SkatteMail 2021, uge 25

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyvognsprisen for firmabiler
Reglerne om ”kontrollerede transaktioner” giver udfordringer
Skattefradrag for tab på aktier noteret på First North
Tilbagebetalingen af ejendomsskat udskudt igen
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum
Det bliver nemmere at anmode om forskerskatteordningen
Nyt på transfer pricing-området
Principiel landsretsdom om +/- 15 %’s-reglen på gaveområdet
Beskatning af valutakursgevinst ikke i strid med EU-retten
Dansk-dansk transfer pricing-dokumentationspligt lempes

SKM-meddelelse
Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2020

Bindende svar
Skattepligt af afkast - udbetalinger fra livsforsikring - udenlandsk forsikringsselskab

Kendelser
Syn og skøn af ejendom i Frankrig uden anvendelse af Haagerkonventionen

Domme
Retserhvervelsestidspunkt - indestående på andelshaverkonti
"Sommerhusreglen" efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2
Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for tab
Betaling fra et dansk søsterselskab til et udenlandsk søsterselskab uden forretningsmæssig begrundelse beskattet hos den fysiske hovedaktionær

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nyvognsprisen for firmabiler

Skattemyndighederne er ikke forpligtet til at acceptere det beskatningsgrundlag, som brugere af firmabiler på hvide plader får oplyst, når de anskaffer sig en ny bil. Det kan give betydelige efterregninger


BDO

Reglerne om ”kontrollerede transaktioner” giver udfordringer

Skattemyndighederne har ekstra lang frist til at gennemgå ”kontrollerede transaktioner”, men det kniber desværre både for myndighederne selv og for visse skatterådgivere at forstå, hvornår reglerne finder anvendelse


BDO

Skattefradrag for tab på aktier noteret på First North

Selvom First North omtales som en vækstbørs og drives af NASDAQ OMX, så er det i skattemæssig forstand ikke en egentlig børs. Det er godt for dem, der har tabt penge på aktier, der handles på den alternative markedsplads


BDO

Tilbagebetalingen af ejendomsskat udskudt igen

Vi kommer nok til at skrive 2024, før de sidste af dem, der har betalt for meget i ejendomsskat, får deres penge retur, men det bør ikke bekymre ret mange, da beløbet vokser og vokser på grund af tilskrivningen af skattefrie renter


Bech-Bruun

Pas altid på reglerne om arbejdsudleje

Mange landbrug og plantager køber på et tidspunkt ydelser, fx håndværksydelser, fra udenlandske virksomheder. Det er langt fra alle danske købere af den type ydelser, der har gjort sig klart, at der kan være skattemæssige konsekvenser for køberen af at få leveret tjenesteydelser fra en udenlandsk leverandør. En ny dom fra Vestre Landsret er i den sammenhæng vigtig.


Bech-Bruun

Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum

Inden for værdiansættelsescirkulærets område skal Skat acceptere en overdragelsessum på +/- 15 procent af den gældende værdi af den pågældende offentlige ejendom. Det har Landsskatteretten slået fast. Afgørelsen kompliceres imidlertid af en tidligere vedtagelse af Folketinget om afskaffelse af de periodiske vurderinger af landbrugs- og skovejendomme.


Deloitte

Det bliver nemmere at anmode om forskerskatteordningen

Skattestyrelsen gør det nemmere at søge om beskatning i henhold til forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F samt ansøge om skattepersonnummer ved hjælp af ny digital blanket. Blanketten bliver tilgængelig for både borgere, arbejdsgivere og rådgivere.


Deloitte

Nyt på transfer pricing-området

Skatteministeriet har den 23. juni 2021 sendt et udkast til lovforslag i høring. Ifølge udkastet foreslås det at lempe reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner i visse tilfælde.


Kammeradvokaten

Principiel landsretsdom om +/- 15 %’s-reglen på gaveområdet

Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at en ejendom ikke kunne overdrages mellem familiemedlemmer til en værdi svarende til den seneste offentlige vurdering fratrukket 15 %. Landsretten fandt i den forbindelse ikke, at der var godtgjort en fast administrativ praksis, som gav ret til, at 15 %’s-reglen kunne anvendes.


Kammeradvokaten

Beskatning af valutakursgevinst ikke i strid med EU-retten

Højesteret fastslår, at beskatning af en valutakursgevinst efter kursgevinstlovens § 23 ikke er i strid med TEUF artikel 63 om kapitalens frie bevægelighed.


PwC

Dansk-dansk transfer pricing-dokumentationspligt lempes

Et nyt lovforslag, der lemper på TP-dokumentationspligten, er netop sendt i høring. Ved lovforslaget foreslås en lettelse af de administrative byrder for de...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2020

SKM2021.320.SKTST

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2020. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2020.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligt af afkast - udbetalinger fra livsforsikring - udenlandsk forsikringsselskab

SKM2021.318.SR

Spørgeren ønskede at vide, hvorvidt han var skattepligtig af henholdsvis afkast og udbetalinger fra en livsforsikring tegnet i et forsikringsselskab i Luxembourg. På tidspunktet for tegningen af livsforsikringen var spørgeren hjemmehørende på Malta og ikke fuldt skattepligtig til Danmark. Spørgeren havde fremlagt en underskrevet engelsk udgave af Skattestyrelsens erklæring 07.062, hvori en advokat blandt andet erklærede, at spørgeren ikke havde haft fradrags- eller bortseelsesret i Malta for præmiebetalingen til livsforsikringen. Det var endvidere oplyst, at der heller ikke havde været fradragsret for præmieindbetalingen i Luxembourg. På denne baggrund tiltrådte Skatterådet i overensstemmelse med spørgerens opfattelse, at afkastet af livsforsikringen var skattepligtig efter pensionsbeskatningslovens PBL § 53 A, stk. 3, mens udbetalingen henholdsvis ved ejerens tilbagekøb af forsikringen og ved den længstlevende af de forsikredes død var skattefri efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn af ejendom i Frankrig uden anvendelse af Haagerkonventionen

SKM2021.329.ØLR

Sagen drejer sig om værdiansættelse af en ejendom beliggende i Frankrig. Rekvirenten fremsatte begæring om at der via Justitsministeriet skulle fremsættes en retsanmodning med hjemmel i Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål, skulle rettes henvendelse til det franske Justitsministerium med henblik på at syn og skønnet af sagens ejendom, skulle varetages af en autoriseret vurderingsekspert udpeget af den relevante franske domstol.

Rekvisitus nedlagde påstand om at rekvirentens begæring ikke blev taget til følge, allerede fordi Haagerkonventionens artikel 1 udelukkende giver hjemmel til at anvende konventionens regler hvis der var tale om en retsanmodning,, hvor der skulle optages et bevis, der var bestemt til brug i en påbegyndt eller påtænkt retssag , og der i den aktuelle sag ikke var tale om en retssag, men om en klage indbragt for Landsskatteretten der er et administrative klageorgan.

Såvel byretten som landsretten afviste rekvirentens anmodning med henvisning til Haggerkonventionens artikel 1 med begrundelsen, at der ikke var tale om optagelse af bevis i en påbegyndt eller påtænkt retssag.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Retserhvervelsestidspunkt - indestående på andelshaverkonti

SKM2021.331.VLR

Sagen drejede sig om, hvornår appellanten havde erhvervet endelig ret til et indestående på sin andelshaverkonto i leverandørselskabet, G1. Indeståendet på kontoen blev udbetalt i rater, hvis G1s repræsentantskab traf beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage udbetaling.

Retten i Herning havde fastslået, at appellanten først erhvervede endelig ret til indeståendet på hans andelshaverkonto, efterhånden som repræsentantskabet i G1 bemyndigede bestyrelsen til at foretage udbetalingen.

Retten henviste til, at indeståendet frem til dette tidspunkt var egenkapital i G1, og at repræsentantskabets beslutning, der fulgte af selskabets vedtægter, ikke kunne betragtes som en formalitet.

Vestre Landsret var enig i Retten i Hernings dom og begrundelsen herfor.


Indholdsfortegnelse 

Dom: "Sommerhusreglen" efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2

SKM2021.323.BR

Sagen angik, om skatteyders fortjeneste ved salg af ejendom i Y2-by, var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 ("sommerhusreglen").

Retten anførte indledningsvis, at vurderingen af, om en ejendom har karakter af sommerhusejendom eller lignende efter § 8, stk. 2, skal foretages ud fra forholdene på salgstidspunktet, herunder ejendommens status og anvendelse, jf. Højesterets domme af 14. februar 2003 (UfR 2003.1058) og 9. marts 2007 (UfR 2007.1485).

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder de omstændigheder, som Landsskatteretten i sin begrundelse havde henvist til, fandt retten, at den omhandlede ejendom på salgstidspunktet ikke havde karakter af sommerhusejendom eller lignende, og at fortjenesten derfor ikke var skattefri efter § 8, stk. 2.

Retten fandt herved, at det, som var oplyst om ejendommens tidligere status og anvendelse, ikke kunne medføre skattefrihed under de foreliggende omstændigheder, hvor der på salgstidspunktet var tilladelse til helårsbeboelse, og hvor ejendommen blev anvendt til helårsbeboelse.

Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for tab

SKM2021.322.BR

Sagen, der var udvalgt som prøvesag for seks andre sager, handlede om, hvorvidt en kommanditist var berettiget til fradrag for sin andel af underskuddet i et kommanditselskab.

På baggrund af en samlet vurdering af oplysningerne i sagen fandt retten det ikke godtgjort, at kommanditselskabet havde drevet erhvervsmæssig virksomhed. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at det ikke var bevist, at der var realitet i kommanditselskabets samhandel med andre selskaber, og at det ikke var bevist, at kommanditisten havde foretaget betaling af sit indskud i kommanditselskabet.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Betaling fra et dansk søsterselskab til et udenlandsk søsterselskab uden forretningsmæssig begrundelse beskattet hos den fysiske hovedaktionær

SKM2021.319.ØLR

Sagen udspringer af Transfer Pricing-sagen med landsrettens sag nr. BS-2081/2019-OLR.

Skattemyndighederne havde forhøjet en skatteyders skattepligtige indkomst på i alt ca. 58,4 mio. kr. som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A. Skattemyndighederne havde begrundet dette med, at det alene var i skatteyderens interesse, at skatteyderens danske selskab havde overkompenseret skatteyderens skattefrie selskab i Dubai i strid med ligningslovens § 2, stk. 1.

Selvom landsretten havde hjemvist sag nr. BS-2081/2019-OLR til Skattestyrelsen, behandlede retten stadigvæk spørgsmålet om maskeret udlodning i forbindelse med de ca. 24,7 mio. kr., som det danske selskab havde anerkendt ikke var på armslængdevilkår.

Østre Landsret fandt, at det danske selskabs overkompensation til Dubai-selskabet alene var sket i skatteyderens interesse og ikke i selskabernes interesse, hvorfor overkompensationen udgjorde maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A.

Det danske selskab havde i relation til Transfer Pricing-sagen med landsrettens sag nr. BS-2081/2019OLR anmodet om betalingskorrektion i henhold til ligningslovens § 2, stk. 5, som herefter ville resultere i, at der ikke kunne opstå sekundære justeringer. Landsskatteretten havde ikke taget stilling til, om betingelserne for betalingskorrektion var opfyldt, samt om maskeret udbytte udgjorde sekundære justeringer, da Landsskatteretten fandt, at overkompensationen ikke udgjorde maskeret udlodning.

Landsretten fandt på den baggrund, at sagen skulle hjemvises til Landsskatteretten til fortsat behandling af spørgsmålet om maskeret udlodning, når Landsskatteretten har taget stilling i sagerne vedrørende betalingskorrektion.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.317.ØLR

Straf - skattesvig - lejeindtægter - accept af risiko - forsæt

T var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2013, 2014 og 2015. T havde for indkomståret 2014 afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sin Tast Selv indberetning og for indkomstårene 2013 og 2015, undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne at reagere på at de var for lave. T havde ikke selvangivet lejeindtægter fra udlejning af stueetagen i hans to-families ejendom på i alt 232.481 kr. T havde herved unddraget for 85.841 i skat i alt.

T nægtede sig skyldig. T erkendte at hans skattepligtige indkomst var ansat for lavt, idet lejeindtægterne ikke var med. Han var bekendt med, at han havde lejeindtægter og at denne indtægt var skattepligtig. Han havde oprindelig ansat en bogholder, der bistod ham med indtægterne fra ejendommen, også i relation til indberetning til told- og skatteforvaltningen, og T foretog sig efter bogholderen ophørte med at bistå ham, ikke selv nogen handlinger i relation til indberetning af indtægten. For 2013 og 2015 kontrollerede han ikke sin årsopgørelse og for 2014 rettede han kun med hensyn til forhøjelse af sine fradrag.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt på baggrund af Ts forklaring, at T må have indset, at det var muligt at lejeindtægten ikke var oplyst til told- og skatteforvaltningen, og at han accepterede denne mulighed for så vidt at det faktisk forholdt sig sådan. T idømtes en bøde på 200.000 kr. Retten fandt ikke grundlag for at fravige normalbødestørrelsen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0005562
Ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2021

Journalnr: 18/0004536
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2021

Journalnr: 19/0085014
Befordringsfradrag LL § 9 C
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag efter LL § 9 C. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 15/3076486
Diverse anskaffelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for diverse anskaffelser. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 04-06-2021

Journalnr: 19/0008478
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af selvangivet skattepligtig indkomst, ændring af renteudgifter vedr. gæld, ikke betalt renteudgift anset som tilskud, yderligere omsætning, ikke godkendt fradrag for atypiske varekøb, ikke godkendt fradrag for rejseudgifter og varekøb på rejse i udlandet samt maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 16/0208011
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter, hvor bilag ikke er fyldestgørende, udgifter til fortæring, selvrisiko – forsikringsskade, kursusudgifter – coaching og rykkergebyr samt regulering købsmoms – yderligere fradrag for udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 16/1014974
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører beskatning af udenlandsk lønindkomst og pension, nægtet rejsefradrag og befordringsfradrag samt opgørelse af lempelse. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 17/0701168
Fiksering af renteindtægt
Klagen vedrører beskatning af fikseret renteindtægt af lån til selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2021

Journalnr: 20/0048616
Fradrag for refusioner
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgiftsrefusioner til selskabets direktør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 17/0987382
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klagerens virksomhed for at bestå af to separate driftsgrene, en PC- og veteranbilsvirksomhed og en udlejningsvirksomhed. SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud vedrørende PC- og veteranbilsvirksomheden, idet SKAT ikke har anset denne del for at have været drevet erhvervsmæssigt. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 14/4609208
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, overskud af bortforpagtning samt kapitalafkast. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 15/0038988
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klagerens virksomhed for at bestå af to driftsgrene, en PC- og veteranbilsvirksomhed og en udlejningsvirksomhed. SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud vedrørende PC- og veteranbilsvirksomheden, idet SKAT ikke har anset denne del for at have været drevet erhvervsmæssigt. SKAT har derudover forhøjet klagerens indkomst vedrørende overskud af udlejningsvirksomheden, da SKAT blandt andet ikke har godkendt fradrag for udgifter til byggesagsgebyr, "spil trailer", advokat og gældsoverdragelsesgebyr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 16/0467775
Fri bil mv
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil, værdi af fri motorcykel samt yderligere privatforbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 18/0002361
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabets bankkonto er anset for udbytte samt yderligere skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst. Den skønsmæssige forhøjelse nedsættes til nul. Beskatning af udbyttet stadfæstes.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 20/0013208
Kursgevinst
Klagen vedrører beskatning af kursgevinst i forbindelse med afdrag af salgssum ved salg af jordstykke i Palæstina. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 19/0008491
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte i form af omsætning, atypiske varekøb og ikke dokumenterede varekøb samt rejseudgifter og varekøb foretaget i Indonesien. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 14/4600421
Opgørelse af skattemæssige afskrivninger
Klagen vedrører opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier for transport- og indvindingsanlæg samt de skattemæssige afskrivninger herpå. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at de skattemæssige indgangsværdier af transport- og indvindingsanlæg skal fastsættes i overensstemmelse med POLKA-værdierne.
Afsagt: 02-06-2021

Journalnr: 16/1178519
Overskud og lønindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af lønindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul for to af de omhandlede fem indkomstår. Øvrige forhøjelser stadfæstes.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 19/0098302
Overskud og lønindkomst
Klagen vedrører beskatning af overskud af virksomhed og yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter yderligere løn til nul kr. og stadfæster herudover.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 18/0000911
Sambeskatning - konsekvensrettelse
Klagen vedrører ændring af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 18/0017829
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse skal indberettes som yderligere løn til e-Indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 18/0019355
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at befordringsgodtgørelse er anset som skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 18/0000539
Skat af erstatnign
Klagen skyldes, at SKAT har anset en erstatning for skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-06-2021

Journalnr: 20/0040920
Skat af refusioner
Klagen skyldes, at udbetalte refusioner er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 18/0000910
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 16/1377127
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af anden personlig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 14/5067536
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 17/0991390
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 15/2155317
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens indkomst vedr. udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2021

Journalnr: 20/0043289
Værdi af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 27-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-06-2021 - 27-07-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 15-07-2021 dom i C-241/20 État belge (Perte d’avantages fiscaux dans l’État membre de résidence)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - arbejdskraftens frie bevægelighed - den frie bevægelighed for kapital - indkomstskat - lovgivning til undgåelse af dobbeltbeskatning - indkomst, som oppebæres i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten - metoder til beregning af fritagelsen i bopælsmedlemsstaten - tab af en del af indrømmelsen af visse skattemæssige fordele

Tidligere dokument: C-241/20 État belge (Perte d’avantages fiscaux dans l’État membre de résidence) - Dom


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om offentliggørelse af prisindeks for ejendomssalg efter ejendomsvurderingsloven, BEK nr 1340 af 21/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, LBK nr 1332 af 16/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet, BEK nr 1356 af 16/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven
Oprettelsesdato: 23-06-2021
Høringsfrist: 18-08-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 273

Grund- og nærhedsnotat om Erhvervsbeskatning i det 21. århundrede og om henstilling fra Kommissionen om den skattemæssige behandling af underskud under covid-19-krisen

Bilag 274

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2020

Bilag 276

Orientering om afslutning af Skattestyrelsens arbejde med Panama Papers og publikation Panama Papers juni 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 330

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved en nedsættelse af loftet for fradraget for virksomheders nettofinansieringsudgifter (det såkaldte renteloft) til henholdsvis 10 mio. kr., 11. mio. kr., 12 mio. kr., 13 mio. kr., 14 mio. kr., 15 mio. kr., 16 mio. kr., 17 mio. kr., 18 mio. kr. og 19 mio. kr.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvor mange virksomheder der har nettofinansieringsudgifter, der overstiger 21,3 mio. kr., og hvor virksomhederne dermed vil blive berørt af en nedsættelse af loftet for fradraget for virksomheders nettofinansieringsudgifter.  Svar  

Spm. 358

Vil ministeren redegøre for, hvorledes den norske model for udbytteskat adskiller sig fra den foreslåede danske model for udbytteskat?  Svar  

Spm. 436

Vil ministeren redegøre for provenuvirkningen ved forskellige modeller for fjernelse/reduktion af rentefradraget?Model a) Rentefradraget afskaffes fuldstændigt for alle lån.Model b) Rentefradraget afskaffes fuldstændigt for nyudstedte lån pr. 2022.Model c) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 50.000 kr. for alle lån.Model d) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 50.000 kr. for nyudstedte lån pr. 2022.Model e) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 100.000 kr. for alle lån.Model f) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 100.000 kr. for nyudstedte lån pr. 2022Ministeren bedes opgøre provenuvirkningen for samtlige modeller i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2022-2040 og i varig virkning. Ministeren bedes foretage opgørelsen i 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes for samtlige modeller foretage en fordeling over virkningen på disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler. For 10. indkomstdecil bedes tillige opdelt på percentiler. Slutteligt bedes virkningen på Gini-koefficienten opgjort for samtlige modeller.  Svar  

Spm. 456

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at målrette beskæftigelsesfradraget? Der tages udgangspunkt i følgende modeller:a) beskæftigelsesfradraget aftrappes i intervallet fra den til enhver tid gældende topskattegrænse og er fuldt aftrappet ved 600.000 kr.b) beskæftigelsesfradraget aftrappes i intervallet fra den til enhver tid gældende topskattegrænse og er fuldt aftrappet ved 700.000 kr.c) beskæftigelsesfradraget aftrappes i intervallet fra den til enhver tid gældende topskattegrænse og er fuldt aftrappet ved 750.000 kr. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for samtlige modeller.  Svar  

Spm. 501

Ministeren bedes oplyse anvendelsesgraden af aktiesparekontoen fordelt på henholdsvis indkomstdeciler og formuedeciler.  Svar  

Spm. 530

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste staten at ligestille samlevende med ægtefæller i relation til bo- og gaveafgiftspligt, således at ugifte samlevende sidestilles med ægtefæller ved arv? Ministerens svar bedes indeholde beregninger, der viser, hvordan det statslige provenu vil blive påvirket, hvis alle samlevende bliver ligestillet i forhold til arv og bo- og gaveafgift, hvis samlevende, der har været samlevende i 2 år eller mere bliver ligestillet, samt hvis man indførte krav til testamente for ligestilling, og henholdsvis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 pct. af de samlevende gjorde brug af muligheden.  Svar  

Spm. 533

Ministeren bedes oplyse, om Danmark har mulighed for at ændre lovgivningen, så hver enkelt aktie i alle danske selskaber tildeles et identifikationsnummer, der gør det muligt at identificere det enkelte værdipapir. Ministeren bedes yderligere oplyse, om det vil være muligt at anvende et sådan identifikationsnummer, til at sikre, at der ikke refunderes mere, end der er indeholdt i udbytteskat på den enkelte aktie.  Svar  

Spm. 535

Vil ministeren oplyse de forventede udgifter forbundet med at indføre kørselsfradrag for SU-modtagere bosiddende i landdistriktskommunerne både umiddelbart samt efter tilbageløb og adfærd?  Svar  

Spm. 543

Vil ministeren kommentere artiklen ”Særligt trick bruges til at sikre arvinger flere penge på bekostning af staten” bragt i Politiken den 28. maj 2011, herunder – hvis muligt – redegøre for hvor mange der benytter sig af den såkaldte 30 procent-løsning? Ministeren bedes endvidere redegøre for reglerne på området, og redegøre for hvordan skattefinten kan lukkes, uden at det går udover det går udover de velgørende organisationer.  Svar  

Spm. 544

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolindsatser og kontrolprojekter der er igangsat for at kontrollere manglende betaling af skat og moms i restaurationsbranchen, kiosker og frisører?  Svar  

Spm. 571

Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang principperne om ligebehandling mellem ejere, som eksempelvis findes i Selskabslovens § 45, gælder, når et kapitalselskab ejes af en økonomisk forening/andelsforening?  Svar  

Spm. 572

Vil ministeren redegøre for, hvilke regler der regulerer forholdene mellem ejere/interessenter i en økonomisk forening og/eller andelsforening, således at et flertal af medlemmer/interessenter ikke kan pålægge et mindretal uforholdsmæssige byrder/omkostninger?  Svar  

Spm. 573

Vil ministeren redegøre for, om det udgør en barrierer for aktie crowdfunding, at man beskattes som investeringsforening, hvis man er flere end syv investorer, og om denne regel har ophæng i EU-lovgivning?  Svar  

Spm. 574

Vil ministeren undersøge reglerne for beskatningen af medarbejderaktier i Sverige og Holland og orientere udvalget herom?  Svar  

Spm. 575

Vil ministeren redegøre for, om borgere, der modtager SU, dagpenge eller anden overførselsindkomst, vil kunne gøre brug af investorfradrag, iværksætterordningen eller lignende initiativer til fremme af iværksætteri?  Svar  

Spm. 576

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at anpartsselskaber ikke kan anvende offentlig aktie crowdfunding som finansiering, herunder om der er EU regulering, der forhindrer det, og om ministeren har kendskab til, at anpartsselskaber eller lignende selskabskonstruktioner kan anvende offentlig aktie crowdfunding i andre EU-lande?  Svar  

Spm. 577

Vil ministeren oplyse, hvilke ordninger, der eksisterer i forhold til medarbejderaktier, og hvordan prisfastsættelsen og beskatningen er for hver ordning? Spørgsmålet er stillet på baggrund af den tekniske gennemgang om iværksætteri den 6. maj 2021 i Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 578

Vil ministeren oplyse udviklingen i antallet af iværksættervirksomheder i Danmark, og hvor mange af disse virksomheder der bliver børsnoterede? Besvarelsen bedes være i tabelform over en 10-årig periode Spørgsmålet er stillet på baggrund af den tekniske gennemgang om iværksætteri den 6. maj 2021 i Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 579

Vil ministeren redegøre for, hvordan betegnelsen iværksætter bruges i skattemæssig kontekst? Spørgsmålet er stillet på baggrund af den tekniske gennemgang om iværksætteri den 6. maj 2021 i Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 580

Vil ministeren – evt. med bidrag for erhvervsministeren – redegøre for, hvorfor Danmark rangerer som nr. 45 ved ”starting a business” og nr. 48 ved ”getting credit” på Verdensbankens indeks ”ease of doing business”? Spørgsmålet er stillet på baggrund af den tekniske gennemgang om iværksætteri den 6. maj 2021 i Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 581

Vil ministeren oplyse, hvor mange henholdsvis etableringskonti og iværksætterkonti der er etableret årligt siden mulighederne blev implementeret? Spørgsmålet er stillet på baggrund af den tekniske gennemgang om iværksætteri den 6. maj 2021 i Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 582

Vil ministeren redegøre for, hvad der kan indeholdes i FoU-fradraget, og hvordan Skatteforvaltningen fører kontrol med udbetaling af skattekreditter ved FoU-fradrag? Spørgsmålet er stillet på baggrund af den tekniske gennemgang om iværksætteri den 6. maj 2021 i Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 583

Vil ministerens sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 24. juni 2021 om beskatning af den digitale økonomi, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Å?  Svar  

Spm. 584

Vil ministeren kommentere artiklen ”Renter af skattekrav” udgivet i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5 - maj 2022 p. 46, herunder den afsluttende bemærkning om at man burde ”sætte et analysearbejde i gang med henblik på at skabe en lovgivning, som er til at forstå.”  Svar  

Spm. 585

Hvor meget har de danske rederier betalt i virksomhedsskat de seneste 5 år – år for år?  Svar  

Spm. 586

Hvor meget er der betalt i tonnageskat de seneste 5 år – år for år?  Svar  

Spm. 587

Hvor meget ville tonnageskatten været steget til, hvis den siden år 2000 var reguleret som andre skatter (efter PSL § 20)? Merprovenuet ønskes år for år de seneste 5 år. Det forudsættes, at den samlede tonnage år for år er uændret.  Svar  

Spm. 588

Hvor meget vil merprovenuet være, hvis alle ansatte i rederiernes skibe var ansat og beskattet som ansatte, der ikke er omfattet af DIS-ordningen, de seneste 5 år, år for år? Det forudsættes, at antallet af ansatte på skibene er uændret, år for år.  Svar  

Spm. 589

Hvad kan rederiernes nettovalutaindtjening skønnes til i de seneste 5 år, år for år?  Svar  

Spm. 590

Hvad er rederiernes anslåede regnskabsmæssige resultat for rederier omfattet af tonnagebeskatning for de seneste 5 år opgjort efter samme metode som i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 337 (folketingsåret 2010-11, 1. samling)? Hvis der i svaret henvises til svaret på spørgsmål S 1637 af 21. december 2004 bedes det uddybet i svaret og det oprindelige svar vedlagt.  Svar  

Spm. 591

Hvad er antallet af ansatte på rederiernes DIS-skibe opgjort år for år de seneste 5 år? Antallet bedes opgjort i henholdsvis danske statsborgere og udenlandske statsborgere.  Svar  

Spm. 592

Danske ansatte på DIS-skibe bedes opdelt på 1) navigatører (kaptajner/skibsførere og styrmænd), 2) maskinmestre og 3) dæksmandskab/matroser, opgjort år for år de seneste 5 år.  Svar  

Spm. 594

Vil ministeren oplyse virkningen på beskæftigelsen ved, at arbejdsmarkedsbidraget lempes med henholdsvis 1, 4 eller 8 pct.-point? Virkningen bedes inddelt på henholdsvis privat- og offentlig beskæftigelse. Ministeren bedes endvidere oplyse beskæftigelsesvirkningen og indkomstfremgang inddelt på de 25 største faggrupper. Ministeren bedes oplyse virkningen ved to forskellige scenarier: 1) at der ses bort fra tilsvarende regulering af overførselsindkomster og 2) at der ses bort fra tilsvarende regulering af overførselsindkomst og beløbsgrænser i skattelovgivningen.  Svar  

Spm. 595

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser (umiddelbart, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd) ved, at arbejdsmarkedsbidraget lempes med henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 pct.-point? Ministeren bedes lægge til grund, at der ses bort fra tilsvarende regulering af overførselsindkomster og beløbsgrænser i skattelovgivningen.  Svar  

Spm. 596

Vil ministeren oplyse virkningen på beskæftigelsen og den forventede gennemsnitlige indkomstfremgang ved, at topskatten lempes med henholdsvis 5, 10 eller 15 pct.-point? Virkningen bedes inddelt på henholdsvis privat- og offentlig beskæftigelse. Ministeren bedes endvidere oplyse beskæftigelsesvirkning og indkomstfremgang inddelt på de 25 største faggrupper.  Svar  

Spm. 597

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 436 redegøre for provenuvirkningen ved forskellige modeller for fjernelse/reduktion af rentefradraget. I besvarelsen bedes renteudgifter opdelt på henholdsvis boliglån og andre renteudgifter. Model a) Rentefradraget afskaffes fuldstændigt for alle lån. Model b) Rentefradraget afskaffes fuldstændigt for nyudstedte lån pr. 2022. Model c) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 50.000 kr. for alle lån. Model d) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 50.000 kr. for nyudstedte lån pr. 2022. Model e) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 100.000 kr. for alle lån. Model f) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 100.000 kr. for nyudstedte lån pr. 2022 Ministeren bedes opgøre provenuvirkningen for samtlige modeller i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2022-2040 og i varig virkning. Ministeren bedes foretage opgørelsen i 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes for samtlige modeller foretage en fordeling over virkningen på disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler. For 10. indkomstdecil bedes tillige opdelt på percentiler. Slutteligt bedes virkningen på Gini-koefficienten opgjort for samtlige modeller.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse