SkatteMail 2021, uge 21

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Eftergivelse af strafrenter på skattekontoen
Skat ved sommerhusudlejning i 2021
Mange kan score aktiegevinster uden at skulle betale skat
Kørselsfradrag for bestyrelsesmedlemmer
0 procent i rente og 100 milliarder kroner i udbetalingsgrænse
Landsretsdom om ligningslovens § 16 E
Dom i ”beneficial owner”-sagerne
Gå ikke glip af fradraget!
Udenlandsk arbejdskraft
Tilsidesættelse af afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - præciserende - pensionsordninger i pensionsinstitutter i Storbritannien, som har været godkendt fradragsberettiget i Danmark inden Storbritanniens udtræden af EU/EØS

Bindende svar
Ophørsspaltning

Afgørelser
Omlægning til kalenderårsregnskab - Lagerforskydning fra investeringsselskaber
Nulstilling af A-skat

Domme
Skattepligt til Danmark - Fraflytning - Indsætninger på konto - Forkortet ligningsfrist - Grov uagtsomhed

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Eftergivelse af strafrenter på skattekontoen

Virksomheder, som får tilskrevet strafrenter på deres skattekonto, har faktisk to skud i bøssen, hvis de vil slippe for regningen. De kan både søge om fritagelse for renterne og om eftergivelse af disse


BDO

Skat ved sommerhusudlejning i 2021

Står du selv for udlejningen af dit sommerhus, er dit skattemæssige bundfradrag markant mindre, end hvis du lejer ud gennem et bureau. Men er du god til at få det lejet ud, betyder det ikke nødvendigvis det store


BDO

Mange kan score aktiegevinster uden at skulle betale skat

En stor gruppe borgere har en underskudssaldo fra tidligere år, som de kan gøre brug af, hvis de får gevinster på børsnoterede aktier. En del får dog nok aldrig glæde af saldoen, fordi de ikke længere investerer i den slags.


BDO

Kørselsfradrag for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer kan i modsætning til andre honorarmodtagere ikke fratrække befordringsfradrag i deres personlige indkomst, men kun som et ligningsmæssigt fradrag.


Dansk Revision

0 procent i rente og 100 milliarder kroner i udbetalingsgrænse

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen er fortsat hævet markant, og er nu endnu engang blevet forlænget. Det kan være relevant for din virksomhed at hæve udbetalingsgrænsen på Skattekontoen i forbindelse med Covid-19, og udbetalingsgrænsen kan frem til 1. maj 2023 sættes til 100 milliarder kroner mod de normale 200.000 kroner.


Kammeradvokaten

Landsretsdom om ligningslovens § 16 E

Østre Landsret fastslår, at hævninger foretaget i et selskab af en eneaktionær via en mellemregningskonto skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E. 


Kammeradvokaten

Dom i ”beneficial owner”-sagerne

Østre Landsret har den 3. maj 2021 afsagt en principiel dom i to sager i det såkaldte ”beneficial owner”-sagskompleks. 


Revisorgruppen Danmark

Gå ikke glip af fradraget!

Husk at anvende de korrekte rubrikker i selvangivelsen


Revisorgruppen Danmark

Udenlandsk arbejdskraft

Hvem skal betale skatten?


TVC Advokatfirma

Tilsidesættelse af afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat

En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at Skattestyrelsens tilgang var for restriktiv ved vurdering af spørgsmålet om, om der var grundlag for at gennemføre nulstilling.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - præciserende - pensionsordninger i pensionsinstitutter i Storbritannien, som har været godkendt fradragsberettiget i Danmark inden Storbritanniens udtræden af EU/EØS

21-0006732

Storbritanniens udtræden af EU betyder, at pensionsinstitutter i Storbritannien efter den 31. december 2020, ikke længere opfylder betingelserne for at kunne tilbyde deres tjenesteydelser og tegne pensionsordninger her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 30, og § 31.

Efter den 31.december 2020 kan der derfor ikke længere oprettes skattebegunstigede pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, eller opnås godkendelse efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 C eller § 15 D, for pensionsordninger oprettet i britiske pensionsinstitutter.

Ønsker pensionsopspareren at fortsætte en pensionsordning, der inden d. 1. januar 2021 er oprettet i et britiske pensionsinstitut og har været omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, eller har været godkendt efter pensionsbeskatningsloven § 15 C, som en skattebegunstiget pensionsordning, må pensionsordningen overføres efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 41 til et andet pensionsinstitut, som opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

Overførslen skal være foretaget senest den 31. december 2021, eller inden det tidspunkt, der er angivet i skatteforvaltningens opsigelse af godkendelsen efter pensionsbeskatningslovens § 15 C.

Hvis pensionsordningen ikke overføres til et pensionsinstitut, der lovligt kan tegne pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, skal der betales en afgift på 60 procent, henholdsvis 52 procent eller 20 procent af pensionsordningens værdi, jf. pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1.

Pensionsordninger i britiske pensionsinstitutter, der inden d. 1.januar 2021 er blevet godkendt af skatteforvaltningen for en midlertidig periode, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 D, er fortsat skattebegunstiget indtil periodens udløb.

Efter skatteforvaltningens opfattelse, er Storbritanniens udtræden af EU uden betydning for anvendelsen af bestemmelsen i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, artikel 28, stk. 3-5, der fortsat kan anvendes, idet den ikke betinger, at Storbritannien er medlem af EU.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ophørsspaltning

SKM2021.288.SR

H1 var ejet af X personlige aktionærer. H1 havde regnskabsår X. XX - XX. XX, og indgik i national sambeskatning med dets datterselskaber H3 og H1. Datterselskabet, H2 var stiftet den X. X 20XX via en skattepligtig tilførsel af aktiver, således at de to datterselskaber herefter var ejet via H2. Det blev påtænkt at gennemføre en ophørsspaltning af H1 efter fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. - 10. pkt., med virkning pr. X. X 20XX. Selskabet ønskede derfor bekræftet, at den påtænkte ophørsspaltning kunne gennemføres med skattemæssigt

tilbagevirkende kraft med virkning pr. X. X 20XX. Skatterådet kunne ikke bekræfte dette.

Det blev også ønsket bekræftet, at den skattefrie ophørsspaltning af H1 ville opfylde betingelsen i

fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., såfremt ophørsspaltningen regnskabsmæssigt blev foretaget på basis af de regnskabsmæssigt bogførte værdier og hver anpartshaver bliver 100 % anpartshaver i et af de modtagende selskaber. Skatterådet bekræftede dette.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omlægning til kalenderårsregnskab - Lagerforskydning fra investeringsselskaber

SKM2021.287.LSR

Landsskatteretten fandt, at kapitalindkomst i form af lagerforskydning i investeringsselskaber ikke hørte til klagerens normale løbende indkomst, jf. kildeskattelovens § 95, stk. 1, der i henhold til bestemmelsens stk. 2, 2. pkt. derfor ikke skulle omregnes til helårsindkomst.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nulstilling af A-skat

SKM2021.286.LSR

Sagen omhandler, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nulstillet A-skat over for hovedanpartshaveren. Landsskatteretten fandt, at hovedanpartshaveren på udbetalingstidspunktet ikke måtte være klar over, at der ikke var udsigt til, at selskabet senere ville blive i stand til at dække selskabets forpligtigelse til indbetaling af A-skat. Der blev herved henset til, at der efter udbetalingstidspunktet den 22. december 2015 og kort efter indberetningstidspunktet den 13. oktober 2016 blev indgået en betalingsaftale med SKAT, ligesom selskabet den 4. november 2016 blev genetableret. Hovedanpartshaveren måtte derfor have haft en forventning om, at selskabet ved genetableringen kunne betale restancerne. Da SKAT indvilgede i at indgå betalingsaftalen, og da det i henhold til afsnit G.A.3.1.1.2.3 i Den juridiske vejledning er en betingelse for SKATs indgåelse af betalingsaftaler, at selskabets betalingsvanskeligheder er forbigående, ses hovedanpartshaverens forventning at have været velunderbygget. Landsskatteretten fandt således, at betingelserne for nulstilling ikke var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligt til Danmark - Fraflytning - Indsætninger på konto - Forkortet ligningsfrist - Grov uagtsomhed

SKM2021.290.BR

Sagen angik for det første, hvorvidt sagsøgeren var skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2016 og 2017, for det andet om sagsøgeren var skattepligtig af en række beløb, der blev indsat på hans fars konto, og for det tredje om skattemyndighederne havde overholdt ligningsfristen for indkomståret 2016.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde påvist eller sandsynliggjort, at hans skattepligt til Danmark skulle være ophørt i indkomstårene 2016 og 2017.

Efter sagsøgerens forklaring lagde retten til grund, at de omhandlede indbetalinger til sagsøgerens fars bankkonto vedrørte sagsøgeren. Efter bevisførelsen kunne det imidlertid ikke lægges til grund, at der var tale om lån til sagsøgeren, herunder at en del af midlerne skulle være videreformidlet som lån til andre.

Retten fandt således ikke, at de af sagsøgeren givne oplysninger støttedes af sagens dokumenter, hvorfor fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for 2016 var omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, om ekstraordinær genoptagelse som følge af grov uagtsomhed, og den forkortede ligningsfrist fandt derfor ikke anvendelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 534/2013.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0031834
Aktieavance
Sagen drejer sig om aktieavancebeskatning ved afståelse af aktier i udenlandsk depot og formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 20/0040419
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2011-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 19/0109750
Aktieindkomst
Klagen vedrører beskatning af aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2021

Journalnr: 18/0003024
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset brug af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2021

Journalnr: 20/0107629
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2021

Journalnr: 16/0938682
Fradrag - husleje
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til husleje. Landsskatteretten godkender fradrag som selvangivet.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 17/0625260
Fradrag - husleje og el
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter til husleje og el. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 04-05-2021

Journalnr: 17/0989454
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2021

Journalnr: 20/0035524
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed før renter (klagerens andel). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2021

Journalnr: 20/0040286
Fradrag for underskud af virksomhed og tab på aktier
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og nedsat fradrag for tab på aktier, ikke optaget til handel på reguleret marked. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår underskud af virksomhed og nedsætter fradrag for tab på aktier yderligere.
Afsagt: 04-05-2021

Journalnr: 18/0003137
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Afsagt: 03-05-2021

Journalnr: 21/0006807
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører ansat manglende indeholdelse af AM-bidrag og ansat manglende indeholdelse af A-skat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 14/0989566
Manglende selvangivelse
Klagen vedrører ansættelse af skattemæssigt resultat af selvstændig virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 16/0152505
Omvalg
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omvalg af indkomstansættelsen vedrørende den skattemæssige behandling af forsøgs- og forskningsudgifter samt udbetaling af skattekredit. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at det anses som en fejl, at selskabet har afskrevet forsøgs- og forskningsudgifterne med 20 %, der kan berigtiges ved en genoptagelse af skatteansættelsen jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2.
Afsagt: 03-05-2021

Journalnr: 17/0713658
Opdeling i driftsgrene og fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har opdelt klagerens virksomhed i 3 driftsgrene og herefter nægtet fradrag for underskud af forlagsvirksomhed. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 20/0088863
Pensionsafkast
Klagen vedrører opgørelse af pensionsafkast. Landsskatteretten ansætter afkastet til det af klager selvangivne.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 14/0204713
Resultat af udlejningsvirksomhed
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter vedr. udlejning af fast ejendom, nedsat fradrag for udgifter til renovering samt nedsat kørselsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 20/0047230
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 31-05-2021 - 29-06-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Business Taxation for the 21st Century

Informal videoconference of the members of the High Level Working Party (Taxation)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Erhvervsbeskatning i det 21. århundrede

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2021/847 af 20. maj 2021 om fastlæggelse af »fiscalisprogrammet« for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (eu) nr. 1286/2013

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino, BEK nr 1010 af 25/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål, BEK nr 1009 af 25/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om landbaserede væddemål, BEK nr 1008 af 25/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgifter af spil, BEK nr 1007 af 25/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skatteindberetning m.v., BEK nr 1006 af 25/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 4, og § 2 i lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen og udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag som følge af covid-19 m.v.), BEK nr 1012 af 27/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).

Bilag

Bilag 17

Henvendelse af 25/5-21 fra Landbrug & Fødevarer, SEGES om spørgsmål til ændringsforslag

Bilag 18

Betænkning afgivet den 20. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 28

L 133 - svar på spm. 28 om kommentar til henvendelsen af 25/5-21 fra Landbrug & Fødevarer, SEGES om spørgsmål til ændringsforslag, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 133 - svar på spm. 28 (pdf-version)
SAU L 133 - svar på spm. 25 (pdf-version)
SAU L 133 - svar på spm. 26 (pdf-version)
SAU L 133 - svar på spm. 27 (pdf-version)

L 211 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).

Bilag

Bilag 17

Betænkning afgivet den 20. maj 2021

Bilag 18

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 19

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 26. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 38

Spm. om at redegøre for udviklingen i udenlandske direkte porteføljeinvesteringer i henholdsvis Sverige, Norge og Finland fra 5 år inden de afskaffede udbyttebeskatningen på udenlandske CIVS frem til i dag, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om, i hvilke omfang den danske stat har givet kredit til danske skatteydere for betalt udenlandsk udbytteskat i lande, hvor udbytteskatten for udenlandske investeringsforeninger er afskaffet, til skatteministeren

Spm. 42

L 211 - svar på spm. 42 om at redegøre nærmere for vurderingen af, at en eventuel skattefritagelse af (minimumsbeskattede) udenlandske investeringsinstitutter ikke kan forbeholdes investeringsinstitutter i andre EU-lande, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 211 - svar på spm. 42 (pdf-version)

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 21

2. udkast til betænkning

Bilag 22

Henvendelse af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver

Bilag 23

Henvendelse af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 15

Bilag 24

Henvendelse af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om modificering af henvendelsen af 26/5-21 vedrørende CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver

Bilag 25

Henvendelse af 27/5-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til skatteministerens svar på spørgsmål 30

Bilag 26

Betænkning afgivet den 27. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om yderligere spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning i forhold til varedebitorer og COVID-19, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/5-21 fra KPMG Acor Tax om beskatning i forhold til valuta og realisationsprincippet og lagerprincippet for varedebitorer og varekreditorer i udenlandske salgsdatterselskaber, til skatteministeren

Spm. 27

L 89 - svar på spm. 27 om kommentar til henvendelsen af af 21/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning og omregning til danske kroner for et udenlandsk fast driftssted, fra skatteministerenSAU L 89 - svar på spm. 27 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 28

L 89 - svar på spm. 28 om kommentar til henvendelsen af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 28 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 13 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 25 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 27 (pdf-version)

Spm. 29

L 89 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 15, fra skatteministerenSAU L 89 - svar på spm. 29 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 30

L 89 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om modificering af henvendelsen af 26/5-21 vedrørende CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 30 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 27 (pdf-version)

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/5-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til skatteministerens svar på spørgsmål 30, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 248

Henvendelse af 24/5-21 fra Finn Ulf Grabowski om ejendomsavanceskat på ejerboliger

Bilag 250

Henvendelse af 27/5-21 fra Danske Handelsbyer om materiale anvendt under foretræde den 27. maj 2021 om beskatning af firmagavekort

Spørgsmål og svar

Spm. 482

Ministeren bedes oplyse, om Skattestyrelsen de seneste år har kontrolleret, om der er indgået samordnede prisaftaler mellem soloselvstændige, der operer for platformsvirksomheder, der sælger varer/ydelser til privatpersoner, og i givet fald oplyse, hvad resultaterne og eventuelle konsekvenser heraf har været. Hvis Skattestyrelsen ikke har kontrolleret herfor, vil ministeren så tilse, at styrelsen blandt andet kontrollerer herfor.  Svar  

Spm. 488

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder implementeringen af EU-direktiv DAC7 giver i forhold til at modtage korrekte oplysninger om indtægter fra deleøkonomiske aktiviteter fra tredjeparter, og hvornår ministeren i givet fald forventer en provenumæssig effekt?  Svar  

Spm. 489

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det i artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021, at netbanker giver udfordringer i forhold til kontrol af moms- og skattesvindel og hvidvask. Ministeren har igangsat et analyse- og kontrolprojekt om nye digitale betalingsformer, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 164 (folketingsåret 2019-20). Det fremgår af svaret, at ministeren vil overveje at inddrage internationale betallingsservices, når der foreligger erfaringer fra projektet. Vil ministeren inddrage internationale betalingstjenester i projektet, nu hvor der foreligger yderligere dokumentation for, at der er et problem med disse betalingstjenester/netbanker?  Svar  

Spm. 490

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 268 (folketingsåret 2019-20) oplyse, om ministeren vil indhente oplysninger fra andre landes kompetente skattemyndigheder om danske kunder i netbanker, nu hvor der er nye oplysninger om netbanker, jf. artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021?  Svar  

Spm. 509

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder iværksættere har for fradrag for køb af revisionsydelser under de forskellige ordninger?  Svar  

Spm. 526

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste, at give alle virksomheder og private mulighed for afmelde grundskyld på den del af deres jord, som de stiller til rådighed for fri natur og som et offentligt gode, der er tilgængeligt for alle, og som ikke bruges i kommercielt øjemed?  Svar  

Spm. 527

Vil ministeren bedes redegøre for, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis forslag 7 i Dansk Erhvervs iværksætterpolitik ”Verdens Bedste Iværksætterland” offentliggjort i marts 2021, om at give fradrag for tab ved investeringer i unoterede virksomheder, bliver gennemført?  Svar  

Spm. 529

EU-kommissionen kom den 18. maj 2021 med en henstilling til medlemslandene om at give mulighed for at tilbageføre underskud for 2020 og 2021, dog maksimalt 3 mio. EUR pr. år som følge af Covid-19 pandemien, således at især mindre virksomheder kan få tilført likviditet. Henstillingen går på, at underskud skal kunne tilbageføres mindst et år dvs. mindst til 2019 og maksimalt op til 3 år, dvs. ikke længere end til 2017. Der skal også være mulighed for tilbageførsel af forventet underskud vedrørende 2021, uden at det er nødvendigt at vente til årets udgang. Hvis der tillades tilbageførsel af underskud indtil 2017, bør de berettigede virksomheder ikke have haft underskud hverken i 2019, 2018 eller 2017. Princippet om at tilbageføre underskud blev også anvendt i lov nr. 290 af 26. juni 1975, hvor selskaber havde mulighed for at tilbageføre underskud i 1974 til 1973 og 1972 som følge af oliekrisen, der ramte den vestlige verden i 1973. Agter ministeren at følge op på EU-kommissionens henstilling for at styrke især mindre virksomheders likviditet ovenpå Covid-19 pandemien?  Svar  

Spm. 530

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste staten at ligestille samlevende med ægtefæller i relation til bo- og gaveafgiftspligt, således at ugifte samlevende sidestilles med ægtefæller ved arv? Ministerens svar bedes indeholde beregninger, der viser, hvordan det statslige provenu vil blive påvirket, hvis alle samlevende bliver ligestillet i forhold til arv og bo- og gaveafgift, hvis samlevende, der har været samlevende i 2 år eller mere bliver ligestillet, samt hvis man indførte krav til testamente for ligestilling, og henholdsvis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 pct. af de samlevende gjorde brug af muligheden.  Svar  

Spm. 531

Ministeren bedes oplyse, om der i dag er udviklet et system, der sikrer, at der ikke refunderes mere udbytteskat, end det udloddende selskab har angivet. Spørgsmålet skal ses i lyset af side 58 i ”Rapport om administration af udbyttebeskatning” fra 2017, hvor der står: ”For at sikre, at der ikke sker tilbagebetaling af mere udbytteskat, end det udloddende selskab har angivet, vil SKAT skulle foretage en registrering af anmodninger om refusion af udbytteskat og knytte disse til en given udbytteangivelse. Sagsstyrings-systemet DURO vil på sigt kunne understøtte denne proces på et overordnet niveau. Systemet vil med andre ord kunne understøtte kontrollen af, at der i forbindelse med en refusionsanmodning også foreligger en udbytteangivelse for det pågældende udbytte på den specifikke vedtagelsesdato. Det vil samtidig blive muligt at overvåge, om der samlet set udbetales mere udbytteskat, end det udloddende selskab har angivet.”  Svar  

Spm. 532

Som opfølgning på udbytteskatteskandalen blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det overordnede mandat at vurdere behovet for en justering af udbytteskattereglerne. Arbejdsgruppen udkom i 2017 med rapporten ”Rapport om administration af udbyttebeskatning”. Her anbefaler arbejdsgruppen, at refusionsmuligheden (jf. model 3) kombineres med en voucherordning. Formålet med voucherordning er at søge at imødegå, at der samlet set refunderes mere, end hvad der oprindeligt er indeholdt af udbytteskat. Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at voucherordning kun udgør en ekstra kontrolindsats og således ikke fuldstændigt eliminerer risikoen for, at der refunderes mere, end der er indeholdt i udbytteskat på den enkelte aktie. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringens forslag til en ny model for udbyttebeskatning, jf. SAU alm. del – bilag 383 (folketingsåret 2019-20), ikke indeholder en voucherordning, når nu arbejdsgruppen anbefalede dette.  Svar  

Spm. 533

Ministeren bedes oplyse, om Danmark har mulighed for at ændre lovgivningen, så hver enkelt aktie i alle danske selskaber tildeles et identifikationsnummer, der gør det muligt at identificere det enkelte værdipapir. Ministeren bedes yderligere oplyse, om det vil være muligt at anvende et sådan identifikationsnummer, til at sikre, at der ikke refunderes mere, end der er indeholdt i udbytteskat på den enkelte aktie.  Svar  

Spm. 534

Vil ministeren oplyse tallene for sagsbehandlingstiden de seneste 5 år for alle styrelser under Skatteministeriet og for Skatteankestyrelsens vedkommende ligeledes fordelt på alle råd, nævn og Landsskatteretten?

Spm. 535

Vil ministeren oplyse de forventede udgifter forbundet med at indføre kørselsfradrag for SU-modtagere bosiddende i landdistriktskommunerne både umiddelbart samt efter tilbageløb og adfærd?  Svar  

Spm. 536

Vil ministeren oplyse de forventede merudgifter forbundet med at indføre kørselspenge for alle SU-modtagere i landdistrikterne uagtet de øvrige betingelser, der ellers vil være for at få kilometerpenge?

Spm. 537

I dag er det en betingelse for at få kilometerpenge, at ens brug af bus, tog eller metro forlænger ens samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted pr. dag med mere end to timer i forhold til bilkørsel. Vil ministeren oplyse de forventede merudgifter ved at indføre en model, hvor SU-modtageren bosiddende i et landdistrikt får ret til kørselspenge, selv om brugen af offentlige transport kun forlænger rejsetiden med henholdsvis 1,5 time, 1 time og 0,5 timer i forhold til bilkørsel?

Spm. 538

I dag er det en betingelse for at få kilometerpenge, at ventetiden på bus, tog eller metro er på mindst to timer per undervisningsdag. Vil ministeren oplyse de forventede merudgifter ved at indføre en model, hvor SU-modtageren bosiddende i et landdistrikt får ret til kørselspenge, selv om den samlede ventetid er henholdsvis 1,5 time, 1 time og 0,5 timer pr. undervisningsgang?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse