SkatteMail 2022, uge 21

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Beskatningstidspunktet for covid-19- og mink-kompensationer
Depechen-artikel: Slut med at bruge SKAT som bank
Depechen-artikel: Spidsfindig afgørelse om ejendomsværdiskat af to boliger
Depechen-artikel: Firmabilbeskatning – SKAT er vendt på en tallerken
Artikel: Drømmen om et vinslot i udlandet lever -men hvad er de skattemæssige fordele og ulemper?
Statsministeriet har fortsat udfordringer med sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager
Labour taxation rebounding as global economy recovers from COVID-19 pandemic
Beskatning af kryptovalutaer
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
Annullation af skønsmæssig forhøjelse

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - praksisændring - kildeskattelovens §§ 48 E-F - vederlagskrav - genoptagelse
Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver - udkast til styresignal

Domme
Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater efter tilbagekaldelse af tilladelse
Spilsted karakteriseret som værende en spillebutik
Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse.
Indbetalinger til bankkonto - refusion af udlæg

System teknisk
Spil - udbud på spil på pokerautomat samt fortolkning af begrebet gevinstgivende

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Beskatningstidspunktet for covid-19- og mink-kompensationer

Både modtagere af kompensationer efter covid-19-hjælpepakkerne og modtagere af erstatninger og kompensationer efter reglerne om afvikling af minkhold kan næsten selv bestemme, hvilket år beløbene skal indtægtsføres


BDO

Depechen-artikel: Slut med at bruge SKAT som bank

Virksomheder med store indeståender på deres skattekonto kan godt begynde at overveje, hvor de fremover skal placere pengene. Den 15. juni 2022 tvangsudbetaler Skattestyrelsen nemlig beløb over 200.000 kr.


BDO

Depechen-artikel: Spidsfindig afgørelse om ejendomsværdiskat af to boliger

Landsskatteretten har endnu en gang fastslået, at man ikke skal betale ejendomsværdiskat af en ny bolig, før man flytter ind i denne. Heller ikke selvom der går flere år fra køb til indflytning


BDO

Depechen-artikel: Firmabilbeskatning – SKAT er vendt på en tallerken

Skattestyrelsen har skiftet mening og erkender nu, at myndighederne ikke kan tilsidesætte beskatningsgrundlaget for en leaset firmabil, selvom leasingselskabet har anskaffet bilen til en markant lavere pris end listeprisen


BDO

Artikel: Drømmen om et vinslot i udlandet lever -men hvad er de skattemæssige fordele og ulemper?

Hvem kan ikke genkende lysten til at pakke kufferten og drage sydpå for at udleve drømmen om livet på et sydlandsk vinslot, en olivenfarm eller lignende? Det solrige klima og de sydeuropæiske delikatesser? Det er blot nogle af fordelene ved at bo under sydens sol. Men hvordan bærer man sig ad med...


Folketingets Ombudsmand

Statsministeriet har fortsat udfordringer med sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager

Folketingets Ombudsmand har fulgt udviklingen i Statsministeriets sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt.


OECD

Labour taxation rebounding as global economy recovers from COVID-19 pandemic

Effective tax rates on labour rebounded in 2021 as the global economy recovered and many countries began withdrawing or scaling back measures implemented in response to the COVID-19 pandemic, according to a new OECD report.


TVC Advokatfirma

Beskatning af kryptovalutaer

Skattestyrelsen har fortsat fokus på kontrolsager og har nu fået tilladelse til at indhente oplysninger til brug for fortsat kontrol.


TVC Advokatfirma

Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen

En række nyere sager viser, at skattemyndighederne nu gennemfører en øget og koordineret kontrolindsats vedrørende en række branchers kontantkøb af varer og ydelser med fokus på ligningslovens § 8 Y, som begrænser en erhvervsdrivendes ret til fradrag for driftsudgifter ved kontantbetaling af varer og ydelser.


TVC Advokatfirma

Annullation af skønsmæssig forhøjelse

Landsskatteretten tilsidesætter en gennemført skønsmæssig forhøjelse med henvisning til væsentlige mangler, herunder manglende dokumentation for skønnet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - praksisændring - kildeskattelovens §§ 48 E-F - vederlagskrav - genoptagelse

22-0090279

Styresignalet ændrer praksis vedrørende kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3. Praksisændringen medfører, at en forhøjelse af vederlaget aftalt i løbet af et igangværende kalenderår kan accepteres i forhold til vurderingen af, hvorvidt vederlagskravet i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, er opfyldt for det igangværende kalenderår. Praksisændringen gælder for året efter indtræden i forskerskatteordningen og efterfølgende år, hvor der er tale om ændring af vederlaget som følge af den årlige regulering af vederlagskravet ifølge personskattelovens § 20.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver - udkast til styresignal

21-0230131

Styresignalet beskriver praksisændring og genoptagelse af tinglysningsafgift som følge af Højesterets dom, SKM2021.110.HR.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater efter tilbagekaldelse af tilladelse

SKM2022.277.BR

Sagen vedrørte udbud af spil på samlet 17 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Udbuddet af spil uden tilladelse foregik over en periode på seks måneder.

Tiltaltes tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater var blevet tilbagekaldt af Spillemyndighed på grund af forfalden gæld til offentlige. Retten fandt, at tiltalte ved at fortsætte udbuddet af spil på gevinstgivende spilleautomater havde handlet groft uagtsomt.

Retten fandt, at det måtte have været klart for tiltalte, at tilladelsen til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater var blevet tilbagekaldt.

Tiltalte blev idømt en bøde på 255.000 kr. svarende til 15.000 kr. pr. gevinstgivende spilleautomat. Retten konfiskerede samtidig den økonomiske fortjeneste på 264.030,66 kr.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spilsted karakteriseret som værende en spillebutik

SKM2022.276.BR

Sagen angik, om en tilladelsesindehaver havde overtrådt vilkår i tilladelsen ved at udbyde væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder på et spilsted, som ikke kan karakteriseres som en spillebutik, og om tilladelsesindehaver havde overtrådt vilkår i tilladelsen ved ikke at have frit udsyn til selvbetjeningsterminalerne for personalet bag kassen.

På baggrund af bevisførelsen af spilstedets indretning, facader, sortiment af kioskvarer og omsætning hidrørende fra henholdsvis spil og fra salg af kioskvarer, fandt Retten, at spilstedet måtte karakterises som en spillebutik.

Tilladelsesindehaver blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse.

SKM2022.275.BR

Sagen vedrørte udbud af spil på 12 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Udbuddet af spil uden tilladelse foregik over en periode på seks måneder.

Retten lagde til grund, at ejeren havde overladt driften af spilstedet til sin ægtefælle. Retten lagde endvidere til grund, at Spillemyndigheden i flere tilfælde havde orienteret ejeren om, at tilladelsen til at drive spil på gevinstgivende spilleautomater var ved at udløbe.

Ejeren af spilstedet, blev idømt en bøde på det dobbelte af den økonomiske fordel (bruttospilleindtægten minus den indbetalte spilafgift).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indbetalinger til bankkonto - refusion af udlæg

SKM2022.274.BR

Sagen angik, om skatteyderen var skattepligtig af 323.350 kr., der i 2009 blev indbetalt til hendes konto. Skatteyderen gjorde gældende, at 63.345 kr. udgjorde genindsætninger af tidligere hævede midler, 240.000 kr. udgjorde refusion af udlæg afholdt på vegne af skatteyderens selskab og 20.000 kr. udgjorde et løntilgodehavende, som allerede var beskattet.

Retten fandt, at det var skatteyderen, der skulle godtgøre, at indbetalingerne stammede fra allerede beskattede midler eller i øvrigt ikke var skattepligtige, og at bevisbyrden var skærpet, når der var tale om dispositioner foretaget inden for et snævert interessefællesskab. Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden.


Indholdsfortegnelse 

System teknisk: Spil - udbud på spil på pokerautomat samt fortolkning af begrebet gevinstgivende

SKM2022.273.BR

Sagen vedrørte spil på pokerautomat og vurderingen af om pokerautomaten kunne anses for gevinstgivende.

Retten fandt, at pokerautomaten ikke havde en udbetalingsenhed og, at de på maskinen optjente point udelukkende kunne anvendes til videre spil på pokerautomaten.

Retten fandt, at det ikke var bevist, at den i sagen omhandlede pokerautomat var gevinstgivende, hvorfor tiltalte blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0096775
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2022

Journalnr: 20/0058122
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fastholdt beskatningen i Danmark af klagerens pension ”uføretrygd” fra Norge og har givet creditlempelse for betalt skat i Norge af pensionen i indkomstårene 2015-2018, da klagerens indkomst ikke blev anset for at være omfattet af overgangsreglen i lov nr. 1193 af 11. december 2008 vedrørende ændring af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2022

Journalnr: 21/0035904
Forhøjelse af selskabs indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af selskabs skattepligtige indkomst primært baseret på betaling af førstegangsydelse på leasing af bil, der ikke er anset for fradragsberettiget for selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-04-2022

Journalnr: 19/0057998
Hæftelse - udbytteskat
Klagen vedrører pålæg om hæftelse for betaling af kildeskat på udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2022

Journalnr: 17/0990202
Hævning af overskud og diverse fradrag
Klagen vedrører primært ansættelse af hævet opsparet overskud inkl. virksomhedsskat og herudover nægtet eller nedsat diverse fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2022

Journalnr: 18/0019768
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætninger på klagers private bankkonto er anset for at vedrøre klagers virksomhed og dermed omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2022

Journalnr: 17/0991982
Kryptovaluta
Klagen vedrører beskatning af indkomst ved salg af Bitcoins samt overskud ved udlejningsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster skattepligten ved salg af bitcoins og forhøjer det skattepligtige overskud ved udlejningsvirksomhed yderligere.
Afsagt: 16-03-2022

Journalnr: 13/0037672
Maskeret udlodning mm
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning og værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-04-2022

Journalnr: 20/0018300
Selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset klager for honorarmodtager og nægtet eller nedsat klagers fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten godkender at klager er selvstændig erhvervsdrivende og godkender visse af de af Skattestyrelsen nedsatte/nægtede fradrag.
Afsagt: 28-03-2022

Journalnr: 21/0042138
Skattepligt til Danmark og gyldighed
Klagen vedrører spørgsmål om klager er skattepligtig til Danmark og om SKATs ændring i ansættelsen af den skattepligtige indkomst rettidigt foretaget. Landsskatteretten anser ikke ændringen for rettidig.
Afsagt: 07-04-2022

Journalnr: 19/0074749
Skønsmæssig ansættelse
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af anden personlig indkomst og af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 13-04-2022

Journalnr: 17/0990347
Skønsmæssig ansættelse af lønindkomst
Klagen vedrører beskatning af skønsmæssig ansat lønindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2022

Journalnr: 18/0026361
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører beskatning af overskud fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 01-04-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-05-2022 - 28-06-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-328/20 Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende Kommissionen mod Autriche (Indexation des prestations familiales)
Dato: 16-06-2022
Toldunion

Traktatbrud - koordinering af de sociale sikringsordninger - forordning (EF) nr. 883/2004 - artikel 4, 7 og 67 - arbejdskraftens frie bevægelighed - forordning (EU) nr. 492/2011 - artikel 7 - ligebehandling - familieydelser - sociale og skattemæssige fordele - tilpasning af beløbene til prisniveauet i børnenes bopælsstat

Tidligere dokument: C-328/20 Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende Kommissionen mod Autriche (Indexation des prestations familial

Dom C-572/20 Frie kapitalbevægelser ACC Silicones
Dato: 16-06-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - udbytte af »porteføljekapitalandele« - tilbagebetaling af kapitalindkomstskat, der er indeholdt hos et ikke-hjemmehørende selskab - betingelser - frie kapitalbevægelser - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-572/20 Frie kapitalbevægelser ACC Silicones - Dom
Tidligere dokument: C-572/20 Frie kapitalbevægelser ACC Silicones - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål, BEK nr 721 af 24/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino, BEK nr 720 af 24/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 225

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 283 om at redegøre for den årlige økonomiske udgift for en arbejderfamilie, som følge af de skatte- og afgiftsinitiativer, der er gennemført, aftalt eller foreslået siden regeringsskiftet i 2019, fra finansministeren

Bilag 226

Prævalensundersøgelse af pengespil og pengespilsproblemeri Danmark 2021

Bilag 227

Endelige rapport om den aktivitetsbaserede måling af virksomhedernes administrative byrder (AMVAB-måling)

Spørgsmål og svar

Spm. 392

Firmabilsbeskatningen af brugte biler over 3 år kan holdes kunstigt nede ved en opdeling af købsprisen, hvoraf nogle elementer af købsprisen ikke indgår i beskatningsværdien af fri firmabil, eksempelvis regning på ekstraudstyr. Vil ministeren vurdere, hvor stort det skattemæssige tab på firmabilsbeskatningen kan forventes at være ved, at leasingselskaber køber brugte køretøjer med kunstigt opdelte priser? Svaret bedes opstilles i oversigt over år, med anvisning af forventning til tabt provenu.  Svar  

Spm. 393

Firmabilsbeskatningen af brugte biler over 3 år kan holdes kunstigt nede ved en kunstig opdeling af købsprisen, hvoraf nogle elementer ikke indgår i beskatningsværdien af fri firmabil, hvilket skyldes at beregningen af fri firmabil ved køb af brugte biler over 3 år beregnes som indkøbspris + registreringsafgift og moms og ikke som handelsprisen. Vil ministeren vurdere, om brugte firmabiler blot kunne firmabilsbeskattes af den gældende handelspris på markedet – som vi gør med nye biler – for derved at opnå et langt enklere og mere gennemskueligt beskatningssystem?  Svar  

Spm. 394

Der findes pt. 3 forskellige metoder til opgørelse af beskatningsværdien for fri firmabil, henholdsvis en tilbagediskonteret handelsværdi (nye biler), en nyvognspris (køb af brugte biler under 3 år) og indkøbspris + registreringsafgift og moms (køb af brugte biler over 3 år). Vil ministeren vurdere, hvorvidt der vil være et skattemæssigt provenutab ved at ændre firmabilsbeskatningen til at blive opgjort efter 1 forenklet metode – handelsværdien (el. tilbagediskonteret handelsværdi, afhængigt af bilens alder) – i stedet for efter de nuværende tre forskellige metoder?  Svar  

Spm. 464

Vil ministeren redegøre for, hvilke dokumentationskrav, der helt konkret stilles til danske virksomheders skattemæssige fradrag for tab på tilgodehavender hos kunder i Rusland og/eller Ukraine? Kan ministeren bekræfte, at de sædvanlige krav til dokumentation ikke gælder, hvis man ikke kan komme i kontakt med kunden, eller hvis denne blot meddeler, at den hverken må eller kan betale sin gæld, eller hvis det rent praktisk ikke er muligt at sende et tilgodehavende til tvangsinddrivelse i det pågældende område, og at det derfor vil være tilstrækkeligt til at opnå tabsfradrag, at betalingsfristen er væsentligt overskredet? Og er ministeren enig i, at virksomhederne ikke er skattepligtige af de renter, som de efter normale fakturabetingelser er berettiget til ved for sen betaling, når kunden på grund af valutarestriktioner og/eller krig ikke kan betale disse?  Svar  

Spm. 509

Vil ministeren kommentere på Østre Landsrets dom B-721-13 afsagt den 31. marts 2022 vedrørende muligheden for at stoppe rentetilskrivning for procesperioden ved frivilligt at indbetale skat i forhold til betydningen af KPMG Acor Tax’s henvendelse den 6. januar 2022 (SAU alm. del – bilag 108) om muligheden for en deponeringsordning, når skatteyder i første omgang har fået medhold og det foreliggende rentelovforslag, der forventes fremsat i maj?  Svar  

Spm. 523

Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at man giver selskaber mulighed for at vælge realisationsbeskatning af aktionærer, der ejer mindre end 10 pct. af aktierne i en børsnoteret virksomhed gennem et selskab?  Svar  

Spm. 524

Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at man giver eksisterende ejere (stiftere og tidlige investorer) mulighed for at vælge realisationsbeskatning af aktionærer, der ejer mindre end 10 pct. af aktierne i en børsnoteret virksomhed gennem et selskab, i henholdsvis 3 år og 10 år og efter en børsnotering?  Svar  

Spm. 525

Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at man fjerner 10 pct.-reglen for beskatning af avancer for eksisterende ejere – stiftere og tidligere investorer – for hhv. 1) permanent eller 2) i de første 10 år efter en børsnotering, så beskatningen er den samme, uanset om iværksætteren vælger en børsnotering, venturefinansiering eller salg af virksomheden og uanset om man ejer over eller under 10 pct.?  Svar  

Spm. 526

Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at grænsen for beskatning af gevinster i porteføljeaktier sænkes fra 10 pct. til 5 pct. og 1 pct.?  Svar  

Spm. 527

Der er aktuelt ikke lovhjemmel til, at en skatteyder, som har fået fuldt medhold i en klage behandlet ved Landsskatteretten eller Skatteankenævn, og som Skatteministeriet har indbragt for domstolene, kan indbetale det omtvistede skatte- eller afgiftskrav til skatteforvaltningen imens, at sagen er verserende ved domstolene. Der er ligeledes ikke lovhjemmel til, at det omtvistede krav kan indbetales, såfremt at skatteyderen har vundet sagen ved en domstol og Skatteministeriet derefter vælger at anke dommen til en højere instans. Ministeren bedes på den baggrund besvare følgende spørgsmål:A.Er ministeren enig i, at den manglende adgang til at betale, udgør en væsentlig forskel fra civile sager, hvor en debitor altid kan vælge at betale et krav under protest for at undgå rentetilskrivninger, mens sagen verserer?B.Er ministeren enig i, at den manglende adgang til at betale indebærer, at der flyttes en renterisiko fra Skatteministeriet som kreditor til skatteyderen som debitor, hvorved det bemærkes, at i civile sager kan en kreditor ikke nægte at modtage betaling fra debitor, og må finde sig i at skulle tilbagebetale med renter, hvis det krav, som kreditor selv har rejst, viser sig ikke at eksistere?C.Er ministeren enig i, at den manglende renterisiko for Skatteministeriet indebærer en risiko for, at flere sager vil blive ført, end hvis det kostede Skatteministeriet renter at tabe sagen i igen i næste instans?D.Er ministeren enig i, at skatteyderen rentemæssigt stilles dårligere i situationer, hvor skatteyderen har tabt sagen og indbringer den i forhold til sager, hvor skatteyderen har vundet og ministeriet indbringer den?E.Er ministeren enig eller uenig i, at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt såfremt, at staten opkræver renter efter, at skatteyderen har tilbudt at indbetale det omtvistede krav til skatteforvaltningen imens, sagen er verserende ved domstolene?F.Vil ministeren oplyse, om ministeren har tænkt sig at fremsætte lovforslag, der gør det muligt at betale den skat, som skatteministeriet mener, skatteyderen skal betale?  Svar  

Spm. 581

Kulturministeren udtaler om regeringens nye streamingafgift – det såkaldte kulturbidrag – følgende: ”Det er ikke et bidrag, vi putter i statskassen. Det er penge, streamingtjenesterne kan søge hjem igen, hvis de producerer dansk indhold”. Vil ministeren bekræfte kulturministerens udlægning, og dermed at der ikke er tale om en skat? Vil ministeren på den baggrund endvidere redegøre for, om det kan forventes, at ikke-skatten vil blive overvæltet i de priser, forbrugerne oplever på deres streaming-abonnementer? Vil ministeren – eftersom pengene fra en streamingafgift ikke puttes i statskassen – redegøre for, hvordan der sondres i den fremtidige støtte på området mellem tiltag, der støttes via midler fra ”statskassen” og tiltag, der støttes via midler fra et kulturbidrag – som det jf. udtalelserne må forstås – ikke kan betragtes som værende fra statskassen?  Svar  

Spm. 582

Vil ministeren redegøre principielt for, hvordan økonomisk støtte til et område (f.eks. dansk produceret tv-indhold) kan siges ikke at være finansieret af en skat, når finansieringen kommer fra en økonomisk belastning af et erhverv og dets forbrugere?  Svar  

Spm. 583

Mener ministeren, at en omfordeling ved opkrævning af et ”bidrag” og en samtidig uddeling af de opkrævede midler principielt adskiller sig fra sammenhængen mellem skatter og afgifter og tilbageførsel til borgere og virksomheder? Og gælder dette generelt, eller kun på kulturområdet?  Svar  

Spm. 584

Vil ministeren kommentere artiklen ”Renter af skattekrav” udgivet i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5 - maj 2022 p. 46, herunder den afsluttende bemærkning om at man burde ”sætte et analysearbejde i gang med henblik på at skabe en lovgivning, som er til at forstå.”  Svar  

Spm. 585

Ministeren bedes redegøre for årsagen til, at børn ikke må arbejde i egne forældres landbrug før det indkomstår, hvor barnet fylder 16 år. Ministeren bedes herunder forholde sig til logikken i, at den unge gerne må arbejde i naboens landbrug – eller i forældrenes eget landbrug, såfremt det drives som I/S eller anden selskabsform. Desuden bedes ministeren forholde sig til, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at ændre reglerne, så børn af forældre med egen virksomhed fremover kan arbejde lovligt i virksomheden før indkomståret, hvor barnet fylder 16 år.  Svar  

Spm. 586

Vil ministeren oplyse, hvilke undersøgelser og konklusioner, der ligger forud for denne drastiske ændring afvæddemålsmarkedet, og redegøre for den bagvedliggende bevæggrund?  Svar  

Spm. 587

Vil ministeren oplyse, om salg af væddemål på virtuelle sportsspil vil være omfattet af krav om spilkort, hvis det forbliver kategoriseret som væddemål?  Svar  

Spm. 588

I dag er væddemål på de elektroniske simulerede sportsspil omfattet af væddemålskapitlet i lov om spil. Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at, hvis væddemålsterminalen i stedet for klassificeres som en spilleautomat, vil det betyde, at der maksimalt kan placeres væddemål på kr. 1 pr. spil?  Svar  

Spm. 589

’Væddemål på virtuelle sportsbegivenheder’ afvikles hvert 4. minut - derfor vil aftalen betyde, at en spiller maksimalt kan vædde for kr. 15 i timen. På ’spilleautomater’ afviklesspillet hvert 2. sekund. Endelig kan ’Danske Spil sælge virtuelle væddemål’ for kr. 200. Vil ministeren redegøre for, hvordan dette tænkes løst?  Svar  

Spm. 590

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke foreslås en ændring af indsatser og maksimumgevinst for Danske Spil?  Svar  

Spm. 591

Spilbranchen udtaler, at væddemål på hhv. simulerede og rigtige sportsbegivenheder henvender sig til samme typer af kunder. De akkrediterede testvirksomheder og Spillemyndigheden kræver, at virtuelle spil skal simulere/ligne sportsbegivenheder og ikkemå ligne lotteri. Vil ministeren oplyse, hvad den politiske motivation er for at gå imod markedet og specialister på området?  Svar  

Spm. 592

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at forslaget vil betyde, at afgiften for væddemål på virtuelle sportsspil stiger fra 28 % til 41 %, og at afgifterne dermed siden 2021 samlet er steget fra 20 % til 41 %?  Svar  

Spm. 593

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke foreslås en tilsvarende stigning i afgifter for Danske Spils indtægter på væddemål på virtuelle sportsspil?  Svar  

Spm. 594

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at der med de nye regler kun kan sælges væddemål på virtuelle sportsspil i spillehaller for spilleautomater, men at dette ikke gælder de øvrige væddemål?  Svar  

Spm. 595

Vil ministeren oplyse, om der er foretaget vurdering af konsekvenserne for markedet, inden aftalen blev præsenteret for partierne?  Svar  

Spm. 596

Vil ministeren oplyse, hvor mange virksomheder, der har betalt for en licens, som giver adgang til salg af væddemål på virtuelle sportsbegivenheder, og kan disse have en berettiget forventning i licensperioden?  Svar  

Spm. 597

Kan ministeren oplyse, hvor stort markedet er for væddemål på virtuelle spil?  Svar  

Spm. 598

Vil ministeren oplyse, om det er tanken, at virtuelle spil skal kunne tilbydes online under en spillicens?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse