SkatteMail 2021, uge 19

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Fortjeneste ved salg af bitcoins var skattefri
Højesterets blåstempling af +/-15 %-reglen ved familiehandler
Breve fra Skattestyrelsen om transfer pricing-dokumentation
Nu kan du igen søge om rentefrie A-skattelån
Covid-19: Ny låneordninger - rentefrit A-skattelån
Har I udenlandske bestyrelsesmedlemmer?
Betydningen af Højesterets dom af 14. januar 2020 om krav på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.
Inheritance, estate and gift taxes could play a stronger role in addressing inequality and improving public finances
Er du opdateret på de seneste tendenser for beskatning af kryptovaluta?
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020

Bindende svar
Skattemæssigt fradrag ved indbetaling til fond
Afvisning - forudsætninger for bindende svar

Afgørelser
Fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet selskabets skattekonto - Fejlindberetning
Vurdering - Ændring af benyttelseskode pr. 1. oktober 2016 fra 09 - Ubebygget areal (ikke landbrug) til 17 - Ubebygget landbrugslod

Domme
Salg af underskudsselskab - afskæring af underskudsfremførsel

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Fortjeneste ved salg af bitcoins var skattefri

For første gang nogensinde er det lykkedes en investor at vinde en skattesag om bitcoins. I en ny afgørelse anerkender Landsskatteretten, at en investering ikke var foretaget i spekulationsøjemed. Dermed var gevinsten skattefri.


BDO

Højesterets blåstempling af +/-15 %-reglen ved familiehandler

Har man sagt A, må man også sige B. Det er groft sagt Højesterets besked til Skattestyrelsen i en ny kendelse om værdiansættelse af en ejendom ved udlæg fra et dødsbo. Kendelsen får givetvis betydning i mange andre sager.


BDO

Breve fra Skattestyrelsen om transfer pricing-dokumentation

Har I modtaget brev fra Skattestyrelsen om indsendelse af TP-dokumentation, er det vigtigt at være opmærksom på fristen. Det kan nemlig koste dyrt at overskride den. Også selvom dokumentationen er i orden


BDO

Nu kan du igen søge om rentefrie A-skattelån

Små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder kan igen ansøge om et rentefrit A-skattelån.


Dansk Revision

Covid-19: Ny låneordninger - rentefrit A-skattelån

Skattestyrelsen behandler nu ansøgninger i en ny runde af rentefrie A-skattelån. Der er tale om den fjerde låneordning for A-skat og am-bidrag, hvor små og mellemstore virksomheder låne den A-skat og det am-bidrag, de rettidigt har angivet for marts i år. Samtidig kan store virksomheder, der årligt indberetter A-skat for over 1 mio. kr., låne den A-skat og det am-bidrag, virksomhederne rettidigt har angivet for april i år.


Deloitte

Har I udenlandske bestyrelsesmedlemmer?

Bestyrelseshonorar betragtes som udgangspunkt som A-indkomst, hvoraf der skal indeholdes AM-bidrag og A-skat. Har I udenlandske bestyrelsesmedlemmer bør I undersøge udenlandske arbejdsgiverforpligtelser for at undgå evt. hæftelse for skatter og sociale bidrag samt bøder for manglende indberetning


Folketingets Ombudsmand

Betydningen af Højesterets dom af 14. januar 2020 om krav på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.

På baggrund af en dom fra Højesteret af 14. januar 2020 (U 2020.1016 H) i en sag om anvendelse af den dagældende § 30, stk. 1, i skatteforvaltningsloven vedrørende omvalg bad ombudsmanden om at blive orienteret om, hvilke overvejelser dommen havde givet Skattestyrelsen anledning til, herunder i forhold til eventuel genoptagelse af tidligere afgjorte sager.


OECD

Inheritance, estate and gift taxes could play a stronger role in addressing inequality and improving public finances

Inheritance taxation can be an important instrument to address inequality, particularly in the current context of persistently high wealth inequality and new pressures on public finances linked to the COVID-19 pandemic, according to a new OECD report.


TVC Advokatfirma

Er du opdateret på de seneste tendenser for beskatning af kryptovaluta?

Landsskatteretten har den seneste tid flere gange tilsidesat en af Skattestyrelsen gennemført beskatning af kryptovaluta, herunder bitcoins, som værende forkert.


TVC Advokatfirma

Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020

Ejere af erhvervsejendomme, herunder landbrugs- og skovejendomme får nu mulighed for at påklage ejendomsvurderingerne fra 2013 til 2020.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skattemæssigt fradrag ved indbetaling til fond

SKM2021.260.SR

Spørgeren, der drev laste- og lossevirksomhed på X Havn, ønskede at vide om, virksomheden ville have skattemæssigt fradrag fx efter pensionsbeskatningslovens § 52 for bidrag til en påtænkt hjælpe- og understøttelsesfond. Fondens formål ville være at udbetale ydelser til løsarbejdere, der kom til skade i forbindelse med arbejdet på havnen. Fonden ville blive stiftet af de faglige sammenslutninger, der repræsenterede løsarbejderne på havnen, mens de arbejdsgivervirksomheder, herunder spørgeren, som hyrede løsarbejderne på daglig basis, ville skulle finansiere fondens virksomhed. Skatterådet kunne efter en konkret vurdering bekræfte, at spørgeren ville have skattemæssigt fradrag for sit bidrag til fonden efter statsskattelovens § 6, litra a. Skatterådet lagde blandt andet vægt på, at der gjaldt en særlig tradition for beskæftigelse af løsarbejdere på havnen, og at fonden medvirkede til at fordele den økonomiske byrde til ydelserne mellem arbejdsgivervirksomhederne efter objektive kriterier fremfor antallet af arbejdsskader hos den enkelte arbejdsgivervirksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afvisning - forudsætninger for bindende svar

SKM2021.259.SR

Kurator i et konkursbo kunne ikke spørge om de skattemæssige konsekvenser for fallenten der var afgået ved døden, og forudsætningerne for at få et bindende svar i skatteforvaltningslovens § 21 var ikke opfyldt, hvorfor der skete afvisning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet selskabets skattekonto - Fejlindberetning

SKM2021.262.LSR

Et selskab havde d. 29. juni 2018 indberettet moms med 76.165 kr. for 1. kvartal 2017. Samme beløb blev indberettet i oktober 2018 for 1. kvartal 2018. Der var blevet tilskrevet renter på et selskabs skattekonto efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 1 og 2. Selskabet ansås ikke for at have godtgjort, at der var tale om en pludseligt opstået hændelse, som selskabet ikke havde haft indflydelse på og ikke havde kunnet forudse, der kan begrunde fritagelse efter § 4, nr. 1, i bekendtgørelsen om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Der var heller ikke tale om en overskridelse af indbetalingsfristen på få dage eller i øvrigt undskyldelige forhold. Betingelserne for fritagelse for renter efter bekendtgørelsens § 4, nr. 2, var således heller ikke opfyldt. Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering, at selskabets momsangivelse af 29. juni 2018 var en åbenlys fejl, og at det som følge heraf vil være urimeligt ikke at eftergive renter tilskrevet selskabets skattekonto på denne baggrund. Landsskatteretten pålagde derfor Skattestyrelsen at eftergive de renter tilskrevet selskabets skattekonto, der er affødt af den åbenlyse fejlindberetning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Vurdering - Ændring af benyttelseskode pr. 1. oktober 2016 fra 09 - Ubebygget areal (ikke landbrug) til 17 - Ubebygget landbrugslod

SKM2021.261.LSR

Sagen angik, om en ejendom skulle vurderes med benyttelseskode (BK) 09 - Ubebygget areal (ikke landbrug) eller med BK 17 - Ubebygget landbrugslod. Landsskatteretten fandt, at ejendommen skulle vurderes med BK 17 - Ubebygget landbrugslod, idet Landsskatteretten henviste til, at ejendommen kunne anses som frijord, og at ejendommen overvejende hørte til i BK 17 - ubebygget landbrugslod. Landsskatteretten lagde endvidere vægt på, at ejendommen var et ubebygget areal beliggende i landzone uden landbrugspligt, som klagerne havde erhvervet med henblik på landbrugsmæssig benyttelse sammen med klagernes anden ejendom. Endelig henså Landsskatteretten til, at ejendommen hverken var omfattet af en lokalplan eller kommuneplanramme, og at klagerne ifølge kommunen havde mistet retten til at bebygge ejendommen. Landsskatteretten bemærkede herved, at der i en situation som den foreliggende ikke kunne stilles krav om, at ejendommens areal udgjorde mere end 2.000 m2 for at vurdere ejendommen med BK 17, således som dette fremgår af Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit H.A.6.3.2.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Salg af underskudsselskab - afskæring af underskudsfremførsel

SKM2021.263.VLR

Skattemyndighederne havde med rette vurderet, at et selskab, da det blev solgt, "i det væsentligste [var] uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet", jf. hertil ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt. (nu selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2), med den følge at det skattemæssige underskud, der forinden var akkumuleret i selskabet, herefter ikke kunne fremføres. Skatteministeriet fik ret i, at der efter bestemmelsen skal foretages en samlet vurdering, hvori der blandt andet - udover omfanget af risikoen ved den erhvervsmæssige aktivitet - må indgå størrelsen af underskuddet samt omstændighederne i forbindelse med overdragelsen af det pågældende selskab.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0007339
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten anser ikke benyttelsen for arbejdsudleje.
Afsagt: 22-04-2021

Journalnr: 14/4011907
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten godkender fradrag og brug af virksomhedsordningen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 17/0987823
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsskatteordningen. Landsskatteretten godkender fradrag og brug af virksomhedsskatteordningen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 17/0532017
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 17/0989667
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og nedsættelse af b-indkomster. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 17/0989469
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af resultat af virksomhed med indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 20/0102770
Kryptovaluta
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved handel med kryptovaluta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 18/0005488
Maskeret udlodning
Klagen vedrører aktieindkomst i form af maskeret udlodning ved køb af ejendom fra selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 23-04-2021

Journalnr: 20/0034122
Private udgifter
Klagen vedrører forhøjelse af aktieindkomst med private udgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 16/0853949
Private udgifter
Klagen vedrører ansættelse af privat andel af biludgifter, kørselsgodtgørelse, befordringsfradrag jf. ligningslovens § 9 c og privat andel af telefon. Landsskatteretten nedsætter forhøjelserne delvist.
Afsagt: 22-04-2021

Journalnr: 20/0006549
Rejseomkostninger
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til hotelophold, forplejning og udgifter til rejse. Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til forplejning og rejse.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 18/0029683
Skat af modtagne beløb
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst med modtagne beløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-04-2021

Journalnr: 18/0005489
Tabssaldo
Klagen vedrører nedsættelse af selvangivet tabssaldo efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6. Landsskatteretten fastholder tabssaldoen som selvangivet.
Afsagt: 23-04-2021

Journalnr: 18/0006259
Forhøjelse højere end varslet
Sagen drejer sig om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig, fordi den samlede beløbsmæssige forhøjelse af klagerens kapitalindkomst i SKATs afgørelse er 463 kr. højere end i SKATs varsling om ændring af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-05-2021 - 15-06-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013(førstebehandling) – Vedtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning og Rådets begrundelse = Erklæring

Informal videoconference of the members of the Code of Conduct (Business Taxation) - Subgroup on internal and external issues MORNING ONLY

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af en forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet

Informal videoconference of the members of the working party on tax questions (direct taxation)

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013 – Vedtaget af Rådet den 10. maj 2021

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013 – Rådets begrundelse – Vedtaget af Rådet den 10. maj 2021

Informal videoconference of the Code of Conduct Group (Business Taxation)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om forretningsorden for Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, BEK nr 851 af 07/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om, hvor i lovteksten det fremgår, at de likvide midler skal følge med hele det opsparede overskud, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om der er behov for at præcisere den foreslåede lovtekst, så det eksplicit fremgår, at de likvide midler skal følge med hele det opsparede overskud, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan maksimeringsreglen får indflydelse, jf. FSR’s bemærkninger, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan gæld skal håndteres i virksomhedsordningen og indskudskonto, når denne opstår på købersiden (andre end ægtefælle), i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren er enig i, at generationsskifter af virksomheder kan blive besværliggjort af lovændringen, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren kan kvantificere, i hvor høj grad de eksisterende regler er blevet misbrugt mod intensionerne i lovgivningen, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvad konsekvensen er for de købere og sælgere, som har indgået aftalen inden den 22. december 2020, men som ikke kan gennemføre handlen på grund af lovgivningen, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om der er kommet klarhed over, om problemstillingerne vedrørende lovforslagets ændringer til kildeskattelovens §33 C, stk. 5, giver anledning til justeringer, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-21 fra Danske Advokater om høringssvar/input til brug for ekspertmødet den 22/4-21, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om kommentar til Danske Skatteadvokaters oplæg fra ekspertmøde den 22/4-21, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om kommentar til FSR – danske revisorers præsentation fra ekspertmøde den 22/4-21, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til Landbrug & Fødevarer SEGESoplæg fra ekspertmøde den 22/4-21, til skatteministeren

L 211 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 12/5-21 fra KPMG Acor Tax om genoptagelses- og forældelsesfrister vedrørende den EU-retlige tilpasning af foreningsbeskatningen

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor man har valgt at hæve skatten på de danske investeringsinstitutter, når retsstillingen ikke synes at være endeligt afklaret, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren også kunne have valgt at løse EU-problemet ved at fritage udenlandske minimumsbeskattede investeringsinstitutter fra kildeskat på udbytter fra danske selskaber, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at liste fondskoderne på de 7 udenlandske enheder, der har anmeldt sig som minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om der er tilfælde, hvor skærpelsen af beskatningen af de danske minimumsbeskattede investeringsforeninger også skærper beskatningen af afkastet fra danske husholdningers pensionsopsparing, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om det på anden måde er muligt at tilvejebringe et skøn, evt. via oplysninger fra VP, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorledes ministeren er kommet frem til skønnet for det strukturelle niveau for udbytteskatter, betalt til udenlandske investorer på 0,13 pct. af BNP, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, så den del, der handler om justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, i hvilket omfang det med lovforslaget vil være muligt for personer i nulskattelande i stedet for de nuværende 27 pct. beskatning fremover via en investeringsforening nu at få denne beskatning til at falde til 15 pct., til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke mulige løsninger der kan sikre, at personer i nulskattelande ikke fremover med lovforslaget får øgede muligheden for at betale mindre end 27 pct. i udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-21 fra KPMG Acor Tax om genoptagelses- og forældelsesfrister vedrørende den EU-retlige tilpasning af foreningsbeskatningen, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at indføre en udbyttetillægsskat, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 15

Ændringsforslag til 2. behandling fra skatteministerenL 89 - ændringsforslag til 2. behandling (pdf-version)
SAU L 89 - høringsskema vedr. ændringsforslag (pdf-version)
SAU L 89 - høringssvar vedr. ændringsforslag (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 238

Henvendelse af 10/5-21 fra Danske Handelsbyer om foretræde om beskatning af firmagavekort

Bilag 239

Henvendelse af 10/5-21 fra Freddie Kruse Nielsen om systematisk skattesnyd blandt EU-ansatte

Bilag 241

Henvendelse af 12/5-21 fra Danske Soloselvstændige om hjælp til virksomheder med likviditet i den kommende genstartsperiode

Bilag 242

Henvendelse fra Asger Brorsen om Verdo skandalen: Verdo anmeldt for omfattende skattesvig

Spørgsmål og svar

Spm. 312

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne lempelserne fra Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra 2017, der gav bedre vilkår for aktieaflønning i mindre virksomheder? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Derudover bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 442

Kan ministeren bekræfte, at valutalån, hvor et dansk selskab har skattemæssig valutakurstab på gæld i USD til et udenlandsk koncernkreditorselskab, der udarbejder selvangivelse i USD, og som dermed ikke har en modsvarende skattepligtig valutakursgevinst, ikke er omfattet af de danske regler om hybride mismatches?  Svar  

Spm. 445

Kan ministeren oplyse, hvilke konsekvenser som produktivitetsnedgangen i ministeriets styrelser som følge af covid-19 vil få for færdiggørelsen af igangværende it-projekter, herunder på ejendomsområdet?  Svar  

Spm. 460

Med henvisning til at flere domme i andre europæiske lande har fastslået, at soloselvstændige, der arbejder for platformsvirksomheder, som leverer ydelser til private forbrugere, reelt er lønmodtagere, bedes ministeren oplyse, om det giver anledning til at revurdere Skattestyrelsens vejledning (C.C.1.2.1).  Svar  

Spm. 511

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. maj 2021 fra Danske Handelsbyer om foretræde om beskatning af firmagavekort, jf. SAU alm. del - bilag 238.  Svar  

Spm. 512

Vil ministeren oplyse udviklingen i ventetider på at få ændret sin årsopgørelse for de sidste tre år opdelt på måneder?  Svar  

Spm. 513

Vil ministeren oplyse, hvor lang tid en borger gennemsnitligt skal vente på at få ændret sin årsopgørelse?  Svar  

Spm. 514

Vil ministeren oplyse, hvor lang ventetid der er på at få fat i en medarbejder, når man ringer til henholdsvis Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen?  Svar  

Spm. 515

Vil ministeren oplyse, om det er muligt for rådgivere at sende e-mails til Gældsstyrelsen?  Svar  

Spm. 516

Vil ministeren kommentere henvendelse fra Asger Brorsen om Verdo skandalen: Verdo anmeldt for omfattende skattesvig, jf. SAU alm. del - bilag 242  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse