SkatteMail 2020, uge 07

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af nyligt afsagt dom i endnu en transfer pricing-sag, skattemyndighedernes skøn tilsidesættes, da der forelå berettiget tvivl om skønnets rigtighed. Endvidere afviste Østre Landsret, at skattemyndighederne overhovedet kunne gennemføre en skatteforhøjelse for et enkelt indkomstår.

Desuden kan du læse beskrivelse af reglerne for udlejning af sommerhus, bil mv.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Salg af designerlamper medførte...
Sådan undgår du beskatning af fri bil
Lempelse ved salg af erhvervsejendomme
Kommanditister - Beskatning af...
Skattestyrelsen tager fat i Airbnb
Udlejning af bil, båd og campingvogn
Sådan er reglerne for udlejning af sommerhus eller feriebolig
Elbil beskattes mindre end fri telefon
Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid
OECD releases Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions
OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms
OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms
Østre Landsret tilsidesætter skattemyndighedernes skøn i ny transfer pricing-dom
Nye vedtagelser på skatteområdet

Bindende svar
Fusion - underskudsbegrænsning
Pensionsbeskatning - EU-ansættelse - Objektiv skattefritagelse

Kendelser
Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo - sagkyndig vurdering

Domme
Sejlads i "international trafik" - Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern
Værdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Salg af designerlamper medførte...

Skal fritidskræmmere betale skat af deres gevinster?


Beierholm

Sådan undgår du beskatning af fri bil

- hvis bilen kun anvendes en del af året


Beierholm

Lempelse ved salg af erhvervsejendomme

Salg/generationsskifte af landbrug og andre erhvervsejendomme


Beierholm

Kommanditister - Beskatning af...

Den skattemæssige behandling af kommanditister ved gældseftergivelser er kompliceret og har hidtil været administreret meget restriktivt af skattemyndighederne. Landsskatteretten har på et væsentligt punkt nu tilsidesat denne praksis. Vi har nedenfor beskrevet retstilstanden på området efter Landsskatterettens afgørelse.


Dansk Revision

Skattestyrelsen tager fat i Airbnb

Skattestyrelsen sender breve ud til godt 6.000 borgere, der i 2019 har udlejet deres bolig gennem udlejningsportalen Airbnb.


Dansk Revision

Udlejning af bil, båd og campingvogn

Hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre, fx via GoMore eller SnappCar, skal du betale skat og evt. moms af indtægten


Dansk Revision

Sådan er reglerne for udlejning af sommerhus eller feriebolig

Du skal betale skat af en del af dine indtægter, når du lejer din feriebolig ud.


EY

Elbil beskattes mindre end fri telefon

Skal du have firmabil? Måske en elbil? Fra 1. april nedsættes den årlige skattepligtige værdi med 40.000 kr.


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid

Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse 20 sager, hvor der var klaget til Skatteankestyrelsen over afgørelser, som (det daværende) SKAT havde truffet. Undersøgelsen angik Skatteankestyrelsens orientering til borgere og virksomheder om den forventede sagsbehandlingstid i klagesagerne. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.


OECD

OECD releases Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions

The report is significant because it is the first time the OECD Transfer Pricing Guidelines include guidance on the transfer pricing aspects of financial transactions, which will contribute to consistency in the interpretation of the arm’s length principle and help avoid transfer pricing disputes and double taxation.


OECD

OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms

New economic analysis shows that a proposed solution to the tax challenges arising from the digitalisation of the economy under negotiation at the OECD would have a significant positive impact on global tax revenues.


OECD

OECD presents analysis showing significant impact of proposed international tax reforms

New economic analysis shows that a proposed solution to the tax challenges arising from the digitalisation of the economy under negotiation at the OECD would have a significant positive impact on global tax revenues.


OECD

OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (Riyadh, Saudi Arabia) - February 2020

Part I reports on the activities in the OECD's international tax agenda, in particular the progress made in addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. It also provides an update on G20 tax deliverables including tax transparency, implementation of BEPS measures & capacity building to support developing countries. Part II reports on the activities of the Global Forum.


Plesner

Østre Landsret tilsidesætter skattemyndighedernes skøn i ny transfer pricing-dom

Østre Landsret har den 13. januar 2020 afsagt dom i endnu en transfer pricing-sag og tilsidesætter skattemyndighedernes skøn, da der forelå berettiget tvivl om skønnets rigtighed. Endvidere afviser Østre Landsret, at skattemyndighederne overhovedet kunne gennemføre en skatteforhøjelse for et enkelt indkomstår. Plesner repræsenterede sagsøgte i sagen.


Revisionsinstituttet

Nye vedtagelser på skatteområdet

Den første måned af 2020 er nu gået, og de første lovforslag omtalt i finanslovsaftalen fra december 2019 er nu stemt igennem. Derfor har vi nedenstående fokus på, hvilke ændringer på skatteområdet, der allerede nu får betydning.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fusion - underskudsbegrænsning

SKM2020.69.SR

H Corporation, var det ultimative moderselskab i H-koncernen og var børsnoteret i USA. Koncernen omfattede 4 danske selskaber, der indirekte var 100 % ejet af H Corporation via en række amerikanske og hollandske selskaber. Koncernen ønskedes forenklet ved at gennemføre en fusion af 3 hollandske selskaber beliggende mellem de danske selskaber og det børsnoterede ultimative moderselskab. Efter de hollandske regler skete det ved to særskilte fusioner.

Tre af de danske selskaber, H1 ApS, H2 ApS og H3 ApS, havde underskud. Det ønskedes bekræftet, at de påtænkte fusioner ikke udløste underskudsbegrænsning ifølge selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1, for de underskudsgivende danske selskaber, da transparensreglen i selskabsskatte-lovens § 12 D, stk. 5, jf. stk. 6, 5. pkt., medfører, at ejerkredsen ikke anses for ændret som følge af fusionerne.

Transparensreglen medfører, at der ved vurderingen af, om der er sket ejerskifte med mere end 50

% af selskabskapitalen i datterselskabet ses igennem selskaber, der ejer mere end 25 % af selskabskapitalen eller stemmerne. Transparensreglen finder også anvendelse på et ikke børsnoteret moderselskab, der har hjemsted i en stat, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Transparensreglen medførte således, at H Corporation ansås som kapitalejer i de danske selskaber både før og efter de påtænkte fusioner.

Skatterådet bekræftede, at der ikke ved de påtænkte fusioner, skete et ejerskifte med mere end 50 %, og at der derfor heller ikke skete underskudsbegrænsning efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Pensionsbeskatning - EU-ansættelse - Objektiv skattefritagelse

SKM2020.65.SR

Spørger ønskede at vide, om pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold, er objektivt skattefritaget ved den endelige udbetaling.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold er objektivt skattefritaget. Objektiv skattefritagelse forudsætter, at man har været ansat i EU i mindst 10 år, hvilket Spørger ikke havde. Ved overførsel af midler fra Fællesskabernes pensionsordning til en dansk pensionsordning med løbende udbetalinger og efterfølgende udbetaling af herfra, vil udbetalingen således blive beskattet.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo - sagkyndig vurdering

SKM2020.67.ØLR

Skattestyrelsen havde med hjemmel i dødsboskiftelovens § 93, stk. 1, jf. boafgiftslovens § 12, stk. 2 anmodet skifteretten om sagkyndig vurdering af boets erhvervsejendom (udlejningsejendom med blandet erhverv og beboelse). Ejendommen var værdiansat til 85% af den kontante ejendomsvurdering. Som begrundelse for anmodningen om sagkyndig vurdering havde Skattestyrelsen henset til salgsstatistik for handler af samme type ejendomme i samme område samt til, at den konkrete beregnede afkastforrentning oversteg markedets krav til afkast for investeringsejendomme i området. Der forelå derfor særlige omstændigheder, som begrundede en anmodning om sagkyndig vurdering og anmodningen kunne ikke anses som åbenbart overflødig. Boet gjorde heroverfor gældende, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fravige boets værdiansættelse. Det var Skattestyrelsen, der havde bevisbyrden for at der forelå særlige omstændigheder og denne bevisbyrde havde Skattestyrelsen ikke løftet. Skifteretten bemærker, at skifteretten kun kan afvise en anmodning om sagkyndig vurdering, såfremt den er åbenbart overflødig. Skifteretten finder endvidere, at der ikke er grundlag for at udlede af kendelsen i SKM2016.279.HR, at Højesteret har gjort udtømmende op med, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Skifteretten imødekommer herefter Skattestyrelsens anmodning om sagkyndig vurdering. Landsretten tiltræder på det foreliggende grundlag, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder og stadfæster derfor skifterettens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Sejlads i "international trafik" - Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern

SKM2020.72.BR

Sagen angik, om en skatteyders indkomst, tjent ombord på to cypriotiske skibe i 2014 og 2015, var omfattet af artikel 14, stk. 3 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern, og dermed om det var Danmark eller Cypern, som havde beskatningsretten til lønindkomsten.

Højesteret anførte, at begrebet "international trafik" i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern, artikel 3, stk. 1, litra H, jf. artikel 14, stk. 3, skal forstås således, at et skib er i international trafik, når dets hovedopgave efter en helhedsvurdering er at transportere personer eller gods for en andens regning mellem pladser, jf. U. 2018.1385H.

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at de omhandlede skibe efter deres karakter var specialbyggede til at udføre tunge løft meget præcist, mens skibet stod fast på havbunden med sine seks ben. Skibene må på grund af deres opbygning og faktiske anvendelse, betragtes som moderne højtspecialiserede installationsskibe.

Retten anførte endvidere, at uanset de omhandlede skibe også fragtede vindmølledele til og fra "pladser", og det forhold, at færdiggørelsen af vindmølleinstallationerne blev foretaget af teknikere fra et andet skib, har skibenes hovedopgave været installation af havvindmøller.

På denne baggrund fandt retten, at skatteyders vederlag for sit arbejde ombord på de to cypriotiske skibe ikke var omfattet af artikel 14, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern. Skatteyderen var således fuldt skattepligtig til Danmark af sin indkomst optjent på de cypriotiske skibe i indkomstårene 2014 og 2015, jf. Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. Statsskattelovens § 4.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Værdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen

SKM2020.68.HR

Sagen angik, om den skattemæssige værdiansættelse efter lagerprincippet pr. 31. december 2008 af gæld, der påhvilede selskabet i henhold til børsnoterede USD-virksomhedsobligationer udstedt i 2006, skulle ske på grundlag af børskursen af 20. december 2007, eller om SKAT var berettiget til at fastsætte kursen skønsmæssigt. Hvis SKAT var berettiget hertil, var spørgsmålet, om der var grundlag for at tilsidesætte det skøn, som SKAT havde foretaget.

SKAT havde skønsmæssigt fastsat virksomhedsobligationernes værdi pr. 31. december 2008 til kurs 66.

Højesteret fandt, at der ikke efter kursgevinstloven eller dens forarbejder er grundlag for at antage, at børskursen skal anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at børskursen ikke kan anses for et retvisende udtryk for obligationernes markedsværdi.

Højesteret anførte, at den senest noterede børskurs lå mere end et år forud for den 31. december 2008, der er det afgørende tidspunkt for skatteberegningen, samt at der i denne periode som følge af finanskrisen indtrådte en række markante ændringer i markedet, hvilket bl.a. medførte rentestigning og kursfald på virksomhedsobligationer. Dertil kommer, at børskursen på to lignende typer af virksomhedsobligationer i EUR, der også var udstedt af selskabet i 2006, i samme periode var faldet med ca. en tredjedel. Højesteret anførte videre, at det for Højesteret gennemførte syn og skøn bestyrkede, at kursen på både virksomheds- obligationerne i EUR og i USD var faldet betydeligt.

Samlet set fandt Højesteret, at børskursen pr. 20. december 2007 ikke kunne anses for et retvisende udtryk for markedsværdien af selskabets gæld i henhold til virksomhedsobligationerne i USD pr. 31. december 2008. Højesteret tiltrådte herefter, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at værdiansættelsen af gælden skulle ske på et andet grundlag.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at det af SKAT udøvede skøn, som tog udgangspunkt i selskabets egne oplysninger om obligationernes dagsværdi pr. 31. december 2008 i en note til selskabets årsrapport for 2008, hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at skønnet førte til et åbenbart urimeligt resultat. Der var dermed ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige ansættelse af virksom- hedsobligationernes værdi pr. 31. december 2008 til kurs 66.

I den forbindelse henviste Højesteret til, at børskurserne på selskabets EUR-obligationer var faldet med ca. en tredjedel, og at det derfor måtte antages, at der var et lignende fald i værdien af de sammenlignelige USD-obligationer. Højesteret anførte videre, at skønsmanden vurderede, at markedskursen på USD-obli- gationerne pr. 31. december 2008 lå mellem 68,25 og 71,23, og at det bedste bud på en markedskurs var 70. Skattemyndighedernes skønsmæssigt fastsatte værdi afveg ikke væsentligt fra skønsmandens vurde- ring af markedsværdien.

Højesteret afviste selskabets synspunkt om, at kursen skulle korrigeres ud fra en antagelse om fravær af likviditetsrisiko som følge af, at markedet for handlen med virksomhedsobligationer ikke var velfunge- rende ultimo 2008.

Landsrettens dom, der frifandt Skatteministeriet, blev på den baggrund stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Skattekrav var ikke forældet

Forældelsesfristen for et skattekrav var afbrudt ved underskrivelsen af en boopgørelse, som blev sendt til skattemyndighederne


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1775563
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019

Journalnr: 18/0000054
Maskeret udbytte - hestehold mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af hesthold og bl.a. avance ved salg af bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2019

Journalnr: 14/3961901
Afskrivninger og renter i K/S
Klagen vedrører nægtet fradrag for afskrivninger og renteudgifter i K/S. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen.
Afsagt: 16-12-2019

Journalnr: 14/5212320
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 13-12-2019

Journalnr: 17/0988898
Gaver, overskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører beskatning som løn eller som gaver i form af overførsler fra ægtefælles virksomhed, skat af gave samt skattepligtigt overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2019

Journalnr: 18/0000055
Hesthold mv.
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægter, nægtet fradrag for udgifter til hestehold, nægtet fradrag for udgifter til opstaldning og øvrige ikke godkendt fradrag for udgifter til heste. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2019

Journalnr: 17/0988908
Ligningslovens § 33A
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat andelen af lempelsesberettiget indkomst omfattet af ligningslovens § 33A, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019

Journalnr: 14/4667187
Lønudgifter, befordring mv.
Klagen vedrører nedsat fradrag for lønudgifter, nægtet fradrag for skattefri befordringsgodtgørelse der er anset som løn, nedsat fradrag for brændstof og dieseludgifter anset som maskeret udlodning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2019

Journalnr: 15/1591063
Negativ driftsmiddelsaldo
Klagen vedrører Forhøjelse af indkomsten med yderligere negativ driftsmiddeLandsskatteretten stadfæster afgørelsen.ldo fra 2012 ved salg af driftsmidler (vindmølle) i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019

Journalnr: 18/0003073
Rengøringsydelser og personaleleje
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter vedrørende rengøringsydelser og personaleleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019

Journalnr: 15/1591011
Salg af driftsmiddel
Klagen vedrører opgørelse og periodisering af fradrag for tab ved salg af driftsmiddel (vindmølle) i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019

Journalnr: 19/0005248
Skat af fri bil
Klagen vedrører forhøjelse af den personlige indkomst med yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019

Journalnr: 14/5102246
Skat af rejse- og befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse og ansættelse af rejsefradrag i stedet. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 14/4516193
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2019

Journalnr: 15/3283764
Udlejning af kunst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af markedsleje for udlejning af kunst til hovedanpartshavere og ikke godkendt fradrag for underskud ved stutterivirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-12-2019

Journalnr: 15/3283420
Værdi af råderet over kunst og maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af værdi af rådighed over kunst samt maskeret udbytte i form af selskabets underskud af stutterivirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-12-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-156/17 Frie kapitalbevægelser Köln-Aktienfonds Deka

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fri bevægelighed for kapital og frihed til at foretage betalinger - restriktioner - beskatning af udbytte, der modtages af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) - tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat - betingelser - objektive differentieringskriterier - kriterier, der reelt eller i medfør af deres art er fordelagtige for hjemmehørende skattepligtige personer

Domstolens dom:

1) Artikel 63 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, der fastsætter, at en ikke-hjemmehørende investeringsforening ikke kan indrømmes tilbagebetaling af udbytteskat, som er blevet indeholdt af udbytte, som foreningen har modtaget fra enheder med hjemsted i denne medlemsstat, med den begrundelse, at den ikke har fremlagt bevis for, at foreningens aktionærer eller selskabsdeltagere opfylder de i denne lovgivning fastsatte betingelser, forudsat at disse betingelser ikke faktisk stiller ikke-hjemmehørende investeringsforeninger ringere end hjemmehørende investeringsforeninger, og at skattemyndighederne kræver, at også hjemmehørende investeringsforeninger skal fremlægge bevis for opfyldelsen af de nævnte betingelser, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

2) Artikel 63 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning, der fastsætter, at en ikke-hjemmehørende investeringsforening ikke kan indrømmes tilbagebetaling af udbytteskat, som foreningen har været pligtig at betale i denne medlemsstat, med den begrundelse, at den ikke opfylder de retlige betingelser, som en sådan tilbagebetaling er underlagt, dvs. at den ikke fuldt ud til sine aktionærer eller selskabsdeltagere udlodder sit investeringsresultat hvert år inden otte måneder efter regnskabsårets afslutning, såfremt det investeringsresultat, som ikke er blevet udloddet, i den medlemsstat, hvor foreningen har sit hjemsted, anses for at være blevet udloddet eller henregnes til det skattebeløb, som denne medlemsstat opkræver hos aktionærerne eller selskabsdeltagerne, som om dette overskud var blevet udloddet, og at en sådan investeringsforening, henset til det formål, der ligger til grund for disse betingelser, befinder sig i en situation, der er sammenlignelig med situationen hos en hjemmehørende investeringsforening, som indrømmes tilbagebetaling af denne skat, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-156/17 Frie kapitalbevægelser Köln-Aktienfonds Deka - Indstilling


C-274/14 Statsstøtte Banco de Santander

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - artikel 267 TEUF - begrebet »national ret« - kriterier - det omhandlede nationale organs uafhængighed - medlemmernes uafsættelighed - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Domstolens dom:

Anmodningen om præjudiciel afgørelse, der er indgivet af Tribunal Económico-Administrativo Central (centralt ankenævn i skatteretlige sager, Spanien) ved afgørelse af 2. april 2014, afvises.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)  

Bilag til Forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 27

Henvendelse af 11/2-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende tekniske spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten

Bilag 28

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 29

Henvendelse af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6

Spørgsmål og svar

Spm. 59

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/2-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende tekniske spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 163

Henvendelse af 10/2-19 fra Jens Andersen, Odense, om lange ventetider hos Skattestyrelsen

Bilag 164

Orientering om publikation Skatteøkonomisk redegørelse 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 245

Vil ministeren oplyse, hvornår Skatteforvaltningen forventes at kunne have et system klar til at håndtere opgørelse og beskatning af afkast fra salg af udlejningsejendomme renoveret efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 inden for en bestemt tidsperiode efter opkøbet af ejendommen, som omtalt i artiklen ”K: Simpel ændring af Blackstone-indgreb vil lade andelshavere gå fri” bragt i Altinget den 7. februar 2020?

Spm. 246

Ministeren bedes redegøre for, om selvstændige har samme muligheder og vilkår for at få skattefri virksomhedsbetalt videreuddannelse, efteruddannelse og kurser, som ansatte i en given virksomhed. I benægtende fald bedes oplyst, om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at selvstændige får samme muligheder og vilkår som ansatte i en given virksomhed.

Spm. 247

Ministeren bedes oversende en udtømmende liste over fradrag, som relaterer sig til henholdsvis beskatning af selskaber, boligbeskatning og beskatning af jord med angivelse af, hvilket provenu det vil generere at afskaffe de enkelte fradrag, ligesom det gør sig gældende i svar på SAU alm. del – spørgsmål 119 for personbeskatning.

Spm. 249

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor de i Berlingske omtalte revisionsrapporter ikke er oversendt til Skatteudvalget løbende på trods af flere forespørgsler fra udvalget herom, og hvorfor udvalget først får oversendt rapporterne, når deres eksistens bliver lækket til pressen. Ministeren bedes endvidere tilkendegive, om interne revisionsrapporter fremadrettet vil blive oversendt løbende.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse