SkatteMail 2020, uge 23

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyt styresignal om, hvornår finansielle kontrakter kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. Der er også kommet 2 udkast tilstyresignal om hvordan COVID-19 påvirker Danmarks fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster i forhold til vurderingen af fast driftssted, ledelsens sæde mv. og DIS-indkomst (gruppelivs-/sundhedsforsikringer).

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skærpet indsats mod skattesvindel i EU
In Tax, Gender Blind is not Gender Neutral: why tax policy responses to COVID-19 must consider women
Udlandsdanskere og udstationerede

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - COVID-19 - præcisering af praksis vedr. fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande
DIS-indkomst, gruppelivs-/sundhedsforsikringer - Genoptagelse - udkast til styresignal

Styresignaler
Præcisering af, hvornår finansielle kontrakter kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed

Bindende svar
Investeringsbevis, udlån, virksomhedsskatteloven

Domme
Fiktivt låneforhold - Rentefradrag - Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e - Tabsfradrag - Nye spørgsmål - Skatteforvaltningslovens § 48

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Skærpet indsats mod skattesvindel i EU

En række initiativer skal gøre det lettere og hurtigere at rapportere oplysninger og dele mistanker om skattesvindel på tværs af alle EU’s medlemslande.


OECD

In Tax, Gender Blind is not Gender Neutral: why tax policy responses to COVID-19 must consider women

Women are at the core of the fight against the COVID-19 crisis: they make up the vast majority of healthcare workers and shoulder much of the childcare and home schooling burden during lockdowns. And while tax policy measures play a crucial role in supporting individuals and businesses as we navigate this crisis, the gender impact of taxation is often overlooked – with serious consequences for gender equality.


Revisorgruppen Danmark

Udlandsdanskere og udstationerede

En håndsrækning under coronakrisen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - COVID-19 - præcisering af praksis vedr. fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande

20-0583304

Styresignalet præciserer, hvordan den aktuelle situation som følge af det globale udbrud af coronavirus (COVID-19) påvirker Danmarks fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster i forhold til vurderingen af fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: DIS-indkomst, gruppelivs-/sundhedsforsikringer - Genoptagelse - udkast til styresignal

20-0310317

Styresignalet beskriver fastlæggelse af praksis for beskatning af bidrags-/præmiebetalinger til gruppelivs- og sundhedsforsikringer, som betales af arbejdsgiveren som en del af en pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19, når den ansatte er omfattet af DIS-ordningen i sømandsbeskatningslovens §§ 5-8. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at sådanne betalinger er skattefritaget som en del af DIS-indkomsten.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Præcisering af, hvornår finansielle kontrakter kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed

SKM2020.223.SKTST

Styresignalet indeholder en præcisering af praksis for, hvornår en finansiel kontrakt for fysiske personer kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, således at tab ikke er kildeartsbegrænsede, og således at den finansielle kontrakt kan indlægges i virksomhedsordningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Investeringsbevis, udlån, virksomhedsskatteloven

SKM2020.222.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et gældsbrev kunne indgå i virksomhedsordningen, uden at dette blev betragtet som en hævning heri, da det pågældende gældsbrev havde ikke nogen tilknytning til driften af den pågældende erhvervsvirksomhed. Derimod kunne det bekræftes, at investeringsbeviset i en irsk ICAV kunne indgå i virksomhedsordningen, uden at dette skulle anses for en hævning i hæverækkefølgen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fiktivt låneforhold - Rentefradrag - Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e - Tabsfradrag - Nye spørgsmål - Skatteforvaltningslovens § 48

SKM2020.221.BR

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren, der havde deltaget i et fiktivt lånearrangement, var berettiget til fradrag for en række påståede betalinger til udbyderne af arrangementet. Sagsøgeren påstod principalt, at han var berettiget til rentefradrag, og subsidiært tabsfradrag.

Retten bemærkede indledningsvis, at sagsøgeren bærer bevisbyrden for, at han havde indgået i et reelt gældsforhold. Sagsøgeren havde på trods af Skatteministeriets opfordringer ikke fremlagt kopi af gældsbrev e.l., der godtgør, at han havde indgået en låneaftale, og han var desuden ikke i stand til at forklare nærmere om lånebeløbets størrelse.

I relation til sagsøgerens forklaring om, at han var blevet udsat for et svindelnummer af udbyderne bag det fiktive lånearrangement, henviste retten til en straffesag afgjort af Retten i Lyngby den 14. december 2016 vedrørende udbyderne. Ved straffedommen fastslog retten bl.a., at investorerne reelt ikke havde optaget noget lån, og derfor heller ikke skattemæssigt var berettiget til rentefradrag. På denne baggrund fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå et reelt gældsforhold med pligt til at betale renter.

Skatteministeriet blev herefter frifundet for sagsøgerens påstande om rentefradrag.

Retten afviste sagsøgerens påstande om tabsfradrag med henvisning til, at Landsskatteretten ikke havde taget stilling til spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Referater fra kontaktudvalg


Skattekontaktudvalg, 11. marts 2020.pdf

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-06-2020 - 07-07-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Tidligere dokument: C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

council conclusions on the future evolution of administrative cooperation in the field of taxation in the eu

rådets konklusioner om den fremtidige udvikling i det administrative samarbejde på beskatningsområdet i eu

code of conduct group (business taxation) - report to the council

ecofin report to the european council on tax issues

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lemeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).
Fremsat den 2. juni 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 194 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema til L 194 - Lovforslag om ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
Høringssvar til L 194

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lemeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om yderligere hastebehandling28-05-2020 Brev til Folketingets formand vedr. hastelovforslag
SKM notits maj 2020.

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 3/6-20 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger vedrørende de midlertidige lempelser for fysiske personer

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/6-20 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger vedrørende de midlertidige lempelser for fysiske personer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at garantere, at udlandsdanskere, der vælger at blive begrænset skattepligtig til Danmark, ikke bliver beskattet af den samme indkomst i deres bopælsland, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at begrunde, at ministeren har valgt at slutte perioden netop den 30. juni 2020 og ikke senere, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 347

Orientering om åbningsskrivelse vedrørende beskatning af almenvelgørende foreninger

Bilag 349

Tal og tendenser: Orientering om selskabers skattepligtige indkomst

Spørgsmål og svar

Spm. 453

Findes der i Danmark selskabs- eller skattestrukturer, som gør, at Danmark anvendes som endestation eller transitland for finansielle transaktioner, som har til formål at undgå eller unddrage skat i Danmark eller andre lande? Hvis sådanne strukturer stadig findes, hvad vil ministeren gøre for at sikre, at dette ophører?

Spm. 454

Ministeren bedes oversende en liste over danske selskaber, der har legale ejere placeret i et land på EU’s sortliste.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse