der er udbetalt beløb til banken som en del af beregningen af forligssummen.  Svar  

Spm. 73

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 805 (folketingsåret 2019-20) oplyse, hvornår Skatteministeriets forslag til løsninger forventes at være klar, og vil ministeren bekræfte, at disse oversendes til Skatteudvalget?  Svar  

Spm. 83

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 99 (folketingsåret 2019-20) og svar på SAU alm. del – spørgsmål 401 (folketingsåret 2019-20) redegøre for de teoretiske antagelser og empiriske analyser, der danner udgangspunkt for de antagede arbejdsudbudsvirkninger ved at sænke kapital- og aktieindkomstskatten til 25 pct.? Endvidere bedes ministeren redegøre for berigtigelsen af svar på SAU alm. del – spørgsmål 283 (folketingsåret 2019-20), der omhandler en fuld harmonisering af kapital- og aktieindkomstskatten med lønindkomstskatten, hvor man har ændret skønnet for arbejdsudbudsvirkning af en sådan omlægning fra -700 personer til -4.900 personer.  Svar  

Spm. 84

Vil ministeren redegøre for, hvor mange danskere der årligt benytter sig af befordringsfradraget, og hvordan udviklingen har været siden 2015?  Svar  

Spm. 85

Vil ministeren oplyse, i hvilke dele af landet befordringsfradraget finder størst anvendelse?  Svar  

Spm. 86

Vil ministeren oplyse, hvor stort det samlede befordringsfradrag har været årligt siden 2015?  Svar  

Spm. 87

Vil ministeren oplyse, hvor mange danskere, der forventes at kunne modtage befordringsfradrag, hvis man sænkede kilometergrænsen fra 24 km til og fra arbejde til henholdsvis 22 km, 20 km og 18 km? Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke meromkostninger der forventes herved.  Svar  

Spm. 88

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringens langsigtede handlingsplan for udskydelse og betaling af skatter og afgifter er, hvis det viser sig, at landet fortsat er ramt af covid-19 i januar 2021, marts 2021 og juni 2021?  Svar  

Spm. 89

I foråret blev en lang række skatteregler midlertidigt lempet med lovforslag nr. L 199 (folketingsåret 2019-20). Har regeringen planer om at forlænge disse lempelser yderligere, således at bl.a. grænsegængere, ulandsarbejdere og forskere ikke kommer i klemme skattemæssigt?  Svar  

Spm. 90

Vil ministeren oversende en oversigt over, hvilke hjælpepakker med skattemæssige konsekvenser, der er indført under Corona-krisen? Oversigten bedes indeholde et skema, der viser, hvem der bliver hjulpet, og hvornår de enkelte hjælpepakker gælder/udløber.  Svar  

Spm. 91

Vil ministeren oversende høringssvar modtaget vedrørende udkast til lovforslag om nettoindeholdelse af udbytteskat for aktier m.v. registreret i en værdipapircentral?  Svar  

Spm. 92

Vil ministeren redegøre for erhvervslivets administrative omkostninger, hvis regeringens forslag om at indføre lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer vedtages, og hvordan det vil påvirke henholdsvis små-, mellemstore- og store virksomheder, der driver erhvervsudlejning?Spørgsmålet bedes besvaret inden afholdelse af samrådsspørgsmål K, L og M.  Svar  

Spm. 93

Kan ministeren bekræfte, at hverken EU-retten eller OECD’s principper for indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler regulerer, hvilken dokumentation eller beviser nationale skattemyndigheder kan kræve af personer eller selskaber, der anmoder om refusion af udbytteskat, så længe kravene er relevante, ikke forhindrer udbyttemodtageren i at opnå sine rettigheder efter aftalen og at der ikke sker usaglig forskelsbehandling?  Svar  

Spm. 94

Kan ministeren bekræfte, at bevisbyrden, for at betingelserne for opnåelse af refusion er tilstede, påhviler den, der anmoder om refusion, og at vedkommende også skal løfte bevisbyrden for, at der rent faktisk er modtaget udbytte, i hvilket der er indeholdt dansk kildeskat?  Svar  

Spm. 95

Kan ministeren bekræfte, at der kan fastsættes lovregler om bevisbyrde, f.eks. at bevisbyrden for, at der rent faktisk er modtaget et udbytte, hvori der er indeholdt kildeskat, kun kan anses for løftet, hvis anmoderen fremlægger et kontrolspor for pengestrømmene bag udbyttet fra det udbyttegivende selskab gennem alle mellemled indtil beløbet konteres på en konto i udbyttemodtagerens navn hos udbyttemodtagerens depotbank?  Svar  

Spm. 96

Er ministeren enig i, at tilskrivning af udbytte til en konto i det relevante ejerregister (dansk eller udenlandsk) i udbyttemodtagerens eget navn er den nemmeste måde at fastslå, at der rent faktisk er modtaget et udbytte fra et dansk selskab, hvori der er indeholdt udbytteskat?  Svar  

Spm. 97

Er ministeren af den opfattelse, at det ville være usagligt at stille krav om individuel konto i det relevante ejerregister (værdipapircentral) som forudsætning for refusion af udbytteskat? I bekræftende fald, kan ministeren så skitsere et alternativt krav om kontrolspor for pengestrømmene bag udbyttet, der på overkommelig vis kan efterprøves af skattemyndighederne?  Svar  

Spm. 98

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 798 (folketingsåret 2019-20) svarer ministeren:“Baggrunden for, at bankernes objektive hæftelse omfatter den pågældende stikprøve og ikke andre eller tidligere udbetalte udbytter til den samme aktionær, jf. spørgsmålet, er, at bankerne i praksis ikke ville kunne deltage i en model med objektiv hæftelse uden en vis afgrænsning af den risiko, der er forbundet hermed. Det skyldes bl.a., at påtagelse af en objektiv hæftelse vil indebære en omkostning for bankene i form af hensættelser (sikkerhedsstillelse) til afdækning af risikoen forbundet med de krav, der potentielt kunne rettes mod den pågældende bank – uanset om der nogensinde konstateres fejl og hæftelsen faktisk gøres gældende. Dette skal også ses i lyset af, at de situationer, som kan udløse hæftelse for bankerne, kan være uden for den enkelte banks direkte kontrol.”Kan ministeren bekræfte, at stikprøverne alene vil udgøre en meget lille del af de samlede transaktioner, der skal kontrolleres, og at hæftelsen derfor begrænses tilsvarende?  Svar  

Spm. 99

Kan ministeren bekræfte, at i de standardkontrakter, som OECD har udarbejdet til brug for aftaler mellem myndigheder og banker i forbindelse med etablering af nettoordninger på aftalebasis (Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) - implementation package for adoption of the Authorised Intermediary System - a standardised system for effective withholding tax relief procedures for cross-border portfolio income) hæfter bankerne for alle fejl og mangler i bankens kontrol for hele den periode, hvor skattemyndighederne kan rette krav mod skatteyderen?  Svar  

Spm. 100

Hvilket grundlag har ministeren for at have tillid til, at udenlandske private banker, der ikke er uafhængige af økonomiske interesser, på betryggende vis varetager den danske stats interesser i en robust kontrol, når der hverken er garantier eller tilstrækkelige incitament til en fyldestgørende kontrol i situationer, hvor det skattebeløb, for hvilke betingelserne for udbetaling skal kontrolleres, for længst er udbetalt til en modtager uden for dansk jurisdiktion?  Svar  

Spm. 101

Agter ministeren at genforhandle “Principaftale om ny model for udbyttebeskatning” mellem Skatteministeriet og Finans Danmark, så aftalen lever op til OECD’s standardkontrakter for udlicitering af skattekontrol til bankerne?  Svar  

Spm. 102

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 802 (folketingsåret 2019-20) svarer Skattestyrelsen, at der ved udgangen af september 2020 er over 70.000 ubehandlede refusionsanmodninger, og at der er udbetalt og hensat renter til aktionærerne på knap 650 mio. kr. Vil ministeren for at lette skattemyndighedernes kontrolarbejde og mindske opbygning af betydelige rentekrav mod staten overveje at indføre en regel, hvorefter renter ikke påløber før det tidligste tidspunkt, hvor aktionæren har påvist og dokumenteret kontrolsporet for at de rent faktisk har modtaget udbytte, hvori der er indeholdt udbytteskat?  Svar  

Spm. 106

Kan ministeren bekræfte, at det ikke vil være forbundet med et provenutab, hvis skattereglerne ændres, således at arbejdsgivere i indkomståret 2020 – som kompensation for de aflyste julefrokoster – kan give en ekstra skattefri julegave til deres medarbejdere i form af et gavekort til en restaurant uden krav om, at gavekortet skal anvendes til en specifik menu, idet gavekortet og dets værdi i givet fald træder i stedet for et skattefrit gode (julefrokosten)? I bekræftende fald bedes oplyst, om ministeren er indstillet på at ændre reglerne og straks melde planen herom ud, sådan at virksomhederne med det samme kan begynde at indkøbe gavekortene, uden at skulle afvente vedtagelse af lovændringen? I afkræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvor stort provenutabet vil være i forskellige scenarier, hvor gavekortets værdi er på henholdsvis 250 kr., 500 kr., 750 kr., eller 1000 kr.?  Svar  

Spm. 107

Kan ministeren bekræfte, at der i Norge er indført regler, der i år forhøjer grænsen for skattefrie julegaver i 2020, og at disse kan omfatte gavekort til restauranter?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 290

Om at forlænge betalingen yderligere for de udskudte skatter og afgifter som følge af covid-19.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. K

Samrådsspm. om, hvordan den forslåede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer skal udformes, til skatteministeren

Spm. L

Samrådsspm. om, hvordan en årlig vurdering af selskabernes ejendomme skal blive retvisende, når selv Skatteforvaltningen har svært ved at vurdere erhvervsejendommes værdi, til skatteministeren

Spm. M

Samrådsspm. om det i lyset af corona-pandemiens påvirkning på erhvervslivet er et hensigtsmæssigt tidspunkt at indføre beskatning, der vil medføre likviditetsdræn, når virksomheder, der udlejer ejendomme, må betale via driftsmidler, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse