SkatteMail 2020, uge 10

Kære Læser

Artiklerne i denne uges SkatteMail er præget af at resultatet af årsopgørelsen nu er tilgængelige på SKATs hjemmeside..

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Acontoskat for selskaber for 2020
Acontoskat for selskaber i 2020
Skattereglerne for biler på gule plader bliver ofte misforstået
Selskabers fradrag for hensættelser til tab på debitorer
Råd ifm. ejer- eller generationsskifte
Årsopgørelse 2019
Årsopgørelsen 2020
Undgå at snyde dig selv i skat
Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information
Mind the SDG gap: don’t forget sustainable domestic financing
Nyt om skat, uge 10 - Årsopgørelsen for 2019
10 punkter du skal holde øje med på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen

SKM-meddelelse
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV

Bindende svar
Sekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt
Dobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer
Investeringsbevis i alternativ investeringsfond kunne ikke indgå i virksomhedsordningen
Ekspropriation - frivillig afståelse - træer på rod
Ekspropriation - frivillig afståelse - ekstension

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Acontoskat for selskaber for 2020

For 2020 kan selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3, den 20/11 og senest den 1/2 2021.


BDO

Acontoskat for selskaber i 2020

Fredag den 20/3 2020 er sidste frist for betaling af første rate af acontoskatten for indkomståret 2020. Mange af de selskaber, der betaler negativ rente, vil nok supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling


BDO

Skattereglerne for biler på gule plader bliver ofte misforstået

Små varevogne og mindre kassebiler uden særindretninger kan være ganske problematiske for brugerne, hvis de tages med hjem, hvad de ofte gør. Og indregistrering på papegøjeplader er ikke noget værn mod firmabilbeskatning


BDO

Selskabers fradrag for hensættelser til tab på debitorer

Selskaber kan i skattemæssig henseende frit vælge at bruge lagerprincippet i forhold til tilgodehavender fra salg af varer og ydelser. Det giver mulighed for fradrag for tab på hensættelser til tab på sådanne tilgodehavender.


Beierholm

Råd ifm. ejer- eller generationsskifte

Ejer- eller generationsskifte, en kapitalindsprøjtning eller en ny strategi kan alt sammen være med til at skabe vækst. Men hvor der er ambitioner, er der også faldgruber. Hér deler vi en række overvejelser og råd i forbindelse med vækstplaner, som knytter sig særligt til et kommende ejer- eller generationsskifte.


Beierholm

Årsopgørelse 2019

Klar på SKAT.dk den 9. marts 2020.


Dansk Revision

Årsopgørelsen 2020

Din årsopgørelse er klar i din skattemappe senest fra mandag den 9. marts


Deloitte

Undgå at snyde dig selv i skat

Den 9. marts 2020 vil du modtage din årsopgørelse for 2019. Du bør som udgangspunkt kontrollere alle oplysninger på din årsopgørelse, men det er især vigtigt, at du er opmærksom på forhold, som ikke automatisk er indberettet til Skattestyrelsen. Nedenfor har vi samlet en række gode råd om, hvad du som minimum bør tjekke, når du modtager din automatiske årsopgørelse.


Folketingets Ombudsmand

Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information

I perioden fra 6. maj 2015 til 20. marts 2017 oplyste SKAT i afgørelser om modregning af og lønindeholdelse for bøder mv. fra politiet fejlagtigt, at borgeren ikke kunne klage over afgørelsen. SKAT henviste i den forbindelse til straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 2. Den forkerte klagevejledning blev meddelt i ca. 71.000 afgørelser.


OECD

Mind the SDG gap: don’t forget sustainable domestic financing

Domestic resource mobilisation is a priority as a means to increase national capacity to finance the SDGs. Taxes are already the largest single source of financing, and have the potential for growth. As while the average level of taxes in developing countries remains low, countries have shown capacity to expand their revenues.


PwC

Nyt om skat, uge 10 - Årsopgørelsen for 2019

Skal du have penge tilbage i skat, eller skal du aflevere lidt mere end beregnet til fælleskassen?


Revisionsinstituttet

10 punkter du skal holde øje med på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen

Null


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV

SKM2020.49.SKTST

Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at udvalgte pengeinstitutter i medfør af skattekontrollovens § 62, jf. § 59, skulle meddele Skattestyrelsen oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders pengeoverførsler til og fra Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Sekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt

SKM2020.97.SR

Spørger havde påtaget sig et hverv for Europa-Kommissionen uden at være ansat i Kommissionen. Spørger ønskede at vide om den sekretariatsgodtgørelse spørger modtog i forbindelse med hvervet var skattepligtig. Dernæst ønskede spørger at vide om de faktiske omkostninger i forbindelse med hvervet til drift af sekretariat, transport m.v. kunne fradrages. Skatterådet bekræftede, mod spørgers opfattelse, at godtgørelsen var skattepligtig. Derudover bekræftede Skatterådet, at udgifter afholdt med henblik på at erhverve indkomsten, kunne fradrages i indkomsten. Spørger blev i den forbindelse anset for at være honorarmodtager, hvorfor et eventuelt nettounderskud ikke kunne fradrages i anden indkomst eller fremføres til senere års indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer

SKM2020.95.SR

En professionel fodboldklub og en fodboldspiller havde indgået en aftale med en mellemmand/agent, hvorefter sidstnævnte påtog sig at undersøge mulighederne for et fremtidigt klubskifte for fodboldspilleren.

Skatterådet kunne bekræfte, at honorar, der i henhold til nævnte aftale blev betalt til mellemmanden, kunne fordeles til fodboldklubben og fodboldspilleren med hver 50 pct.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Investeringsbevis i alternativ investeringsfond kunne ikke indgå i virksomhedsordningen

SKM2020.94.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en investering i en alternativ investeringsfond (AIF) var et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, idet det ikke var godtgjort, at AIF'en alene investerede i værdipapirer mv. Allerede derfor kunne investeringsbeviset ikke indgå i virksomhedsordningen, uden at dette ville blive betragtet som en hævning i virksomhedsordningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ekspropriation - frivillig afståelse - træer på rod

SKM2020.93.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at avance opnået ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom, ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gjaldt også den del af avancen, der var opnået ved afståelse af træer på rod.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ekspropriation - frivillig afståelse - ekstension

SKM2020.92.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at avance opnået ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom, ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gjaldt også avance ved afståelse af areal, der af ejeren kunne forlanges medeksproprieret (ekstension) efter vejlovens § 104, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0673700
Afskrivninger på varemærke og domæne
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet selskabet fradrag for skattemæssige afskrivninger på varemærke og domænenavn, ligesom der er nægtet fradrag for royaltybetalingen vedrørende varemærket. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020

Journalnr: 18/0007099
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat fradrag for kost og småfornødenheder og for logi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2020

Journalnr: 16/0944689
Ejerforhold
Der klages over SKATs ændring af indkomsten vedrørende yderligere løn fra selskaber, som SKAT har anset for ejet af klagerens ægtefælle. Tvist om ejerforhold i selskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2019

Journalnr: 19/0020554
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og ansættelse af fradrag for ejendomsskatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020

Journalnr: 19/0018072
Fri bolig og lejeindtægter
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og af lejeindtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-01-2020

Journalnr: 17/0844221
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen er anset for udbytte. Landsskatteretten forhøjer den skattepligtige indkomst yderligere.
Afsagt: 31-01-2020

Journalnr: 17/0987488
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto anses for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2020

Journalnr: 17/0992409
Skat af fri bil mv.
Klagen vedrører yderligere løn og skat af værdi af fri bil Landsskatteretten nedsætter den yderligere løn delvist.
Afsagt: 15-01-2020

Journalnr: 16/0432986
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-01-2020

Journalnr: 17/0989146
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen betydeligt.
Afsagt: 28-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-03-2020 - 07-04-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-458/18 GVC Services (Bulgaria)
Dato: 01-04-2020
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2011/96/EU - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - undgåelse af økonomisk dobbeltbeskatning - begreberne »selskaber registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« og »corporation tax i Det Forenede Kongerige« - status for selskaber registreret i Gibraltar og skatter betalt i Gibraltar - etableringsfrihed

Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Dom
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Indstilling
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Ny sag

Dom C-458/18 GVC Services (Bulgaria)
Dato: 02-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 2011/96/EU - artikel 2, litra a), nr. i) og iii), samt del A, litra ab), og del B, sidste led, i bilag I - begreberne »[d]e selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« og »corporation tax i Det Forenede Kongerige« - selskaber, der er registreret i Gibraltar, og som er selskabsskattepligtige dér

Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Dom
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Indstilling
Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Note to the Code of Conduct Group (Business Taxation)

Note to the Code of Conduct Group (Business Taxation)

Note to the Code of Conduct Group (Business Taxation)

Working Party on Tax Questions (Direct Taxation - CCTB)

Code of Conduct Group (Business Taxation) - Subgroups on internal and external issues

State of play of the process leading to establishment of the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Note to the Code of Conduct Group (Business Taxation)

Note to the Code of Conduct Group (Business Taxation)

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles selskabsskattegrundlag

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 173

Publikation om skattelyindsatser 2009-2019

Bilag 174

Henvendelse af 28/2-20 fra KPMG Acor Tax om overbeskatning af gældseftergivelser der indeholder renter

Bilag 176

Publikation fra Skattestyrelsen - Status på indtægterne fra selskabsskat i perioden fra 2012 til 2018

Bilag 177

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2019/20

Bilag 180

Publikation fra Gældsstyrelsen – Tal og tendenser: Inddrivelse af gæld fra virksomheder

Spørgsmål og svar

Spm. 315

Vil ministeren udregne det varige mindreprovenu, såfremt selvstændige eller ansatte i en virksomheder fremover ikke skal betale skat af virksomhedsbetalt grund-, efter- eller videreuddannelse?

Spm. 317

Vil ministeren oplyse, om den danske stat vil vinde eller tabe skatteprovenu, hvis internationale virksomheder, herunder danske, i højere grad blev selskabsbeskattet i de lande, hvor de sælger deres produkter, fremfor i de lande, hvor de har hovedsæde og udvikler deres produkter?

Spm. 327

Vil ministeren oversende en opdatering af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 524 (folketingsåret 2016-17)?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse