SkatteMail 2022, uge 04

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning artikel: Kørsel i virksomhedens biler
Lønkrav i forskerordning kan opfyldes i løbet af året
Immigration Update January 2022
Skattestyrelsens afgørelse var ugyldig, da der ikke forelå grov uagtsomhed
Østre Landsret har afsagt dom om forskerskatteorden til fordel for skatteyder

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Energi & Forsyning artikel: Kørsel i virksomhedens biler

Små varevogne og mindre tilsynsbiler, der af Skattestyrelsen ikke anses for at være specialindrettede, kan være ganske problematiske for brugerne, hvis de anvender dem til at køre mellem hjem og arbejde. Oveni dette er der i 2021 kommet nye beskatningsregler for firmabiler på hvide plader.


Deloitte

Lønkrav i forskerordning kan opfyldes i løbet af året

Med en bemærkelsesværdig dom har Østre Landsret detoneret en bombe under skattemyndighedernes administration af forskerordningen.


Deloitte

Immigration Update January 2022

Yearly update by The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI) from 1 January 2022


TVC Advokatfirma

Skattestyrelsens afgørelse var ugyldig, da der ikke forelå grov uagtsomhed

Manglende indberetning om indsætninger på en bankkonto blev ikke anset for groft uagtsomt, hvorfor Skattestyrelsen ikke med rette kunne genoptage en skatteyders skatteansættelse ekstraordinært for indkomståret 2018.


TVC Advokatfirma

Østre Landsret har afsagt dom om forskerskatteorden til fordel for skatteyder

I en ny dom har Østre Landsret fundet, at vederlagskravet indeholdt i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3 var opfyldt, selvom lønnen var forhøjet ved en ny ansættelseskontrakt indgået i det igangværende kalenderår. Derfor fik skatteyder medhold.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 31-01-2022 - 01-03-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales)
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - forordning (EU) 2016/679 - artikel 2 - anvendelsesområde - artikel 4 - begrebet »behandling« - artikel 5 - principper for behandling - formålsbegrænsning - dataminimering - artikel 6 - lovlig behandling - behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt - behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige - artikel 23 - begrænsninger - behandling af oplysningerne til skatteformål - anmodning om fremsendelse af oplysninger vedrørende online-annoncer om salg af køretøjer - proportionalitet

Tidligere dokument: C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales) - Dom

Dom C-52/21 Fri udveksling af tjenesteydelser Pharmacie populaire Pharma Santé
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 56 TEUF - restriktioner - skattelovgivning - selskabsskat - forpligtelse for købere af tjenesteydelser til at udarbejde og indgive dokumentation til skatteforvaltningen vedrørende de beløb, som er faktureret af tjenesteydere, der er etableret i en anden medlemsstat - fravær af sådan forpligtelse for så vidt angår levering af tjenesteydelser, der udelukkende finder sted internt - begrundelse - effektiv skattekontrol - proportionalitet

Tidligere dokument: C-52/21 Fri udveksling af tjenesteydelser Pharmacie populaire Pharma Santé - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).
Fremsat den 26. januar 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar - endelig 18.01.2022 (pdf-version)

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 27. januar 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 126

Tilmelding og program for Erhvervsudvalgets åbne høring om principper for kompensationsordninger til virksomheder ved nye epidemier tirsdag den 8. februar 2022

Bilag 127

Henvendelse af 27/1-22 fra Danske Soloselvstændige om at udskyde tilbagebetalingen af lån og moms til den 1. marts

Spørgsmål og svar

Spm. 153

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. december 2021 fra KPMG Acor Tax om fortolkningsspørgsmålet i selskabsskattelovens § 3, stk. 2 med lov nr. 1179 af 8. juni 2021, jf. SAU alm. del - bilag 74.  Svar  

Spm. 198

Vil ministeren redegøre for, om danskere ansat ved offentlige institutioner som f.eks. universiteter i Sverige, bosat i Danmark bliver beskattet efter Øresundsaftalen, og i benægtende fald oplyse om ministeren finder, at det er rimeligt, at offentligt ansatte er undtaget af Øresundsaftalen, og om han vil arbejde for at også offentligt ansatte omfattes af Øresundsaftalen?  Svar  

Spm. 199

Vil ministeren redegøre for skattereglerne for danskere ansat ved en offentlig institution i Sverige, men bosat i Danmark?  Svar  

Spm. 201

Vil ministeren redegøre for, om Københavns kommune har fået at vide, at de ikke kan sænke dækningsafgiften i 2022 før lovforslag nr. L 88 var vedtaget?  Svar  

Spm. 202

Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk, der var beskæftiget i Vurderingsstyrelsen på følgende tidspunkter:- Pr. 1. januar 2013 (dengang en del af SKAT)- Pr. 1. juli 2018 (ved etableringen af Vurderingsstyrelsen- Pr. 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 203

Vil ministeren oplyse, hvad de enkelte medarbejdergrupper i Vurderingsstyrelsen har været beskæftiget med i den periode, hvor de offentlige vurderinger har været suspenderet – især i årene 2014-2018, herunder om nogle af medarbejderne har været udlånt til andre styrelser, f.eks. Gældsstyrelsen, og i givet fald hvor mange årsværk?  Svar  

Spm. 204

Vil ministeren kommentere henvendelse af 1. januar 2022 fra Claus Hedegaard Sørensen om urimelige og uhensigtsmæssige skatteregler for offentligt ansatte Øresundspendlere, jf. SAU alm. del – bilag 100, herunder besvare spørgsmålene i henvendelsen?  Svar  

Spm. 233

Vil ministeren redegøre for de eventuelle økonomiske og kontrolmæssige konsekvenser ved, at virksomheder, der børsnoteres og bibeholder under 10 pct. af aktierne, kan vælge at blive realisationsbeskattet i de 3 første år af evt. værdistigninger fremfor lagerbeskattet, som de er underlagt i dag?  Svar  

Spm. 242

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser ved at hæve investorfradraget ved indirekte investeringer i unoterede aktier til samme niveau som for direkte investeringer, altså 400.000 kr. og evt. andre skattemæssige konsekvenser ved ændringen?  Svar  

Spm. 245

Vil ministeren undersøge og redegøre for, om de administrative tilsynsbyrder ved prospekter i forbindelse med børsnoteringer tolkes strammere i Danmark sammenlignet med i Sverige og i bekræftende fald, hvilke evt. kontrolmæssige konsekvenser det vil medføre at tilpasse tilsynsbyrderne til svensk niveau?  Svar  

Spm. 252

Vil ministeren redegøre for de samlede omkostninger til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?  Svar  

Spm. 292

Vil ministeren redegøre for, hvilke af de lande, der ikke har tilsluttet sig OECD-aftalen af 8. oktober 2021 om bl.a. en global minimumsbeskatning, som ministeren er nervøs for, ville kunne tiltrække danske rederier, såfremt aftalen også omfattede en minimumsbeskatning af rederivirksomhed?  Svar  

Spm. 294

Cirka 7 ud af 10 indberetninger fra virksomheder til skattemyndighederne indeholder fejl, jf. senest Skattestyrelsens publikation ”Virksomhedernes skattebetaling”. Ministeren bedes redegøre for, hvad der i undersøgelsens forstand er medtaget som fejl, herunder om dette omfatter følgende forhold:1. Taksationer i de tilfælde, hvor der slet ikke er indsendt et skatteregnskab.2. Skønsmæssige forhøjelser i de tilfælde, hvor regnskabsgrundlaget tilsidesættes helt eller delvist.3. Et nægtet fradrag for tab på en debitor, hvor Skattestyrelsen finder, at tabet skal henføres til et efterfølgende år.4. En forhøjelse af værdien af et ultimovarelager, selv om det modsvares af en tilsvarende nedsættelse i det efterfølgende år.5. En indkomstforhøjelse med et tilskudsbeløb, som virksomheden har modregnet i anskaffelsessummen for et aktiv, og som derfor modsvares af højere afskrivninger.6. En indkomstforhøjelse, der beror på, at Skattestyrelsen ikke er enig i fordelingen af udgifter til istandsættelse af en driftsejendom mellem vedligeholdelse og forbedring.7. Nægtelse af fradrag for virksomhedsunderskud med den begrundelse, at der er tale om hobbyvirksomhed.  Svar  

Spm. 295

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. januar 2022 om fritagelse af rederierne fra OECD-aftalen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse