SkatteMail 2020, uge 09

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indholder bl.a. en række afgørelser uden SKM-nummer og en tjekliste til selvangivelsen.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tjekliste til årsopgørelsen for 2019
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Februar 2020
Personalegoder 2020
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager
Rusland indfører en række ændringer på skatteområdet
Nyt om skat, uge 9 - Nye regler for delsalg af selskabsaktier

Udkast til styresignal
Præcisering af, hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - udkast til styresignal

Bindende svar
Trust - skattemæssig transparent - gaveafgift
Trust - skattemæssig transparent - gaveafgift
Selvstændigt skattesubjekt - LLC
Investeringsinstitut med minimumsbeskatning opdeles i andelsklasser

Afgørelser
Forskerskatteordningen
Omkostningsgodtgørelse - Forelagt brancheorganisation
Gevinst ved afståelse af bitcoins

Kendelser
Forældelse - afbrydelse ved skyldners erkendelse

Domme
Frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Tjekliste til årsopgørelsen for 2019

For flertallet vil det give god mening, hvis de bruger bare 10 minutter på årsopgørelsen. Nedenfor følger nogle gode råd til forberedelsen.


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Februar 2020

Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Beierholm

Personalegoder 2020

Skatte- og momsmæssige forhold


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager

Ombudsmanden undersøgte Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager, som Skatteankestyrelsen havde modtaget i 2014 og 2015. Sagerne vedrørte forskellige sagsområder.


PwC

Rusland indfører en række ændringer på skatteområdet

Rusland har indført en række ændringer på skatteområdet på opfordring fra erhvervslivet. Ændringerne vedrører primært den gensidige aftaleprocedure (mutual agreement procedure), særlige skatteincitamentsordninger, regionale investeringsprojekter samt muligheden for at modregne skat på forskellige niveauer mv. Der er dog stadig udfordringer. Fx er risikoen i forhold til retten til at foretage fradrag af koncerninterne serviceomkostninger blevet forhøjet. Det skyldes, at de russiske skattemyndigheder er tilbøjelige til at behandle koncerninterne ydelser som en skjult udbytteudlodning.


PwC

Nyt om skat, uge 9 - Nye regler for delsalg af selskabsaktier

Der er ændret i reglerne for delsalg af aktier i et selskab med flere aktieklasser.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Præcisering af, hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - udkast til styresignal

16-1760994

Styresignalet indeholder en præcisering af praksis for, hvornår en finansiel kontrakt for fysiske personer kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, således at tab ikke er kildeartsbegrænsede, og således at den finansielle kontrakt kan indlægges i virksomhedsskatteordningen eller i grundlaget for beregning af kapitalafkast efter kapitalafkastordningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - skattemæssig transparent - gaveafgift

SKM2020.91.SR

Spørger ønskede bekræftet, at fremtidige udbetalinger fra en amerikansk trust, som var stiftet af hans bedstemor i 2014, hvor bedstemorens to børn (spørgers tante og onkel) var trustees, og hvor spørger var benificient, skulle anses for gaver til spørger.

Bl.a. henset til, at det var oplyst, at bedstemoren levede, ansås trusten for transparent i forhold til hende, og det kunne derfor bekræftes, at fremtidige udbetalinger til spørger ansås for gaver.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - skattemæssig transparent - gaveafgift

SKM2020.90.SR

Spørger ønskede bekræftet at fremtidige udbetalinger fra en amerikansk trust, som var stiftet af hans bedstemor i 1999, hvor bedstemorens to børn (spørgers tante og onkel) var trustees, og hvor spørger var en blandt flere benificienter, skulle anses for gaver til spørger.

Bl.a. henset til, at det var oplyst, at bedstemoren levede, ansås trusten for transparent i forhold til hende, og det kunne derfor bekræftes, at fremtidige udbetalinger til spørger ansås for gaver.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Selvstændigt skattesubjekt - LLC

SKM2020.84.SR

Skatterådet bekræftede, at A LLC efter en dansk skattemæssig vurdering skulle kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt. Der var ved vurderingen henset til, at selskabet indeholdte en lang række af de sædvanlige karakteristika, der normalt kendetegnede et selvstændigt skattesubjekt. Det var således ved afgørelsen bl.a. tillagt vægt, at fordelingen af overskud skete i forhold til den af deltagernes indskudte kapital, deltagernes hæftelse var begrænset til den indskudte kapital, og selskabet havde en selvstændig og uafhængig ledelse, der varetog selskabets forhold.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Investeringsinstitut med minimumsbeskatning opdeles i andelsklasser

SKM2020.83.SR

Skatterådet bekræfter i spørgsmål 1, at en opdeling af en række nærmere angivne minimumsbeskattede afdelinger i Investeringsforeningen i henholdsvis andelsklasse A og B, ikke skattemæssigt medfører en afståelse af medlemmernes investeringsbeviser. Det er bl.a. ved afgørelsen tillagt vægt, at der alene er tale om en skævdeling af omkostninger (formidlingsprovision) mellem andelsklasserne.

Desuden bekræfter Skatterådet i spørgsmål 2, at der kan gennemføres en tildeling af nye beviser til medlemmer, der skal allokeres til andelsklasse B, til erstatning for beviser i andelsklasse A, uden at det skattemæssigt medfører en afståelse af beviserne. Det er bl.a. ved afgørelsen tillagt vægt, at ombytningen sker i forholdet 1:1, og at der samtidig ikke sker nogen formueforskydning af værdier mellem de to andelsklasser/investorerne.

Sidst bekræfter Skatterådet i spørgsmål 3, at besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 ikke påvirkes af, at andelsklasse B hverken optages til notering på Nasdaq Copenhagen eller til handel på et andet reguleret marked uanset om andelsklasse A måtte være optaget til notering. Det er bl.a. ved afgørelsen tillagt vægt, at omsættelige investeringsbeviser altid skal anses for investeringsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forskerskatteordningen

SKM2020.87.LSR

Sagen drejede sig om forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E-F. Klageren ansøgte Skattestyrelsen om beskatning efter forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E-F for sin fremtidige ansættelse i Danmark. Klageren fik afslag herpå, idet Skattestyrelsen henviste til, at klageren var registreret som begrænset skattepligtig til Danmark af en lønudbetaling i indkomståret 2008, som lå inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen. I klagesagen henviste klageren til, at det var en fejl, at han var registreret som begrænset skattepligtig til Danmark i indkomståret 2008, idet lønudbetalingen retteligt skulle periodiseres til beskatning i indkomståret 2006, som lå mere end 10 år forud for ansættelsen. Heri fik klageren ikke medhold. Landsskatteretten fandt, at klageren efter den gældende skatteansættelse for indkomståret 2008 var begrænset skattepligtig til Danmark, og at klageren derfor ikke var berettiget til at anvende forskerskatteordningen. Landsskatteretten lagde herved vægt på de faktiske forhold, hvorefter SKAT foretog en skatteansættelse for indkomståret 2008, som klageren ikke påklagede, og hvorefter klageren først 6 år efter SKATs afgørelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2008 - og umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om beskatning efter forskerskatteordningen - anmodede om ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2008, hvilket efterfølgende afslag klageren heller ikke påklagede.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omkostningsgodtgørelse - Forelagt brancheorganisation

SKM2020.86.SANST

Sagen vedrørte vurderingen af rimeligheden af størrelsen af et faktureret honorar på 174.125 kr., eksklusive moms, for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med iværksættelsen af syn og skøn i en klagesag ved et skatteankenævn. Skatteankestyrelsen fandt, at det var med rette, at SKAT alene havde godkendt omkostningsgodtgørelse med 100 % af et beløb på 100.000 kr., eksklusive moms. Skatteankestyrelsen lagde vægt på, at en kendelse fra den sagkyndiges brancheorganisation, om rimeligheden af størrelsen af det fakturerede honorar, bør tillægges betydeligt vægt i forbindelse med rimelighedsvurderingen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Gevinst ved afståelse af bitcoins

SKM2020.85.LSR

Skatterådet havde afgivet et bindende svar, hvorefter klagerens gevinst ved afståelse af bitcoins ikke var skattefri efter statsskattelovens § 5, litra a. Landsskatteretten udtalte, at bitcoins er en virtuel valuta, for hvilken der ikke eksisterer et reguleret marked. På dette marked havde klageren i en periode på godt 5 måneder i 2013 ved 15 handler købt i alt 478,69 bitcoins for i alt 412.844,65 kr. Markedet havde været præget af meget store værdisvingninger, herunder også såvel i den periode, hvor klageren købte bitcoins, som i en forudgående periode, med deraf følgende muligheder for store fortjenester. Allerede på det grundlag fandt Landsskatteretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at klagerens køb af de omhandlede bitcoins i hvert fald i betydeligt omfang skete med henblik på at videresælge disse med fortjeneste, og at han dermed foretog købene i spekulationsøjemed. Den omstændighed, at købene tillige måtte have været begrundet i klagerens faglige og ideologiske interesser, førte ikke til, at der ikke skulle ske spekulationsbeskatning. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Forældelse - afbrydelse ved skyldners erkendelse

SKM2020.81.HR

Sagen angik om et skattekrav, som de færøske skattemyndigheder, TAKS, inddrev på vegne af daværende SKAT, var forældet, da TAKS foretog udlæg i en fast ejendom på Færøerne. Der var enighed om, at spørgsmålet skulle afgøres efter den danske forældelseslov.

Udlægget var foretaget senere end 3 år efter, at forældelsesfristen var begyndt at løbe, og forældelse ville dermed være indtrådt, medmindre forældelsesfristen var afbrudt. TAKS gjorde for Højesteret gældende, at fristen var afbrudt ved skyldners erkendelse af kravet, jf. forældelseslovens § 15.

Højesteret udtalte, at det beror på en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder, om en skyld- ner over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde har erkendt sin forpligtelse, og at det afgørende for denne vurdering er, om fordringshaveren på grund af skyldnerens adfærd med føje har fået den opfattelse, at der ikke er tvist om kravet, således at der ikke er rimelig anledning for fordrings- haveren til at foretage retslige skridt.

Højesteret fandt, at kærende ved sin underskrift på en formueopgørelse i forbindelse med udlevering af sin hustrus dødsbo til hensidden i uskiftet bo, hvor skattekravet var medtaget i henhold til TAKS' anmel- delse, havde givet fordringshaver anledning til at antage, at der ikke var nogen tvist om kravet. Højeste- ret henviste desuden til, at der ikke var nogen dokumentation for, at der tidligere var gjort indsigelse mod kravet. På den baggrund fandt Højesteret, at forældelsesfristen var afbrudt med virkning fra kæ- rendes underskrift på formueopgørelsen. Da udlægget var foretaget inden for 3-års fristen fra dette tids- punkt, var kravet ikke forældet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue

SKM2020.82.VLR

Spørgsmålet i sagen var, om værdien af nogle frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser givet kort tid før den skattepligtiges død skulle indgå ved opgørelsen af boets aktiver og nettoformue efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Landsrettens flertal fandt, at i hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor de frivillige indbetalinger ikke oversteg skatten af den skattepligtiges dispositioner i mellemperioden, skulle de frivillige indbetalinger betragtes som et af de foreløbige indkomstskattebeløb, der skulle indgå i beregningen af mellemskatten. Der var derfor ikke grundlag for at lade værdien af de frivillige indbetalinger indgå som et aktiv ved vurderingen af boets skattemæssige status efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at formålet med de frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser var at reducere den skattepligtiges formue, således at boet ikke ville blive skattepligtigt.

Landsrettens flertal fandt endvidere, at selv om gaveoverdragelserne måtte være omfattet af arvelovens § 93, stk. 1, nr. 2, således at de skulle have været sket i testamentsform, kunne Skatteministeriet ikke gøre indsigelse herimod, jf. arvelovens § 79. Da der endvidere var betalt gaveafgift af overdragelserne, kunne heller ikke dette forhold føre til, at der skulle ses bort fra overdragelserne ved opgørelsen af boets aktiver og nettoformue efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Boet efter den skattepligtige fik derfor medhold i, at boet var fritaget for beskatning i medfør af dødsboskattelovens § 6.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0005376
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af klagerens skatteansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020

Journalnr: 14/4610543
AMBI og A-skat
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat samt hæftelse herfor. Landsskatteretten forhøjer beløbene yderligere.
Afsagt: 09-01-2020

Journalnr: 16/0989011
AMBI og A-skat
Klagen vedrører opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2020

Journalnr: 17/0175021
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører fradrag for tab på valutaterminsforretninger og ikke godkendt fradrag for erhvervsmæssig kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020

Journalnr: 17/0989183
Divese forhold
Klagen vedrører diverse forhold og fradrag, herunder befordring, kost og logi ifm. rejser, repræsentationsudgifter mm. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 20-01-2020

Journalnr: 18/0000542
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2020

Journalnr: 18/0007664
Fradrag for gevinster
Klagen vedrører nægtet fradrag for udbetalte gevinster. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-01-2020

Journalnr: 19/0068788
Fradrag for kursusudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for kursusudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 15-01-2020

Journalnr: 19/0042314
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt fradrag for virksomhedens underskud. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse delvist, idet der godkendes fradrag for udgifter afholdt til bygning af form til støbning af flydemodul.
Afsagt: 15-01-2020

Journalnr: 18/0015394
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten tillader genoptagelse.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 16/0881239
Handelsværdi
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med overførsel af aktiver fra virksomhedsordningen til privat regi har vurderet handelsværdien af maskiner, inventar og jord m.v. højere end klager. Landsskatteretten nedsætter værdien af maskiner og inventar skønsmæssigt og stadfæster handelsværdien af jorden.
Afsagt: 22-01-2020

Journalnr: 17/0987845
Husleje
Klagen vedrører nægtet fradrag for husleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020

Journalnr: 15/3272199
Kursgevinst
Sagen drejer sig om beskatning af kursgevinst på et lån i GBP, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2020

Journalnr: 19/0070958
Løn og godtgørelse
Klagen vedrører beskatning af lønindkomst, fratrædelsesgodtgørelse og dagpenge samt nedsættelse af fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020

Journalnr: 19/0002643
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen vedrører spørgsmålet om indkomst skal anses som overskud af virksomhed eller lønindkomst samt om modtagne beløb er skattepligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-01-2020

Journalnr: 18/0006245
Lån eller løn
Klagen skyldes, at lån er anset for løn. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 15-01-2020

Journalnr: 19/0068779
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at kursusudgifter afholdt af klagerens selskab er anset som maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-01-2020

Journalnr: 18/0000792
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke harimødekommet klagerens anmodning om omgørelse i relation til udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 17/0028769
Pension fra udlandet
Klagen vedrører beskatning af pension fra udlandet, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2020

Journalnr: 19/0045232
Rejsegodtgørelse
Klagen skyldes, at skattefri rejsegodtgørelse er nedsat til nul kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020

Journalnr: 19/0046490
Rejsegodtgørelse
Klagen skyldes, at skattefri rejsegodtgørelse er nedsat til nul kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020

Journalnr: 19/0073834
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2020

Journalnr: 19/0071993
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2020

Journalnr: 18/0001146
Skønsmæssig ansættelse af AM-bidrag og A-skat
Klagen vedrører Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-01-2020

Journalnr: 18/0000511
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-01-2020

Journalnr: 18/0000044
Sletning af indkomst og skatter
Klagen skyldes, at SKAT har slettet klagerens A-indkomst og indeholdte A-skatter m.v. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for en del af perioden og annullerer SKATs afgørelse for den anden del.
Afsagt: 13-01-2020

Journalnr: 16/1360717
Tab på anparter
Klagen vedrører nedsat fradrag for tab på anparter. Landsskatteretten forhøjer fradraget med et mindre beløb.
Afsagt: 13-01-2020

Journalnr: 17/0987363
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for hensættelse til tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020

Journalnr: 17/0990944
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2020

Journalnr: 16/1524567
Realisations- eller lagerprincippet
Sagen drejer sig bl.a. om, at klageren har opgjort gevinst og tab på 3 swapaftaler efter realisationsprincippet, men skulle have anvendt lagerprincippet. SKAT har godkendt, at kontrakterne har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 2. pkt. Formalitet vedrørende forældelse af selvangivne kildeartsbegrænset tab til fremførsel. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 06-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Draft Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Draft Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Draft Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Draft Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).
Vedtaget den 27. februar 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 172

Program for udvalgets studietur til Sydafrika 29/2-6/3 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 264

Ministeren bedes år for år redegøre for udviklingen i antallet af årsværk i Skatteministeriets koncern i årene 2016-2020, samt år for år redegøre for den forventede udvikling i årene 2020-2023.

Spm. 265

Ministeren bedes i 2020-priser redegøre for udviklingen i skattevæsenets budget i årene 2015-2023 år for år inklusiv alle reserver m.m.

Spm. 266

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 165 oplyse, a) hvor mange borgere reguleringerne er fordelt på, og b) hvad den gennemsnitlige regulering har udgjort? Opreguleringer bedes opgjort som henholdsvis opreguleringer og nedreguleringer. Der bedes foretages en opdeling i forhold til momsreguleringer og indkomstreguleringer. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvad reguleringerne mere præcist dækker over, altså hvilke typer af fejl der er konstateret. Ligeledes bedes ministeren oplyse, hvor mange bødesager, der er rejst i kølvandet på sagerne. I forlængelse af ovenstående bedes ministeren oplyse, hvornår tal for ovenstående forventes at foreligge for 2019 og oversende dem, når de foreligger, og oversende afrapporteringen af kontrolprojektet for deleøkonomi 2018.

Spm. 267

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 167 redegøre for, hvad skatteprovenuet har været på baggrund af de tredjeparter, der indberetter til skattemyndighederne på baggrund af aftalen om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af 17. maj 2018, og hvad skatteprovenuet isoleret har været ved Airbnb’s indberetninger siden juni 2019, hvor aftalen med Airbnb trådte i kraft?

Spm. 268

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 171 oplyse, om de danske skattemyndigheder eller SØIK har mulighed for at pålægge kortudstedere som Paypal eller Neteller at frembringe oplysninger om brug af specifikke kreditkort udstedt til danske statsborgere?

Spm. 269

Kan ministeren på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 171 bekræfte, at der tilsyneladende er et problem med skattekontrol af konti hos internationale betalingsservices som PayPal og Neteller, der tilhører danskere? Hvordan vil ministeren sørge for, at danskere med den type konti svarer korrekt skat og moms? Har ministeren forslag til, hvordan dette problem kan løses?

Spm. 270

Kan ministeren oplyse, hvor mange underretninger SØIK har modtaget fra den britiske FIU vedrørende konti hos Neteller, og hvor mange af disse underretninger, der er sendt videre til de danske skattemyndigheder?

Spm. 276

Hvor mange af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster indeholder bestemmelser om ophævelse af dobbeltbeskatning efter henholdsvis exemption- og creditmetoden?

Spm. 277

Vil ministeren oplyse, hvad det koster danske virksomheder, at Danmark pt. ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Spm. 278

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 20. februar 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål P, oversende et notat til udvalget om historikken i og status på arbejdet med en fælles konsolideret selskabsskattebase (CCTB)?

Spm. 279

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 20. februar 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål P, oplyse, om Japans position i OECD i relation til beskatning af den digitale økonomi?

Spm. 280

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 20. februar 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål P, oversende et notat om status på arbejdet med en finansiel transaktionsbeskatning?

Spm. 281

Vil ministeren redegøre for, hvornår man historisk og frem til og med lovforslag nr. L 91 har sænket bundskatten som kompensation for stigende kommunale skatter? For hvert historisk tilfælde bedes provenuet opgjort umiddelbart, efter tilbageløb og efter adfærd i 2020-niveau og faste 2020-priser.

Spm. 282

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 20. februar 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål P, oversende et notat om OECD-landenes positioner inden for beskatning af et digitalt fast driftssted?

Spm. 283

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at beskatte kapitalindkomst og aktieindkomst som lønindkomst? Ministeren bedes her tage udgangspunkt i samme opgørelsesmåde som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17), således at der foretages et provenuskøn overa) beskatning af kapitalindkomst som arbejdsindkomst,b) beskatning af aktieindkomst som arbejdsindkomst ogc) beskatning af både kapitalindkomst og aktieindkomst som arbejdsindkomst. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.

Spm. 284

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen, hvis der indføres 5 pct. ekstra skat på indkomst over 1 mio. kr., yderligere 5 pct. ekstra skat på indkomst over 2 mio. kr., og slutteligt yderligere 5 pct. ekstra skat på indkomst over 3 mio. kr.? Ministeren bedes her tage udgangspunkt i samme opgørelsesmåde som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 232 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), således, at der foretages et provenuskøn på to indkomstgrundlaga) personlig indkomst ogb) personlig indkomst tillagt aktieindkomst og kapitalindkomst. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.

Spm. 285

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen, hvis der indføres en formueskat? Ministeren bedes foretage beregningen på baggrund af følgende beløbsgrænsera) Formueskattegrænse svarer til den seneste formueskattegrænse i 1996 opregnet til 2020-niveaub) Formueskattegrænsen er på 3 mio. kr.c) Formueskattegrænsen er på 4 mio. kr. ogd) Formueskattegrænsen er på 5 mio. kr.Disse bedes beregnet med henholdsvis en skatteprocent på 0,7 pct. og 1 pct. Skattegrundlaget for formueskatten bedes opgjort på samme måde som i svar på spørgsmål 533 (folketingsåret 2015-16), dvs. som finansiel formue (f.eks. aktier, obligationer og indestående i bank) fratrukket ”andre lån” (herunder f.eks. banklån, SU-lån m.v.). Såfremt det er muligt, bedes også værdien af unoterede aktier medregnes. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.

Spm. 286

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen, hvis man ophæver fradragsretten for AM-bidrag i grundlaget for topskatten? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser, og hvor mange flere personer, der vil skulle betale topskat, hvis man fjerner denne fradragsret for årene 2020-2025. Endeligt bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Ministeren bedes også oplyse, hvad fjernelsen af denne fradragsret vil betyde for den gennemsnitlige beskatning og marginalskatten i procenter. Dette bedes opgjort for indkomstdeciler, herunder også opdelt for percentiler i den 10. decil, og for befolkningen som helhed. Slutteligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 287

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at genindføre udligningsskatten på store pensionsudbetalinger ved kombinationer af henholdsvis en sats på 3 pct. og 6 pct. og et bundfradrag på henholdsvis 300.000 kr. og 500.000 kr.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.

Spm. 288

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at genindføre en aktieomsætningsafgift på 0,5 pct., jf. den afgift, der eksisterede til og med den 31. december 1998? Beregningen bedes foretaget ud fra samme afgrænsninger som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 319 (folketingsåret 2014-15, 1. samling). Det vil sige, at obligationshandel ikke medtages. Ministeren bedes i sit svar klargøre, hvilke typer af værdipapirer, der inkluderes i beregningsgrundlaget. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endeligt opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endvidere bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Ministeren bedes endeligt foretage samme beregninger som i ovenstående på henholdsvis en indførsel af kommissionens forslag fra 2013 om en Finansiel Transaktionsskat (FTT) samt for en indførelse i Danmark af den nugældende Finansielle Transaktionsskat i Frankrig. Ministeren bedes også her redegøre for, hvilke finansielle produkter, der er inkluderet i beregningerne og med hvilke skattesatser.

Spm. 289

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at omlægge bo- og gaveafgiften, således at bundgrænsen hæves til henholdsvis 400.000 kr., 450.000 kr. og 500.000 kr., og at der indføres en højere skattesats på 30 pct. ved arv på henholdsvis 750.000 kr., 1 mio. kr., 1,5 mio. kr., 2 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 3 mio. kr. som opgjort i svar på SAU alm. del – spørgsmål 505 (folketingsåret 2017-18)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endvidere bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst for samtlige modeller. Endeligt bedes ministeren beskrive, hvilke aktiver der er inkluderet i beregningsgrundlaget, herunder om unoterede aktier indgår.

Spm. 290

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe boligjobordningen? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst.

Spm. 291

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe aktiesparekontoen? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst.

Spm. 292

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe investorfradraget? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst.

Spm. 293

Vil ministeren med henvisning til artiklen »»Ligner en skandale«: På 4 år har Finansministeriet ansat én medarbejder over 50 år« bragt i Politiken den 23. februar 2020 oplyse, hvilke ministerier der i deres rekrutteringssystemer har indlagt automatiske mekanismer, der sorterer kandidater ud fra alderskriterier? Såfremt et eller flere ministerier bruger rekrutteringssystemer med sådanne mekanismer, bedes ministeren oplyse om bevæggrunden for denne sortering, og hvordan den bruges.

Spm. 294

Vil ministeren redegøre for aldersfordelingen, inklusive anciennitetsmønster, opdelt på ministerområder, styrelser og personalegrupper, samt køn og personaleledelsesansvar?

Spm. 295

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne fradragsretten for indbetalinger til pensionsordninger i topskatten, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 722 (folketingsåret 2015-16)? Samtidig med at fradragsretten fjernes, undtages udbetalingerne fra pensioner i topskattegrundlaget, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 111 (folketingsåret 2016-17). Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Ministeren bedes også vise, hvad fjernelsen af denne fradragsret vil betyde for den gennemsnitlige beskatning og marginalskatten i procenter. Dette bedes opgjort for indkomstdeciler, herunder også opdelt for percentiler i den 10. decil, og for befolkningen som helhed. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 296

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere, samt en tilpasning af ordningen, der bibeholder bruttoskatteordningen for forskere, men fjerner den for nøglemedarbejdere? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for begge modeller.

Spm. 298

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at målrette jobfradraget? Der tages udgangspunkt i to forskellige modeller a) jobfradraget aftrappes i intervallet 300.000-350.000 kr.b) jobfradraget aftrappes i et 50.000 kr. interval før den til en hver tid gældende topskattegrænse, således at topskatteydere ikke kan modtage jobfradraget. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for begge modeller.

Spm. 299

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe DIS-ordningen? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 300

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved de tre skattelettelser fra skattereform 2018, der relaterer sig til pensionsindbetalinger? Det vil sige en afskaffelse af pensionsfradraget, at fjerne pensionsindbetalinger fra grundlaget for beskæftigelsesfradraget og at fjerne forhøjelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for de tre forslag isoleret såvel som for de tre forslag samlet.

Spm. 301

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe stuehusreglen, der betyder, at grundværdien af stuehuse og dertil hørende haver vurderes som landbrugsmæssige grunde og dermed beskattes mere lempeligt end almindelige beboelsesejendomme? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 302

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne lempelserne fra ’Aftale om erhvervs- og vækstinitiativer’ 2017, der gav bedre vilkår for aktieaflønning i mindre virksomheder? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 303

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne lempelserne fra ’Aftale om erhvervs- og vækstinitiativer’ 2017, der gav bedre skattevilkår for opsparing i investeringsinstitutter samt lempelser for udlændinges opsparing i danske investeringsinstitutter (Tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for de to forslag isoleret såvel som for de to forslag samlet.

Spm. 304

Hvad forventes gælden til det offentlige at være i år 2030 med og uden det nye fungerende IT-system til understøttelse af inddrivelsen?

Spm. 307

Vil ministeren kommentere de generelle problemstillinger, der rejses i den interne henvendelse fra Ruben Houlind Mariager af 28. februar 2020, jf. SAU alm. del – bilag 219.

Spm. 308

Kan ministeren bekræfte, at der er en af de tre banker, der har administreret bankordningen indtil 2015, hvor der ikke er nogen bestemmelse om hæftelse i den aftale, der er indgået mellem Skatteministeriet og den pågældende bank?

Spm. 309

Hvilke initiativer har ministeren og tidligere ministre taget for at sikre, at de banker, der har administreret bankordningen indtil dens ophør, rent konkret hæfter, såfremt bankerne ikke kan dokumentere, at refusion af udbytteskat er blevet udbetalt på et korrekt grundlag?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse