SkatteMail 2020, uge 20

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af nyt boligskatteforlig der sænker ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille over hele landet.

Desuden kan du læse om ent ny afgørelse, der viser, at Bitcoin-spekulanter kan ende med en stor skatteregning, selvom de totalt set har tabt penge, fordi gevinster beskattes som personlig indkomst, mens tab kun kan fradrages som et ligningsmæssigt fradrag

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Forbedrede, men besværlige regler for indskud på aktiesparekontoen
Skatteregning til Bitcoin-spekulant trods tab på investeringen
Beskatning af gratisaktier
Offentlige ejendomsvurderinger
Ny boligaftale giver skattelettelser
Forsinkelse af det nye boligskattesystem har medført ny politisk aftale med skattelettelser for boligejere
15. maj er sidste frist for skattefradrag for 2019

Bindende svar
Opgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område
Nedskrivning af gæld - koncerninterne overdragelser af fordringer - værdiansættelser.
Trust - Transparent
Fondsmidler modtaget til indretning af ny tilbygning til teater var fradragsberettigede som en intern uddeling
Skattepligtigt salg af udlejningsejendomme i VSO og overtagelse af opsparet overskud
Salg af ejendom beliggende i Danmark var ikke omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomt

Afgørelser
Skattefri tilførsel af aktiver

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Forbedrede, men besværlige regler for indskud på aktiesparekontoen

Det er lidt af en kunst at finde ud af, hvor meget der helt præcist kan indskydes på en aktiesparekonto, hvor loftet nu hæves til 100.000 kr., og i år skal der tilmed skelnes mellem indskud i første og andet halvår


BDO

Skatteregning til Bitcoin-spekulant trods tab på investeringen

Ny afgørelse viser, at Bitcoin-spekulanter kan ende med en stor skatteregning, selvom de totalt set har tabt penge, fordi gevinster beskattes som personlig indkomst, mens tab kun kan fradrages som et ligningsmæssigt fradrag


BDO

Beskatning af gratisaktier

Der er ingen skattefordel ved at modtage gratisaktier som bonus. De beskattes på helt samme måde som almindelig pengeløn, og arbejdsgiveren skal indberette værdien af de uddelte aktier til skattemyndighederne


Beierholm

Offentlige ejendomsvurderinger

Ejer du fast ejendom, bør du i 2020 være opmærksom på de offentlige ejendomsvurderinger


Dansk Revision

Ny boligaftale giver skattelettelser

Kompensation til boligejerne medfører allerede fra 2021 skattelettelser og fra 2024 en større varig skattelettelse.


PwC

Forsinkelse af det nye boligskattesystem har medført ny politisk aftale med skattelettelser for boligejere

Nyt boligskatteforlig sænker ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille over hele landet. Grundejere kan derfor se ind i lavere samlede...


SEGES

15. maj er sidste frist for skattefradrag for 2019

Selv om vi for længst har passeret nytåret, kan du kan stadig nå at få skattefradrag for indkomståret 2019, hvis du har planer om at starte din egen landbrugsvirksomhed eller en anden erhvervsvirksomhed. Det kræver dog, at du er hurtig på aftrækkeren.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Opgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område

SKM2020.193.SR

Skatterådet kan bekræfte, at afgiftsgrundlaget for spildevandsafgiften for mindre egenudledere kan fastsættes til 170 m3 pr. ejendom- dog skal der korrigeres, hvis der er boligenheder på ejendommen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at afgiftsgrundlaget for ejendomme, hvor der kun er boligenheder, kan fastsættes til 170 m3. I den situation skal afgiftsgrundlaget fastsættes ud fra den mængde vand, som der betales afgift af efter vandafgiftsloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Nedskrivning af gæld - koncerninterne overdragelser af fordringer - værdiansættelser.

SKM2020.192.SR

Skatterådet bekræftede, at en nedskrivning af spørgerens kontrollerede gæld til kursværdien ville være skattefri for selskabet efter kursgevinstlovens § 24. Der var tale om en samlet ordning, idet de gældsposter, der var omfattet af gældsnedskrivningen, udgjorde ca. 98 pct. af spørgerens samlede gæld, og gælden blev ikke nedskrevet til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kursværdien af den kontrollerede gæld kunne opgøres til det af spørgeren angivne beløb.

Skatterådet bekræftede, at nærmere angivne fordringer efter nedskrivningen kunne overdrages fra kreditorselskaberne til ét eller flere andre selskaber i koncernen til kursværdien, uden at det ville udløse nogen skattepligtig avance for kreditorselskaberne, idet der ikke kunne opstå en avance for kreditorselskaberne. Overdragelsen ville heller ikke udløse en skattepligtig avance eller et fradragsberettiget tab for debitorselskabet, da overdragelsen blot betød, at debitorselskabet fik andre kreditorer.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en overdragelse af nærmere angivne fordringer til ét eller flere andre selskaber i koncernen efter nedskrivningen ville udløse en skattepligtig avance på det af spørgeren angivne beløb. Det skyldes dels, at den skattemæssige anskaffelsessum for fordringen skulle være den faktiske anskaffelsessum og ikke den nedskrevne værdi, og dels, at udviklingen i tiden frem til gældsnedskrivningen skulle tages i betragtning. Skatterådet bekræftede, at overdragelsen ikke ville udløse en skattepligtig avance eller et fradragsberettiget tab for debitorselskabet, da overdragelsen blot betød, at debitorselskabet fik andre kreditorer.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - Transparent

SKM2020.190.SR

Skatterådet bekræftede, at en uddeling af midler - i stifterens levende live - fra en udenlandsk trust, til Spørgerne, der var begunstigede i trusten, anses som en gave ydet af trustens stifter. Det var ved afgørelsen tillagt vægt, at trusten skulle kvalificeres som en transparent enhed efter dansk skatteret, idet stifteren fortsat måtte anses for at have rådighed over den udskilte kapital. Dette følger bl.a. af, at trusten ikke kunne anses for at have en selvstændig ledelse/administration. Stifteren var således bl.a. berettiget til at udpege alle medlemmerne af bestyrelsen, der samtidig vælges for en begrænset periode på 2 år.

Desuden bekræftede Skatterådet, at Spørgeren ved stifterens død i skattemæssig henseende skulle anses for at have arvet en andel af trustens aktiver svarende til deres forholdsmæssige arveandel fra stifteren, og at Spørgerne herefter ville være skattepligtige af afkastet heraf. Det var ved afgørelsen tillagt vægt, at trusten - ved stifterens død - skulle kvalificeres som en skattetransparent enhed efter dansk skatteret i forhold til Spørgerne, idet Spørgerne måtte anses for at have en sådan rådighed over Fondens formue, at denne må anses for ejet af dem


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fondsmidler modtaget til indretning af ny tilbygning til teater var fradragsberettigede som en intern uddeling

SKM2020.189.SR

Spørger var en erhvervsdrivende fond, hvis formål var at bevare og videreudvikle et godt teatermiljø på teatret.

Teatrets fysiske forhold gjorde det vanskeligt for Spørger at leve op til rollen som et moderne og nytænkende teater. Spørger påtænkte derfor i samarbejde med Kommunen at forestå en væsentlig renovering af teatrets bygninger og indretning med henblik på at skabe plads og rum til vækstlaget i den kreative sektor og særligt i dansk kunst- og kulturliv.

Spørger havde modtaget et tilsagn om x kr. fra G1-fonden til indretning af en ny tilbygning til teatret. Spørgsmålet var, om Spørgers anvendelsen af bevillingen til indretning af tilbygningen var skattemæssigt fradragsberettiget som en intern uddeling.

Formålet med uddelingen til nyindretning var socialt, kulturelt og kunstnerisk samt uddannelses- og dannelsesmæssigt. Skattestyrelsens anså formålet med uddelingen for at være almennyttigt ud fra en almindelig fremherskende opfattelse, idet der var tale om en institution, der tilgodeså kulturelle formål og var åben for en videre kreds.

Skatterådet bekræftede på den baggrund, at anvendelsen af midler modtaget fra G1-fonden til indretning af den nye tilbygning til teatret var fradragsberettiget som en intern uddeling

Skatterådet bekræftede også, at Spørger kan foretage hensættelse af uddelingen med skattemæssig virkning med henblik på benyttelse af hensættelsen inden for 5 år


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligtigt salg af udlejningsejendomme i VSO og overtagelse af opsparet overskud

SKM2020.188.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at avancen ved et skattepligtigt salg af udlejningsejendomme til en søn kunne opspares i virksomhedsordningen og desuden, at sønnen i det efterfølgende indkomstår kunne overtage det opsparede overskud. Skatterådet kunne imidlertid ikke bekræfte, at faderens tilgodehavende kunne forblive i virksomhedsordningen, da tilgodehavendet ud fra en konkret vurdering primært var båret af private interesser og derfor blev anset for hævet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Salg af ejendom beliggende i Danmark var ikke omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomt

SKM2020.187.SR

Spørger var et udenlandsk selskab beliggende i X-land, der drev virksomhed med drift af skibe og fly i international trafik.

Spørger havde i en årrække ejet en ejendom i Danmark, som var blevet anvendt til privat indkvartering af diverse direktører i Spørger og deres familier.

Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og X-land beskattes indkomst fra virksomhed med drift af skibe og fly i international trafik i det land, hvor selskabet er hjemmehørende.

Spørgsmålet var, om indkomst fra salg af ejendommen i Danmark var omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten om drift af skibe og fly i international trafik.

Skatterådet bekræftede mod Spørgers ønske, at indkomst fra salg af ejendommen ikke var omfattet af artikel 8, men af artikel 13, stk. 1, og derfor kunne beskattes i Danmark. Artikel 13, stk. 1, tilskriver, at fortjeneste ved salg af fast ejendom kan beskattes i det land, hvor ejendommen er beliggende.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Skattefri tilførsel af aktiver

SKM2020.194.SKTST

Der ønskedes tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, således at to koncernforbundne selskaber ved tilførsel af aktiver kunne apportindskyde et stort antal ejendomme i fem regionale ejendomsselskaber og i fire separate ejendomsselskaber.

For så vidt angår de fem regionale ejendomsselskaber blev det oplyst, at formålet med omstruktureringen var at adskille ejendommene fra handelsaktiviteten. Herved ville driften af handelsaktiviteten blive mere klart og gennemsigtigt, fordi handelsaktivitetens resultat ikke ville blive påvirket af ejendommenes drift. Ejendommene ønskedes organisatorisk samlet i fem regionale selskaber. For så vidt angår de separate ejendomsselskaber blev det oplyst, at de ejendomme, der ønskedes tilført disse selskaber, lå på adresser, hvis geografiske placering gjorde, at det ikke ville være usandsynligt, at der kunne ske ændringer i relevante kommune- og lokalplaner. Det blev således forberedt, at disse ville kunne sælges ud af koncernen på aktier fremfor som ejendomshandler.

Herved blev det muligt at sælge ejendommene, uden at dels udskudt skat og dels ejendomsavancen ville komme til beskatning.

På ovenstående baggrund var det Skattestyrelsens vurdering, at ønsket om fem regionale ejendomsselskaber var tilstrækkeligt forretningsmæssigt begrundet, og at de fem regionale ejendomsselskaber fuldt ud dækkede behovet for at adskille driften af handelsaktiviteten fra ejendommenes drift og at opnå en hensigtsmæssig organisering af ejendomsdriften. Skattestyrelsen vurderede samtidigt, at de fire separate ejendomsselskaber væsentligt var båret af ønsket om at kunne sælge ejendommene på aktier i tilfælde af sandsynlige ændringer i ejendommenes lokalplaner. Salgshensigt kan normalt ikke anses for en gyldig forretningsmæssig årsag. Derfor gav Skattestyrelsen tilladelse til skattefri tilførsel til fem regionale ejendomsselskaber, men afslag på skattefri tilførsel til fire separate ejendomsselskaber.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990040
Bevægelser på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af skatteansættelsen på grundlag af bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020

Journalnr: 19/0056340
Bevægelser på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst (kontante midler overført til udlandet og indsætninger på bankkonto). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020

Journalnr: 15/2892949
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører yderligere omsætning i frisørsalon, resultat ved drift af Café og bortforpagtning af samme, spilleindtægter
og beskatning af kontante indbetalinger. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 22-04-2020

Journalnr: 19/0002259
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020

Journalnr: 14/3087035
Kørselsudgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2020

Journalnr: 16/1445092
Overskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, lønindkomst, overskud af uregistreret virksomhed og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 23-03-2020

Journalnr: 13/0168725
Skat af fri bolig og aktieavance
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og opgørelse af aktieavance. Landsskatteretten nedsætter værdi af fri bolig til 0 og godkender i al overvejende grad den opgjorte aktieavance.
Afsagt: 22-04-2020

Journalnr: 15/2919662
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-05-2020 - 16-06-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Tidligere dokument: C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/eu for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet som følge af covid-19-pandemien

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/eu for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet som følge af covid-19-pandemien

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

L 165 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

L 165 A Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

L 165 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 320

Henvendelse af 11/5-20 fra KPMG Acor Tax om Skatterådsafgørelse af 28. april 2020 (SKM2020.181) skaber stor usikkerhed om tidligere ministersvar til L 22 om institutternes hybride kernekapital

Bilag 325

Henvendelse af 13/5-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til Ligningslovens § 8 B og virksomhedernes grønne omstilling i forlængelse af L 175

Bilag 326

Publikation: Danskernes skattebetaling fra Skattestyrelsen

Bilag 328

Brev til statsministeren efter mødet i UFO den 6. maj 2020

Bilag 329

Samlenotat vedrørende ECOFIN-sager i Rådets skriftlige procedure

Spørgsmål og svar

Spm. 401

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 99, således at der i (4) regnes på nedsættelse af den højeste aktieindkomst- og kapitalindkomstsats til 25 pct. inkl. nedsættelse af skatten på negativ kapitalindkomst (rentefradraget) til 25 pct. Ministeren bedes opdatere både tekst og tabel 4 med de nye beregninger i både 2025 og 2030.

Spm. 409

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at målrette beskæftigelsesfradraget? Der tages udgangspunkt i følgende modeller:a) beskæftigelsesfradraget aftrappes i intervallet fra den til enhver tid gældende skattegrænse og er fuldt aftrappet ved 600.000 kr.b) beskæftigelsesfradraget aftrappes i intervallet fra den til enhver tid gældende skattegrænse og er fuldt aftrappet ved 700.000 kr.c) beskæftigelsesfradraget aftrappes i intervallet fra den til enhver tid gældende skattegrænse og er fuldt aftrappet ved 750.000 kr.Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for samtlige modeller.

Spm. 410

Vil ministeren oplyse, om der er lande, herunder EU-lande, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med, og hvor Danmark ikke har fuld beskatningsret over pensioner?

Spm. 412

I forlængelse af svar på spørgsmål nr. S 1120 vil ministeren da redegøre for, hvorledes en donation givet til virksomheder som økonomisk støtte i forbindelse med nærværende coronakrise påvirker virksomhedens eventuelle udbetalinger fra statens coronarelaterede hjælpepakker, herunder om modtagelse af donationer vil betyde modregning og dermed adgang til mindre støtte fra statens hjælpepakker?

Spm. 413

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fastholde beløbsgrænser som bliver reguleret af § 20 i personskatteloven? Ministeren bedes gøre dette for følgende § 20-regulerede beløbsgrænser:- Topskattegrænsen- Bundfradrag i topskat for positiv netto kapitalindkomst- Progressionsgrænsen for beskatning af aktieindkomst- Skalagrænsen mellem lav og høj registreringsafgift- Grænsen for, hvor meget underskud virksomheder kan fremføre årligt til modregning i næste års skat.Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Ginikoefficienten. Provenu såvel som fordelingsvirkning bedes opgjort for hvert enkelt element og samlet.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse