SkatteMail 2019, uge 41

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indholder bl.a. omtale af afgørelse vedrørende fri bil, hvor Landsskatteretten har givet Skattestyrelsen medhold i, at en arbejdsgiver hæfter for skattekravet i op til 10 år , hvis denne har udvist forsømmelighed. Desuden omtales nyt lovforslag, som vil kræve, at skatteyder indsender transfer pricing-dokumentation sammen med selvangivelsen. Forslaget afklarer endvidere Skattestyrelsens mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser efter Skattekontrolloven.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Arbejdsgiver hæftede for A-skat og...
Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020
Hvor meget må julegaven koste?
Nyt forslag vil ændre lovgivningen for transfer pricing
OECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy
OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers - October 2019
Uddelinger og indberetningspligt for fonde og foreninger

Udkast til styresignal
Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal

Bindende svar
Erstatning efter ligebehandlingsloven - skattefri
Arveafkald for aktiver i udlandet
Tysk selskab - investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, nr. 1.

Afgørelser
Forhøjelse af indkomst - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde
Fuld skattepligt til Danmark - Nedsættelse af udenlandsk indkomst til 0 kr.

Domme
Retserhvervelse - formel konfiskation
Forhåndstilsagn om omkostningsgodtgørelse til syn og skøn
Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - sagsbehandlingsfejl - ekstraordinær genoptagelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Arbejdsgiver hæftede for A-skat og...

På grund af forsømmelighed hæftede arbejdsgiver for 10 års skattekrav


Dansk Revision

Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020

Få et overblik over Skatte- og afgiftsforslag i folketingssamlingen 2019/2020


Dansk Revision

Hvor meget må julegaven koste?

Vi ved godt, at det er tidligt, men vi nærmer os faktisk december og dermed også tidspunktet for køb af julegaver til virksomhedens medarbejdere.


Deloitte

Nyt forslag vil ændre lovgivningen for transfer pricing

Skatteministeriet sendte den 13. september 2019 et forslag i høring, som vil kræve, at skatteyder indsender transfer pricing-dokumentation sammen med selvangivelsen. Forslaget afklarer endvidere Skattestyrelsens mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser efter Skattekontrolloven.


OECD

OECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy

Today the OECD Secretariat published a proposal to advance international negotiations to ensure large and highly profitable Multinational Enterprises, including digital companies, pay tax wherever they have significant consumer-facing activities and generate their profits.


OECD

OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers - October 2019

This report by the OECD Secretary-General provides an overview of the progress made by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS in addressing the tax challenges of digitalisation and a brief update on the work on tax transparency.


Revisionsinstituttet

Uddelinger og indberetningspligt for fonde og foreninger

Som rådgivere for fonde og foreninger oplever vi, at indberetningspligten for uddelinger ofte giver anledning til hovedpine. Efter Folketinget besluttede at opdele den nu gamle skattekontrollov i en skatteindberetningslov og en skattekontrollov, finder vi det hensigtsmæssigt at sætte fokus på netop denne udfordring.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal

SKM2019.497.SR

Dette styresignal erstatter SKM2008.848.SKAT og ændrer retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret ved en anden. Er en borger eller en virksomhed repræsenteret ved en anden, er Skatteforvaltningen som udgangspunkt forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten. Ligeledes er Skatteforvaltningen som udgangspunkt berettiget til udelukkende at korrespondere med partsrepræsentanten, herunder fx om sagens afgørelse, med bindende virkning for parten. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at sende en kopi af en afgørelse og eventuel brevveksling i sagen til parten, medmindre parten frabeder sig dette.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Erstatning efter ligebehandlingsloven - skattefri

SKM2019.502.SR

Skatterådet bekræfter, at en kompensation på 25.000 kr. for overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2 er skattefri.

Spørger var i en tidsbegrænset ansættelse, og af Østre Landsrets præmisser fremgår, at ansættelsens ophør i den foreliggende sag ikke kan sidestilles med afskedigelse. Kompensationen er givet i forbindelse med, at spørger ikke blev tilbudt yderligere ansættelse. Efter en konkret vurdering er den derfor ikke givet i forbindelse med fratræden af stillingen.

Den må derimod anses som en kompensation for den ikke-økonomiske skade, spørger har lidt. Da kompensationen er givet som et engangsbeløb for en krænkelse af spørgers ret til ligebehandling, har den ikke karakter af en indtægt. Kompensationen er derfor skattefri efter principperne i statsskatteloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arveafkald for aktiver i udlandet

SKM2019.493.SR

Skatterådet bekræftede, at det var muligt at give et arveafkald med afgiftsmæssig virkning også mht. aktiver, der skiftes i udlandet.

Spørges bror efterlod sig ved sin død aktiver, der skulle skiftes i Danmark og i udlandet. Forældrene ønskede at give arveafkald til fordel for spørger.

Da der var tale om civilretligt gyldige arveafkald og betingelserne i boafgiftsloven § 5 var opfyldt, fandt Skatterådet, at arveafkaldet havde afgiftsmæssig virkning for den samlede arv - dvs. også for den del, der ikke blev skiftet i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tysk selskab - investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, nr. 1.

SKM2019.492.SR

Spørger havde investeret i andele i G1, som var et tysk investeringsinstitut etableret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (UCIT-direktivet). Spørgsmålet i sagen var, om spørgers andele i investeringsinstituttet var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, nr. 1, og der dermed skulle ske lagerbeskatning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7. I henhold til praksis var det en betingelse for at anerkende et udenlandsk investeringsinstitut, at instituttet i henhold til dansk skatteret var et selvstændigt skattesubjekt, jf. SKM2016.6.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at G1 var et investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af indkomst - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde

SKM2019.500.LSR

En personligt drevet tømrervirksomhed blev nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Udgifterne til fremmed arbejde bestod i antagelse af underleverandører til udførelse af diverse opgaver på forskellige byggeprojekter. Landsskatteretten anførte indledningsvis, at virksomheden havde bevisbyrden for, at der forelå fradragsberettigede driftsudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a., og at dette beviskrav efter retspraksis typisk bliver i skærpet i tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, der kan tale imod, at der er tale om fradragsberettigede driftsudgifter. Landsskatteretten anførte herefter, at den af virksomheden fremlagte dokumentation i form af de udstedte fakturaer til underleverandørerne og underleverandørernes betaling af fakturaerne under normale omstændigheder som udgangspunkt ville være tilstrækkelig dokumentation. I den pågældende sag, hvor underleverandørerne ikke havde indtægtsført og/eller ikke havde angivet salgsmomsen vedrørende de udstedte fakturaer, hvor samtlige underleverandører ikke havde afregnet skat og moms samt indeholdt A-skat og AM-bidrag og i mange tilfælde var gået konkurs, hvor langt størstedelen af underleverandørerne ikke havde været registreret med ansatte, hvor klageren ikke havde indgået en skriftlig samarbejdsaftale med hovedentreprenøren, G31 A/S, på trods af en samhandel på ca. 7,5 mio. kr. over 2 år, hvor klageren på ingen måde havde kunnet redegøre for grundlaget for samarbejdet med underleverandørerne, i form af for eksempel skriftlige samarbejdsaftaler, erklæringer fra underleverandørerne om omfanget af samarbejdet og identifikation af kontaktpersoner, hvor fakturaerne ikke opfyldte kravene i momsloven, idet mængden og arten af de leverede ydelser ikke var angivet, og hvor klageren ikke havde bevaret et kontrolspor og en intern kopi af timesedlerne, fandt Landsskatteretten imidlertid, at den fremlagte dokumentation i form af de udstedte fakturaer og betaling af disse under disse omstændigheder ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at der var tale om fradragsberettigede udgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fuld skattepligt til Danmark - Nedsættelse af udenlandsk indkomst til 0 kr.

SKM2019.499.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var indtrådt fuld skattepligt for klageren i de omhandlede indkomstår. Det blev lagt til grund, at klageren ikke havde opholdt sig i Danmark i mere end 180 dage inden for en 12-måneders periode. Landsskatteretten bemærkede, at ophold under 3 måneder eller 180 dage i henhold til praksis ikke udløser skattepligt for personer, medmindre der udføres erhvervsmæssige aktiviteter her i landet, og at det ikke kunne tillægges betydning, om en person har dokumenteret eller sandsynliggjort, at han er bosiddende i eller skattepligtig til et andet land.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Retserhvervelse - formel konfiskation

SKM2019.501.ØLR

Appellantens indkomst var forhøjet for 2006-2010 af beløb, som var overført til hans bankkonto. For landsretten frafaldt han anbringender om, at beløbene var skattefrie, fordi de udgjorde lån. Han frafaldt desuden anbringender om, at forhøjelserne var sket for sent, jf. skatteforvaltningslovens § 27. Han gjorde i stedet det nye anbringende gældende, at han ikke havde erhvervet ret til beløbene, fordi Østre Landsret ved dom af 23. maj 2018 i en straffesag havde bestemt, at beløbene skulle konfiskeres. I anden række gjorde han det nye anbringende gældende, at indsætningerne skulle fratrækkes ved indkomstopgørelsen som et indkomsttab.

Henset til, at den person, som overførte beløbene til appellanten, ikke havde krævet pengene tilbagebetalt, og at han heller ikke kunne kræve beløbene tilbagebetalt, fandt landsretten, at appellanten i overensstemmelse med det grundlæggende princip om retserhvervelse endeligt erhvervede ret til og blev skattepligtig af de enkelte beløb, da han modtog dem i årene fra 2006 til 2010. Det forhold, at der flere år efter skete formel konfiskation af beløbet, kunne i relation til spørgsmålet om skattepligt efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, ikke føre til et andet resultat.

I relation til appellantens subsidiære anbringende om fradragsret fandt landsretten, at skattemyndighederne er berettiget til at afslå at nedsætte hans skattepligtige indkomst alene som følge af den formelle bestemmelse om konfiskation, henset til at der ikke er sket en faktisk fratagelse af formuegoder eller sket hel eller delvis betaling. Den formelle beslutning om konfiskation kunne således ikke føre til nedsættelse af beskatningen, hvis konfiskationsbestemmelsen ikke reelt gennemføres.

På den baggrund stadfæstede landsretten dommen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forhåndstilsagn om omkostningsgodtgørelse til syn og skøn

SKM2019.491.BR

Sagen angik en prøvelse af Skatteankestyrelsens afslag på skatteyderens anmodning om at meddele forudgående tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til udgifterne forbundet med afholdelse af syn og skøn i en verserende sag ved Skatteankestyrelsen.

Retten fandt, at Skatteankestyrelsen var tillagt en skønsmæssig beføjelse til at vurdere, om der burde ydes fuld omkostningsgodtgørelse af omkostningerne til syn og skøn. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn over, at der foreløbig ikke skulle ydes fuld omkostningsdækning.

At Skatteforvaltningen, der var modpart i den for byretten verserende sag om isoleret bevisoptagelse, ikke havde protesteret mod afholdelse af syn og skøn, kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - sagsbehandlingsfejl - ekstraordinær genoptagelse

SKM2019.490.BR

Sagen angik, om indsætninger på 2 mio. kr. på skatteyderens bankkonto udgjorde lån eller skattepligtige gaver. Herudover angik sagen, om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt, samt om en partshøringsfejl kunne medføre ugyldighed.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at indsætningerne udgjorde lån, og at skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved at undlade at selvangive indsætningerne, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Partshøringsfejlen kunne ikke føre til ugyldig.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.494.VLR

Straf - lang sagsbehandlingstid - rådighed over sommerbolig - ikke forældet

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter og for forsætligt at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget for indkomstårene 2007-11. Han havde undladt at selvangive værdi af frie sommerboliger med i alt 1.569.820 kr. Sommerboligerne var ejede af T's selskab. T eller Ts nærtstående havde reserveret de to sommerboliger flere gange. Han havde derved unddraget for 518.523 kr. i skat og 109.401 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede at han blev overrasket over brevet fra told- og skatteforvaltningen, hvori de foreslog at ændre hans skat for 2007-2009. Om baggrunden for den manglende selvangivelse af fri bolig i årene 2010 og 2011 har T forklaret, at han ikke var enig i Landsskatterettens afgørelse fra 23. april 2012, og at han ikke tænkte på at ændre i sin selvangivelse for 2011, som var udfærdiget af revisor og sendt ind, da afgørelsen fra Landsskatteretten kom. Han drøftede ikke selvangivelsen for 2011 med revisor efter afgørelsen fra Landsskatteretten. Hans egne reservationer af ferieboligerne dækkede over perioder, hvor boligerne blev sat i stand, gjort rent m.v.

Byretten fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at T havde forsæt til skattesvig. Ved at undlade at selvangive værdi af frie sommerboliger i årene 2007-2011 har han handlet groft uagtsomt. T idømtes en grov uagtsomhedsbøde på 518.000 kr. Bøden blev ikke nedsat som følge af lang sagsbehandlingstid, under henvisning til sagens kompleksitet, herunder at en del heraf må tilskrives T's forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til en tredjedel til 130.000 kr. Den samlede sagsbehandlingstid fandtes at have oversteget det rimelige og T burde kompenseres herfor, jf. straffelovens § 82, nr. 13.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3726913
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjet husleje vedr. stuehus, samt fradrag for energiomkostninger vedr. butiksdel, fradrag for forsikring vedr. butiksdelen og fradrag for afskrivning på pillefyr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2019

Journalnr: 15/2387067
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører beskatning af ikke selvangivet løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 18/0013554
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed Indtægt vedrørende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019

Journalnr: 19/0002584
Lønmodtagerudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for lønmodtagerudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019

Journalnr: 16/0846512
Overførsel af blandet benyttede biler
Klagen vedrører ansættelse af avance ved overførsel af blandet benyttede biler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien samt privat andel af biler, der anvendes i virksomheden. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår avancen og ændrer andelen delvist.
Afsagt: 12-09-2019

Journalnr: 15/3256046
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af klagerens virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-10-2019 - 12-11-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-459/18 Etableringsfrihed Argenta Spaarbank
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - selskabsskat - fradrag for risikovillig kapital - reduktion af det fradragsberettigede beløb for selskaber, der i en anden medlemsstat har et fast driftssted, som genererer indkomst, der i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst er fritaget for beskatning - artikel 49 TEUF - etableringsfrihed - ugunstig behandling - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-459/18 Etableringsfrihed Argenta Spaarbank - Dom
Tidligere dokument: C-459/18 Argenta Spaarbank - Ny sag

Indstilling C-458/18 GVC Services (Bulgaria)
Dato: 24-10-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2011/96/EU - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - undgåelse af økonomisk dobbeltbeskatning - begreberne »selskaber registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« og »corporation tax i Det Forenede Kongerige« - status for selskaber registreret i Gibraltar og skatter betalt i Gibraltar - etableringsfrihed

Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Dom
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Indstilling
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Ny sag

Dom C-469/18 Belgische Staat
Dato: 24-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - personlig indkomstskat - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Tidligere dokument: C-469/18 Belgische Staat - Dom
Tidligere dokument: C-469/18 Belgische Staat - Indstilling
Tidligere dokument: C-469/18 Belgische Staat - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation)

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Progress Report - United Arab Emirates

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - United Arab Emirates (UAE): final legislation and assessment under criterion 2.2

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Marshall Islands: final legislation and assessment under criterion 2.2

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Cayman Islands: amended legislation and assessment under criterion 2.2

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om aktiesparekontoloven
Oprettelsesdato: 08-10-2019
Høringsfrist: 06-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 36 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).
Fremsat den 8. oktober 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 22 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 7/10-19 fra KPMG Acor Tax om beskatning af bevis på hybrid kernekapital ved overdragelse m.v.

Bilag 4

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/10-19 fra KPMG Acor Tax om beskatning af bevis på hybrid kernekapital ved overdragelse m.v., til skatteministeren

L 23 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 25 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvem der er dataansvarlige i de specifikke behandlingsskridt, og hvordan dette kan præciseres nærmere i lovforslaget for at imødegå Datatilsynets kritik, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan man sikrer et tilstrækkeligt kontrolniveau, når skatteforvaltningen ikke længere skal godkende flytninger af indbetalinger på forskellige typer af pensionsopsparinger, til skatteministeren

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at det er tilsigtet med lovforslaget, at det offentlige får forrang til modregning i forbindelse med transport af fordringer, til skatteministeren

L 4 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).

Bilag

Bilag 2

Lovforslag sendt i høringOversendelsesskrivelse
Lovforslag om beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde
Resumé

Almindelig del

Bilag

Bilag 15

Henvendelse af 8/10-19 fra Tænketanken Cevea om notat om overdragelse af hele eller dele af ejerskabet til virksomhedens ansatte

Bilag 18

Henvendelse af 2/10-19 fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab om notat om ændrede regler om beskatning af pension optjent ved arbejde udført i udlandet

Bilag 19

Henvendelse af 9/10-19 fra Sønderjysk Landboforening - SLF om foretræde om bo- og gaveafgift

Bilag 20

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde)

Bilag 21

Henvendelse af 11/10-19 fra Dansk Industri om forslag til simplificering af skattesystemet

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Ministeren bedes oversende alle beregninger, som Skatteministeriet har foretaget i relation til Socialdemokratiets forslag om arveafgiften for privatpersoner, som det bl.a. fremgår i Socialdemokratiets udspil fra august 2018 ” Danmark er for lille til store forskelle”.  Svar  

Spm. 11

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at virksomheder skal vente op til 5 uger på at modtage dansk CPR-nummer og derefter op til 4 uger på et skattekort til udenlandske medarbejdere?  Svar  

Spm. 12

Hvad vil ministeren gøre for at forhindre den lange ventetid, der er for virksomheder, når de ansøger om skattekort og CPR-nummer til udenlandske medarbejdere?  Svar  

Spm. 14

Ministeren bedes opgøre, hvor stor gælden til det offentlige var primo 2017, hvor meget gæld, der siden er kommet til, og hvor meget der er indbetalt på henholdsvis gamle og nye fordringer. Nye fordringer skal i spørgsmålet forstås som tilkomne fordringer fra og med den 1. januar 2017. Opgørelsen bedes lavet til og med december 2018. Opgørelsen bedes opgjort på månedsbasis og kvartalsbasis samt med specifikation af, hvordan indbetalingerne er foregået, hvorfor indbetalte beløb derfor skal opgøres i forhold til inddrivelsesmetode. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 285 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

Spm. 15

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10. oktober 2019 om information til Skatteudvalget i forbindelse med fejl i bankordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A og B.  Svar  

Spm. 17

Med de eksisterende skatteregler fradrages pensionsindbetalinger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra oven – i modsætning til stort set alle andre ligningsmæssige fradrag i personbeskatningen. Vil ministeren redegøre for, hvad den umiddelbare skattemæssige provenugevinst ville have været, hvis fradraget skete fra bunden? Provenuet bedes oplyst for hvert af årene 2012-2018 og både før og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 18

Skatteministeriets Koncernrevisions beregning i maj 2019 af skattegabet for refusion af udbytteskat viste for perioden 1. januar 2012 til den 5. august 2015, at der var et skattegab i bankordningen på mellem 712 og 940 mio. Vil ministeren som opfølgning på samrådet om bankordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A og B, redegøre for, hvor stort et beløb, der samlet er tale om, at statskassen er gået glip af, når der både medregnes beløb fra den formodede svig på udbytteområdet, beløb fra bankordningen, frikortordningen, m.v. og beløbet fra skattegabet? Vil ministeren desuden oplyse, om de 900 mio. kr. og 234 mio. kr. er en del af det nævnte skattegab, eller om det kommer oveni?  Svar  

Spm. 38

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 26. august 2019 fra Bjarne Henrik Hansen og Finn Boserup om foretræde vedrørende protokoltilførsel til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale, jf. SAU alm. del - bilag 26.  Svar  

Spm. 45

Vil ministeren på baggrund af ERU alm. del – spørgsmål 176 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) oplyse, hvor mange af de underretninger, som SØIK måtte have modtaget, der er blevet efterforsket, og hvor mange af underretningerne, der er videregivet til SKAT?  Svar  

Spm. 46

Vil ministeren på baggrund af ERU alm. del – spørgsmål 174 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) bekræfte, at SØIK aldrig har anmodet om international retshjælp med henblik på at efterforske, om mistænkte i økonomisk kriminalitet har haft placeret penge på konti hos internationale betalingstjenester?  Svar  

Spm. 81

Ministeren bedes redegøre for fradragsreglerne for tab på unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer samt redegøre for, hvor stort det økonomiske omfang af fradrag på tab fra unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer i den personlige indkomst har været årligt fra 2015-2018 i kr.  Svar  

Spm. 82

Ministeren bedes redegøre for, hvad provenuet ville være, hvis fradragsreglerne for tab på unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer svarer til fradragsreglerne for tab på værdipapirer, der handles på et reguleret marked. Ministeren bedes redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 83

Der synes at være stor forskel på den tidligere ministers udtalelser i februar og til Rigsrevisionens beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem, som blev offentliggjort i september 2019. Den tidligere minister udtalte i artiklen ”Trods lammende kritik slår skatteministeren fast: I år kommer der styr på inddrivelsen af danskernes gæld” bragt i Berlingske den 12. februar 2019, bl.a.: ”Så i 2019, altså i år, har vi normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet”, ”For ny gæld, der opstår, vil borgerne opleve i 2019, at systemet vil fungere i forhold til at bede folk om at betale.” og ”Jeg har ikke grundlag for at tro, at den plan, der er lagt for normalisering i løbet af 2019, ikke skulle blive fulgt”. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad der har ændret sig i udviklingen af det nye inddrivelsessystem fra februar 2019 til Rigsrevisionens beretning i september 2019.  Svar  

Spm. 90

Ministeren bedes redegøre for, hvad der ændrede sig i perioden fra den 30. oktober 2018, hvor Skattestyrelsen i et notat til Skatteudvalget konkluderer: ”(…) at der sandsynligvis ikke var sket svindel eller omfattende svig i bankordningen”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 12 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), til december 2018, hvor interne dokumenter konkluderer, at fejl i den såkaldte bankordning har resulteret i et skattegab på mellem 712 til 940 mio. kr., jf. artiklen ”Afsløring: Tre danske banker kan fejlagtigt have udbetalt en milliard i udbytteskat” bragt på dr.dk den 15. september 2019.  Svar  

Spm. 93

Ministeren bedes redegøre for de skattemæssige ændringer af vilkårene for generationsskifte af virksomheder siden 2011, herunder adgang til succession, opgørelse af virksomhedens værdi m.v. For hvert initiativ bedes ministeren endvidere angive den provenumæssige konsekvens både umiddelbart og efter tilbageløb/adfærd.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse