SkatteMail 2021, uge 22

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2021
Nu er de første domme faldet i de såkaldte ”Beneficial Owner”-sager
Højesteretsdom om autocamper som fri bil
Østre Landsrets dom i Transfer Pricing-sag
Dom fra Østre Landsret om beskatning af maskeret udbytte ved overkompensation mellem koncernforbundne selskaber
Værdiansættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta

Bindende svar
Administrator af gruppelivsaftale ej skattepligtig af bonusmidler og afkast heraf
Afbrydelse af international sambeskatning ved omstrukturering
Skattemæssigt hjemsted - Beskatning af aktier med ret til merafkast ved tilflytning til Danmark
PBL § 50 - Indtræden af fuld skattepligt
Indtræden af fuldskattepligt - erhvervsmæssig beskæftigelse - skattemæssigt hjemsted
Trust - boafgift - arv
Handel med kryptovaluta ikke anset for næring

Domme
Beskatning af fri bil og kontohævning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2021

Højesteret har i sin dom af 26. maj 2021 taget stilling til, hvorvidt overskridelse af fristerne i Hovedaftalens § 4, stk. 3, litra b), har betydning for en arbejdstagers mulighed for at få tilkendt godtgørelse for urimelig opsigelse i henhold til Hovedaftalens § 4, stk. 3, ved de almindelige domstole.


EY

Nu er de første domme faldet i de såkaldte ”Beneficial Owner”-sager

Godt to år efter at EU-domstolen kom med sin udtalelse, har Østre Landsret nu truffet afgørelse i de første ”Beneficial Owner”-sager.


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om autocamper som fri bil

Højesteret gav Skatteministeriet medhold i, at den private rådighed over en autocamper skulle beskattes efter ligningslovens bestemmelse om fri bil.


Kammeradvokaten

Østre Landsrets dom i Transfer Pricing-sag

Koncerninterne transaktioner mellem 2 søsterselskaber i hhv. Danmark og Dubai var ikke fastsat på armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2, stk. 1, ligesom TP-dokumentationen var væsentlig mangelfuld. Skattemyndighedernes skøn blev imidlertid tilsidesat, da lands-retten fandt, at det var godtgjort, at myndighedernes skøn hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag.


Kammeradvokaten

Dom fra Østre Landsret om beskatning af maskeret udbytte ved overkompensation mellem koncernforbundne selskaber

Betaling fra et dansk søsterselskab til et udenlandsk søsterselskab uden forretningsmæssig begrundelse beskattet hos den fysiske hovedaktionær.


PwC

Værdiansættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom

+/- 15 %’s-reglen kan anvendes ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående, medmindre der foreligger ”særlige omstændigheder”.


TVC Advokatfirma

Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta

I denne uge er endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta fra Skatterådet blevet offentliggjort af Skattestyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Administrator af gruppelivsaftale ej skattepligtig af bonusmidler og afkast heraf

SKM2021.298.SR

Sagen omhandlede, hvorvidt H1, som administrator af en gruppelivsaftale, hvor der for aftalen gjaldt en forløbsbestemt bonus inkl. forrentning, var skattepligtig af bonusmidlerne samt forrentningen heraf.

Skatterådet bekræftede, at H1 ikke var skattepligtig, idet bonusmidlerne samt forrentningen heraf tilhørte forsikrede og ikke H1.

Herudover var gruppelivsaftalen omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, hvor afkastet af pensionsmidlerne var undtaget fra beskatning.

Skatterådet bekræftede endvidere, at det ikke ændrede på, at H1 ikke var skattepligtig af de tildelte bonusmidler samt forrentningen heraf, at der skete indberetning af renteafkastet af bonusmidlerne på H1s CVR-nr.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afbrydelse af international sambeskatning ved omstrukturering

SKM2021.297.SR

C indgår i international sambeskatning. Selskabet er ejet af A og B i ejerforholdet 50/50. De to ejere påtænker at gennemføre først en skattefri aktieombytning af aktier i C A/S til D, og derefter en skattefri ophørsspaltning af D i selskaberne A NewCo og B NewCo. Der ønskes derfor svar på, om den internationale sambeskatning afbrydes ved omstruktureringen, og om der udløses genbeskatningssaldi efter selskabsskattelovens § 31 A, stk. 11. Skatterådet kan ikke bekræfte, at omstruktureringen ikke afbryder den internationale sambeskatning, og at der ikke udløses genbeskatningssaldi. Svarene er ikke i overensstemmelse med Spørgers ønske.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssigt hjemsted - Beskatning af aktier med ret til merafkast ved tilflytning til Danmark

SKM2021.296.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i X-land, da han havde sædvanligt ophold der.

Skatterådet kunne bekræfte, at hvis spørger på sigt måtte beslutte at opgive bopælen i X-land, hvorved han ikke længere ville være dobbeltdomicileret, skulle der foretages en indgangsværdi af hans kapitalandele i investeringsfonde og at denne indgangsværdi også omfattede optjent carried interests. Se dog indstilling og begrundelse.

Skatterådet kunne bekræfte, at det kun var carried interests, der oversteg værdien ved tilflytningen, der skulle beskattes efter ligningslovens § 16 I.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: PBL § 50 - Indtræden af fuld skattepligt

SKM2021.295.SR

Spørger havde oplyst, at det kunne lægges til grund, at forsikringspolicerne vedr. spørgers udenlandske forsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, ikke var ændret efter den 18. februar 1992, og at spørger ikke på noget tidspunkt havde været investeringsmanager vedr. forsikringsordningens midler.

På baggrund af ovenstående forudsætninger bekræftede Skatterådet dels, at spørger, når hun genindtræder som fuld skattepligtig til Danmark, ikke beskattes af tilvækst i værdien (afkastet) af forsikringen eller forsikringens genkøbsværdi ved helt eller delvist genkøb i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens § 50. Skatterådet bekræftede også, at forsikringspolicen ved spørgers død, hvorved den i henhold til en klausul i policen arves af spørgers to sønner (de forsikrede liv), fortsat beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 50.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ved de(t) forsikrede livs død, hvorved forsikringen ophører og udbetales til policeejeren på daværende tidspunkt eller til en beneficiant, hvis en sådan er eller bliver indsat, at policeejeren/beneficianten kan modtage forsikringssummen skattefrit, jf. pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 5. Skatterådet bekræftede endelig, at det er uden betydning for policernes skattemæssige behandling efter pensionsbeskatningslovens § 50, hvis de pantsættes.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Indtræden af fuldskattepligt - erhvervsmæssig beskæftigelse - skattemæssigt hjemsted

SKM2021.294.SR

Spørger boede i USA med sin hustru og deres børn, men påtænkte at anskaffe sig en bolig i Danmark. Spørger arbejdede som Senior Vice President i et amerikansk selskab.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ikke ville indtræde fuld skattepligt til Danmark for Spørger ved anskaffelse af bolig i Danmark henset til, at Spørgers arbejde i Danmark ikke kunne karakteriseres som sporadisk.

Skatterådet tiltrådte Spørgers opfattelse af, at Spørgers skattemæssige hjemsted ville være USA i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 2, litra a. Skatterådet havde ved vurderingen lagt vægt på, at Spørger havde de væsentligste økonomiske og personlige interesser i USA.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - boafgift - arv

SKM2021.293.SR

Det var ønsket bekræftet, at Spørger ikke skulle betale boafgift af formuen, som Spørger arvede fra en amerikansk living trust. Den amerikanske trust blev oprettet af Spørgers forældre i 1991. Forældrene havde aldrig været skattepligtige til Danmark. Begge forældre var stiftere og trustees i trusten og modtog afkastet fra trusten, så længe de begge levede. Da den ene af forældre døde, overtog den anden alle rettighederne i trusten. Da den længstlevende af forældrene døde, skulle trustkapitalen deles i to med halvdelen til hver af sønnerne. Hvis sønnerne var under 40 år, skulle hele eller dele af kapitalen forblive i en trust for hver søn. Såfremt sønnerne var fyldt 40 år, skulle pengene udbetales. Da Spørger ved den længstlevendes død var fyldt 40 år, skulle pengene udbetales til ham. Trusten kunne anses for transparant i forhold til den længstlevende, så længe denne levede. Efter Spørges mors død kunne ejerskabet af Spørgers ejerandele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med den danske behandling i et dødsbo. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Handel med kryptovaluta ikke anset for næring

SKM2021.291.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerens aktivitet vedrørende handel med kryptovaluta og finansielle kontrakter udgjorde en næringsvirksomhed, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beskatning af fri bil og kontohævning

SKM2021.292.BR

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren i indkomstårene 2012-2015 havde haft en Opel Corsa leaset gennem sit selskab til rådighed for privat benyttelse, herunder om bilen var videreudlejet til sagsøgerens fars selskab i selskabets interesse, eller om bilen alene var stillet til rådighed i kraft af sagsøgerens bestemmende indflydelse i selskabet.

Herudover handlede sagen om, hvorvidt sagsøgeren skulle beskattes af en overførsel på kr. 9.375 fra sit selskab i indkomståret 2014 vedrørende en faktura for køb af licenser.

Retten fandt, at sagsøgeren skulle beskattes af værdien af fri bil, som han i sin egenskab af direktør og ejer af selskabet rådede over, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Retten fremhævede i den forbindelse, at der ikke var fremlagt dokumentation for, at der blev betalt leje for bilen, at sagsøgers selskab ikke havde benyttet sig af misligholdelsesbeføjelsen i lejeaftalen, og at sagsøgeren over for kurator i sit selskab havde oplyst, at bilen blev anvendt til kundebesøg.

Sagsøgernes forklaring under sagen samt den fremlagte erklæring fra sagsøgernes far kunne ikke ændre her på.

Retten fandt videre, at sagsøgeren skulle beskattes af overførslen fra sit selskab i indkomståret 2014, idet udgiften ikke kunne anses som afholdt i selskabets interesse.

Retten fremhævede, at det ikke fremgik af den udstedte faktura, hvem denne var udstedt til, og at sagsøgeren under partsforklaringen havde forklaret, at fakturaen vedrørte køb af licenser til budgetprogrammer, som blev anvendt i selskabets kunders regnskabsprogrammer, men ikke nærmere forklaret, hvem kunderne var.

Skatteministeriets påstand blev herefter taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0795204
Aktieavance
Klagen vedrører aktieindkomst i form af avance ved fraflytning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 19/0100215
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 20/0072637
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af lempelse af betalt skat til Spanien, nedsat fradrag for obligatorisk social sikring i Finland og nægtet fradrag for udgifter til fagligt kontingent i Finland. Landsskatteretten stadfæster opgørelsen af lempelsen og efterkommer klagers påstand vedr. forholdene i Finland.
Afsagt: 12-05-2021

Journalnr: 17/0987598
Ejendomsavance, genvundne afskrivninger og aktieavance
Klagen vedrører genvundne afskrivninger, ejendomsavance og aktieavance med påstand om ugyldighed som følge af manglende kompetence og manglende partshøring. Landsskatteretten anser afgørelsen for gyldig idet de omhandlede beløb ansættes i overensstemmelse med klagers påstand.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 20/0047279
Indeholdt A-skat, AM-bidrag mm
Klagen vedrører opgørelse af A-indkomst, indeholdt A-skat og AM-bidrag, samt yderligere skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår A-skat og AM-bidrag og nedsætter delvist/hjemviser fsv. angår yderligere indkomst.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 17/0992364
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af omsætningen i virksomheden baseret på indsætninger på bankkonto samt nægtet fradrag for udgifter til vippekursus. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-05-2021

Journalnr: 14/0043585
Salg af skib i K/S
Klagen vedrører påstand om at SKATs afgørelse er ugyldig pga. manglende høring af køberen af klagerens kommanditanparter i K/S samt opgørelse af fortjeneste/tab efter afskrivningsloven ved salg af skib i K/S. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig men ændrer den opgjorte fortjeneste til et tab.
Afsagt: 11-05-2021

Journalnr: 15/1889554
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2021

Journalnr: 15/2720900
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at det daværende SKAT har anset klageren for begrænset skattepligtig til Danmark af indkomst fra fast driftssted i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 20/0099556
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt – Danmark som domicilland, nægtet befordringsfradrag rejsefradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 17/0989412
Tilgodehavender i virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at udlån til klagerens søn ved anfordringsgældsbrev hæves ud af virksomhedsordningen og at mellemregning med klagerens søn ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår udlån og ændrer med bemærkninger vedrørende mellemregning.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 17/0991788
Udenlandsk lønindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af udenlandsk lønindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist i det ene af de to omhandlede indkomstår.
Afsagt: 10-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Generaladvokatens indstilling:

1. Artikel 1, stk. 1, og artikel 5, sammenholdt med artikel 20, stk. 2, i direktiv 2011/16, skal fortolkes således, at en anmodning om udveksling af oplysninger fra en myndighed i en bistandssøgende medlemsstat, som blot definerer de skattepligtige, der er omfattet af anmodningen om udveksling i deres egenskab af aktionærer og nydelsesberettigede i relation til en juridisk person, uden at disse skattepligtige først er blevet identificeret individuelt af den bistandssøgende myndighed ved navn, overholder det krav om angivelse af identiteten, der er fastsat i denne bestemmelse.

Overholdelsen af normen om »forventet relevans« er imidlertid betinget af, at den bistandssøgende stats myndighed i anmodningen om oplysninger (i) beskriver gruppen så konkret og detaljeret som muligt, (ii) redegør for, hvilke skattemæssige forpligtelser der påhviler gruppen af skattepligtige i den bistandssøgende stat, og hvilke faktiske omstændigheder der ligger til grund for anmodningen, og (iii) redegør for, hvorfor der er grund til at antage, at gruppen ikke har handlet i overensstemmelse med loven.

2. Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de oplysninger, der er anført i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2011/16, skal gøres tilgængelige for adressaten for påbuddet om at afgive oplysninger enten samtidig med dette påbud, eller at adressaten procesretligt set i det mindste skal have mulighed for inden for en rimelig frist at gennemgå og efterkomme påbuddet om at afgive oplysninger efter at have modtaget disse oplysninger uden at blive pålagt omkostninger eller sanktioner. I så fald er en yderligere udsættelse af betalingen overflødig.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Report to the Council = Approval

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Council conclusions = Approval

 

Nyt fra EUR_LEX

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2021/847 af 20. maj 2021 om fastlæggelse af »fiscalisprogrammet« for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (eu) nr. 1286/2013

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger i henhold til selskabsskattelovens § 31 E, stk. 4, BEK nr 1115 af 02/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).
Vedtaget den 3. juni 2021

L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).
Vedtaget den 1. juni 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Spørgsmål og svar

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/5-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til skatteministerens svar på spørgsmål 30, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 256

Plancher fra teknisk gennemgang af ny udbyttemodel i Skatteudvlaget den 11. marts 2021

Bilag 258

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 503 om den forventede tilbagebetaling er i form af selskabsskat og virksomhedsskat fra kompensationspakkerne, fra erhvervsministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 432

Ministeren bedes redegøre for forskellene på den model for udbytteskat, som den tidligere VKLA-regering forsøgte at lande med finanssektoren, og den model for udbytteskat, som denne regering har aftalt med finanssektoren.  Svar  

Spm. 434

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 332 kommentere den opfølgende henvendelse om ejendomsoverdragelser i gavemiljø, jf. SAU alm. del - bilag 204, og besvare de i henvendelsen stillede spørgsmål?  Svar  

Spm. 452

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved en længere afskrivningsperiode for immaterielle aktiver svarende til svar på SAU alm. del – spørgsmål 181 (folketingsåret 2018-19, 1. samling)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser.  Svar  

Spm. 492

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at Finanstilsynet godkender og fører tilsyn med hawala-agenter i Danmark, jf. artiklen ” Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Posten den 16. marts 2021. Vil ministeren oplyse, hvordan Finanstilsynet fører tilsyn med, at hawala-agenterne overholder hvidvasklovgivningen, og hvad det kræver at blive godkendt som hawala-agent i Danmark?  Svar  

Spm. 493

Vil ministeren redegøre for, om der i lyset af Greed-sagen og svindelmaskine-sagen indgår overvejelser om at udfase 1.000 kr. sedlen, 500 kr. sedlen og 100 euro sedlen, da kontanter åbenlyst gør det nemmere at svindle med moms og skat m.v.?  Svar  

Spm. 494

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at en virksomhed har ligget stille i en årrække, og inden for en kort periode flyder der 100 mio. kr. gennem virksomhedens konti, jf. artiklen ” Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Posten den 16. marts 2021. Vil ministeren redegøre for, hvilke forpligtelser bankerne har ift. at opsætte kontrolmekanismer, der kan opfange så store uregelmæssige transaktioner, og om der er eksempler på, at banker af egen drift sætter kontrolmekanismer op, der går videre end, hvad banken er forpligtet til?  Svar  

Spm. 495

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det i artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021, at netbanker giver udfordringer i forhold til kontrol af moms, skat og hvidvask. Vil ministeren – evt. fortroligt – redegøre for, hvordan ministeren agter at følge op på denne rapport og iværksætte tiltag ift. netbanker?  Svar  

Spm. 497

Vil ministeren kommentere på høringssvarene, jf. SAU alm. del – bilag 232 fra høringen af beretning af alm. art nr. 5 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at forbedre skattevilkårene for iværksættere afgivet den 4. marts 2021?  Svar  

Spm. 508

Vil ministeren på grundlag af den oversigt over skattestigninger, der fremgår af ”Fakta: Her er Socialdemokratiets mange skattestigninger” på Venstres hjemmeside (http://www.venstre.dk/politik/fakta-her-er-socialdemokratiets-mange-skattestigninger), oversende en oversigt over kredsen af partier, som hver af de identificeredes skattestigninger er aftalt med og oplyse, hvilke partier der har stemt for de skattestigninger, som er vedtaget af Folketinget?  Svar  

Spm. 510

Ministeren bedes kommenterer præsentationerne fra ekspertmøde om ny udbyttemodel i Skatteudvalget den 5. maj 2021 fra Aalborg Universitet og VP Securities A/S, jf. SAU alm. del - bilag 235.  Svar  

Spm. 511

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. maj 2021 fra Danske Handelsbyer om foretræde om beskatning af firmagavekort, jf. SAU alm. del - bilag 238.  Svar  

Spm. 515

Vil ministeren oplyse, om det er muligt for rådgivere at sende e-mails til Gældsstyrelsen?  Svar  

Spm. 516

Vil ministeren kommentere henvendelse fra Asger Brorsen om Verdo skandalen: Verdo anmeldt for omfattende skattesvig, jf. SAU alm. del - bilag 242  Svar  

Spm. 517

Kan ministeren bekræfte, at virksomheder, der har det som erhverv at forske, ikke kan fradrage deres udgifter til leje af driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed med 130 pct. i 2020-2022, jf. ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 266, mens virksomheder, der kan finansiere en anskaffelse af driftsmidlerne, kan straksfradrage udgifterne til anskaffelse af driftsmidlerne med 130 pct. efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3? Hvis det er tilfældet, bedes ministeren oplyse, om ministeren er enig i, at denne forskelsbehandling er ulogisk, og oplyse, om ministeren er parat til at se på mulighederne for at fjerne denne forskelsbehandling.  Svar  

Spm. 518

Kan ministeren bekræfte, at virksomheder, der har det som erhverv at forske, også kan anvende afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, som giver adgang til at straksfradrage udgifter til anskaffelse af driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed med 130 pct. i 2020-2022, uanset samme virksomheder ifølge ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 266 ikke kan fradrage sine udgifter til forsøg og forskning med 130 pct. efter ligningslovens § 8 B? Er ministeren enig i, at denne forskellige skattemæssige behandling af forsøgs- og forskningsrelaterede udgifter ikke har været tilsigtet med indførelsen af det midlertidige fradrag på 130 pct., som har til formål at gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling, og er ministeren parat til at se på mulighederne for også at give forskningsvirksomheder fradrag med 130 pct. for sine udgifter til forsøg og forskning efter ligningslovens § 8 B?  Svar  

Spm. 539

Vil ministeren oplyse, hvilke andre medlemslande der allerede har eller er på vej til at give midlertidig mulighed for at tilbageføre underskud som følge af covid-19, herunder hvilke lande der i forvejen (forud for covid-19) giver mulighed for at tilbageføre underskud?  Svar  

Spm. 540

Er ministeren enig med EU-kommissionen i, at medlemslandenes forskellige regler for behandling af underskud ofte skaber ulige vilkår, og at henstillingen til medlemslandene om at give midlertidig mulighed for at tilbageføre underskud, som bygger på bedste praksis, kan bidrage til at skabe lige vilkår for virksomheder i hele Unionen?  Svar  

Spm. 541

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 1. juni 2021 om ny udbyttemodel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Ø.  Svar  

Spm. 542

Vil ministeren – i forlængelse af samrådet om en ny udbyttemodel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Ø – redegøre for mulighederne for hurtigst muligt at etablere hjemmel til at Skatteforvaltningen kan modtage tredjepartsindberetninger fra f.eks. VP Securities, der kan benyttes til kontrol i forbindelse med refusionsanmodninger, og som ikke behøver at afvente udvikling af et nyt it-system?  Svar  

Spm. 543

Vil ministeren kommentere artiklen ”Særligt trick bruges til at sikre arvinger flere penge på bekostning af staten” bragt i Politiken den 28. maj 2011, herunder – hvis muligt – redegøre for hvor mange der benytter sig af den såkaldte 30 procent-løsning? Ministeren bedes endvidere redegøre for reglerne på området, og redegøre for hvordan skattefinten kan lukkes, uden at det går udover det går udover de velgørende organisationer.  Svar  

Spm. 544

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolindsatser og kontrolprojekter der er igangsat for at kontrollere manglende betaling af skat og moms i restaurationsbranchen, kiosker og frisører?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1601

Om at den såkaldte 30 pct.-løsning bliver udnyttet til at undgå, at fjerne slægtninge skal betale arveafgift.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse