SkatteMail 2022, uge 15

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Transfer Pricing: Skat er nede med 2-5
Depechen-artikel: Generationsskifte af erhvervsejendomme
Depechen-artikel: Skattefradrag for tab på kunder i Rusland og/eller Ukraine
Depechen-artikel: Skattestyrelsen øger kontrollen af hovedaktionærselskaber
Meeting of the Advisory Group for Dialogue on Tax Matters: Statement of outcomes (8 April 2022)
Håndværkerfradrag bortfalder - husk betaling senest den 1. maj 2022

Bindende svar
Dansk indregistreret anpartsselskab var skattepligtig til Danmark - skattepligt for eneanpartshaver af udbytter

Domme
Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug
Bonusudlodninger - Almindelige skattepligtig indkomst eller kapitalindkomst - personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 - ligningslovens § 16 A - lignende værdipapirer
Dagældende ligningslovs § 16, stk. 4 - beskatningsværdi af leaset firmabil

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Transfer Pricing: Skat er nede med 2-5

Skattestyrelsen har inden for de senere år lidt nederlag ved domstolene i en række meget store Transfer Pricing-sager, men dette vil næppe medføre, at styrelsen rejser færre sager inden for området. Snarere tværtimod.


BDO

Depechen-artikel: Generationsskifte af erhvervsejendomme

Landsskatteretten har i en ny afgørelse tilsidesat skattemyndighedernes årelange praksis om, at såkaldte næringsejendomme ikke kan værdiansættes efter den særlige +/- 15 %-regel ved overdragelser inden for familien


BDO

Depechen-artikel: Skattefradrag for tab på kunder i Rusland og/eller Ukraine

Virksomheder, der i 2021 har solgt varer eller ydelser til kunder i Rusland eller Ukraine, men ikke fået betaling, kan ikke undgå at betale skat af salget i første omgang. Et eventuelt tab kan tidligst henføres til indkomståret 2022


BDO

Depechen-artikel: Skattestyrelsen øger kontrollen af hovedaktionærselskaber

Mange virksomheder ville kunne undgå langvarige skattesager og store efteropkrævninger, hvis de forberedte sig på et kontrolbesøg ved engang i mellem at kigge nærmere på de områder, hvor Skat ofte finder fejl


OECD

Meeting of the Advisory Group for Dialogue on Tax Matters: Statement of outcomes (8 April 2022)

On 8 April 2022, over 90 representatives from governments, and regional and international organisations across the globe gathered virtually for the 18th meeting of the Advisory Group for Global Dialogue on Tax Matters, the first meeting under its new mandate.


Revisionsinstituttet

Håndværkerfradrag bortfalder - husk betaling senest den 1. maj 2022

Folketinget har som led i finansloven for 2022 valgt at ophæve ordningen for håndværkerfradrag ved udgangen af marts 2022.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Dansk indregistreret anpartsselskab var skattepligtig til Danmark - skattepligt for eneanpartshaver af udbytter

SKM2022.192.SR

Spørger var direktør og eneanpartshaver i et dansk indregistreret anpartsselskab (Selskabet). Selskabets formål var at drive advokatvirksomhed. Spørger boede, og opholdt sig primært i Slovakiet, og rådgav i udgangspunktet Selskabets klienter fra hjemmekontoret i Slovakiet.

I spørgsmål 1 og spørgsmål 2 kunne Skatterådet ikke bekræfte, at Selskabet ikke ville være skattepligtigt til Danmark. Der blev lagt vægt på, at Selskabet var indregistreret i Danmark, hvilket Højesteret i SKM2007.151.HR fastslog, var en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for skattepligt efter selskabsskatteloven § 1. Hjemmekontoret i Slovakiet fandtes at udgøre et fast driftssted hvorigennem Selskabets virksomhed blev udøvet. De indtægter, som ikke kunne allokeres til indtægter fra det faste driftssted i Slovakiet, ville herefter skulle medregnes til Selskabets skattepligtige indkomst, jf. selskabsskatteloven § 8, stk. 1. Den indkomst, der kunne allokeres til det faste driftssted, ville Selskabet dog som udgangspunkt ikke skulle medregne til dets skattepligtige indkomst i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2.

I spørgsmål 3 og spørgsmål 4 blev det vurderet, at Spørger var skattepligtig til Danmark for udbytte udbetalt af Selskabet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Slovakiet. Spørger ville på baggrund af det oplyste med stor sandsynlighed blive anset for at være retmæssig ejer af udbyttet fra Selskabet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug

SKM2022.190.ØLR

Landsretten fandt i modsætning til byretten, at appellanten ikke havde afholdt en udgift på 883.000 kr., og at dette beløb derfor ikke skulle medregnes ved beregningen af hans privatforbrug for indkomståret 2008. Da privatforbruget herefter ikke var negativt (men positivt med ca. 500.000 kr.), blev den skønsmæssige forhøjelse tilsidesat. Landsretten fandt desuden ikke, at der var grundlag for at fastslå, at appellanten ved køb af en ejendom havde modtaget en gave eller i øvrigt fået en skattepligtig indtægt. På den baggrund blev appellantens påstand om nedsættelse af hans indkomst for 2008 med 560.000 kr. taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Bonusudlodninger - Almindelige skattepligtig indkomst eller kapitalindkomst - personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 - ligningslovens § 16 A - lignende værdipapirer

SKM2022.189.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt det sagsøgende selskabs udbetaling af en såkaldt bonus til sine medlemmer skulle beskattes som almindelige skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4 eller som kapitalindkomst efter personskattelovens § 4, a, stk. 1, nr. 1.

Selskabet var et selskab med begrænset ansvar omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, og medlemmerne var de til enhver tid værende forsikringstagere i selskabets datterselskaber.

Landsretten fandt, at det efter den klare ordlyd af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1, må lægges til grund, at det er en krav for at anvende bestemmelsen, at det pågældende selskab skal være omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 - som det var tilfældet med det sagsøgende selskab - men at der endvidere skal være tale om aktieudbytte efter ligningslovens § 16 A.

Spørgsmålet var herefter ifølge landsretten, hvorvidt medlemskabet af det sagsøgende selskab kan anses som lignende værdipapirer som anført i ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering af selskabets vedtægter og sagens øvrige omstændigheder, at de begrænsede rettigheder, der følger af medlemskabet, ikke indeholder sådanne ejerkarakteristika, at medlemskabet kan anses for et værdipapir, der er lignende aktier og andelsbeviser, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Bonus udbetalt af selskabet kan derfor ikke anses for omfattet af bestemmelsen og er dermed heller ikke omfattet af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1.

Skatteministeriets påstand blev herefter taget til følge, hvorefter bonusudbetalingerne skal beskattes som personlig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4


Indholdsfortegnelse 

Dom: Dagældende ligningslovs § 16, stk. 4 - beskatningsværdi af leaset firmabil

SKM2022.188.BR

Sagen angik fastsættelsen af beskatningsværdien i henhold til den dagældende ligningslovs § 16, stk. 4, for en leaset bil, som skatteyderens arbejdsgiver havde stillet til rådighed for skatteyderen i indkomstårene 2016-2018.

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for den af skatteyderen nedlagte principale påstand, som indebar, at fakturaprisen (leasingselskabets indkøbspris) skulle anvendes som beregningsgrundlag for beskatningen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2022.191.BR

Afvisning - sag anlagt for sent

Skatteyderne indbragte Skattestyrelsens afgørelse for domstolene efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Skatteyderne havde desuden klaget over afgørelsen til Folketingets Ombudsmand, men dette var også sket efter udløbet af fristen.

Retten fandt, at det ikke havde betydning for fristspørgsmålet, at Skattestyrelsens afgørelse var påklaget til Folketingets Ombudsmand, idet Skattestyrelsens afgørelse ikke var en endelig administrativ afgørelse, hvilket er en forudsætning for, at en klage til ombudsmanden kan tillægges betydning for fristspørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4.

Det kunne heller ikke tillægges betydning for fristen, at Gældsstyrelsen havde truffet afgørelse om inddrivelse af kravet.

Retten afviste på den baggrund sagen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-04-2022 - 17-05-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-556/20 Schneider Electric m.fl.
Dato: 12-05-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - direktiv 90/435/EØF - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber i forskellige medlemsstater - artikel 4 og artikel 7, andet led - undgåelse af økonomisk dobbeltbeskatning af udbytter

Tidligere dokument: C-556/20 Schneider Electric m.fl. - Indstilling
Tidligere dokument: C-556/20 Schneider Electric m.fl. - Dom


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022, LOV nr 445 af 12/04/2022. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om beskatning af søfolk
Oprettelsesdato: 11-04-2022
Høringsfrist: 11-05-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 398

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 224 redegøre for forskellen i de samlede omkostninger til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem mellem aktstykke 111 (folketingsåret 2016-17) og aktstykke U (folketingsåret 2018-19, 1. samling)?  Svar  

Spm. 411

Det fremgår af artiklen ”SKAT jagter kryptopenge med nyt it-værktøj” i mediet K-news dateret den 21. juli 2021, at tre sager om kryptovaluta er ”sluttet ved Skattestyrelsens straffesagsenheder med bøder mellem 18.000 kr. og 100.000 kr.” Kan ministeren oversende disse afgørelser til udvalget samt oplyse, hvilke konkrete omstændigheder i hver enkelt sag der har ført til, at myndighederne har vurderet, at skatteyderne skulle straffes med bøde?  Svar  

Spm. 428

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, bekræfte, at Skatteministeriet fremadrettet vil sende udkast til lovforslag om f.eks. indhentelse og behandling af data i høring hos relevante organisationer og myndigheder, f.eks. Dataetisk Råd og Justitia? Ministeren bedes endvidere oplyse, om regeringen vil tage initiativ til, at der foretages en vurdering af dataetiske og datasikkerhedsmæssige aspekter af alle lovforslag på linje med f.eks. miljømæssige konsekvensvurderinger.  Svar  

Spm. 431

I ministerens svar på SAU (folketingsåret 2020-21) alm. del – spørgsmål 364 om reglerne om rentefradragsbegrænsning fremgår det, at ”reglerne er af en sådan kompleksitet, at det kan overvejes at præcisere retsstillingen gennem lovgivning, hvilket Skatteministeriet vil arbejde på med henblik på fremsættelse af lovforslag i næste samling.” Vil ministeren oplyse, hvad status er på ministeriets arbejde med at præcisere retsstillingen i reglerne på det pågældende område?  Svar  

Spm. 443

Hvad koster det at nedsætte henholdsvis ejendomsværdiskatten og grundskylden pr. henholdsvis 0,05 procentpoint indtil fuld afskaffelse?  Svar  

Spm. 447

Ministeren bedes oplyse, hvilke omkostningerne der er forbundet med medlemmers funktionsperioden på et halvt år for Vurderingsankenævnet.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse