SkatteMail 2019, uge 38

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af nyt styresignal, som skal regulere adgangen til genoptagelse i forbindelse med afslutningen på vandskattesagerne. Desuden kan læse artikler om bruttolønsordninger og arbejdsgivers ansvar ved godtgørelser og personalegoder til medarbejdere.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Styresignal – Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen
Skat: Bruttolønsordninger er stadig et hit
Det bliver markant dyrere at have gæld til det offentlige
Nu skærpes reglerne for transfer pricing–dokumentation
Danmark skal være i front mod skatteundgåelse
Lovforslag om international beskatning
Borgerne får hurtige og klare svar i Skattestyrelsens Kundecenter
TP-reglerne strammes
Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives
Overblik: Konsekvenserne af et hard-Brexit
Endelig kom styresignalet om fastsættelse af indgangsværdier for vandselskabers aktiver
Skatteministeriet offentliggør lovforslag med tilpasning af tonnageskatteordningen og DIS-ordningen
Nyt om skat, uge 38 - Nye krav til transfer pricing-dokumentation
Beskatning af bestyrelsesmedlemmer
Krav om indsendelse af transfer pricing-dokumentation samtidig med selvangivelsen (oplysningsskemaet)
Danske selskaber kan tage fradrag for underskud opstået i EU-/EØS-lande
Ny definition af fast driftssted i dansk skatteret
Forslag om ændring af CFC-reglerne
Arbejdsgivers ansvar
Konsolideringsfradrag 2019 og 2020

Styresignaler
Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

Bindende svar
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen
Depotbeviser, rette indkomstmodtager, stichting, CFC-beskatning
Ratepension, investering i unoterede aktier
Udbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer
Fusion af Bahamas-selskaber kunne gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler
Dansk arbejdstager i tysk virksomhed - home office udgjorde et fast driftssted i Danmark

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Styresignal – Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen

Skattestyrelsen har den 18. september 2019 udsendt det endelige styresignal, som skal regulere adgangen til genoptagelse i forbindelse med afslutningen på vandskattesagerne.Vi har nedenfor kort skitseret nogle af hovedelementerne i udkastet og givet vores umiddelbare bemærkninger hertil.


BDO

Skat: Bruttolønsordninger er stadig et hit

En bruttolønsordning svarer til at få fradrag i den personlige indkomst for en ellers privat udgift, som dermed til dels betales af skatten. Det er voldsomt interessant for mange, men kræver, at arbejdsgiveren spiller med.


BDO

Det bliver markant dyrere at have gæld til det offentlige

Regeringen vil med virkning fra nytår afskaffe fradragsretten for både private og virksomheder for renter af gæld til Gældsstyrelsen og det uden samtidig at nedsætte rentesatsen


BDO

Nu skærpes reglerne for transfer pricing–dokumentation

Fremover skal multinationale virksomheder indgive deres TP-dokumentation samtidig med indberetningen af deres indkomst. Gør de ikke det, kan Skatteforvaltningen både give bøde og ansætte indkomsten skønsmæssigt.


Dansk Revision

Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

Skatteminister Morten Bødskov har sendt et lovforslag i høring, der bl.a. skal sikre fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet.


EY

Lovforslag om international beskatning

Skatteministeren har den 12. september 2019 sendt et lovforslag i høring omkring bl.a. CFC-beskatning og transfer pricing.


Folketingets Ombudsmand

Borgerne får hurtige og klare svar i Skattestyrelsens Kundecenter

Skattestyrelsens Kundecenter giver generelt hurtige og klare svar. Det viser en undersøgelse af 300 sagsforløb i Kundecenteret, som ombudsmanden netop har gennemført.


Lundgrens

TP-reglerne strammes

Skatteministeriet har udsendt et udkast til lovforslag om opdateret CFC-lovgivning. I dette udkast gemmer sig en potentielt væsentlig ændring af TP-reglerne. Ifølge udkastet vil TP dokumentationen for et givet indkomstår fremover skulle indleveres til skattemyndighederne senest samtidigt med selvangivelsen. På overfladen sker der ikke andet, end at den hidtil gældende 60-dages regel ophæves.


OECD

Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives

Taxing polluting sources of energy is an effective way to curb emissions that harm the planet and human health, and the income generated can be used to ease the low-carbon transition for vulnerable households. Yet 70% of energy-related CO2 emissions from advanced and emerging economies are entirely untaxed, offering little incentive to move to cleaner energy, according to a new OECD report.


Plesner

Overblik: Konsekvenserne af et hard-Brexit

Der er fortsat en større risiko for, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober 2019 uden en aftale om betingelserne for deres udtræden. Enhver virksomhed, der har samhandel med Storbritannien, bør derfor stadig forberede sig nøje på et no-deal Brexit. Plesner giver her et opdateret overblik over konsekvenserne inden for en række centrale juridiske områder.


PwC

Endelig kom styresignalet om fastsættelse af indgangsværdier for vandselskabers aktiver

Skattestyrelsen har den 18. september 2019 offentliggjort det længe ventede styresignal om fastsættelse af indgangsværdier for vandselskabers aktiver ved overgang til skattepligt. Styresignalet er udsendt på baggrund af Højesterets domme af 8. november 2018, hvor Skattestyrelsens praksis for ansættelse af skattemæssige indgangsværdi blev underkendt. Højesteret udtalte i dommene, at Skattestyrelsens brug af en tillempet Discounted Cash Flow method (DCF-model) ikke var egnet på grund af de regulatoriske krav (herunder ”hvile i sig selv”-princippet) i vandsektoren.


PwC

Skatteministeriet offentliggør lovforslag med tilpasning af tonnageskatteordningen og DIS-ordningen

Nu gennemføres udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe (som bl.a. beskrevet tidligere i nyhedsbrev af 12. oktober 2018). Udvidelsen der blev vedtaget ved lov i 2015 men afventede EU Kommissionsgodkendelse, får virkning for indkomstår, der begynder 1. januar 2017 eller senere. De omfattede specialskibe er oplistet nedenfor.


PwC

Nyt om skat, uge 38 - Nye krav til transfer pricing-dokumentation

Regeringen har sendt udkast til et nyt lovforslag i høring, der vil skærpe kravene til, hvornår en transfer pricing-dokumentation skal afleveres


PwC

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Artiklen giver et overblik over de skattemæssige forhold, der gør sig gældende for bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorar for deres erhverv.


PwC

Krav om indsendelse af transfer pricing-dokumentation samtidig med selvangivelsen (oplysningsskemaet)

Kravene til, hvornår en transfer pricing-dokumentation skal være udarbejdet, har været drøftet over de senere år og er senest skærpet med virkning fra den 1. januar 2019, hvor det af den nye skattekontrollov fremgår, at transfer pricing-dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres på det tidspunkt, hvor oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) skal indsendes. Hvis dette ikke er sket, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Højesterets dom offentliggjort i SKM2019.136 har dog sået en vis tvivl om rækkevidden af de nye regler.


PwC

Danske selskaber kan tage fradrag for underskud opstået i EU-/EØS-lande

Den 13. september sendte skatteminister Morten Bødskov et udkast til lovforslag i høring, som bl.a. indeholder regler om danske moderselskabers mulighed for at tage fradrag for såkaldte ”endelige underskud”, der er opstået i et datterselskab beliggende inden for EU/EØS, på Færøerne eller i Grønland.


PwC

Ny definition af fast driftssted i dansk skatteret

I udkastet til lovforslaget fremgår en ny definition af ”fast driftssted”. Det foreslås, at der indføres en såkaldt ”anti fragmentation rule” i dansk ret. Dette betyder, at aktiviteter, der hver for sig kan anses som forberedende og hjælpende - og derfor ikke ville udgøre et fast driftssted - i nogle tilfælde kan anses for at udgøre et fast driftssted, når aktiviteterne ses samlet.


PwC

Forslag om ændring af CFC-reglerne

Formålet med lovforslaget er at sikre fuld implementering af de minimumskrav til CFC-reglerne, som fremgår af skatteundgåelsesdirektivet (artikel 7 og 8 i Rådets direktiv 2016/1164/EU af 12. juli 2016) Direktivet skulle have været implementeret i dansk ret med virkning fra 1. januar 2019. Formålet med CFC-beskatning at forhindre, at mobile indkomster placeres i udlandet for at opnå skattemæssige fordele. CFC-indkomsten udgøres derfor af de indkomstarter, som relativt nemt kan placeres uden for Danmark, fordi de ikke nødvendigvis er knyttet til fysiske aktiver eller driftsvirksomhed. Det drejer sig bl.a. om renter, kursgevinster på fordringer, udbytter, aktieavancer, visse royalties og indtægter ved finansiel leasing.


Revisionsinstituttet

Arbejdsgivers ansvar

Vi har i foråret 2019 afholdt kurser for arbejdsgivere med særligt fokus på godtgørelser og personalegoder til medarbejdere. I forlængelse af vores kurser kan vi oplyse, at det kan blive omkostningstungt, såfremt man som arbejdsgiver ikke fører tilstrækkelig kontrol med udbetalingerne af skattefrie godtgørelser.


Revisionsinstituttet

Konsolideringsfradrag 2019 og 2020

Skatteministeriet har netop offentliggjort procentreguleringen for indkomståret 2020.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

SKM2019.452.SKTST

Styresignalet indeholder en ændring af praksis vedrørende opgørelsen af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver og dermed afskrivningsgrundlaget i vand- og spildevandsselskaber. Praksisændringen sker på baggrund af Højesterets domme i sagerne SKM2018.627.HR og SKM2018.635.HR.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen

SKM2019.454.SR

Spørgeren er hollandsk statsborger og har tiltrådt en stilling i Danmark i begyndelsen af 2019. Spørgeren har lejet en lejlighed i Danmark i den forbindelse. Spørgerens ægtefælle og børn bor indtil videre fortsat i Holland. Spørgeren forventes at arbejde både i Danmark, Holland og tredjelande. I Danmark ønsker spørgeren at anvende forskerskatteordningen.

Skatterådet bekræfter, at spørgeren bliver fuldt skattepligtig i Danmark. Skatterådet bekræfter også, at spørgeren er skattemæssigt hjemmehørende i Holland. Dertil kommer at Skatterådet bekræfter, at spørgeren opfylder betingelserne for at anvende forskerskatteordningen, uanset om spørgeren har mere end 30 arbejdsdage i Holland indenfor samme kalenderår.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Depotbeviser, rette indkomstmodtager, stichting, CFC-beskatning

SKM2019.453.SR

Skatterådet bekræftede, at danske ansatte og deres personlige holdingselskaber ikke gennem et depotbevis rådede over stichtingens formue på en sådan måde, at det kunne sidestilles med råden over egen formue. De ansatte og deres personlige holdingselskaber var derfor i skattemæssig henseende ikke rette indkomstmodtager af afkastet fra aktierne, og dermed skulle de ikke behandle afkastet som indkomst fra aktier.

Skatterådet bekræftede desuden, at de danske ansatte og deres personlige holdingselskaber ikke var omfattet af dansk CFC-beskatning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ratepension, investering i unoterede aktier

SKM2019.451.SR

Spørger er ansat som administrerende direktør i et selskab, der er en del af den danske gren i en international koncern. Spørger er, som led i en aktieincitamentsordning til ledelsen/nøglemedarbejdere i koncernen, blevet tilbudt at købe aktier i koncernens udenlandske moderselskab. Aktierne er unoterede. Spørger har oplyst, at betingelserne i puljebekendtgørelsen er opfyldt i forbindelse købet af aktierne. Skatterådet kan bekræfte, at køb af aktierne vil kunne ske med ratepensionsmidler uden at dette vil medføre, at pensionsmidlerne anses for hævet i utide, jf. pensionsbeskatningslovens § 30 B. Skatterådet kan bekræfte, at købet ikke anses for en hævning efter pensionsbeskatningslovens § 30. Skatterådet har ved besvarelsen forudsat at aktierne erhverves til handelsprisen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer

SKM2019.450.SR

Skatterådet bekræftede, at et selskab beliggende i EU ikke var begrænset skattepligtigt til Danmark af udloddet udbytte for 2018 og 2019 fra A ApS, idet selskabet blev anset for retmæssig ejer af de modtagne udbytter og der ikke var omstændigheder ved udlodning af udbytterne der gjorde, at disse kunne omfattes af omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fusion af Bahamas-selskaber kunne gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler

SKM2019.449.SR

H2 er øverste moderselskab i H1-koncernen. H2 er registreret på Bahamas, men med forretningsmæssig adresse og ledelse bosiddende i Danmark.

Anmodningen om bindende svar omhandlede en række af H2's datterselskaber, der tilsvarende var registreret på Bahamas, men som skattemæssigt var hjemmehørende i og skattepligtig til Danmark som konsekvens af ledelsens sæde i Danmark.

Skatterådet bekræftede, at de i anmodningen beskrevne fusioner mellem de pågældende Bahamas-selskaber kunne gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler. Skatterådet henså til, at de fusionerende selskaber alle var omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2; til at fusionerne også ville ske selskabsretligt, og til at den skattemæssige virkningsdato ville være sammenfaldende med åbningsdagen i det fortsættende selskabs regnskabsår.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dansk arbejdstager i tysk virksomhed - home office udgjorde et fast driftssted i Danmark

SKM2019.448.SR

Spørger havde ansat en dansk medarbejder, der som "Country Manager Nordic" skulle arbejde delvist hjemmefra og indrette sig et home office i sin private bopæl. Spørger skulle markedsføre spørgers produkter overfor erhvervskunder i Danmark. Spørger ønskede derfor at vide, om spørger fik fast driftssted i Danmark efter den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Skatterådet svarede imod spørgers ønske, at spørger fik fast driftssted i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0007690
Fri bolig og bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-07-2019

Journalnr: 15/2272000
Hævninger anset som løn
Klagen skyldes, at Hævninger i selskaber er anset for løn til klageren. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 23-08-2019

Journalnr: 17/0990285
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningen er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-08-2019

Journalnr: 18/0000570
Pengeoverførsler
Klagen skyldes, at at beløb overført til Somalia er anset som skattepligtige hos klager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-06-2019

Journalnr: 17/0991431
Skattenedslag
Klagen vedrører om klager er berettiget til skattenedslag for seniorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019

Journalnr: 14/3159428
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 27-06-2019

Journalnr: 15/1556029
Skønsmæssig ansættelse af virksomhedsindkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 18/0032605
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst med spørgsmål om ugyldighed grundet selvinkriminering. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 13/5790206
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører ansættelse af overskud af virksomhed med tolkning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-09-2019 - 22-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-459/18 Etableringsfrihed Argenta Spaarbank
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - selskabsskat - fradrag for risikovillig kapital - reduktion af det fradragsberettigede beløb for selskaber, der i en anden medlemsstat har et fast driftssted, som genererer indkomst, der i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst er fritaget for beskatning - artikel 49 TEUF - etableringsfrihed - ugunstig behandling - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-459/18 Etableringsfrihed Argenta Spaarbank - Dom
Tidligere dokument: C-459/18 Argenta Spaarbank - Ny sag


Domme
C-662/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Ministre de l'Action og des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direkte beskatning - direktiv 90/434/EØF - direktiv 2009/133/EF - artikel 8 - kapitalgevinster hidrørende fra aktie- eller anpartsombytningstransaktioner - afhændelse af aktier eller anparter, der er modtaget ved ombytningen - kapitalgevinst, som er henført til udskudt beskatning - beskatning af aktionærer - beskatning efter forskellige skatteligningsregler og med forskellige satser - ligningsmæssige fradrag, der tager højde for varigheden af ejerskabet af aktierne

Domstolens dom:

Artikel 8, stk. 1 og 6, i Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater og artikel 8, stk. 1, samt artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater skal fortolkes således, at de i forbindelse med en aktieombytning kræver, at kapitalgevinsten ved de ombyttede aktier, som blev henført til udskudt beskatning, og kapitalgevinsten hidrørende fra afhændelsen af de modtagne aktier undergives samme skattemæssige behandling med hensyn til skattesatsen og anvendelsen af et fradrag, der tager højde for varigheden af ejerskabet af aktierne, som den behandling, kapitalgevinsten ville have været undergivet, hvis den var blevet realiseret ved afhændelsen af de aktier, der fandtes inden ombytningstransaktionen, såfremt denne ombytning ikke havde fundet sted.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2020  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til justering af reglerne om omkostningsgodtgørelse i sager om klage over afgørelser om tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat
Oprettelsesdato: 18-09-2019
Høringsfrist: 24-09-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 15

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 43

Lovudkast - høring af lovforslag vedrørende omlægning af beskatning af overskudsvarme, fra skatteministeren

Bilag 44

Redegørelse om status for arbejdet på udbytteområdet, fra justitsministeren

Bilag 45

Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere (September 2019-22/2018)

Bilag 46

Præsentation fra Bjarne Henrik Hansen og Finn Boserup foretræde for udvalget den 12/10-19, vedrørende protokoltilførsel til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale

Bilag 47

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring afskatteforvaltningsloven (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet; ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat)

Bilag 48

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 500 (folketingsåret 2017-18), at ”(…)skattefriheden for udbytte af datterselskabsaktier er undergivet en EU-retlig regulering. Efter moder- og datterselskabsdirektivet kravet således en ejerandel på mindst 10 pct. En forhøjelse af grænsen som i spørgsmålets model 3 er således ikke mulig i henhold til EU-retten”. Vil ministeren i forlængelse af dette oplyse, om det er korrekt, at EU-reglerne for skattefrihed for udbytte fra datterselskabsaktier har en minimumsgrænse på 10 pct. ejerandel, men at de enkelte lande kan sætte et højere krav om ejerandel som betingelse for skattefrihed? Det fremgår endvidere af det oprindelige lovforslag (L 202, folketingsåret 2008-09), at nedsættelsen af grænsen for datterselskabsaktier fra 15 pct. til 10 pct. ”reducerer merprovenuet ved lovforslaget”. Ministeren bedes redegøre for, hvordan dette står i forhold til svaret på SAU alm. del – spørgsmål 500 (folketingsåret 2017-18), hvor det fremgår, at ”Det må dog forventes, at provenuvirkningen vil være relativt begrænset, da koncernerne i vidt omfang må forventes at omstrukturere, så de fortsat undgår beskatning”.  Svar  

Spm. 47

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolmuligheder SKAT har for at kontrollere overførsler til internationale betalingsservices som f.eks. Paypal og Neteller, samt hvilke resultater en eventuel kontrol har resulteret i?  Svar  

Spm. 48

Vil ministeren oplyse, om man i SKATs kontrolindsatser har haft fokus på kontrol af nye digitale betalinger som Mobilepay, Paypal m.fl., samt hvilke resultater en eventuel kontrolindsats har resulteret i?  Svar  

Spm. 49

Vil ministeren oplyse, hvor ofte oplysninger fra udenlandske FIU’s indgår i sager om mistanke om moms- og skattesvig, og i hvor mange tilfælde, der er tale om oplysninger fra internationale betalingstjenester?  Svar  

Spm. 50

Vil ministeren redegøre for, om de oplysninger, der indgår i projekt Money Transfer, vil kunne anvendes i forhold til at kontrollere deleøkonomiske tjenester, herunder - eventuelt i fortrolig form – detaljeret oplyse, hvilke oplysninger der er omfattet i de regneark, bankerne indsender?  Svar  

Spm. 87

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.  Svar  

Spm. 90

Ministeren bedes redegøre for, hvad der ændrede sig i perioden fra den 30. oktober 2018, hvor Skattestyrelsen i et notat til Skatteudvalget konkluderer: ”(…) at der sandsynligvis ikke var sket svindel eller omfattende svig i bankordningen”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 12 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), til december 2018, hvor interne dokumenter konkluderer, at fejl i den såkaldte bankordning har resulteret i et skattegab på mellem 712 til 940 mio. kr., jf. artiklen ”Afsløring: Tre danske banker kan fejlagtigt have udbetalt en milliard i udbytteskat” bragt på dr.dk den 15. september 2019.  Svar  

Spm. 91

Vil ministeren oplyse, om den nye udvikling i sagen om fejl i den såkaldte bankordning giver anledning til at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 233 (folketingsåret 2018-19, 1. samling)?  Svar  

Spm. 92

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 22/2018 om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.  Svar  

Spm. 93

Ministeren bedes redegøre for de skattemæssige ændringer af vilkårene for generationsskifte af virksomheder siden 2011, herunder adgang til succession, opgørelse af virksomhedens værdi m.v. For hvert initiativ bedes ministeren endvidere angive den provenumæssige konsekvens både umiddelbart og efter tilbageløb/adfærd.  Svar  

Spm. 95

Vil ministeren redegøre for muligheden for at indkassere skyldige beløb til det offentlige, når en kriminel person anholdes med væsentlige kontanter på lommen, og vedkommende har en væsentlig gæld til det offentlige, herunder f.eks. Politiet og Skatteforvaltningen?  Svar  

Spm. 97

Vil ministeren oplyse, opregnet til årsværk, hvor mange ansatte i Skatteministeriet, herunder i ministeriets styrelser, der beskæftiger sig med samtlige aktiviteter, der knytter sig til opkrævning af selskabsskatten, herunder administration, tilsyn, kontrol, vejledning, sagsbehandling, m.v.?  Svar  

Spm. 98

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 218 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor Skatteudvalget ikke er blevet orienteret om fejlene i bankordningen, før DR og Børsen bringer historien, næsten 10 måneder efter Skatteministeriet er blevet opmærksom på sagen, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at Skatteudvalget får korrekte oplysninger og informeres i tide om bl.a. sagerne om fejl i bankordningen og udviklingen af det nye inddrivelsessystem, før journalister afslører sagerne, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse