SkatteMail 2020, uge 33

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er slet ikke så omfattende som i sidste uge. Her skal kun nævnes en artikel om at Skatterådet i et bindende svar er nået frem til, at visse ydelser modtaget som kommerciel gæstfrihed (repræsentation) fra giver ville være skattepligtige for modtageren.SKM 2020.269. SR. Oftest bliver ydelser, som modtages som en kommerciel gæstfrihed, ikke beskattet.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Repræsentation
Ny beretning fra ombudsmanden
Vurderingsstyrelsen har skærpet kravene til vejledende udtalelser om grundværdi
Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt
Kontrolindsats vedrørende ulovlige udbytter
EU-Domstolen: Hvem er arbejdsgiver? (social sikring)

Afgørelser
Udbetalt bonus - A-indkomst - lønomlægning
Forhøjelse af kapitalindkomst - Skattepligtig af avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet
Indberetning af fri bil - Leje til ansatte
Afslag på genoptagelse af skatteansættelser vedr. ejendomsværdiskat
Aktieindkomst - Lån over mellemregningen anset for udbytte

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Repræsentation

Begrænset fradrag for giver og risiko for beskatning af modtager


Folketingets Ombudsmand

Ny beretning fra ombudsmanden

Folketingets Ombudsmand offentliggør i dag sin beretning for 2019.


Folketingets Ombudsmand

Vurderingsstyrelsen har skærpet kravene til vejledende udtalelser om grundværdi

En del nye beboere i Nordhavns-kvarteret i København er kommet til at betale væsentligt mere i ejendomsskat, end de havde forventet. Det skyldes en meget stor forskel på ejendomsmæglerens oplysninger i salgsopstillingen og skattemyndighedernes egentlige vurdering af ejendommene.


Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt

Ombudsmanden har i en generel undersøgelse af 30 sager om partsaktindsigt hos Skattestyrelsen identificeret en række problemstillinger i styrelsens behandling af sagerne. Eksempelvis var det i nogle tilfælde ikke styrelsen, men en anden myndighed, der skulle have behandlet anmodningen om aktindsigt. I andre tilfælde har sagerne været behandlet ud fra en forkert forståelse af reglerne.


PwC

Kontrolindsats vedrørende ulovlige udbytter

Erhvervsstyrelsen har øget kontrolindsatsen mod ulovlige udbytteudlodninger fra aktie- og anpartsselskaber. Ulovlige udlodninger kan kræves tilbagebetalt af...


PwC

EU-Domstolen: Hvem er arbejdsgiver? (social sikring)

Når en medarbejder arbejder i to eller flere EU-/EØS-lande, er medarbejderen socialforsikret i arbejdsgiverens hjemland, hvis medarbejderen arbejder mindre end...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Udbetalt bonus - A-indkomst - lønomlægning

SKM2020.333.LSR

Et selskab havde etableret en bonusordning med sine medarbejdere, hvor medarbejdere kunne vælge at få udbetalt bonus som A-indkomst eller anvende bonus til indkøb af diverse goder. Da anskaffelsen af disse goder var sket efter, at de ansatte havde erhvervet ret til bonusbeløbene, fandt Landsskatteretten allerede af denne grund, at der også i disse tilfælde var tale om A-indkomst, hvor der burde have været indeholdt A-skat, jf. kildeskattelovens §§ 43 og 46, stk. 2. Betingelserne for lønomlægning fandtes ikke opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af kapitalindkomst - Skattepligtig af avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet

SKM2020.332.LSR

Klager havde i indkomståret 2012 - i modsætning til i de to forudgående indkomstår - ikke selvangivet avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet. Blandet andet under henvisning til, at Skat (nu Skattestyrelsen) ved to servicemeddelelser havde henledt klagers opmærksomhed på, at der skulle ske opgørelse af gevinst og tab for beviserne efter lagerprincippet, fandt Landsskatteretten, at der forelå grov uagtsomhed fra klagers side, hvorfor betingelserne for fristgennembrud i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt. Landsskatteretten fandt endvidere, at den lille fristregel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var iagttaget, idet fristen først kunne anses for at løbe fra det tidspunkt, hvor klager besvarede en forespørgsel om, hvorfor klager ikke havde udfyldt det pågældende felt (felt 38).


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Indberetning af fri bil - Leje til ansatte

SKM2020.331.LSR

Et selskab havde etableret en ordning, hvor medarbejderne kunne leje biler til privat kørsel. Landsskatteretten fandt, at reglerne om fri bil efter ordlyden af ligningslovens § 16, stk. 4 også gælder for biler, der udlejes af arbejdsgiveren til den ansatte. De ansatte skulle således beskattes efter de skematiske regler i ligningslovens § 16, stk. 4, men kunne foretage et fradrag for egenbetalingen i form af den betalte leje. Ved fastsættelse af fradragsbeløbet skulle der tages hensyn til, at egenbetalingen med urette var sket før skattetræk.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afslag på genoptagelse af skatteansættelser vedr. ejendomsværdiskat

SKM2020.330.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt klageren var berettiget til genoptagelse af indkomstårene 2013-2015, herunder om klageren var pligtig at betale ejendomsværdiskat. Landsskatteretten slog fast, at reglen i ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1, 4. pkt., alene gælder i til- og fraflytningssituationer, og at klageren derfor var pligtig at betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdagen. Klageren var som følge heraf ikke berettiget til genoptagelse af indkomstårene 2013-2015.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Aktieindkomst - Lån over mellemregningen anset for udbytte

SKM2020.325.LSR

Landsskatteretten fandt, at klageren skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E om aktionærlån af et lån, som han havde optaget i et af ham ejet selskab. Det var herved uden betydning, at lånet blev optaget i forbindelse med, at selskabet indfriede et aktionærlån, som klageren havde optaget i et andet af ham ejet selskab.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Economic and financial affairs. Savina princen. Athena kalyva. Alexander leodolter. Cécile denis. Adriana reut. Viginta ivaskaite-tamosiune. Andreas thiemann. Taxation of Household Capital in EU Member States - Impact on Economic Efficiency, Revenue and Redistribution

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1 og 2, i lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.), BEK nr 1208 af 12/08/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og selskabsskattefritagelse af Fonden)
Oprettelsesdato: 12-08-2020
Høringsfrist: 09-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 392

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse for 2019

Bilag 393

Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse om godkendelse af udvidelsen af sømandsfradraget med forskningsskibe

Bilag 394

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2019

Bilag 396

Udkast til lovforslag om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og selskabsskattefritagelse af Fonden), fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 588

Vil ministeren oversende den indstilling, som den tidligere skatteminister fik fra embedsværket og kammeradvokaten, før man indgik forliget om udbytteskat med en række amerikanske pensionsplaner?

Spm. 590

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del - spørgsmål 308 redegøre for, om det faktum, at det i to af de tre aftaler, der var indgået under bankordningen, udtrykkeligt nævnes, at de hæfter for uretmæssige refusioner, medfører, at der for disse to aftaler opnås en stærkere hæftelse end den generelle hæftelse.

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for de nugældende regler vedrørende skattefri kørselsgodtgørelse og baggrunden for, at der er lavet disse regler forholdt til reglerne om befordringsfradrag?

Spm. 592

Vil ministeren tage initiativ til, at gældende regler ændres eller midlertidigt fraviges, således at arbejdsgivere skattefrit kan udlevere værnemidler som f.eks. mundbind til udsatte ansattes transport til og fra arbejde, uden at dette kategoriseres som et personalegode?

Spm. 593

Vil ministeren oplyse, hvad status er på de offentlige restancer medio 2020 opgjort i nominel værdi og kursværdi?

Spm. 594

Set i lyset af det manglende indhold i svaret på SAU alm del – spørgsmål 532 genstilles hermed SAU alm. del – spørgsmål 65 (folketingsåret 2018-19), der lyder som følger: Vil ministeren opstille en tabel med virkningen på det umiddelbare provenu og efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbud for hvert år i årene 2020 til 2030, hvis man øger afgiften på forbrænding af affald med henholdsvis 50, 100, 150, 200 og 250 kr. pr. ton, samt konsekvensen for import/eksport af forbrændingsegnet affald?

Spm. 595

Vil ministeren kommentere forslaget fra Dansk Erhverv om en forældelsesfrist i skattesager, jf. artiklen 'Dansk Erhverv kræver forældelsesfrist i skattesager efter Ecco-dom', bragt på finans.dk den 6. august 2020, herunder hvad ministerens kommentar er til, at nogle virksomheder afholder sig fra at løbe en procesrisiko, fordi sagen kan blive trukket i langdrag, og hvilke tanker ministeren gør sig om erhvervslivets retssikkerhed i den sammenhæng?

Spm. 596

Vil ministeren redegøre for baggrunden for opjusteringer og nedjusteringer i forhold til transfer pricing?

Spm. 597

Vil ministeren redegøre for konsekvensen af udskydelsen af boligskattesystemet i forhold til landbrugsejendomme?

Spm. 598

Vil ministeren redegøre for, hvordan afklaringen af de fremadrettede regler for, hvilke ejendomme som er omfattet af bondegårdsreglen, skrider frem?

Spm. 599

Vil ministeren bekræfte, at der ikke vil ske omklassificering af mindre landbrugsejendomme, inden det nye boligskattesystem træder i kraft i 2024?

Spm. 600

Vil ministeren redegøre for, hvorfor en ladestandere beskattes med samme procentsats som biler, når det ikke er en del af bilen, herunder hvad der skal til for at ændre det og de provenumæssige effekter før og efter adfærd og tilbageløb i hvert af årene 2021-2025?

Spm. 601

Vil ministeren opdatere svar på SAU alm. del - spørgsmål 14 (folketingsåret 2018-19, 2. samling) til og med december 2019? Af svaret bedes opgjort, hvor stor gælden til det offentlige var primo 2017, hvor meget gæld, der siden er kommet til, og hvor meget der er indbetalt på henholdsvis gamle og nye fordringer. Nye fordringer skal i spørgsmålet forstås som tilkomne fordringer fra og med den 1. januar 2017. Opgørelsen bedes opgjort på månedsbasis og kvartalsbasis samt med specifikation af, hvordan indbetalingerne er foregået, hvorfor indbetalte beløb derfor skal opgøres i forhold til inddrivelsesmetode.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse