SkatteMail 2020, uge 12

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en lang række artikler om hjælpepakker som følge af Coronavirusen.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Husk tilretning af beskatningsgrundlag for firmabiler
Folketingets hjælpepakke til erhvervslivet
COVID-19: Hjælpepakker til gavn for campingbranchen
Hjælpepakke til SMV-virksomhederne
Overblik over regeringens hjælpepakker
HASTER - Selvstændige og B-skat
B-skatterater for selvstændige erhvervsdrivende – særligt for marts-raten.
Social security and taxation
Skatter og Afgifter - Coronavirus-hjælpepakke
Hjælpepakke på skatteområdet vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020
COVID-19: Sådan håndterer du internationale medarbejdere
Nyt om skat, 16. marts - COVID-19: B-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Betalingsfrister for B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes
Nyt om skat, 14. marts - COVID-19: Hjælpepakke til dansk økonomi
Regeringens hjælpepakker og tiltag ifm. COVID-10

Bindende svar
Overdragelse af kontrakt - afskrivninger
Tegningsretter - Aktieindkomst - Social sikring - Lempelse
Tilflytning til Frankrig - fortsat bopæl og job i Danmark - fuld dansk skattepligt og lempelse af dobbeltbeskatning

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Husk tilretning af beskatningsgrundlag for firmabiler

Den midlertidige skattelettelse til dem, der har en el- eller pluginhybridbil som firmabil, er administrativt bøvlet for arbejdsgiverne, som skal foretage en særskilt tekstindberetning til Skattestyrelsen i perioden.


BDO

Folketingets hjælpepakke til erhvervslivet

Selvstændige skal ikke betale B-skat i april og maj måned. Arbejdsgivere skal ikke indbetale A-skat i tre måneder. Og både store og små virksomheder får længere kredit med momsen. Nogle mere end andre.


BDO

COVID-19: Hjælpepakker til gavn for campingbranchen

De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet af Corona-pandemien er uoverskuelige. Regeringen har fremlagt flere forskellige pakker, der skal hjælpe. Nogle er vedtaget, andre er på vej. Og der kommer givetvis flere. Her får du et foreløbigt overblik.


Beierholm

Hjælpepakke til SMV-virksomhederne

Regeringen fremlægger lovforslag, som udskyder betaling af moms og B-skatter


Beierholm

Overblik over regeringens hjælpepakker

Beierholm er med dig, når du ruster din virksomhed til konsekvenserne af coronavirus – her får du en række løsninger.


Beierholm

HASTER - Selvstændige og B-skat

Den ekstraordinære coronakrise får Skattestyrelsen til at åbne et lille vindue for enkeltmandsvirksomheder, som senest fredag skal betale B-skatterate.


Dansk Revision

B-skatterater for selvstændige erhvervsdrivende – særligt for marts-raten.

B-skatteraten for april måned 2020, med hidtil betalingsfrist 20. april 2020, får ny betalingsfrist 20. juni 2020.


Deloitte

Social security and taxation

Danish employers must be attentive of social security and taxation for international employees, as their working conditions change.


Plesner

Skatter og Afgifter - Coronavirus-hjælpepakke

Folketinget har den 17. marts vedtaget en hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus.


PwC

Hjælpepakke på skatteområdet vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020

Folketinget har den 17. marts 2020 vedtaget hjælpepakken på skatteområdet i forbindelse med COVID-19. Det overordnede indhold af hjælpepakken er opsummeret nedenfor.


PwC

COVID-19: Sådan håndterer du internationale medarbejdere

Lige nu sender mange danske arbejdsgivere medarbejderen hjem, ligesom medarbejdere i udlandet trækkes hjem til Danmark. Når internationale medarbejdere ændrer arbejdsforhold, skal man som dansk arbejdsgiver være opmærksom på skat, immigration og social sikring.


PwC

Nyt om skat, 16. marts - COVID-19: B-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Regeringen har i dag den 16. marts 2020 offentliggjort, at de selvstændigt erhvervsdrivende hjælpes ved, at fristerne for indbetaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes.


PwC

Betalingsfrister for B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes

De selvstændigt erhvervsdrivende hjælpes ved, at fristerne for indbetaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes, sådan at april og maj bliver ”betalingsfrie” måneder.


PwC

Nyt om skat, 14. marts - COVID-19: Hjælpepakke til dansk økonomi

Der er fremsat to lovforslag, der skal hjælpe dansk økonomi midt i denne ekstraordinære tid med Corona-udbrud.


Revisionsinstituttet

Regeringens hjælpepakker og tiltag ifm. COVID-10

- få det fulde overblik her


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Overdragelse af kontrakt - afskrivninger

SKM2020.111.SR

Ved aftale af […] 2016 overdrog T A/S fire aktiver til X A/S for i alt xx EUR. Ét af aktiverne var en aftale om som underleverandør at sælge/levere Produkt A til Y A/S. Overdragelsessummen for dette aktiv udgjorde ifølge aftalen xx EUR. De tre andre aktiver, der blev overdraget, bestod af maskiner, værktøj og en købekontrakt.

T A/S er en dansk produktionsvirksomhed, der bl.a. leverer A produkter til B-industrien. X A/S ejes af T A/S (xx %) og Z (xx %) og […], […] betaler T A/S et månedligt beløb for at forestå produktionsplanlægning, salgsopsøgende arbejde, håndtering af indgåede ordre, kvalitetskontrol mv. Z producerer selve råvaren til A produkter. Herudover skal T A/S levere produktionsydelser til X A/S.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at X A/S i 2016 kan fratrække udgiften på xx EUR fuldt ud som en engangsbetaling for retten til at bruge den af T A/S oparbejdede produktionsteknologi/ produktionsknowhow i forhold til kontrakten med Y A/S. Repræsentanten for X A/S er af den opfattelse, at der er tale om en engangsbetaling for brugsret til knowhow, hvorfor udgiften kan strakafskrives efter afskrivningslovens § 41, stk. 1.

Efter Skatterådets opfattelse indebærer det forhold, at X A/S har erhvervet kontrakten med Y A/S, ifølge hvilken der skal leveres produkter og ydelser til hvis frembringelse, der kræves knowhow, ikke, at X A/S dermed har erhvervet knowhow eller brugsrettigheder til knowhow.

Skatterådet kunne derimod bekræfte, at betalingen for retten til som underleverandør at levere nærmere specificerede produkter til Y A/S kunne anses for afholdt til erhvervelse af en immateriel rettighed omfattet af afskrivningslovens § 40, stk. 2, således at udgiften kan afskrives efter denne bestemmelse. Der blev ikke herved taget stilling til, om betalingen var fastsat i overensstemmelse med armslængde-princippet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tegningsretter - Aktieindkomst - Social sikring - Lempelse

SKM2020.110.SR

Spørger var fuld skattepligtig i Danmark og havde fået tildelt tegningsretter i forbindelse med en tidligere ansættelse i Sverige i 2015. Spørger var på daværende tidspunkt omfattet af svensk social sikring. Skatterådet kunne bekræfte, at tegningsretterne var omfattet af ligningslovens § 28, da de var erhvervet til favørkurs som led i et ansættelsesforhold og opfyldt ved levering af nytegnede aktier. En avance opnået i perioden efter udnyttelsen af tegningsretterne ville dog blive beskattet som aktieindkomst. Skatterådet kunne også bekræfte, forudsat at der var betalt sociale bidrag i Sverige i forbindelse med tildelingen af tegningsretterne, at spørger var berettiget til exemptionslempelse i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tilflytning til Frankrig - fortsat bopæl og job i Danmark - fuld dansk skattepligt og lempelse af dobbeltbeskatning

SKM2020.108.SR

Spørgeren ønskede at flytte med sin familie til Frankrig, idet spørgerens ægtefælle havde fået job i Frankrig. Familien opretholdte deres bolig i Danmark imens. Spørgeren beholdte sit job på et dansk universitet og sin formandspost i en dansk forening. Skatterådet bekræftede, at spørgeren fortsat var fuldt skattepligtig til Danmark. Derudover blev det bekræftet, at spørgeren kunne få lempelse for dobbeltbeskatning efter metoden almindelig credit. Skatterådet svarede også, at metoden eksemption med progressionsforbehold ikke kunne anvendes i den konkrete sag. Endelig svarede Skatterådet imod spørgerens opfattelse, at spørgerens indkomst fra det danske universitet vedr. undervisningsopgaver, skulle opgøres således at forberedelse og administration blev medregnet til hver undervisningstime, således som universitetet opgjorde betalingen for undervisningen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Om grundlag for sagkyndig vurdering under behandling af dødsbo

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2020 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. januar 2020.

Efter at have modtaget en boopgørelse, hvori der indgik to udlejningsejendomme beliggende i Københavns centrum, anmodede Skattestyrelsen skifteretten om, at der blev foretaget en sagkyndig vurdering af ejendommen. I boopgørelsen var de to ejendommes værdi opgjort i henhold til cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning.

Skattestyrelsen gjorde gældende, at ejendommenes værdi i boopgørelsen ikke svarede til handelsværdien, hvorfor Skattestyrelsen mente, at der var grundlag for at få foretaget en sagkyndig vurdering.

Skifteretten og Landsretten har stadfæstet dette.


Højesteret
Om tonnagebeskatning

Krydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnagebeskatningsordningen


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1555027
Anden personlig indkomst
Klagen vedrører ansættelse af indkomst på grundlag af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 16/0662766
Brug af virksomhedsordningen mm
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet klageren anvendelse af virksomhedsordningen, ligesom SKAT har nægtet fradrag for udgifter til telefoni, fagligt kontingent og kørsel. SKAT har desuden fundet, at der ikke skal ske opgørelse af avance/tab på inventarsaldoen. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt klageren kan anvende virksomhedsordningen til fornyet behandling i Skattestyrelsen. Retten ændrer i øvrigt SKATs afgørelse på de øvrige punkter.
Afsagt: 21-02-2020

Journalnr: 16/0032872
Diverse forhold - interesseforbundne parter
Klagen vedrører vedrører diverse nægtede fradrag og maskeret udlodning ved afholdelse af omkostninger i hovedpartsanpartshavers interesse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-01-2020

Journalnr: 15/3169157
Ejendomsomkostninger
Klagen vedrører nægtet afskrivninger på bygninger og nægtet fradrag for udgifter der vedrører ejendommen. Landsskatteretten godkender både afskrivninger og fradrag og overlades den talmæssige opgørelse til Skattestyrelsen.
Afsagt: 19-02-2020

Journalnr: 19/0006008
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020

Journalnr: 15/2293191
Erhvervsmæssig kørsel
Klagen vedrører nedsat fradrag for erhvervsmæssig kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-02-2020

Journalnr: 15/2106078
Forhøjelse af omsætning, fradrag for arbejdsværelse
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens omsætning samt nægtet fradrag for udgifter til arbejdsværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 16/1400322
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2020

Journalnr: 16/1400466
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2020

Journalnr: 16/0002640
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed og som følge heraf ikke godkendt, at klageren kan anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 15/0301280
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 14/2411821
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020

Journalnr: 19/0074704
Fradrag for yderligere løn
Klagen vedrører nægtet fradrag for yderligere løn. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 09-02-2020

Journalnr: 19/0109755
Gratiale
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset et udbetalt gratiale som skattepligtig personlig indkomst. Landsskatteretten anser beløbet for at skulle beskattes som et jubilæumsgratiale.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 19/0109758
Gratiale
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset et udbetalt gratiale som skattepligtig personlig indkomst. Landsskatteretten anser beløbet for at skulle beskattes som et jubilæumsgratiale.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 19/0069193
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indtægter på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 18/0001094
Kreditering på mellemregningskonto anset for udbytte
Klagen skyldes, at kreditering på mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020

Journalnr: 19/0077360
Kursusudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kursus til hovedanpartshaveren. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 19/0074657
Ligningslovens § 16 E
Selskabet har anmodet Skattestyrelsen om bindende svar på om tre transaktioner er omfattet af ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2020

Journalnr: 18/0002854
Manglende lønoplysninger
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst på baggrund af manglende lønoplysninger fra arbejdsgiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020

Journalnr: 18/0024763
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020

Journalnr: 20/0001935
Maskeret udbytte - coaching
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset en udgift til et coachingforløb fratrukket i klagerens anpartsselskab for maskeret udbytte til klageren. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 14/0053520
Overskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører ansættelse af overskud af selvstændig virksomhed, udlejningsvirksomhed samt anden udenlandsk indkomst. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår den selvstændige virksomhed mv. men nedsætter anden udenlandsk indkomst til nul.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 19/0085076
Repræsentation, skærmbriller, arbejdsværelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til repræsentation, skærmbriller og arbejdsværelse. Landsskatteretten godkender delvist fradragene for udgifter til repræsentation og arbejdsværelse.
Afsagt: 07-02-2020

Journalnr: 17/0711622
Restafskrivning
Klagen vedrører nægtet fradrag for restafskrivning på driftsmidler i forbindelse med ophør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2020

Journalnr: 14/4291827
Resultat af udlejning
Klagen vedrører forhøjelse af lejeindtægt, nedsat fradrag for udgifter ved udlejning samt betaling af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten nedsætter SKATs forhøjelse af lejeindtægtet delvist, forhøjer det godkendte fradrag delvist og godkender at klager ikke skal betale ejendomsværdiskat.
Afsagt: 10-02-2020

Journalnr: 17/0820342
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 06-02-2020

Journalnr: 18/0002032
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den personlige indkomst. Ansættelsen anses for ugyldig i tre af de fire omhandlede indkomstår.
Afsagt: 06-02-2020

Journalnr: 15/2711361
Skønsmæssig forhøjelse virksomhedsresultat
Klagen vedrører Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat samt beskatning af fortjeneste ved salg af driftsmidler til beskatning. Landsskatteretten stadfæster den skønsmæssige forhøjelse men nedsætter den skattepligtige fortjeneste ved salg af driftsmidler til nul.
Afsagt: 04-02-2020

Journalnr: 14/2330301
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn vedr. sponsorat fratrukket som reklame samt vedr. sponsorat og skydearrangement fratrukket som repræsentation. Landsskatteretten ændrer forhøjelsen.
Afsagt: 19-02-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-03-2020 - 21-04-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-458/18 GVC Services (Bulgaria)
Dato: 01-04-2020
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2011/96/EU - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - undgåelse af økonomisk dobbeltbeskatning - begreberne »selskaber registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« og »corporation tax i Det Forenede Kongerige« - status for selskaber registreret i Gibraltar og skatter betalt i Gibraltar - etableringsfrihed

Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Dom
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Indstilling
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Ny sag

Dom C-458/18 GVC Services (Bulgaria)
Dato: 02-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 2011/96/EU - artikel 2, litra a), nr. i) og iii), samt del A, litra ab), og del B, sidste led, i bilag I - begreberne »[d]e selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« og »corporation tax i Det Forenede Kongerige« - selskaber, der er registreret i Gibraltar, og som er selskabsskattepligtige dér

Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Dom
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Indstilling
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

code of conduct group (business taxation) - subgroups on internal and external issues

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).
Fremsat den 17. marts 2020

Vedtagne lovforslag

L 134 Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.
Vedtaget den 17. marts 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 134 Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Henvendelse af 16/3-20 fra Dansk Crowdfunding Forening om indkomstkompensation til landets mange selvstændige erhvervsdrivende

Bilag 8

Betænkning afgivet den 16. marts 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget det vil give i likviditet for virksomhederne, hvis man udskyder den halvårlige momsafregning med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at stille et ændringsforslag, der sikrer, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder, som har momsafregning hver 6. måned, udskydes med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at betalingsfristen for B-skat også udskydes ved, at betalingen den 20. marts f.eks. flyttes til juni, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministerens holdning til at udskyde betalingsfristen for en række afgifter, som hovedsagelig rammer de mest udsatte brancher, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at Skatteforvaltningen ikke vil rette en påstand om bl.a. uforsvarlig forretningsførelse over for virksomhedsejere og direktører, der har benyttet sig af hjælpepakken, hvis selskabet går konkurs i en nær fremtid, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at det ikke vil skade en virksomhedsejer eller direktør ved en eventuel senere konkurs, at man har benyttet sig af hjælpepakken, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor der ikke er lavet tiltag for at udsætte betaling af A-skat og am-bidrag for marts, som har frist den 14. april for små- og mellemstore virksomheder, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at Skattestyrelsen vil forestå målrettet vejledning om betaling af de manglende beløb til de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, når situationen er vendt tilbage til normal, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at sikre sig, at berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, ikke bliver fanget i en dårlig situation, hvis hjælpepakken ikke er tilstrækkelig, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om overvejelser ministeren gør sig over for de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, og som har brug for mere tid end andre til at få sin almindelige indtjening tilbage, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor man ikke udsætter betalingen af a-skat og am-bidrag med det samme, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om man vil overveje at tilbagebetale den allerede indbetalte moms for de små og mellemstore virksomheder i marts måned, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om forslaget påvirker muligheden for at få refusion af betalte energiafgifter, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at eksportvirksomheder på samme vis som hidtil kan angive negativt momstilsvar og få udbetalt denne negative moms på samme vis som hidtil, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte punktafgifter, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte lønsumsafgift, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at overveje helt at fjerne loftet på indbetalinger til skattekontoen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at overveje at hæve grænsen på virksomheders skattekonti til mere end 10 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at uddybe, om ministeren vil forlænge udskydelsen af betalingsfrister for A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, såfremt det fortsat er nødvendigt for at skabe likviditet hos danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren er indstillet på at stoppe nogle af de skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen med finansloven har pålagt erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvad der skal til, for at yderligere tiltag på skatteområdet igangsættes for at skabe likviditet til danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor forslaget om udskydelse af betalingsfrister først får effekt for april-indbetalingerne og ikke marts-indbetalingerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvorfor B-skattebetalinger ikke er omfattet af udskydelsen af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor virksomheder med negativt momstilsvar, som ikke har gavn af udskydelsen af betalingsfrist for moms, ikke er adresseret i tiltagene om at skabe mere likviditet i dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om lønmodtageren får ansvar for betaling af a-skat, hvis den indeholdelsespligtige undlader betaling/går konkurs eller andet, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om den indeholdelsespligtige (virksomheden) får ret til frit at bruge ikke forfaldne a-skatter som likviditetsmæssig buffer, uden at der senere vil komme bøder/sanktioner eller andet, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om den ansvarlige virksomhedsejer hæfter personligt for forfaldne a-skatter ved senere konkurs af virksomhed, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor mange virksomheder der vil gå konkurs som følge af, at de ikke vil kunne betale dobbelt, når den foreslåede forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvilket provenutab vil der komme som følge af konkurser, når den foreslåede midlertidigt forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om at stille ændringsforslag om, at også B-skatter omfattes af den foreslåede midlertidige udskydelse af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvorfor det med lovforslaget alene foreslås at forlænge betalingsfristen for indeholdt A-skat og AM-bidrag med 4 måneder, når de samme frister med lovforslag nr. L 154 (folketingsåret 2008-09) blev forlænget med 6 måneder, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at pålægge den offentlige sektor at betale deres regninger til private leverandører hurtigst muligt og højest med 7 dages frist, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om regeringen vurderer den nuværende krise som mindre end finanskrisen, til skatteministeren

Spm. 34

L 134 - svar på spm. 34 om muligheden for at tilbagebetale den netop i marts betalte moms for SMV’er, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 134 - svar på spm. 34.docx
SAU L 134 - svar på spm. 12.pdf

Spm. 35

Spm. om ministerens holdning til at hjælpe virksomheder med negativt momstilsvar som ingen gavn får af udskudt momsbetalingsfrist, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 134 - svar på spm. 35.pdf

Spm. 36

Spm. om der vil være nogen provenumæssige konsekvenser knyttet til i en kortere periode at suspendere loftet for skattekontoen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 134 - svar på spm. 36.pdf

Spm. 37

Spørgsmålet tilbagetaget

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenOversendelse til SAU
Høringsskema - samlet LF
Høringssvar til lovforslag samlet

Almindelig del

Bilag

Bilag 276

Henvendelse af 18/3-20 fra Jens Høgsberg Kristensen, statsautoriseret revisor, om for tiden at droppe alle, såvel ligegyldige som muligvis almindeligvis mere eller mindre velbegrundede, frister i den offentlige forvaltning

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse