SkatteMail 2020, uge 18

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en status på lovgivningsfronten vedrørende Corona. Desuden er væsentlige lovinitiativer på skatteområdet udsat som følge af Coronakrisen. Det gælder bl.a. foreslået skattefrit generationsskifte til erhvervsdrivende fond og ændringer vedrørende CFC-beskatning og TP-dokumentation..

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nødberedskaber og skattefritagelse
Status på lovgivningsfronten
Bliv fritaget for ejendomsværdiskat ved ind- og udflytning
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - April 2020
COVID-19 - Lempelse af skattereglerne
Håndværkerfradraget er også berørt af Covid-19
Fremrykning af udbetalinger fra skattekreditordningen – kort frist for ansøgning!
Udsættelse af væsentlige lovinitiativer på skatteområdet
Ekstraordinær genoptagelse af sager, hvori der fejlagtigt er opkrævet ejendomsværdiskat
Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen
Consumption tax revenues under COVID-19: Lessons from the 2008 global financial crisis
Førtidig udbetaling af skattekredit - fristen er senest den 15. maj 2020

Bindende svar
Dobbeltdomicil - Australien

Afgørelser
Genoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats - berigtigelse af indtastningsfejl
Selvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nødberedskaber og skattefritagelse

Forsyningsselskaber har under Corona-krisen etableret nødberedskaber, så værkerne vil være i stand til at hjælpe hinanden i det omfang, der er behov for - fx ved at et værk køber medarbejdere ind fra et andet værk.


BDO

Status på lovgivningsfronten

Et nyt lovforslag giver bl.a. mindre og mellemstore virksomheder mulighed for at få et rentefrit lån. Grænsen for indeståender på skattekontoen forhøjes til 100 mia. kr. Lovforslaget om virksomhedsoverdragelser til fonde er udskudt.


BDO

Bliv fritaget for ejendomsværdiskat ved ind- og udflytning

På årsopgørelsen bliver du automatisk opkrævet ejendomsværdiskat fra og med overtagelsesdagen ved køb og frem til overtagelsesdagen ved salg, men du kan slippe billigere.


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - April 2020

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Beierholm

COVID-19 - Lempelse af skattereglerne

Skatteministeren ser på behovet for lempelse af skattereglerne, herunder reglerne i ligningslovens § 33A m.v.


Dansk Revision

Håndværkerfradraget er også berørt af Covid-19

Hvis du vil have håndværkerfradrag for 2019, skal ydelsen være betalt senest 29. februar 2020, og fradraget skal - som følge af den udskudte selvangivelsesfrist i forbindelse med Covid-19 - først indberettes i TastSelv senest 1. september 2020.


EY

Fremrykning af udbetalinger fra skattekreditordningen – kort frist for ansøgning!

Et nyt lovforslag indebærer, at virksomheder kan få fremrykket udbetaling af skattekredit ved at sende en revisorpåtegnet anmodning herom til Skattestyrelsen senest 15. maj 2020.


EY

Udsættelse af væsentlige lovinitiativer på skatteområdet

Det gælder bl.a. foreslået skattefrit generationsskifte til erhvervsdrivende fond og ændringer vedrørende CFC-beskatning og TP-dokumentation.


Folketingets Ombudsmand

Ekstraordinær genoptagelse af sager, hvori der fejlagtigt er opkrævet ejendomsværdiskat

Den 21. december 2018 afsluttede ombudsmanden en sag om en analyse, som SKAT havde iværksat i forbindelse med, at det var konstateret, at der fejlagtigt var opkrævet ejendomsværdiskat hos borgere, som ikke længere var ejere af den ejendom, der blev opkrævet ejendomsværdiskat af. Det drejede sig om ca. 500 ejendomme.


Folketingets Ombudsmand

Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen

Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse 30 sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven hos Skattestyrelsen. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.


OECD

Consumption tax revenues under COVID-19: Lessons from the 2008 global financial crisis

As a result of COVID-19, public life has come to a sudden halt and consumer spending is plummeting. How will this crisis and the policy actions taken in response affect tax revenues? And what lessons can be learned from the previous global financial crisis?


PwC

Førtidig udbetaling af skattekredit - fristen er senest den 15. maj 2020

Skatteministeren fastholder, at anmodning om førtidig udbetaling af skattekredit af underskud fra forsøgs- og forskningsudgifter for indkomståret 2019 skal...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Dobbeltdomicil - Australien

SKM2020.176.SR

Spørger flyttede den 27. marts 2019 til Australien for at arbejde for et australsk selskab. Han tog familien med, men beholdt sin bolig i Danmark. Boligen blev udlejet fra den 18. juni 2019.

Artikel 4, stk. 3, i DBO med Australien angiver hjemmehørendekriterierne for fysiske personer i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen afviger fra modeloverenskomsten, idet opholdssted går forud for midtpunkt for livsinteresser.

For så vidt angår perioden fra den 27. marts 2019 til den 18. juni 2019 havde spørger bolig til rådighed i både Danmark og Australien, jf. artikel 4, stk. 3, litra a), i DBO med Australien. I denne situation følger det af artikel 4, stk. 3, litra b), at spørger skal anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor han sædvanligvis har haft ophold, hvilket var Australien. Skatterådet fandt derfor, at spørger var hjemmehørende i Australien i denne periode.

For så vidt angår perioden fra den 18. juni 2019 og fremefter havde spørger kun haft en fast bolig til rådighed i Australien. Det følger af artikel 4, stk. 3, litra a), i DBO med Australien, at spørger skal anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed.

Skatterådet fandt på denne baggrund, at det fulgte af artikel 4, stk. 3, litra a), at spørger skulle anses for at være hjemmehørende i Australien også i denne periode.

Skatterådet fandt således, at spørger havde været skattemæssigt hjemmehørende i Australien under hele opholdet i Australien fra den 27. marts 2019 og fremefter.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Genoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats - berigtigelse af indtastningsfejl

SKM2020.177.LSR

Landsskatteretten fandt, at det på selvangivelsestidspunktet utvivlsomt havde været klagerens hensigt, at overskud af virksomhed skulle selvangives på grundlag af klagerens revisors opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat for indkomståret 2015. Landsskatteretten fandt det derfor godtgjort, at klagerens revisor begik en klar fejl, da han indtastede overskud af virksomhed i selvangivelsens felt 111 på grundlag af virksomhedens driftsøkonomiske regnskab. Denne fejl kunne ikke anses for bindende for klageren, og sagen rejste derfor ikke spørgsmål om et selvangivelsesomvalg vedrørende afskrivninger, men om at berigtige den fejl, som revisoren begik. Bestemmelsen i afskrivningslovens § 52 om ændring af den selvangivne afskrivningssats fandt derfor ikke anvendelse. Sagen skulle derfor afgøres efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, om ordinær genoptagelse, og her fandt Landsskatteretten, at SKATs ansættelse af klagerens indkomst for indkomståret 2015 hvilede på forkerte oplysninger, og at klageren derfor havde krav på genoptagelse, således at fejlen kunne blive berigtiget.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Selvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt

SKM2020.173.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvorefter en selvejende institution ikke fortsat var fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt efter opførelsen af en multiarena. Den selvejende institution var for det første ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4, idet den selvejende institution havde erhvervsmæssige indtægter ved bl.a. udlejning af fast ejendom og cafédrift. For det andet var den selvejende institution ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, idet den selvejende institutions formål ikke udelukkende var almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Der blev herved henset til, at den selvejende institutions formål for en del var erhvervsmæssigt, og at det ikke fremgik af den selvejende institutions vedtægter, at formuen ved opløsning udelukkende skulle gå til almennyttige formål. Den selvejende institution kunne ikke støtte ret på en afgørelse fra en kommunal skatteafdeling fra 2002, idet den selvejende institutions faktiske virke havde ændret sig siden 2002.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990437
Adminstrationsbidrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for administrationsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 15/2351851
Anskaffelseskurs på fordring
Der klages over, at SKAT har ændret anskaffelseskursen på en fordring som er erhvervet i en kontrolleret transaktion. Nedsættelsen af anskaffelsessummen har medført en nedsættelse af et selvangivet tab opgjort efter lagerprincippet. Konsekvenser for underskud til fremførsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 16/1024769
A-skat, AM-bidrag, hæftelse herfor og momsfradrag
Klagen vedrører pålæg om indbetaling af A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor samt Nedsættelse af fradrag for købsmoms og tilsvarende nedsættelse af skattepligtigt resultat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2020

Journalnr: 16/0000974
Beskatning af vederlag i opsigelsesperiode mm
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om beskatningsforhold i forbindelse med fratrædelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2020

Journalnr: 18/0001059
Børnebidrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for børnebidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2020

Journalnr: 19/0053594
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst på baggrund af bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 16/0009028
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 16/0112083
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2020

Journalnr: 16/1838757
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 17/0990349
Fremførsel - tab ved salg af sommerhus
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at tabet ved salget af et sommerhus ikke kan anvendes til fradrag i fremtidige ejendomsavancer i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 17/0990350
Fremførsel - tab ved salg af sommerhus
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at tabet ved salget af et sommerhus ikke kan anvendes til fradrag i fremtidige ejendomsavancer i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 17/0578368
Gældskonvertering
Klagen vedrører bindende svar om konsekvenser ved en gældskonvertering. Landsskatteretten ændrer det bindende svar delvist.
Afsagt: 01-04-2020

Journalnr: 19/0037959
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører opgørelse af indkomst på baggrund af bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 17/0134664
Kapitaludvidelse
Klagen vedrører bindende svar om konsekvenser ved kapitaludvidelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-01-2020

Journalnr: 20/0002130
Kryptovaluta
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst af fortjeneste ved salg af kryptovaluta og ligningsmæssigt fradrag for tab ved handel med kryptovaluta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 17/0665196
Køb af bil
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgift til køb af bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 19/0052183
Lempelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har anset klageren for berettiget til lempelse for skat betalt til Tyskland og ikke har godkendt fradrag for bidrag til tysk social sikring. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 16/0556779
Selvangivelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at den selvejende institution er skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og at institutionen ikke kan fritages for selvangivelsespligt i henhold til dagældende skattekontrollovens § 1, stk. 2, nr. 4 og 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2020

Journalnr: 17/0665183
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 18/0023807
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 09/0219515
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2020

Journalnr: 19/0039618
Udenlandsk pensionsordning
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst med indestående på udenlandsk pensionsordning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 18/0028655
Udlodning
Klagen vedrører beskatning af udlodning fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2020

Journalnr: 18/0017536
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 16/1717293
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens gæld vedrørende tidligere virksomhed er retskraftig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF - frie kapitalbevægelser - afgift på finansielle transaktioner - transaktioner vedrørende afledte finansielle instrumenter med et underliggende værdipapir, som er udstedt af et selskab, der er hjemmehørende i beskatningsmedlemsstaten - afgift skyldig, uanset hvor transaktionen indgås - administrative og angivelsesmæssige forpligtelser

Domstolens dom:

Artikel 63 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter finansielle transaktioner, som involverer afledte finansielle instrumenter, pålægges en afgift, der påhviler parterne i transaktionen, uanset hvor transaktionen er indgået, og i hvilken stat disse parter og en eventuel mellemmand er hjemmehørende, i tilfælde, hvor disse instrumenter har et underliggende værdipapir, der er udstedt af et selskab, som er hjemmehørende i denne medlemsstat. De administrative og angivelsesmæssige forpligtelser, der ledsager denne afgift, som påhviler de ikke-hjemmehørende enheder, må imidlertid ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at inddrive den nævnte afgift.

Tidligere dokument: C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes bahamas: final legislation and assessment under criterion 2.2 = bahamas: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes bahamas: final legislation and assessment under criterion 2.2 = bahamas: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2 = investment funds (amendment) act, 2019

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes bahamas: final legislation and assessment under criterion 2.2 = bahamas: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2 = investment funds act, 2019 (part 1)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes bahamas: final legislation and assessment under criterion 2.2 = bahamas: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2 = investment funds act, 2019 (part 2)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes bahamas: final legislation and assessment under criterion 2.2 = bahamas: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2 = investment funds act, 2019 (part 3)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes bahamas: final legislation and assessment under criterion 2.2 = bahamas: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2 = investment funds act, 2019 (part 4)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes bahamas: final legislation and assessment under criterion 2.2 = bahamas: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2 = investment funds act, 2019 (part 5)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes british virgin islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = british virgin islands: new guidance under criterion 2.2 (vg007)

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes british virgin islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = british virgin islands: final legislation on collective investment funds and assessment under criterion 2.2

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.
Vedtaget den 30. april 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 165 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om aftalepartierne er mødtes for at diskutere og eventuelt beslutte, om loftet skal hæves, til skatteministeren

L 165 A Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 165 - svar på spm. 1, om aftalepartierne er mødtes for at diskutere og eventuelt beslutte, om loftet skal hæves, fra skatteministeren

L 165 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 165 - svar på spm. 1, om aftalepartierne er mødtes for at diskutere og eventuelt beslutte, om loftet skal hæves, fra skatteministeren

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 27/4-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen

Bilag 9

Henvendelse af 27/4-20 fra Camphausen Co Advokatfirma om spørgsmål om virksomheders mulighed for ændring af momsperiode

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 16 og 17 vedrørende skattekontoen

Bilag 13

Betænkning afgivet den 28. april 2020

Bilag 14

Henvendelse af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v.Hv L 175 KPMG Acor Tax
1 Brev til Skatteministeren vedrørende F&U
2 Virksomhedernes rammevilkår i forhold til deres grønne omstilling og ligningslovens § 8B
3 Svar på henvendelser af 9.12.19 og 16.1.20- Fradrag for lønudgifter til ...

Bilag 15

Henvendelse af 30/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 20 om skattekontoen og acontoskat

Spørgsmål og svar

Spm. 13

Spm. om at tage initiativ til at høre aftaleparterne, om der er opbakning til, at der kommer en længere tilbagebetalingsperiode end 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter, til skatteministerenSAU L 175 - svar på spm. 15.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 175 - svar på spm. 16.pdf

Spm. 17

L 175 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 27/4-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, fra skatteministerenL 175 - svar på spm. 17.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-20 fra Camphausen Co Advokatfirma om spørgsmål om virksomheders mulighed for ændring af momsperiode, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 18.pdf

Spm. 19

Spm. om det vil være en fordel for staten, hvis virksomheder, som har et højt likviditetsberedskab, skyder yderligere ind på skattekontoen udover virksomhedens indeholdte A-skatter og moms m.v., til skatteministerenSAU L 175 - svar på spm. 19.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 16 og 17 vedrørende skattekontoen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 175 - svar på spm. 20.pdf

Spm. 21

Spm. om virksomheder, der allerede af likviditetsmæssige grunde har fået en afdragsordning for indbetaling af moms med betalingsfrist den 2. marts 2020 vil være omfattet af ordningen med udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån, til skatteministerenSAU L 175 - svar på spm. 21.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 22

Spm. om kommentar til svar på spm. 19, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 22.pdf

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v., til skatteministerenSAU L 175 - svar på spm. 23.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 24

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 20 om skattekontoen og acontoskat, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 305

Henvendelse af 28/4-20 fra Lipsen Law ApS om afslag på aktindsigt om tidsforbrug i en konkret sag fra Skattestyrelsen

Bilag 307

Henvendelse af 28/4-20 fra Lotte Kenvig, Klampenborg, om dobbeltbeskatning på baggrund af ulovlige aktionærlån

Bilag 310

Henvendelse af 29/4-20 fra Johs. Nørregaard Frandsen, Odense M, om forældrekøb og virksomhedsskatteordning

Bilag 311

Henvendelse af 30/4-20 fra Danske Vandværker om uklare regler for vandværkers sideordnede aktivitet

Spørgsmål og svar

Spm. 384

Ministeren bedes i forlængelse af notatet om Panama Papers, jf. SAU alm. del – bilag 300, oversende en kategorisk opdeling af, hvad de 213 afgørelser omhandler (eksempelvis skjulte bonusser, afkast af formue m.v.), samt redegøre for hvor stort et beløb ud af den potentielle skattebetaling på 411 mio. kr., som på nuværende tidspunkt er blevet indkrævet fra staten, og for hvor mange bødesager der er rejst i forlængelse af indkomstreguleringerne.

Spm. 385

Hvorfor indgik Skattestyrelsen i retten i Glostrup et forlig med en bank på en tiendedel af det snyd, som banken havde erkendt at have medvirket til, og hvorfor indgik Skattestyrelsen et forlig med amerikanske pensionsplaner om, at de skulle betale 1,6 mia. kr. med mulighed for at trække bankens bøde fra i beløbet, selv om pensionsplanerne havde erkendt at have medvirket til et snyd på 4,1 milliard kr., når staten samtidig vil gøre et dansk advokatselskab erstatningspligtig for det samlede beløb, som den antages at have været medvirkende til i samarbejdet med North Channel Bank?

Spm. 386

Vil ministeren oversende det brev om erstatningskravet, som Kammeradvokaten ifølge Politiken den 17. april 2020 har sendt til advokatfirmaet Bech-Bruun den 2. april 2020?

Spm. 387

Ministeren bedes sende et overblik over antal og gennemsnitlig størrelse på udbetalte bonusser i centraladministrationen i 2019 og 2020.

Spm. 388

Ministeren bedes kommentere på, om udbetaling af bonusser er mere problematiske i banker, end det er i centraladministrationen.

Spm. 389

Ministeren bedes redegøre for, hvad han vil gøre for at begrænse udbetaling af bonusser i centraladministrationen i ly af coronakrisen.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse