SkatteMail 2020, uge 08

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a omtale af afgørelse, hvor en anpartshaver kom to måneder for sent med et skattefradrag på 1.750.000 kr.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
2020 er sidste år med stor skattefordel til Airbnb-udlejere
Skat og moms, når du har B-indkomst ved freelancearbejde
Kom to måneder for sent med et skattefradrag på 1.750.000 kr.
Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2020
Grønne firmabiler
OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms
Notat om beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Bindende svar
Salg af aktivitet - driftsomkostning
Arbejdsudleje - Transportvirksomhed - Leasing af køretøjer
DIS-indkomst, pensionsordning, statsstøtte
Fast driftssted -overdragelse

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

2020 er sidste år med stor skattefordel til Airbnb-udlejere

For langt de fleste vil det skattemæssigt være markant mere optimalt at udleje deres bolig i år fremfor til næste år, hvor muligheden for at bruge de gamle fradragsregler ophører


BDO

Skat og moms, når du har B-indkomst ved freelancearbejde

Der er tre store faldgruber for dem, der arbejder som digitale løsarbejdere. De overser faren for momspligt. De glemmer deres skattefradrag. Og de kender ikke risikoen ved at arbejde sort.


BDO

Kom to måneder for sent med et skattefradrag på 1.750.000 kr.

Har du glemt et skattefradrag, gælder der normalt ingen kære mor, hvis du opdager det for sent. Det gælder uanset beløbets størrelse. Det vil kræve en lovændring, hvis domstolenes benhårde praksis skal ændres.


Dansk Revision

Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2020

SKAT er ikke altid enig med virksomheders fortolkning af, hvad der er henholdsvis reklame-, personale- og repræsentationsudgifter.


Deloitte

Grønne firmabiler

Folketinget har den 30. januar vedtaget lovforslag L 90 (en del af Finansloven), som medfører billigere elbiler på to områder.


OECD

OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms

New economic analysis shows that a proposed solution to the tax challenges arising from the digitalisation of the economy under negotiation at the OECD would have a significant positive impact on global tax revenues.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Salg af aktivitet - driftsomkostning

SKM2020.78.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger har skattemæssigt fradrag for det vederlag, som spørger forventer at skulle betale en køber i forbindelse med overdragelse af spørgers X-forretning.

Der henvises som begrundelse til, at afholdelsen af udgiften vil ske som kompensation for et forventet fremtidigt driftsunderskud, og at betalingen dermed har den fornødne kvalificerede relation til indkomsterhvervelsen, hvorfor beløbet kan fradrages i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - Transportvirksomhed - Leasing af køretøjer

SKM2020.76.SR

Spørger er en dansk logistikvirksomhed, der benytter sig af vognmænd fra Land A til grænseoverskridende transportopgaver. Spørger har et koncernforbundet selskab i Land A og ønsker derigennem, at lease lastbiler til de udenlandske vognmænd. Spørgsmålet er, om der er tale om arbejdsudleje, når chaufførerne kører i Danmark i lastbiler, leaset igennem spørgers koncernforbundne selskab. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at chaufføropgaven ikke udgør en integreret del af spørgers virksomhed, når der køres for spørger i lastbiler leaset igennem spørgers koncernforbundne selskab. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at spørger har outsourcet sine internationale transporter og derfor ikke kan anses for omfattet af arbejdsudlejereglerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: DIS-indkomst, pensionsordning, statsstøtte

SKM2020.75.SR

Spørgeren ønskede svar på, om indbetalinger til en § 53 A-pensionsordning er omfattet af sømandsbeskatningslovens § 5 (DIS-ordningen).

Skatterådet fandt, at der ville være tale om ulovlig statsstøtte i henhold til artikel 107 EUF, hvis arbejdsgiverbetalte indbetalinger til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A var skattefritaget efter sømandsbeskatningslovens § 5. Efter gældende overenskomster på området var søfolkenes pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Der var bortseelsesret ved indbetalingen efter denne lovs § 19, mens udbetalinger fra pensionen var indkomstskattepligtige. Efter Skatterådets opfattelse ville en ændring af den arbejdsgiverbetalte pensionsordning være ensbetydende med en ændring af den eksisterende statsstøtteordning, som ville kræve notifikation af EU-Kommissionen. Dette begrundedes med, at indbetalinger til en § 53 A-ordning ville være skattefri som DIS-løn, samtidig med at udbetalingerne også ville være skattefri. Det blev herved lagt til grund, at det tabte skatteprovenu - og dermed størrelsen af statsstøtten - ville blive højere end forudsat ved den oprindelige ordning, der var godkendt af Kommissionen. Skatterådet mente derfor, at der ikke kunne gives skattefritagelse under DIS-ordningen til indbetalinger til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted -overdragelse

SKM2020.74.SR

Skatterådet bekræftede, at et tysk kapitalselskab kunne overdrage sit danske faste driftssted fra et helejet tysk transparent selskab til sig selv uden skattemæssige konsekvenser.

Da det tyske kapitalselskab var eneste ejer af de ideelle andele i kommanditselskabet, kunne kapitalselskabet ikke anses for at have solgt de ideelle andele til andre. Dermed ansås det faste driftssted ikke for afstået ved overdragelsen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afvisning - anlagt for sent

SKM2020.80.ØLR

Byretten afviste sagen, da den var anlagt efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4. Skatteyderen ankede herefter dommen til landsretten.

Landsretten udtalte, at domme, hvorved retten afviser sagen, fordi den ikke er indbragt for rette domstol eller ikke rettidigt er indbragt for domstolene eller ankeretten, kun kan indbringes for højere ret ved kære, jf. retsplejelovens § 369, stk. 3.

Landsretten fandt, at ankestævningen opfyldte betingelserne til et kæreskrift. Ankestævningen var imidlertid ikke indlæst på domstolenes sagsportal inden kærefristen.

Idet landsretten ikke fandt grundlag for undtagelsesvis at tillade kære efter fristens udløb, blev appellen afvist.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Proces - skattesag skulle ikke sættes i bero - retssikkerhedslovens § 10

SKM2020.79.BR

Skatteyderens anmodning om udsættelse af skattesagen med henblik på at afvente resultatet af straffesagen mod skatteyderen blev ikke taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Vedtagelse

High Level Working Party (Taxation)

BILAG til Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

The Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Adoption

The Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Adoption

Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Vedtagelse

High Level Working Party (Taxation)

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2018  

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Oprettelsesdato: 21-02-2020
Høringsfrist: 20-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 30

Henvendelse af 17/2-20 fra KPMG Acor Tax om overbeskatning af moderselskaber og moderfonde med danske datterselskaber

Bilag 31

Henvendelse af 19/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af singulære ordninger m.v. i økonomisk trængte datterselskaber

Spørgsmål og svar

Spm. 57

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-20 fra FSR-danske revisorer om supplerende spørgsmål om endelig underskud, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/2-20 fra KPMG Acor Tax om overbeskatning af moderselskaber og moderfonde med danske datterselskaber, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af singulære ordninger m.v. i økonomisk trængte datterselskaber, til skatteministeren

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 20. februar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at svævefly undtages fra den foreslåede registreringsafgift på luftfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 256

Hvor mange af de forsendelser omtalt i svarene på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) og spørgsmål 6 (folketingsåret 2018-19, 2. samling), som var registreret som gave, var reelt en gave?

Spm. 257

Kan ministeren bekræfte, at udskydelsen af de nye boligskatteregler i tre år ikke betyder, at Gentofte Kommune skal betale mere i udligning i kroner og øre, når alle effekter af udskydelsen af de nye boligskatteregler indregnes? Og kan ministeren i forlængelse heraf bekræfte, at Gentofte Kommune efter regeringens nye forslag til udligning heller ikke skal betale mere i udligning i kroner og ører som følge af udskydelsen af de nye boligskatteregler, når alle effekter af udskydelsen af de nye boligskatteregler indregnes?

Spm. 259

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 20. februar 2020 om det kroatiske EU-formandskab, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål P.

Spm. 263

Med ”Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer” fra 2017 og Aftale om Finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug fra 2020. Ministeren bedes oplyse, hvad status er på initiativet, og hvornår der kan forventes fremsat lovforslag herom.

Samrådsspørgsmål

Spm. S

Samrådsspm. om at redegøre for, at en række eksperter i USA i TV2 den 25. januar 2020 kritiserer, at forliget vil få bagmændene til at stå meget stærkere i en straffesag, til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om det er lovligt, at en dansk myndighed direkte eller indirekte betaler en privat virksomheds bøde, som denne er pålagt, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse