SkatteMail 2022, uge 17

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Skat og moms ved udlejning via Airbnb i 2022
Depechen-artikel: Virksomheder med aktieløn bør hjælpe deres medarbejdere
Viden om - skat og moms: Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger
Depechen-artikel: En skitur til 110 mio. kr. – om skat på personaleudflugter
Depechen-artikel: Hvornår kan tab på ikke-børsnoterede aktier fratrækkes?
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - April 2022
Bech-Bruun frifindes i sag anlagt mod Bech-Bruun af Skatteforvaltningen
Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse hæves
Nye skattesatser
Ændring for såkaldte § 50-ordninger vedtaget
Praksisændring omkring beskatning af services til expats
Nye regler om elektronisk fakturering i Polen
Principiel landsretsdom om udlån fra virksomhedsordningen
Tax revenues in Latin America and the Caribbean take a historic hit before showing early signs of recovery
Lovforslag om særskat for den finansielle sektor (samfundsbidrag) og fradragsloft over lønninger
Indsætninger på bankkonto - lånte beløb

SKM-meddelelse
Beskatning af aktionærlån - ligningslovens § 16 E

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - beregningsgrundlag for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen) - praksisændring - genoptagelse

Bindende svar
Beskatning af hæderslegat efter LL § 7, nr. 19, 2. pkt.
Spørgsmål om omstruktureringer afvist grundet verserende sag

Afgørelser
Anmodning om registrering for A-skat og AM-bidrag ikke imødekommet
Nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag
Maskeret udlodning angående værdi af fri bolig (med bopælspligt) og angående værdi af fri forbrugsudgifter
Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefrie grenspaltninger
Ekstraordinær genoptagelse - Nedsættelse af lønindkomst
Skattefri aktieombytning af kapitalandele i Wolt Entreprises Oy med kapitalandele i DoorDash, Inc.

Domme
Erhvervsmæssig virksomhed - betingelser for fradrag for underskud af virksomhed og fradrag for købsmoms

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Skat og moms ved udlejning via Airbnb i 2022

For dem, der lejer meget ud, eller som har en bolig, der kan lejes ud til en særlig høj dagstakst, kan det hurtigt komme på tale, at der skal betales både skat og moms af indtægterne, som også omfatter betaling for forbrug.


BDO

Depechen-artikel: Virksomheder med aktieløn bør hjælpe deres medarbejdere

Alle virksomheder med aktieløn burde tilbyde deres medarbejdere en ordning, hvor de fx i en frokostpause kan få hjælp til at sikre sig, at de indtaster de rigtige beløb på deres årsopgørelse


BDO

Viden om - skat og moms: Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger

Selvom aktiviteterne i en idrætsforening er baseret på frivilligt arbejde, så er det de færreste foreninger, som ikke har lønansatte og som ikke udbetaler godtgørelser i større eller mindre omfang. Netop når det gælder godtgørelser, er skattereglerne indrettet ganske hensigtsmæssigt, idet disse...


BDO

Depechen-artikel: En skitur til 110 mio. kr. – om skat på personaleudflugter

Grænserne for, hvad virksomhederne arrangerer for deres medarbejdere som en del af den almindelige personalepleje, har flyttet sig ganske meget over tid.


BDO

Depechen-artikel: Hvornår kan tab på ikke-børsnoterede aktier fratrækkes?

Selvom et selskab har negativ egenkapital og er uden aktivitet, må anpartshaverne som oftest vente med at få fradrag for tabet på deres investering, indtil selskabet er endeligt opløst. Smarte skattesalg virker sjældent


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - April 2022

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Bech-Bruun

Bech-Bruun frifindes i sag anlagt mod Bech-Bruun af Skatteforvaltningen

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Dansk Revision

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse hæves

Det er ikke helt som det plejer at være, men igen; det er der jo så meget, der ikke er for tiden, og de kraftigt stigende benzinpriser har fået Skatterådet til at hæve satserne for både kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse. Det er kun sket 3 gange på 30 år, og det får betydning for omkring 1,2 millioner danskere - måske også for dig? Den 26. april 2022 besluttede Skatterådet at hæve satserne for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse - også kaldet kilometer-penge. Det skyldes prisstigninger på benzin på op til 23% siden januar i år samt en stigning i forbrugerprisindekset.


Deloitte

Nye skattesatser

Satsen for det almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde samt satsen for skattefri befordringsgodtgørelse hæves ekstraordinært.


Deloitte

Ændring for såkaldte § 50-ordninger vedtaget

Indgår der unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde indskudt i den nu ophævede pensionsbeskatningslov § 50, skal disse værdipapirer sælges inden 1. juli 2022


Deloitte

Praksisændring omkring beskatning af services til expats

Flere skattekontroller i 2021 har indikeret en ændret tilgang fra Skattestyrelsens side – herunder særligt til vurderingen af skattepligt af arbejdsgiverbetalt selvangivelsesassistance og indberetningen heraf til eIndkomst


EY

Nye regler om elektronisk fakturering i Polen

EU har godkendt Polens ønske om at indføre en system-bunden elektronisk fakturering. Ændringen forventes at træde i kraft 1. april 2023.


Kammeradvokaten

Principiel landsretsdom om udlån fra virksomhedsordningen

Sagen angik, om saldoen på en mellemregningskonto skulle betragtes som et erhvervsmæssigt aktiv med den virkning, at mellemregningen kunne indgå i skatteyderens virksomhedsskatteordning.


OECD

Tax revenues in Latin America and the Caribbean take a historic hit before showing early signs of recovery

Tax revenues in Latin America and the Caribbean (LAC) fell by 8.0% on average in nominal terms and by 0.8% as a share of GDP in 2020 because of the COVID-19 pandemic, according to a new report released today. However, the region’s economic recovery and a rebound in commodity prices supported a recovery in tax revenues in 2021.


PwC

Lovforslag om særskat for den finansielle sektor (samfundsbidrag) og fradragsloft over lønninger

Efter et udkast til reglerne tidligere var i høring, er det egentlige lovforslag, der skal indføre særskatten for den finansielle sektor - også kaldet...


TVC Advokatfirma

Indsætninger på bankkonto - lånte beløb

Stammer indsætninger på en eller flere bankkonti fra lånte beløb, er de ikke skattepligtige, hvilket også blev lagt til grund i en nyere offentliggjort dom.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Beskatning af aktionærlån - ligningslovens § 16 E

SKM2022.206.DEP

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en retssag om beskatning af aktionærlån.

En hovedaktionær var blevet beskattet ved optagelse af et aktionærlån i sit selskabs datterselskab. Landsskatteretten havde fundet, at hovedaktionæren skulle beskattes en gang til, da lånet blev overført fra datterselskabet til moderselskabet ved et kreditorskifte, jf. SKM2020.325.LSR.

Efter Skatteministeriets opfattelse indebar kreditorskiftet ikke, at lånet skulle beskattes en gang til. Skatteministeriet fandt endvidere ikke, at kreditorskiftet skulle anses for en ny låneoptagelse i forhold til de renter, der var tilskrevet lånet.

Efterfølgende blev lånet inkl. tilskrevne renter udloddet fra moderselskabet til hovedaktionæren. Skatteministeriet fandt, at hovedaktionæren burde have været udbyttebeskattet ved udlodningen af renterne, jf. ligningslovens § 16 A, men frafaldt i den konkrete sag beskatningen.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - beregningsgrundlag for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen) - praksisændring - genoptagelse

21-1357245

Styresignalet ændrer praksis vedrørende fastsættelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af værdi af fri bil, som en arbejdsgiver har leaset højst 3 år efter første indregistrering og herefter stillet til privat rådighed for en medarbejder, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatning af hæderslegat efter LL § 7, nr. 19, 2. pkt.

SKM2022.208.SR

En forening (H1) ønsker at uddele skattefrie hæderspriser i medfør af ligningslovens § 7, nr. 19, til en række modtagere, der har gjort sig bemærket indenfor sit virke. Det eneste kriterie for tildelingen af legatet er en nærmere angivet kvalitet. Hæderspriserne forventes at blive uddelt i november 2022 og udgør et kontant beløb på xx-tusind kr. til hver prismodtager. Finansieringen af priserne kommer fra overskydende midler fra samarbejdspartneren G1, men det er ikke G1, der har bestemt, hvad beløbet skal bruges til, ligesom det ikke er G1, der er den reelle uddeler af priserne.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at de af foreningen uddelte hæderspriser kan behandles som en skattefri hæderspris i medfør af ligningslovens § 7, nr. 19, 2. pkt., da H1 ikke kan anses som en erhvervsvirksomhed som omhandlet i bestemmelsen. H1 må derimod skatteretligt anses som en forening. Foreningen kan dog heller ikke uddele skattefrie hæderspriser, da det efter administrativ praksis er et krav, at sådanne foreninger har et almennyttig formål for at være omfattet af skattefriheden, hvilket ikke gør sig gældende for H1, idet formålet ifølge vedtægterne er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

Endelig kan legatet i sig selv heller ikke anses at opfylde betingelserne for skattefrihed, da legatet i princippet kan ydes til samme person hvert andet år og dermed ikke kan anses som en hæderspris for et virke gennem en årrække, som også er gældende praksis for tildeling af skattefrie hæderspriser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Spørgsmål om omstruktureringer afvist grundet verserende sag

SKM2022.200.SR

Spørgsmål om forskellige omstruktureringer kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed, idet sag vedrørende samme omstruktureringer verserede ved Skatteankestyrelsen. Anmodning om bindende svar blev afvist.

Spørgsmål 1 vedrørte, hvorvidt betingelserne for en skattefri aktieombytning uden tilladelse i spørgers selskab H1 var opfyldt og dermed ikke ville medføre beskatning af spørger eller hans selskab. Skatterådet afviste spørgsmål 1 med henvisning til, at der verserede en sag ved Skatteankestyrelsen vedrørende de samme transaktioner.

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 2, idet spørgsmålet kun skulle besvares ved et bekræftende svar på spørgsmål 1.

Spørgsmål 3 vedrørte, hvorvidt en fusion mellem to selskaber i samme koncern kunne foretages skattefrit uanset, at antallet af udstedte vederlagsaktioner ikke blev fastsat på markedsvilkår.

Skatterådet afviste spørgsmålet, da det ikke var muligt at besvare spørgsmålet uden at inddrage samme faktum og transaktioner, som var en del af den førnævnte verserende klagesag ved Skatteankestyrelsen. Endvidere var det Skatterådets opfattelse, at Spørger ønskede bindende svar på flere alternative måder at gennemføre en given disposition på. Dette ville - efter Skatterådets opfattelse - få karakter af rådgivning, hvorfor spørgsmål 3 alene kunne afvises af den årsag.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Anmodning om registrering for A-skat og AM-bidrag ikke imødekommet

SKM2022.213.LSR

Sagen angik, om et selskab var berettiget til at blive registreret for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at Skattestyrelsen ikke havde imødekommet selskabets anmodning om registrering for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten henviste herved til, at der forelå alvorlige indicier på, at en registrering for A-skat og AM-bidrag ville blive anvendt svigagtigt af selskabet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag

SKM2022.212.LSR

H1 ApS gik konkurs den 9. maj 2017. Den 18. maj 2020 traf Skattestyrelsen afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for klageren i indkomstårene 2015, 2016 og 2017. Da Skattestyrelsens afgørelse forelå mere end tre år efter afsigelse af konkursdekretet, fandt Landsskatteretten, at Skattestyrelsens krav på A-skat og AM-bidrag var forældet. Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 17. januar 2020 samt mailkorrespondancen af 20. marts 2020 og 16. april 2020 ansås ikke for at opfylde betingelserne for afbrydelse af forældelsen efter forældelseslovens regler.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Maskeret udlodning angående værdi af fri bolig (med bopælspligt) og angående værdi af fri forbrugsudgifter

SKM2022.211.LSR

Sagen angik bl.a. beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen for klageren ikke skulle ske efter de skematiske satser, men i stedet fastsættes som markedslejen som følge af bopælspligten, jf. ligningslovens § 16, stk. 9, sidste punktum, og ligningslovens § 16 A, stk. 5. Landsskatteretten lagde herved til grund, at der var bopælspligt på ejendommen, ligesom betingelsen om, at klageren var lovgivningsmæssigt forhindret i at overtage ejendommen, var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefrie grenspaltninger

SKM2022.210.LSR

Landsskatteretten tiltrådte, at en tilladelse til to skattefrie grenspaltninger blev tilbagekaldt.

I overensstemmelse med anmeldelsesvilkåret i SKATs tilladelse til skattefrie grenspaltninger modtog SKAT en anmeldelse, hvori der oplyses om koncernens mulige frasalg af to selskaber (selskab B og det nystiftede selskab C), der var omfattet af SKATs tilladelse til skattefrie grenspaltninger.

Aktierne i det selskab (selskab B), der var modtagende selskab i den ene spaltning og indskydende selskab i den anden spaltning, kunne sælges skattefrit før grenspaltningerne. Landsskatteretten bemærkede, at der med spaltningerne var etableret en opdeling af virksomhederne i det indskydende selskab (selskab A) til to selskaber (selskab B og selskab C), som muliggjorde en afståelse af de enkelte virksomhedsgrene hver for sig ved salg af datterselskabsaktier, uden at opdelingen ville udløse afståelsesbeskatning.

De to grenspaltninger skulle vurderes i lyset af det på vedtagelsestidspunktet foreliggende grundlag. Beslutningen om at frasælge de to selskaber (selskab B og selskab C) var truffet, inden grenspaltningerne var effektueret. Landsskatteretten fandt, at hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt have været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende omstrukturering, hvorfor skatteundgåelse ansås for at være et af hovedformålene med omstruktureringen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ekstraordinær genoptagelse - Nedsættelse af lønindkomst

SKM2022.209.LSR

Sagen angik, hvorvidt Skattestyrelsen var berettiget til at foretage ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, med henblik på at nedsætte klagerens lønindkomst. Landsskatteretten fandt, at Skattestyrelsen ikke med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kunne foretage ekstraordinær genoptagelse med henblik på at nedsætte klagerens lønindkomst. Landsskatteretten henviste herved til, at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, efter praksis alene anvendes i tilfælde, hvor den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en for lav skatteansættelse, jf. Højesterets dom af 3. november 2021, offentliggjort som SKM2021.707.HR.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Skattefri aktieombytning af kapitalandele i Wolt Entreprises Oy med kapitalandele i DoorDash, Inc.

SKM2022.202.SKTST

Skattestyrelsen har givet tilladelse uden vilkår til skattefri aktieombytning af kapitalandele i Wolt Entreprises Oy med kapitalandele i DoorDash, Inc, således at kapitalejerne i Wolt Entreprises Oy kan apportindskyde deres kapitalandele i DoorDash, Inc. mod at erhverve de som følge af ombytningen nyudstedte kapitalandele i DoorDash, Inc. Hver Wolt Entreprises Oy aktie vederlægges med en DoorDash, Inc. aktie. Tilladelsen er generel og kan benyttes af alle kapitalejere, der er fuldt skattepligtige til Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - betingelser for fradrag for underskud af virksomhed og fradrag for købsmoms

SKM2022.201.VLR

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten i indkomstårene 2014-2016 kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed i skatte- og momsmæssig henseende, således at han var berettiget til at foretage, dels skattemæssige fradrag for virksomhedens underskud, dels fradrag for købsmoms.

Landsretten fandt ikke, at appellanten havde godtgjort, at virksomheden blev drevet erhvervsmæssigt i skatte- og momsmæssig henseende, og betingelserne for fradrag for underskud af virksomheden og fradrag af købsmoms var således ikke opfyldt.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:

Refusion af indeholdt udbytteskat til udenlandske investeringsinstitutter - EU-Domstolens dom i sag C-480/16 - Udkast til styresignal
21-0617267

Styresignalet beskriver den underkendelse af national dansk lovgivning vedrørende indeholdelse af udbytteskat, når danske selskaber udlodder udbytte til udenlandske investeringsinstitutter, som fandt sted ved EU-Domstolens dom af 21. juni 2018 i sag C-480/16 mod Skatteministeriet. EU-Domstolens dom i den præjudicielle forelæggelse medfører, at dansk lovgivning og den tilknyttede praksis, som Skattestyrelsen har fulgt, er blevet underkendt, jf. Højesteretsdom offentliggjort som SKM2021.353.HR.

Styresignalet fastsætter retningslinjerne for, at udenlandske investeringsinstitutter, som er beliggende i et EU- eller EØS-land, der har fået udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, kan få refunderet hele udbytteskatten. Dermed skal de ligesom danske minimumsbeskattede investeringsinstitutter (tidligere betegnet udloddende investeringsforeninger) ikke betale udbytteskat af udbytter fra danske selskaber.

Høringssvar:

 • Poul Erik Lytken

 • Indholdsfortegnelse 

  Nye straffesager

  SKM2022.204.BR

  Straf - momskompensation - dokumentfalsk

  T1 og T2 var tiltalte for dokumentfalsk og for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med elektronisk indsendelse af ansøgning til Skattestyrelsen om delvis momskompensation for 178.499 kr. i købsmoms med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre og for at skuffe i retsforhold. T1 var formand og T2 kasserer i den professionelle sportsklub. T2 havde elektronisk indsendt en tilbagedateret ansøgningsblanket til Skattestyrelsen, så det i strid med sandheden fremstod som om en oprindelig ansøgning var indsendt rettidigt før den 1. juli 2018, ligesom hun i strid med sandheden telefonisk til Skattestyrelsen den 17. august 2018 oplyste, at en ansøgning tidligere var fremsendt pr. post og efterfølgende den 26. oktober 2018 i forbindelse med påklage over afslag på delvis momskompensation til Skatteankestyrelsen at have sendt et brev underskrevet af T1 vedlagt en falsk tilbagedateret revisorerklæring med revisor som udsteder, og i brevet angivet, at det var en kopi af den originale revisorerklæring der var "indsendt pr. brev post med den oprindelige ansøgning". Det offentlige led herved en væsentlig risiko for udbetaling af 48.549 kr.

  T1 og T2s forklaringer blev lydoptaget. T2 erklærede sig skyldig i de faktiske forhold.

  Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen, men T1 frifandtes for afgivelse af urigtige oplysninger ved ansøgningen i juli 2018 og ved kontakten til Skattestyrelsen i august 2018. I hvert fald ved fremsendelse af klagen havde T1 det fornødne forsæt. Retten lagde til grund, at revisor først fik opgaven i juli 2018, og at T2 forsøgte at få revisor til at tilbagedatere revisorerklæringen til den 21. juni 2018. Endvidere lagdes til grund, at der var en vis dialog mellem T1 og T2 omkring indsendelse af ansøgningen i juli 2018, men at det var T2, der som kasserer havde og praktisk forestod opgaven med at søge den omhandlede momskompensation. Revisorerklæringen af den 21. juni 2018 fremsendt i forbindelse med klagen, var falsk, idet den originale erklæring af 17. juli 2018 havde fået en ny datering. T1 idømtes 20 dages betinget fængsel og T2 idømtes 40 dages betinget. Ved strafudmålingen tillagdes forholdets karakter, de tiltaltes rolle og andel i lovovertrædelsen, og at overtrædelsen for ingen af de to tiltaltes vedkommende er begået for egen vinding, vægt.


  Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 16/1911272
  Afskrivninger
  Klagen vedrører nægtede afskrivninger på bygninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 28-03-2022

  Journalnr: 18/0004967
  Betalingskorrektion
  Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om betalingskorrektion. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
  Afsagt: 05-04-2022

  Journalnr: 18/0003689
  Resultat og udbytte
  Klagen vedrører ændring af resulat og beskatning af værdi af fri bolig og udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 24-03-2022

  Journalnr: 21/0042766
  Skattepligt til Danmark
  Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2016 – 2018. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 07-04-2022

  Journalnr: 17/0990799
  Skønsmæssig ansættelse af overskud
  Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomh. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
  Afsagt: 28-03-2022

  Journalnr: 20/0070567
  Udbytte og anden indkomst
  Klagen vedrører beskatning af udbytte og anden personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-04-2022

  Journalnr: 17/0088376
  Yderligere indkomst
  Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse og ansættelse af yderligere skattepligtig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
  Afsagt: 08-04-2022


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 02-05-2022 - 31-05-2022

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Dom C-556/20 Schneider Electric m.fl.
  Dato: 12-05-2022
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - direktiv 90/435/EØF - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber i forskellige medlemsstater - artikel 4 og artikel 7, andet led - undgåelse af økonomisk dobbeltbeskatning af udbytter

  Tidligere dokument: C-556/20 Schneider Electric m.fl. - Indstilling
  Tidligere dokument: C-556/20 Schneider Electric m.fl. - Dom


  Indstillinger
  C-295/21 Allianz Benelux

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - direktiv 90/435/EØF - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - artikel 4 - forbud mod beskatning af modtaget overskud - fremførsel til efterfølgende skatteår af overskydende endeligt beskattet indkomst - et andet selskabs overtagelse af det selskab, der har modtaget overskuddet - national lovgivning, der begrænser overførslen af disse overskud til det overtagende selskab

  Generaladvokatens indstilling:

  Artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter udbytte, som et selskab modtager, medregnes i dette selskabs beskatningsgrundlag, før det fratrækkes med 95% af udbyttebeløbet, og hvorefter det tillades, at dette fradrag i givet fald fremføres til efterfølgende skatteår, men som imidlertid i tilfælde af, at dette selskab overtages ved en fusion, begrænser overførslen af fremførslen af dette fradrag til det overtagende selskab forholdsmæssigt til den del, som det overtagne selskabs nettoskatteaktiver udgør i den samlede værdi af det overtagende og det overtagne selskabs nettoskatteaktiver.


  Indholdsfortegnelse 

  Lovtidende

  Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, BEK nr 468 af 19/04/2022. Udstedt af Skatteministeriet

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, BEK nr 514 af 25/04/2022. Udstedt af Skatteministeriet

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2022 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, BEK nr 534 af 26/04/2022. Udstedt af Skatteministeriet


  Indholdsfortegnelse 

  Høringsportalen

  Bekendtgørelse om indberetning af statsstøtte i medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder
  Oprettelsesdato: 29-04-2022
  Høringsfrist: 27-05-2022


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye lovforslag

  L 176 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.).
  Fremsat den 27. april 2022

  L 177 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven. (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.).
  Fremsat den 27. april 2022

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 161 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger).

  Bilag

  Bilag 2

  Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Bilag 3

  Henvendelse af 26/4-22 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets enkelte deleBrev til FT SAU om L161 (pdf-version)
  L 161 (pdf-version)

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm., om den i lovforslaget foreslåede stigning i selskabsskatten vil være ulighedsskabende, såfremt stigningen overvæltes på kunderne f.eks. i form af gebyrer eller lignende, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om, hvilken betydning den foreslåede stigning i selskabsskatten vil have for danskernes pensionsopsparinger, såfremt stigningen i selskabsskatten overvæltes på kunderne f.eks. i form af øgede gebyrer eller lignende, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm., om ministeren vil fremlægge dokumentation for de regneprincipper, der ligger til grund for stigningen i selskabsskatten på fire procent for den finansielle sektor, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om, hvorfor Skatteministeriet har anvendt en historisk periode fra 2010 til 2019 til beregning af størrelsen af stigningen i selskabsskatten for den finansielle sektor, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm., om den valgte historiske periode fra 2010 til 2019, som er anvendt til beregning af størrelsen på særskatten, er konjunkturneutral, og hvordan konjunkturneutralitet påvirker forhøjelsen af selskabsskattesatsen, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om, hvordan skatteministeriet er nået frem til en selvfinansieringsgrad for overskudsflytning på 15 pct. i beregningen af størrelsen af procentsatsstigningen i selskabsskatten for den finansielle sektor, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om, med henvisning til høringssvaret fra Finans Danmark om Skatteministeren så vil være indstillet på at drøfte en reducering af selvfinansieringsgraden af overskudsflytning, så den i højere grad afspejler sektorens struktur og seneste internationale forskning på området, til skatteministeren

  L 176 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.).

  Bilag

  Bilag 1

  Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerietHøringsskema (pdf-version)
  Samlede høringssvar (pdf-version)

  L 177 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven. (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.).

  Bilag

  Bilag 1

  Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerietHøringsskema (pdf-version)
  Høringssvar (pdf-version)

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 210

  Henvendelse af 5/11-21 fra Michael Møller Jensen og Birgitte Thygesen om brug af skattekroner i den offentlige forvaltning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 338

  Vil ministeren udarbejde en oversigt over skattefordele for almene fonde, herunder skattefriheden for gaver til fonde, transparensreglen (også kaldet overførselsreglen) og konsolideringsfradrag, og en oversigt over skatteværdien af disse fordele?  Svar  

  Spm. 395

  Motorstyrelsen er i det Digitale Motorregister (DMR) i dag i besiddelse af præcise handelsværdiopgørelser på samtlige firmabiler, som er anvendt til registreringsafgiftsberegning. Vil ministeren vurdere, om kontrollen med beskatning af firmabiler kan forbedres ved at ensrette beregningsmetodikken til at tage udgangspunkt i handelsværdier og samtidig samkøre Motorstyrelsens og Skattestyrelsens registre, så Skattestyrelsen dermed kan få adgang til samtlige beskatningsværdier i Danmark?  Svar  

  Spm. 436

  Vil ministeren redegøre for, hvorledes det it-systemteknisk er muligt at implementere en global minimumsskattesats for multinationale koncerner i dansk ret med virkning fra den 1. januar 2023?  Svar  

  Spm. 438

  Vil ministeren og vil ministeren supplerende oplyse, hvor mange danskere, som har en aktieindkomst lige under progressionsgrænsen i intervallet 46.000 kroner til 56.499 kroner i 2021, eller alternativt for 2020, hvis der ikke foreligger data for 2021 endnu?  Svar  

  Spm. 440

  Hvad er provenukonsekvenserne af at indføre en grænse i ejendomsværdibeskatningen, så den første del af boligens værdi fritages for ejendomsværdiskat i 2030? Der anmodes om en opgørelse, hvor grænsen henholdsvis indføres ved 250.000 kr. og hæves pr. 250.000 kr. indtil 2.000.000 kr.  Svar  

  Spm. 441

  Hvad vil provenukonsekvenserne være ved at indføre en grænse i grundskylden, så den første del af grundens værdi fritages for grundskyld i 2030? Der anmodes om en opgørelse, hvor grænsen henholdsvis indføres ved 250.000 kr. og hæves pr. 250.000 kr. indtil 2.000.000 kr.  Svar  

  Spm. 448

  Vil ministeren oplyse, hvilke kommuner der i dag benytter sig af muligheden for at fritage museer og andre kulturelle institutioner for at betale grundskyld, jf. § 8 i lov om kommunal ejendomsskat?  Svar  

  Spm. 449

  Vil ministeren oplyse de økonomiske effekter for staten (hhv. før og efter tilbageløb og adfærd) ved at fritage museer og lignende kulturelle institutioner nævnt i § 8 i lov om kommunal ejendomsskat helt fra grundskyld efter en sådan model, at staten kompenserer kommunerne for det provenutab, de måtte opleve i forbindelse med, at museerne m.v. bliver fritaget for at betale grundskyld?  Svar  

  Spm. 451

  Vil ministeren redegøre for, hvor meget samlet gæld vedr. moms, skat og A-skat, der er oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022? I svaret bedes ministeren ligeledes oplyse:A.Antallet af momslån optaget i periodenB.A-skattelån optaget i periodenC.Udskudt skat i periodenD.Anden offentlig gæld optaget i perioden  Svar  

  Spm. 452

  Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder den samlede gæld vedr. moms, skat og A-skat oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022 fordeler sig på?  Svar  

  Spm. 454

  Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100, der allerede har tilbagebetalt den udskudte A-skat, skat og moms helt eller delvist i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022?  Svar  

  Spm. 455

  Vil ministeren redegøre for størrelsen på det samlede beløb, som virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 skal betale i form af udskudt moms, skat og A-skat senest den 1. april 2022?  Svar  

  Spm. 457

  Vil ministeren redegøre for størrelsen af vederlag i samtlige råd og nævn under Skatteministeriets i årene 2018-2021 fordelt pr. afgjort sag og pr. medlem?  Svar  

  Spm. 458

  Vil ministeren redegøre for, om størrelsen af vederlagene under Skatteministeriet vil blive vurderet i forbindelse med Retssikkerhedspakke IV, jf. Skatteudvalget, alm. del – svar på spørgsmål 50?  Svar  

  Spm. 459

  Vil ministeren redegøre for, om der i vurderingen af vederlagene under Skatteministeriet bliver taget hensyns til, hvor omfattende, betydelige og principielle sagerne er?  Svar  

  Spm. 460

  Ministeren oplyser i Skatteudvalget, alm. del – svar på spørgsmål 313, at der siden ordningen om retskrav på henstand i op mod 30 år blev indført den 1. januar 2020 har været hele én virksomhed, der har anvendt ordningen, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der gennemsnitligt er 450 årlige generationsskifter. Vil ministeren forholde sig til, om udviklingen i brugen af ordningen indikerer, at ordningen er relevant for virksomhederne, og at der ikke er tale om en skrivebordsøvelse fra ministeriet? Ministeren bedes i forlængelse af svaret give et skøn for den fremtidige anvendelse af ordningen. Ministeren bedes endvidere forholde sig til, om virksomhedens beslutning om ikke at anvende ordningen, kan tolkes som et tegn på, at ordningen virker bedre i en teoretisk verden end i den virkelige verden, hvor virksomhederne hver dag knokler til gavn for Danmark og dansk økonomi.  Svar  

  Spm. 509

  Vil ministeren kommentere på Østre Landsrets dom B-721-13 afsagt den 31. marts 2022 vedrørende muligheden for at stoppe rentetilskrivning for procesperioden ved frivilligt at indbetale skat i forhold til betydningen af KPMG Acor Tax’s henvendelse den 6. januar 2022 (SAU alm. del – bilag 108) om muligheden for en deponeringsordning, når skatteyder i første omgang har fået medhold og det foreliggende rentelovforslag, der forventes fremsat i maj?  Svar  

  Spm. 514

  Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser og konsekvenser for arbejdsudbuddet ved at ændre grænsen for, hvornår man kan arbejde skattefrit i private hjem fra 16 år til hhv. 15 år, 17 år eller 18 år?  Svar  

  Spm. 516

  Vil ministeren give en generel kommentar til de problematikker, der rejses i borgerhenvendelsen af 5/11-21 fra Michael Møller Jensen og Birgitte Thygesen, jf. SAU alm. del - bilag 210?  Svar  

  Spm. 522

  Vil ministeren redegøre for, om det i medieudspillet foreslåede kulturbidrag for streamingtjenester på 5 % af omsætningen i Danmark er en ’similar measure’, som beskrevet på side 3 i OECD-erklæringen fra 8. oktober 2021 hvor det fastslås at ”No newly enacted Digital Services Taxes or other relevant similar measures will be imposed on any company from 8 October 2021 and until the earlier of 31 December 2023 or the coming into force of the MLC”?  Svar  

  Spm. 523

  Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at man giver selskaber mulighed for at vælge realisationsbeskatning af aktionærer, der ejer mindre end 10 pct. af aktierne i en børsnoteret virksomhed gennem et selskab?  Svar  

  Spm. 524

  Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at man giver eksisterende ejere (stiftere og tidlige investorer) mulighed for at vælge realisationsbeskatning af aktionærer, der ejer mindre end 10 pct. af aktierne i en børsnoteret virksomhed gennem et selskab, i henholdsvis 3 år og 10 år og efter en børsnotering?  Svar  

  Spm. 525

  Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at man fjerner 10 pct.-reglen for beskatning af avancer for eksisterende ejere – stiftere og tidligere investorer – for hhv. 1) permanent eller 2) i de første 10 år efter en børsnotering, så beskatningen er den samme, uanset om iværksætteren vælger en børsnotering, venturefinansiering eller salg af virksomheden og uanset om man ejer over eller under 10 pct.?  Svar  

  Spm. 526

  Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske konsekvenser ved at ændre Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, således at grænsen for beskatning af gevinster i porteføljeaktier sænkes fra 10 pct. til 5 pct. og 1 pct.?  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse