SkatteMail 2021, uge 40

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens lovprogram er offentliggjort
Globaliseret selskabsskat peger i den rigtige retning
Ændrede regler om beskatning af fri bil pr. 1. juli 2021
Principiel landsretsdom om kursgevinstbeskatning og lighedsgrundsætningen
International community strikes a ground-breaking tax deal for the digital age
Lovkatalog - Nye skatte- og afgiftstiltag i 2021/22
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning

Styresignaler
A/B-modeller - opgørelse af anskaffelsessum - afståelser - praksisændring - genoptagelse - styresignal

Bindende svar
Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte
Begrænset skattepligt af udbytte - beneficial owner
Aktieombytning, vederlag i både aktier og kontanter
Skattemæssige konsekvenser ved hvervgivers betaling af bøde for chauffør
Svindel med kryptovaluta - tab - fradrag
Skattemæssig hjemsted - dobbeltdomicil - Tyskland, DBO
Skattemæssig hjemsted - dobbeltdomicil - Tyskland, DBO

Afgørelser
Udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8X - Udviklingsomkostninger

Domme
Hver part skulle bære egne omkostninger - retsplejelovens § 312, stk. 3 - urigtige oplysninger
Registreringsafgiftskrav skulle ikke nedsættes
Indsætninger på konto - fælleskonto - ekstraordinær genoptagelse
Maskeret udlodning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Regeringens lovprogram er offentliggjort

Regeringen har, i forbindelse med Folketingets åbning, fremlagt sit lovprogram. Lovprogrammet indeholder de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Vi kigger nærmere på de lovforslag, som vi skønner vil være af særlig interesse for små og mellemstore virksomheder.


EY

Globaliseret selskabsskat peger i den rigtige retning

En ny æra for international transparens og fairness banker på døren i forhold til selskabsskat.


EY

Ændrede regler om beskatning af fri bil pr. 1. juli 2021

Efter en indfasningsperiode skal der kun være én beskatningssats på 22,5 % af bilens beskatningsgrundlag, herudover forhøjes miljøtillægget.


Kammeradvokaten

Principiel landsretsdom om kursgevinstbeskatning og lighedsgrundsætningen

Landsretten giver Skatteministeriet medhold i, at kommanditister havde fået en skattepligtig kursgevinst, selvom det modsatte fremgik af Den juridiske vejledning.


OECD

International community strikes a ground-breaking tax deal for the digital age

Major reform of the international tax system finalised today at the OECD will ensure that Multinational Enterprises (MNEs) will be subject to a minimum 15% tax rate from 2023.


PwC

Lovkatalog - Nye skatte- og afgiftstiltag i 2021/22

Folketinget er åbnet, og der er taget hul på et nyt folketingsår 2021/22. Åbningen betyder samtidig, at regeringen har offentliggjort sit katalog over love, som...


TVC Advokatfirma

Har du styr på deleøkonomi og skat?

Skattestyrelsen har gennem længere tid haft fokus på de skattemæssige konsekvenser af deleøkonomi. Bliv klogere på Skattestyrelsens aktivitet i sådanne forhold, herunder hvad du bør gøre, hvis du får en henvendelse fra myndighederne.


TVC Advokatfirma

Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning

Adgangen til straksfradrag er en gunstig bestemmelse for skatteyder, og der foreligger efterhånden en del praksis, der tager stilling til adgangen til straksfradrag.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: A/B-modeller - opgørelse af anskaffelsessum - afståelser - praksisændring - genoptagelse - styresignal

SKM2021.519.SKTST

Styresignalet beskriver den underkendelse af praksis, der fandt sted ved byrettens dom af 7. januar 2021. Dommen er offentliggjort som SKM2021.100.BR.

Efter Skattestyrelsens hidtidige praksis skulle anskaffelsessummen ved afståelser af aktier mv. i de såkaldte "A/B-modeller" fastsættes til aktiernes aktuelle handelsværdi på afståelsestidspunktet, når der var tale om omgåelse, da gennemsnitsmetoden i aktieavancebeskatningslovens § 26 ikke fandt anvendelse i sådanne tilfælde. Af dommen fremgår, at gennemsnitsmetoden fandt anvendelse i det konkrete tilfælde. Anskaffelsessummen blev således beregnet som en forholdsmæssig del af anskaffelsessummen for samtlige aktier efter gennemsnitsmetoden, uanset om aktierne havde forskellige rettigheder og dermed kursværdi.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte

SKM2021.521.SR

Spørger ønskede at gennemføre en skattepligtig ombytning af kapitalandele i sit helejede danske selskab med aktier i et nystiftet X-lands holdingselskab. I forbindelse med ombytningen modtog spørger vederlag delvist i aktier, delvist et tilgodehavende i det nye holdingselskab.

Skatterådet bekræftede, at hele vederlaget skulle beskattes som aktieavance.

Skatterådets besvarelse indebar, at hverken kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, 6. punktum eller ligningslovens § 3 fandt anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Begrænset skattepligt af udbytte - beneficial owner

SKM2021.520.SR

C påtænkte at udlodde 900.000 euro til moderselskabet, B Ltd. i X-land. 200.000 euro af udbyttet skulle anvendes til at afdrage på en mellemregning med C. Ca. 50.000 euro skulle blive i B og anvendes til nye investeringer. 650.000 euro af udbyttet skulle udloddes videre til den personlige aktionær. Spørger ønskede derfor at vide, om B blev begrænset skattepligtig til Danmark af udbytteudlodningen. Hvis Skatterådet svarede nej til dette, ønskede spørger at vide, om B blev begrænset skattepligtig til Danmark af den del af udbyttet, som ikke udloddedes til den personlige aktionær. Skatterådet fandt, at B blev begrænset skattepligtig til Danmark af udlodningen. Skatterådet bekræftede, at B ikke var begrænset skattepligtig til Danmark af den del af udbyttet, som ikke udloddedes til den personlige aktionær.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Aktieombytning, vederlag i både aktier og kontanter

SKM2021.518.SR

Spørger, H1, der var et dansk selskab, ejede 5% af aktierne i H2. Anpartshaveren i Spørger var ansat i H2. H3 ejede de resterende aktier i H2. H4 ejede mere end 50% af aktierne i H3, og de resterende aktier var ejet af en række mindretalsaktionærer. En ekstern køber, G1, ønskede at erhverve 45% af aktierne i H3 via to danske selskaber, BidCo og TopCo, således at de nuværende aktionærer i H3 kom til at eje 55% af aktierne i TopCo. Det var en betingelse for køber, at H3 ejede alle aktierne i H2. Spørger ombyttede sine aktier i H2 til aktier i H3 og modtog i den forbindelse vederlag i både aktier og kontanter. Spørger ombyttede herefter sine aktier i H3 til aktier i BidCo og ombyttede dernæst disse til aktier i TopCo. Ved disse to ombytninger modtog Spørger alene vederlag i aktier. Spørger anvendte en del af kontantvederlaget fra den første aktieombytning til at erhverve en fordring mod BidCo fra H4. Skatterådet bekræftede, at Spørgers ombytning af aktierne i H2 til H3, hverken var omfattet af selskabsskattelovens § 2 D, stk. 1 eller stk. 2, da der ikke var koncernforbindelse mellem Spørger og H2, og da H3 ikke var et tomt selskab. Skatterådet bekræftede endvidere, at rækken af transaktioner, der ultimativt medførte, at Spørger blev aktionær i TopCo ikke var omfattet af ligningslovens § 3. Arrangementet indebar en reel afståelse af aktier i H3, hvorfor et af de væsentligste formål med arrangementet ikke kunne siges at være at opnå en skattefordel som virkede mod formålet og hensigten med skatteretten, uanset transaktionen var tilrettelagt på den for Spørger skattemæssigt mest hensigtsmæssige måde.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssige konsekvenser ved hvervgivers betaling af bøde for chauffør

SKM2021.517.SR

Skatterådet bekræftede, at det havde skattemæssige konsekvenser for en chauffør, at det selskab, som var hvervgiver for chaufføren, havde betalt en bøde, som var pålagt chaufføren


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Svindel med kryptovaluta - tab - fradrag

SKM2021.513.SR

Spørger havde mistet ca. 200.000 kr. ved kryptovaluta-bedrageri. Spørgers tab ved at have overførte bitcoin til en svindelhjemmeside kunne ikke anses for et handelstab eller et tab, der ganske kunne sidestilles med et handelstab. Spørgers tab kunne derfor ikke fradrages i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Skatterådet fandt, at Spørger ikke kunne foretage fradrag efter kursgevinstlovens § 14, da Spørger ikke sås at have et krav, som kunne gennemføres ved domstolene, og at der derfor ikke var en fordring omfattet af kursgevinstloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssig hjemsted - dobbeltdomicil - Tyskland, DBO

SKM2021.511.SR

Da spørger var fuldt skattepligtig i både Danmark og Tyskland, skulle der tages stilling til, i hvilket af de to lande hun havde skattemæssigt hjemsted.

Henset til, at spørgers fortsatte tilværelse og familie og sociale forhold var i Tyskland, og at spørgers indtægter alene kom fra Tyskland, fandt Skatterådet efter en samlet konkret vurdering, at

spørger måtte anses for at være hjemmehørende i Tyskland, da det var den stat, hvor hun havde midtpunkt for sine livsinteresser, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, artikel 4, stk. 2, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssig hjemsted - dobbeltdomicil - Tyskland, DBO

SKM2021.512.SR

Da spørger var fuldt skattepligtig i både Danmark og Tyskland, skulle der tages stilling til, i hvilket af de to lande han havde skattemæssigt hjemsted.

Henset til, at spørgers fortsatte tilværelse og familie og sociale forhold var i Tyskland, og at spørger var medejer og direktør i et firma i Tyskland og havde øvrige investeringer i Tyskland, fandt Skatterådet efter en samlet konkret vurdering, at spørger måtte anses for skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, da det var den stat, hvor han havde midtpunkt for sine livsinteresser, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, artikel 4, stk. 2, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8X - Udviklingsomkostninger

SKM2021.510.LSR

Et selskab, der beskæftigede sig med e-handel af vine, havde afholdt udgifter til udvikling af en handelsplatform, der bl.a. havde til formål at samle alle virksomhedens arbejdsområder og arbejdsprocesser i ét fælles system, samt give den enkelte kunde en optimal og tilpasset oplevelse. Selskabet havde for det påklagede indkomstår anmodet om udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X på baggrund af de afholdte udgifter, der efter selskabets opfattelse var omfattet af og straksafskrevet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1.

Skattestyrelsen fandt, at de afholdte udgifter til udvikling af handelsplatformen ikke var omfattet af ligningsloven § 8 B, stk. 1, og anså som følge deraf ikke selskabet for berettiget til udbetaling af skattekredit efter ligningsloven § 8 X.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, og lagde ved vurderingen bl.a. vægt på, at selskabets egen formodning om, at det var indehaver af den mest avancerede handelsplatform inden for handel med vin, ikke i sig selv kunne anses som tilstrækkelig dokumentation for ny viden og teknologi. Landsskatteretten bemærkede desuden, at der ikke blot skulle henses til andre handelsplatforme inden for vinhandel, men på den teknologiske viden generelt på det pågældende tidspunkt. Efter en samlet vurdering fandt Landsskatteretten, at det ikke var dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at den af selskabet udviklede handelsplatform indeholdt tilstrækkelig ny viden eller teknologiske fremskridt i forhold til allerede kendt teknik på udviklingstidspunktet. Landsskatteretten fandt derfor, at selskabet ikke var berettiget til udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Hver part skulle bære egne omkostninger - retsplejelovens § 312, stk. 3 - urigtige oplysninger

SKM2021.516.ØLR

Med henvisning til, at det grundet kærendes afgivelse af urigtige oplysninger måtte bero på hans egne oplysninger, at det havde været nødvendigt for ham at anlægge retssag mod Skatteministeriet om hans skatteansættelse for 2009, tiltrådte landsretten byrettens kendelse om, at der forelå sådanne særlige grunde, at hver part skulle bære egne omkostninger, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgiftskrav skulle ikke nedsættes

SKM2021.515.HR

Statskassens krav på registreringsafgift blev ikke nedsat med de registreringsafgifter, som senere ejere og brugere af samme køretøjer havde betalt


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på konto - fælleskonto - ekstraordinær genoptagelse

SKM2021.514.VLR

Sagen angik, hvorvidt appellanten var skattepligtig af en række indsætninger på en konto, hvor skatteyderen var registreret som kontoindehaver i 2012 og 2013, samt en konto hvor skatteyderen alene var registreret som medkontoindehaver i 2013 sammen med sin ægtefælle.

Landsretten fandt, at det påhvilede skatteyderen at godtgøre, at indsætningerne ikke skulle medregnes i hendes skattepligtige indkomst.

Landsretten bemærkede at række fakturaer fremlagt for landsretten, som var sammenfaldende med en større del af indsætningerne på skatteyderens konto, godtgjorde, at de sammenfaldende indsætninger vedrørte det udstedende selskab.

Landsretten anførte herefter, at det ikke fremgik af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, hvem der var ejer af selskabet, men fremhævede, at skatteyderen på Skatteministeriets opfordring først havde oplyst, at det ikke blev bestridt, at skatteyderen var hovedanpartshaver i selskabet, men herefter havde gjort gældende, at skatteyderen ikke var ejer af selskabet.

Herefter fremhævede landsretten, at der ikke nærmere er redegjort for, hvordan indsætningerne vedrørende fakturaerne er anvendt.

Landsretten fandt herefter efter en samlet vurdering, at skatteyderen under de foreliggende omstændigheder ikke havde godtgjort, at hun ikke havde haft noget med selskabet at gøre.

Landsretten tiltrådte på den baggrund, at der var grundlag for at beskatte skatteyderen af beløbene som vedrørte selskabet.

For så vidt angår de øvrige indsætninger, tiltrådte landsretten byrettens begrundelse.

Landsretten fandt endelig, at skatteyderen under de foreliggende omstændigheder havde handlet i hvert fald groft uagtsomt ved ikke at selvangive de betydelige indsætninger i 2012 og 2013.

Skatteministeriet havde således været berettiget til at foretage en ekstraordinær ansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens afgørelse med den ændring, at skatteyderens skattepligtige indkomst blev nedsat med kr. 53.411,06 i indkomståret 2013 i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning

SKM2021.509.BR

Sagen angik, om 21 udbetalinger fra sagsøgerens selskab skulle beskattes som maskeret udbytte hos sagsøgeren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Retten fandt det ikke godtgjort, at de omhandlede udbetalinger var medgået til dækning af selskabets udgifter eller anvendt i selskabets interesse. Retten tiltrådte på den baggrund, at udbetalingerne måtte anses for reelt at være afholdt til varetagelsen af sagsøgerens personlige interesser som direktør og hovedanpartshaver i selskabet.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0002286
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser vedrørende ejendomsværdiskat i indkomstårene 2009 – 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 18/0002533
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser vedrørende ejendomsværdiskat i indkomstårene 2009 – 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 20/0020448
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2021

Journalnr: 20/0020450
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2021

Journalnr: 17/0989786
Diverse fradrag i indkomst
Klagen vedrører nægtet/nedsat fradrag for ved opgørelse af virksomhedens indkomst og nægtet omvalg/omgørelse vedrørende fravalg af virksomhedsordningen. Landsskatteretten godkender fradrag delvist og stadfæster fsv. angår omvalg.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 19/0107436
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2021

Journalnr: 18/0024966
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Der er klaget over, at Skattestyrelsen har genoptaget indkomståret 2014 ekstraordinært under henvisning til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2021

Journalnr: 14/0027650
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen - fristgenenmbrud
Klagen vedrører om SKAT ekstraordinært har kunnet genoptage og ændre klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2005, 2006 og 2007, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2. Landsskatteretten ændrer Skatteankenævnets afgørelse, således at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2, for så vidt angår løn- og renteindtægter. Der er ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse angående manglende selvangivelse af salg af aktier.
Afsagt: 07-09-2021

Journalnr: 19/0040683
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af ansættelsen af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2021

Journalnr: 21/0038064
Indberetning af værdi af gavekort
Skattestyrelsen har pålagt klageren, en kommune, at indberette værdi af gavekort til indkomstregistret som A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2021

Journalnr: 17/0989910
Lokaler i virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset ubenyttede lagerlokaler og et ubebygget grundstykke i virksomhedsordningen for en erhvervsmæssig virksomhed. Som konsekvens heraf, har SKAT taget ejendommene ud af virksomhedsordningen og har foretaget konsekvensrettelser som følge heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2021

Journalnr: 16/0269676
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivenmde
Klagen vedrører beskatning af honorar og udlodning fra selskab som lønmodtager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 19/0080324
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 20/0008903
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2021

Journalnr: 20/0008910
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2021

Journalnr: 20/0035447
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2021

Journalnr: 20/0031318
Maskeret udlodning og fri bil
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning og værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 20/0053624
Salg af kryptovaluta
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af kryptovaluta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2021

Journalnr: 20/0077875
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt, Danmark som domicilland og nedsat befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2021

Journalnr: 20/0007505
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 16/1092372
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2021

Journalnr: 18/0002035
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 17/0992128
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser delvist sagen forstå vidt angår fradrag for udgifter og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 10-08-2021

Journalnr: 17/0990188
Udgifter til valutakøb
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til valutakøb vedrørende bilag uden identifikation af kunden / leverandøren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-08-2021

Journalnr: 20/0007246
Værdi af gave
Klagen vedrører opgørelse af værdi af ejendom ved gaveoverdragelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-342/20 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - skattelovgivning - indkomstskat for juridiske personer - investeringsfond - skattetransparent enhed - hybrid enhed - investeringer i fast ejendom og/eller ejendomsselskaber i en anden medlemsstat - mekanisme for skattemæssig transparens - krav om oprettelse i henhold til aftale - udelukkelse af investeringsfonde, der er oprettet i henhold til vedtægter - restriktion - sammenlignelighed - begrundelse - foreligger ikke

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 63 TEUF og 65 TEUF skal fortolkes således, at et krav i en medlemsstats skattelovgivning, hvorefter en investeringsfond skal være oprettet i henhold til aftale for at kunne betragtes som skattemæssigt transparent, er i strid med de frie kapitalbevægelser, for så vidt som det udelukker investeringsfonde, der er oprettet i henhold til vedtægter i andre medlemsstater, selv om disse fonde med hensyn til transparens er objektivt sammenlignelige med fonde, der er oprettet ved aftale.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens afgørelse (eu) 2021/1757 af 4. december 2020 om støtteordning sa.38399 — 2019/c (ex 2018/e) som italien gennemførte — selskabsbeskatning for havne i italien

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 4 Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine.
Fremsat den 6. oktober 2021

L 5 Forslag til lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland.
Fremsat den 6. oktober 2021

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).
Fremsat den 6. oktober 2021

L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).
Fremsat den 6. oktober 2021

L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).
Fremsat den 6. oktober 2021

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).
Fremsat den 6. oktober 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast, fra SkatteministerietOversendelsesbrev (pdf-version)
Høringsbrev (pdf-version)
Høringsliste (pdf-version)
Resumé (pdf-version)
Forslag til ændring af skattekontrolloven og ligningsloven (pdf-version)

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 7 A Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast, fra Skatteministeriet

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 7 B Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast, fra Skatteministeriet

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Notits om forslaget og anmodning om hastebehandling, fra skatteministerenBrev til folketingets formand (pdf-version)
Notits vedr. hastebehandling af lovforslag (pdf-version)

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2021/22

Bilag 3

Orientering om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 4

Program til høring i UFO om forskningsprojektet om bemyndigelsesbestemmelser i lovgivningen den 12. oktober 2021 i Landstingssalen

Bilag 7

Program for Skatteudvalgets rejse til OECD og EU den 27. - 30. september 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Vil ministeren tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster?  Svar  

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revision/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ?  Svar  

Spm. 7

Tænketanken Kraka har den 6. juli 2021 offentliggjort ”Krakas forslag til en reform af kapitalbeskatningen i Danmark”, hvor der bl.a. foreslås en fælles sats på 10 pct. for såvel indtægter som udgifter (herunder rentefradrag) suppleret af et fælles progressionselement. En forenkling af kapitalbeskatningen kan give store samfundsøkonomiske gevinster og samtidig gøre beskatningen enklere og mere forståelig. Et fælles progressionselement vil imidlertid alt andet lige komplicere skattesystemet. Ministeren bedes derfor i de efterspurgte beregninger se bort fra denne del af Krakas forslag. Vil ministeren vurdere følgende ændringer af kapitalindkomstbeskatningen:1) nettorenteindtægter beskattes med 15 pct. op til en progressionsgrænse på 46.800 (2021-niveau) og 35 pct. herover,2) nettorenteudgifter kan fradrages med 15 pct.,3) aktieindkomst (udbytter og realiserede gevinster) beskattes med 15 pct. op til en progressionsgrænse på 56.500 kr. (2021-niveau) og 35 pct. herover?Ministeren bedes i beregningerne forudsætte at ændringerne indfaset over nogle år, bl.a. af hensyn til familier med store renteudgifter. Der forudsættes endvidere, at der indføres værnsregler ift. hovedaktionærer, så større indkomster beskattes som løn. Såvel renteindtægter og -udgifter og aktieindkomst opgøres som i dag, herunder med overførsel af bundfradrag mellem ægtefæller m.v. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for1) de forventede provenuvirkninger opdelt på henholdsvis rente- og aktiebeskatningen,2) de forventede fordelingsvirkninger af henholdsvis den ændrede rente- og aktiebeskatning opdelt på deciler og for forskellige familietyper,3) de forventede dynamiske virkninger på opsparingen og på kapitaltilførslen til virksomheder.  Svar  

Spm. 8

Ministeren oplyser i sit svar S 1852 (folketingsåret 2020-21), at nogle virksomheder ikke har fået en påmindelse om manglende indberetning, hvis virksomheden ikke har oplyst sin mailadresse. Kan ministeren oplyse, hvor mange virksomheder der har fået opsagt deres coronalån uden forudgående rykker og oplyse, hvor mange moms og skattelån der er annulleret som følge af, at virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse? I svaret bedes angivet antallet af ophævelser måned for måned i 2020 og 2021. Endvidere bedes oplyst, om ministeren vil tage initiativ til, at de virksomheder, der ikke har fået en påmindelse, inden de har modtaget en foreløbig fastsættelse, får mulighed for at få genoptaget deres sag og eventuelt få et nyt lån på samme beløb som det, der er blevet annulleret.

Spm. 662

Vil ministeren fremsende en oversigt over det beløbsmæssige omfang af de coronalån, der forfalder til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022? Svaret bedes opdelt efter følgende:1. Moms for 2. halvår af 2019 (små virksomheder)2. Moms for 4. kvartal af 2019 (mellemstore virksomheder)3. Lønsumsafgift for 1. kvartal af 2020 eller tilsvarende (små og mellemstore)4. Moms for 1. og 2. halvår af 2020 (små virksomheder)5. Moms for 3. og 4. kvartal af 2020 (mellemstore virksomheder).  Svar  

Spm. 675

Vil ministeren beskrive de intra-kommunale økonomiske konsekvenser af, at Folketinget vedtager nye dækningsafgiftspromiller, som hæver det samlede kommunale dækningsafgiftsprovenu med 30 pct. fra 2021 til 2022? Endvidere bedes ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at dette merprovenu (til de ca. 34 kommuner, som forventes at opkræve dækningsafgift i 2022) vil blive modregnet i tilskuddet til kommunerne under ét, og at der derfor de facto vil blive tale om en Christiansborg-dikteret omfordeling fra kommuner uden dækningsafgift til kommuner med dækningsafgift.  Svar  

Spm. 679

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 166 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) om marginalbeskatning af kapital- og aktieindkomst?  Svar  

Spm. 693

En barriere for den grønne omstilling af danske andelsselskaber kan være, at de efter gældende regler tvinges ud af deres andelsbeskatning, hvis de som led i den grønne omstilling producerer el via vedvarende energi fra f.eks. solceller til egenproduktion eller opstiller ladestandere til kunder og medarbejderes elbiler. Vil ministeren redegøre for konsekvenserne af og mulighederne for at ændre selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, så andelsselskaber, der producerer, distribuerer eller handler med vedvarende energi med en samlet installerede effekt på over 25kW, kan fortsætte som andelsbeskattet?  Svar  

Spm. 694

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del – spørgsmål 576 oplyse om EU's crowdfundingforordning vil muliggøre brug af crowdfunding til kapitalrejsning til anpartsselskaber i Danmark, som flere af vores nabolande i dag tillader? I benægtende fald bedes ministeren redegøre for, hvorfor regeringen ikke vil muliggøre dette.  Svar  

Spm. 711

Vil ministeren opgøre CO2-effekten og provenueffekten (før og efter tilbageløb og adfærd) år for år frem til 2030, hvis der fra 2022 indføres en passagerafgift på flyrejser på 50 kr. for korte distancer (op til 2.000 km), 200 kr. for mellemlange distancer (2.001-3.000 km) og 300 kr. for lange distancer (over 3.000 km) pr. afrejse fra danske lufthavne til nationale og internationale destinationer (undtaget transferpassagerer), og hvor afgiften øges lineært frem mod 2030 til 100 kr., 300 kr. og 450 kr. for henholdsvis korte, mellemlange og lange distancer? Effekten bedes opgjort med udgangspunkt i en fremskrivning af flyaktivitet mod 2030. Hvis dette ikke er muligt, bedes der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige aktivitet i 2015-2019. Provenu (før og efter tilbageløb og adfærd) og CO2-effekt bedes opgjort separat for både nationale og internationale flyrejser og fordelt på korte, mellemlange og lange distancer.  Svar  

Spm. 715

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 610, hvor ministeren ikke vil oplyse, hvad den samlede tidsplan er for de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme med henvisning til, at IT-tilsynet skal trykteste det, så bedes ministeren oversende de tidsplaner, som Skatteministeriet har og ikke skubbe opgaven over på det uafhængige IT-tilsyn, som ikke er ansvarlig for udvikling af systemet.  Svar  

Spm. 716

I SAU alm. del – spørgsmål 603 bliver ministeren spurgt, hvor mange boliger der ikke når at få deres nye ejendomsvurdering inden de nye beskatningsregler træder i kraft. Ministeren svarer, at de fleste forventes at have fået deres nye vurdering, men ministeren bedes uddybe, hvad der ligger i formuleringen ”de fleste”, og samtidig oplyse antallet af boliger ud af det samlede antal.  Svar  

Spm. 717

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 603 skriver ministeren, at ”Som tidsplanen ligger lige nu, vil kun helt særlige ejendomstyper ikke have modtaget en endelig ejerboligvurdering”. Hvor mange ejerboliger kan kategoriseres som værende af ”helt særlig ejendomstyper” både i antal og i procentdel af ejerboligmassen?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 13

Om svar på udvalgsspørgsmål om det nye ejendomsvurderingssystem.

Spm. S 14

Om at ejendomsvurderingerne, der udsendes i 2023, er baseret på ejendomsmarkedet i 2020.

Spm. S 15

Om boligejerne er stillet lige i ejendomsvurderinger baseret på tal fra starten af 2020.

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for status for forhandlingerne om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse