SkatteMail 2021, uge 04

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Januar 2021
Kantineordninger 2021
Højesteretsdom om dødsbobeskatning
Højesteretsdom om genoptagelse af skatteansættelse i forbindelse med en retssag
Låneordning for A-skat mv. udvides, betalingsfrist for A-skat mv. udskydes og ny momslåneordning
Højere udbyttebeskatning og intet fradrag for betalinger til sortlistede skattely-lande
Firmabilbeskatningen foreslås ændret fra 1. juli 2021
Højere skattemæssige afskrivninger
Skattefrihed ved frivillig tilbagebetaling af Covid-19-støtte
Regeringen foreslår ændring af beskatningen af firmabil og ladestandere/elbiler
Justering af reglerne om fri bil
Skattemæssige konsekvenser, hvis selvstændig konsulent reelt er lønmodtager
Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser
Udgifterne til førelse af din skatte- eller afgiftssag kan dækkes af Skattestyrelsen

Bindende svar
Selskabsbeskatning, ejerandele, provenu
Personers opgørelse af skattepligtige beløb efter overkursreglen i kursgevinstloven

Afgørelser
Skattepligt - afslag på befordringsfradrag - dobbelt domicil - Polen - Danmark

Domme
Vurderingslovs § 33, stk. 18 - Omberegnede grundværdi
Konkursskattepligt - meddelelse om nyt aktiv i boet
Nulstilling - stråmand - opgørelse af lønindkomst
En direktør i et anpartsselskab skulle beskattes af udeholdte lønindtægter på baggrund af oplysninger i selskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab
Kurstabsfradrag - skattefrit tilskud - indeståelse - kaution
Kørselsgodtgørelse - sagsbehandlingsfejl - afvisning af påstand vedrørende kørselsfradrag

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Januar 2021

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Beierholm

Kantineordninger 2021

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om dødsbobeskatning

En skattepligtig gav i ugerne op til sin død betydelige gaver til sin enearving og foretog frivillige indbetalinger til SKAT på et beløb svarende til den beregnede skat af nogle aktiesalg.


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om genoptagelse af skatteansættelse i forbindelse med en retssag

Højesteret giver Skatteministeriet medhold i, at betingelserne for i forbindelse med en retssag at ændre en beskatning som aktieavance i indkomståret 2007 til beskatning af maskeret udlodning i indkomståret 2005 var opfyldt.


PwC

Låneordning for A-skat mv. udvides, betalingsfrist for A-skat mv. udskydes og ny momslåneordning

Regeringen har den 29. januar 2021 meddelt, at den er klar med yderligere hjælp til erhvervslivet. Regeringen foreslår bl.a. en udvidelse af...


PwC

Højere udbyttebeskatning og intet fradrag for betalinger til sortlistede skattely-lande

På foranledning af EU foreslås det at indføre defensive foranstaltninger, der skal gøre det uattraktivt for aktionærer mv. i danske selskaber at være...


PwC

Firmabilbeskatningen foreslås ændret fra 1. juli 2021

Regeringen har fremsat forslag om ændring af firmabilbeskatningen. Ændringerne foreslås indfaset i perioden fra den 1. juli 2021 og til 2025. Ændringerne gælder...


PwC

Højere skattemæssige afskrivninger

Som led i den grønne skattereform fra december 2020 er der nu offentliggjort et udkast til et lovforslag, der skal give selvstændige erhvervsdrivende og...


PwC

Skattefrihed ved frivillig tilbagebetaling af Covid-19-støtte

Ifølge et offentliggjort lovudkast skal modtagne Covid-19-kompensationer (og lignende støttebeløb) være skattefrie, hvis modtageren frivilligt vælger at...


Revisionsinstituttet

Regeringen foreslår ændring af beskatningen af firmabil og ladestandere/elbiler

De foreslåede ændringer vil få betydning for indkomståret 2021 og kræver opmærksomhed hos arbejdsgiverne allerede fra 1. juli 2021.


Revisorgruppen Danmark

Justering af reglerne om fri bil

Lovforslag om ændret beskatning af fri bil


Selskabsadvokaterne

Skattemæssige konsekvenser, hvis selvstændig konsulent reelt er lønmodtager

Indgår du på vegne af din virksomhed aftale med en selvstændig konsulent om udførelse af en arbejdsopgave, et projekt mv., er det vigtigt, at du er opmærksom på, om de skatteretlige betingelser er til stede for at anse konsulenten som selvstændig.Tilsvarende gælder, hvis du som selvstændig konsulent skal udføre en arbejdsopgave for en kunde/hvervgiver....


TVC Advokatfirma

Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser

Det er altid en konkret vurdering, om en skatte- eller afgiftsyder har handlet som minimum groft uagtsom med den konsekvens, at der er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af en skatte- eller afgiftsansættelse.


TVC Advokatfirma

Udgifterne til førelse af din skatte- eller afgiftssag kan dækkes af Skattestyrelsen

Efter skatteforvaltningslovens kapital 19 ydes der tilskud til dækning af udgifterne til sagkyndig bistand i en klage- eller domstolssag vedrørende klage over f.eks. en skatte- eller afgiftsansættelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Selskabsbeskatning, ejerandele, provenu

SKM2021.48.SR

Skatterådet bekræftede, at provenuet fra H1´s salg af ejerandele i H7 ikke skulle omkvalificeres til udbytter efter selskabsskattelovens § 2 D, stk. 1.

H1 ønskede at afhænde 20% af investeringen i H7 til tre købere (en tredjedel til hver).

Selskabsskattelovens § 2 D, stk. 1 finder anvendelse når (1) en juridisk person (2) overdrager (3) aktier, andelsbeviser og lignende (4) i et koncernforbundet selskab (5) til et andet koncernforbundet selskab og (6) vederlaget herfor består helt eller delvis i andet end aktier i det købende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber.

Hvis alle seks betingelser var opfyldt, ville den del af vederlaget for overdragelsen, der bestod af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber blive anset for udbytte.

Skatterådet fandt i alle tre spørgsmål, at overdrageren og erhververen ikke var koncernforbundne, hvilket var en betingelse for, at selskabsskattelovens § 2 D, stk. 1 kunne finde anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Personers opgørelse af skattepligtige beløb efter overkursreglen i kursgevinstloven

SKM2021.47.SR

Det ønskes afklaret, hvordan personers skattepligtige beløb efter overkursreglen i kursgevinstlovens § 22, stk. 1 skal opgøres, når personerne optager obligationslån hos et realkreditinstitut, og disse obligationslån ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i kursgevinstlovens § 22, stk. 1. Hovedreglen i kursgevinstlovens § 22, stk. 1 indebærer, at låntager skal beskattes på låneoptagelsestidspunktet, såfremt låntager får lånet udbetalt til en overkurs. Lån ydet på grundlag af et lånetilbud, der er afgivet mindre end 6 måneder før lånets udbetaling, når lånet er baseret på obligationer, der ikke oversteg pari på tilbudstidspunktet, medfører ikke beskatning hos låntager. Skatterådet bekræftede, at såfremt et obligationslån bliver udbetalt til overkurs uden at være omfattet af undtagelsesbestemmelserne, kan der ved opgørelsen af det skattepligtige beløb tages udgangspunkt i det låneprovenu, som personen har fået udbetalt. I låneprovenuet kan der modregnes kursskæring, kurtage, stiftelsesprovision, gebyr for indeståelse samt lånesagsgebyr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Skattepligt - afslag på befordringsfradrag - dobbelt domicil - Polen - Danmark

SKM2021.51.LSR

Landsskatteretten fandt, at en skatteyder var hjemmehørende i Danmark. Hans personlige interesser var i Polen, og hans økonomiske interesser var i Danmark, og han havde bolig til rådighed i begge lande. Retten lagde herefter vægt på, at han opholdt sig mest i Danmark, hvorfor han ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten måtte anses for hjemmehørende i Danmark. Skatteyderen var derfor ikke berettiget til befordringsfradrag, da den sædvanlige bopæl var i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Vurderingslovs § 33, stk. 18 - Omberegnede grundværdi

SKM2021.49.BR

Sagen angår den omberegnede grundværdi (yderligere ansættelse), der i henhold til dagældende vurderingslovs § 33, stk. 18, blev foretaget for sagsøgernes ejendom ved vurderingen for 2010 med basisår 2003.

Sagsøgerne fik ikke medhold i, at Vurderingsankenævnets afgørelse var ugyldig på grund af sagsbehandlingsfejl.

Skatteministeriet havde anerkendt, at sagsøgerne, i modsætning til Vurderingsankenævnets afgørelse, havde krav på, at den omberegnede grundværdi skulle ansættes med et såkaldt "knæk", dvs. med anvendelse af en lavere områdepris for den del af grunden, der overstiger 1000 m2. Ansættelsen var endvidere foretaget med udgangspunkt i områdeprisen for 2002, der var lavere end områdeprisen for 2003. Ved anvendelse af det korrekte "knæk" og en højere områdepris end den anvendte, ville værdien være højere end den værdi, der var ansat af Vurderingsankenævnet.

Retten fandt imidlertid, at sagsøgerne havde godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af grundens værdi hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, og at dette var egnet til at påvirke værdiansættelsen. Retten fandt endvidere, at Skatteministeriet ikke havde godtgjort, at der skulle anvendes en anden områdepris end den faktisk anvendte.

Sagsøgerne fik derfor medhold i, at ansættelsen skulle foretages med den områdepris, der var anvendt af Vurderingsankenævnet og med anvendelse af en lavere områdepris for den del af grunden, der overstiger 1000 m2.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Konkursskattepligt - meddelelse om nyt aktiv i boet

SKM2021.46.BR

Sagen angik, om skatteforvaltningen havde iagttaget fristen i konkursskattelovens § 15, stk. 3, 3. pkt., jf. 1. pkt., hvorefter afgørelse om konkursskattepligt skal træffes inden fire uger fra modtagelse af bostyrets meddelelse om, at der er indgået et aktiv i boet, hvis tilhør til boet måtte anses for usikker eller omstridt.

Retten (3 dommere) fandt efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder, at der må stilles krav om, at bostyrets meddelelse til SKAT om et sådant aktiv er klar og utvetydig.

Retten fandt ikke, at en orientering til kreditorerne opfyldt kravet, idet der var knyttet en række forbehold til, hvorvidt aktivet ville tilgå boet samt den endelige størrelse heraf.

Retten fandt heller ikke, at boet havde godtgjort, at kurator på anden måde, herunder telefonisk, havde givet skatteforvaltningen en sådan meddelelse, inden der blev truffet afgørelse om skattepligten.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Nulstilling - stråmand - opgørelse af lønindkomst

SKM2021.45.BR

Sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighederne var berettiget til at nulstille A-skat og arbejdsmarkedsbidrag overfor den tidligere ejer og direktør af et selskab.

Retten fandt det ikke dokumenteret, at hun som officiel direktør i selskabet alene var indsat som følge af tredjemands dispositioner. Ligeledes fandt retten, at hun måtte eller burde have haft kendskab til de væsentligste aktiviteter i selskabet, herunder de formelle indberetninger af hendes løn og indeholdt Askat og arbejdsmarkedsbidrag, og at selskabet ikke havde vilje eller evne til at afregne over for SKAT.

Retten fandt heller ikke, at hun på baggrund af sine kontoudtog havde dokumenteret, at hun havde modtaget en mindre løn fra selskabet, end de beløb som løbende var indberettet til skattemyndighederne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: En direktør i et anpartsselskab skulle beskattes af udeholdte lønindtægter på baggrund af oplysninger i selskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab

SKM2021.44.VLR

Sagen angik, om en direktør og ultimativ ejer af et anpartsselskab skulle beskattes af udeholdte lønindtægter efter statsskattelovens § 4, litra a, fordi det af selskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab fremgik, at selskabets ledelse, der alene bestod af direktøren, i regnskabsperioden 1. oktober 2010 - 30. september 2011 i alt havde modtaget 317.400 kr. i ledelsesvederlag.

Vestre Landsret fandt, at direktøren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at han ikke havde modtaget 317.400 kr. i ledelsesvederlag fra anpartsselskabet i den omhandlede periode, således som det fremgik af selskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab, og at oplysningerne i årsregnskabet derfor kunne lægges til grund af skattemyndighederne.

Vestre Landsret stadfæstede herefter byrettens dom, hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kurstabsfradrag - skattefrit tilskud - indeståelse - kaution

SKM2021.43.VLR

Et selskab havde ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst fratrukket et kurstab på en fordring på en kunde, der var gået konkurs. Skattemyndighederne forhøjede selskabets skattepligtige indkomst med ca. 5,7 mio. kr., som selskabet - på baggrund af erklæringer herom fra det tyske moderselskab - havde modtaget fra moderselskabet til dækning af hovedparten af tabet på fordringen på kunden.

Af de grunde, der var anført af byretten, tiltrådte landsretten, at overførslen fra moderselskabet til selskabet ikke udgjorde et skattefrit tilskud omfattet af selskabsskattelovens § 31 D.

Under de foreliggende omstændighederne måtte overførslen i stedet anses for at udgøre dækning af selskabets tab på den konkrete fordring, som selskabet havde mod kunden. Selskabet havde dermed ikke realiseret et tab på fordringen svarende til det overførte beløb.

Herefter og af de grunde, der i øvrigt var anført af byretten, tiltrådte landsretten, at overførslen skulle indgå i opgørelsen af tabet efter kursgevinstlovens § 26. Selskabet var dermed ikke berettiget til at få nedsat sin skattepligtige indkomst som påstået.

Herefter, og idet der heller ikke var grundlag for at hjemvise sagen, stadfæstede landsretten byrettens dom (SKM2019.333.BR), hvorved Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kørselsgodtgørelse - sagsbehandlingsfejl - afvisning af påstand vedrørende kørselsfradrag

SKM2021.42.BR

Sagen angik, om skatteyderen var berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse, der i 2011 og 2012 var blevet udbetalt ham af hans selskab.

Retten tiltrådte, at betingelserne for, at kørselsgodtgørelsen kunne udbetales skattefrit, jf. ligningslovens § 9 B, ikke var opfyldt. Retten henviste herved bl.a. til, at sagsøgeren ikke over hele året havde endeligt opgjort og afregnet den skattefri kørselsgodtgørelse ved udgangen af den måned, som fulgte efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel blev foretaget.

Sagsøgeren havde desuden gjort gældende, at SKATs afgørelser om kørselsgodtgørelse var ugyldige, fordi SKAT ikke havde foretaget høring af sagsøgeren om en række stikprøver i sagsøgerens kørselsregnskaber, der lå til grund for afgørelserne, jf. skatteforvaltningslovens § 20. SKAT havde sendt agterskrivelser med oplysninger om stikprøverne til sagsøgerens selskab. Retten fandt efter en konkret væsentlighedsvurdering, at der ikke forelå ugyldighed, da fejlene ikke havde haft betydning for rigtigheden af SKATs afgørelser.

Under retssagen nedlagde sagsøgeren subsidiær påstand om hjemvisning for det tilfælde, at retten ikke ville give medhold i spørgsmålet om skattefri kørselsgodtgørelse efter ligningslovens § 9 B. I den forbindelse gjorde sagsøgeren gældende, at sagsøgeren havde ret til kørselsfradrag efter ligningslovens § 9 C. Heroverfor nedlagde Skatteministeriet principalt påstand om afvisning og gjorde gældende, at spørgsmålet om kørselsfradrag ikke kunne inddrages i sagen, jf. skatteforvaltningslovens dagældende § 48, stk. 1, 2. pkt. Retten fandt, at sagsøgeren ikke kunne inddrage spørgsmålet om kørselsfradrag under retssagen, da der ikke er en klar sammenhæng mellem skattefri kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag, fordi bedømmelsen sker på baggrund af forskellige retsregler og faktiske omstændigheder.

Skatteministeriet blev derfor frifundet for sagsøgerens principale påstand om kørselsgodtgørelse, mens sagen blev afvist for så vidt angik sagsøgerens subsidiære påstand om hjemvisning til opgørelse af hans kørselsfradrag.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0013651
Aktieavance
Klagen vedrører beskatning af yderligere aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-01-2021

Journalnr: 19/0091354
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af personlig lønindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 15/0765787
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 22-12-2020

Journalnr: 16/0184201
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af gren af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2020

Journalnr: 18/0029596
Indberetning af godtgørelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt selskabet at indberette udbetalt rejse- og befordringsgodtgørelse til eIndkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2020

Journalnr: 19/0084369
Maskeret udlodning
Klagen vedrører besktning af maskeret udlodning fra selskabet vedrørende udgifter til varekøb, personale, småanskaffelser og driftsmidler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 16/1452891
Maskeret udlodning mm
Klagen vedrører maskeret udlodning fra aps og beskatning af andel af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 19/0061243
Regresfordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på regresfordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 20/0006251
Skat af fri bil
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt interessentskabet at foretage ændring af indberetning til Indkomstregistret, i relation til beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 20/0010976
Skat af fri bil
Klagen vedrører forhøjelse af den personlige indkomst med yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 15/3227764
Skat af godtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperioden, jf. statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2020

Journalnr: 15/2975515
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2020

Journalnr: 18/0007210
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af anden personlig indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2020

Journalnr: 19/0109596
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst baseret på indsætninger og lavt privatforbrug. Landsskatteretten hjemviser sagen fsv. angår privatforbrugsopgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020

Journalnr: 19/0020972
Yderligere løn
Klagen skyldes, at hævninger i selskab er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 19/0029654
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-02-2021 - 02-03-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-403/19 Frie kapitalbevægelser Société Générale
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF - frie kapitalbevægelser - selskabsskat - bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster - beskatning af udbytte, der udloddes af et ikke-hjemmehørende selskab, der allerede er pålagt skat i en anden medlemsstat - loft over skattegodtgørelse - juridisk dobbeltbeskatning

Tidligere dokument: C-403/19 Frie kapitalbevægelser Société Générale - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches - consolidated compromise proposal

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af de ordninger der er etableret i medfør af Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger

Informal videoconference of the members of the High Level Working Party (Taxation)

Informal videoconference of the Code of Conduct Group (Business Taxation)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, LOV nr 122 af 30/01/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.
Fremsat den 27. januar 2021

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).
Fremsat den 27. januar 2021

Vedtagne lovforslag

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.
Vedtaget den 26. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af tinglysningsafgift m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 20

Meddelelse om plancher anvendt under Landbrug & Fødevarers foretræde for udvalget den 25. januar 2021Meddelelse om plancher anvendt under Landbrug & Fødevarers foretræde for udvalget den 25. januar 2021
Foretræde for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 20. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om, hvordan justeringen af reglerne for beskatningen af vindmølle- og solcelleparceller forventes at påvirke investeringer i grøn energi, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om kommentar til plancher, som blev anvendt under Landbrug & Fødevares foretræde for Skatteudvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om, hvordan man har tænkt sig at sikre, at de berørte områder fortsat vil have praktiske og velfungerende regler og forudberegnelighed uden periodiske offentlige vurderinger af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om det giver god mening at sikre en sammenhængende løsning for den skattemæssige værdiansættelse af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til den kritik, der har været af den forslåede ændring omkring ejendomsvurdering af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan man forestiller sig, at en erhvervsejendom, der betragtes som uhensigtsmæssig i forhold til beboelse, vil blive vurderet med den nye metode overfor den tidligere vurdering af samme ejendom, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om, hvorvidt det vil være muligt for en erhvervsejendomsinvestor at få oplyst, hvad den fremtidige grundværdiansættelse efter alternativomkostningsmodellen vil blive forinden erhvervelsen, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om der ved anvendelse af alternativomkostningsmodellen, som den er beskrevet i lovforslaget, ikke fremover vil ske nogen reel værdiansættelse og dermed beskatning af råstofforekomster, der må udnyttes, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om der som følge af suspensionen af de almindelige vurderinger, i realiteten i dag opkræves grundskyld på baggrund af betydelige ikke-eksisterende råstofforekomster m.v., til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om, at der ved indførelse af alternativomkostningsmodellen ved ansættelse af beskatningsværdier på landbrugsejendomme og selvstændigt vurderede ejendomme med forekomster af råstoffer ikke længere vil være nogen sammenhæng mellem forekomsternes værdi, mængde eller tidsmæssige udnyttelseshorisont, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om, hvorledes tre arealmæssigt lige store grusgravsarealer beliggende i henholdsvis Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune vil få ansat deres beskatningsgrundlag efter alternativomkostningsmodellen, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om alternativomkostningsmodellen betyder, at en helt ensartet råstofforekomst i tre nabokommuner kan variere beskatningsmæssigt med en faktor på 4 og måske mere, uden at der er nogen forskel i markedsprisen for den pågældende forekomst, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om der er forskel i afkastet eller salgspriserne for ensartede kvaliteter i Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune imellem, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om den betydelige forskel i beskatningen efter ministerens opfattelse indebærer en skævvridning af konkurrencesituationen mellem hidtil nogenlunde ligestillede virksomheder i Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om, hvorledes beskatningsværdierne af råstofgrunde kan forudses at ville være i henholdsvis Lolland Kommune og Høje Taastrup Kommune, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om der bør være omvurderingsgrund efter Ejendomsvurderingslovens § 6, til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om råstofforekomster findes i landzone, til skatteministeren

Spm. 66

Spm. om råstofforekomsters værdi og natur kunne tale for at fravige alternativomkostningsmodellen-konstruktionen, til skatteministeren

Spm. 67

Spm. om de nye principper betyder, at grundværdien og dermed den samlede grundskyldsbetaling tilknyttet en given grund vil stige, såfremt der opføres beboelsesejendomme i etager (dvs. ejerlejligheder eller lejelejligheder) i stedet for et enfamiliehus, til skatteministeren

Spm. 68

Spm. om at bekræfte, at det vurderingsprincip, der, hvis lovforslaget vedtages som fremsat, fremover vil blive anvendt i forbindelse med fastlæggelsen af grundværdien for ejerlejligheder, lejelejligheder, andelsboliger, almene boliger og erhvervsejendomme m.v., til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om at bekræfte, at Skatteministeriet hverken vil kunne be- eller afkræfte, om den statistiske model, ministeriet anvender til at estimere ”den økonomiske værdi, som en potentiel slutbruger tillægger grunden” er hensigtsmæssig for etageejendomme, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om, hvorledes det begreb, som nu beskattes ”Den økonomiske værdi, som en potentiel slutbruger tillægger grunden” forholder sig til økonomisk teori, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om at oplyse, om det betyder, at Skatteministeriet som udgangspunkt forudsætter, at grundværdiens andel af ejendomsværdien er ens for henholdsvis et enfamiliehuse og ejerlejligheder m.v., til skatteministeren

Spm. 72

Spm. om det afspejler, at Skatteministeriet ikke mener, at den enkelte (markedet) tillægger det, at bo i et enfamilieshus med adgang til have og uden hverken underboer og overboer en selvstændig værdi m.v., til skatteministeren

Spm. 73

Spm. om, hvorfor grundværdien for beboelsesejendomme i etager ikke også skal korrigeres for, at bebyggelsesprocenten er større end for enfamiliehuse, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om at bekræfte, at de vurderingsprincipper, der foreslås, vil betyde, at skattesystemet på længere sigt vil påvirke allokeringen af byggegrunde, fra skatteministeren

Spm. 75

Spm. om at bekræfte, at forholdet mellem afkastgraderne og huslejeniveauerne bl.a. afhænger af grundskyldsbeskatningen, og at nedskaleringerne dermed ikke nødvendigvis vil afspejle forholdet mellem afkastgraderne og huslejeniveauerne, efter at det nye vurderingssystem er trådt i kraft, fra skatteministeren

Spm. 76

Spm. om at oplyse grundskyldspromillen for landbrugsejendomme for hver kommune, hvis lovforslaget vedtages som fremsat, til skatteministeren

Spm. 77

Spm. om der vil være en skævhed i grundskyldspromillen for landbrugsejendomme mellem landkommuner og bykommuner, hvis lovforslaget vedtages som fremsat, til skatteministeren

Spm. 78

Spm. om, hvorledes det vil påvirke grundskyldsskattebetalingen for henholdsvis ejerlejligheder, lejelejligheder og erhvervsejendomme, såfremt ejendomsværdien for enfamiliehuse stiger som følge af en boligskattereform, til skatteministeren

Spm. 79

Spm. om ministeren med den ændring af grundlaget for opkrævning af dækningsafgiften, som der lægges op til med lovforslaget, kan udelukke, at enkelte erhvervsejendomme vil opleve, at dækningsafgiften stiger med mere end 500 pct. fra et år til et andet, til skatteministeren

Spm. 80

Spm. om de nævnte afledte problemstillinger ved den foreslåede ophævelse af periodiske vurderinger af erhvervsejendomme, har været inddraget i overvejelserne bag det foreliggende lovforslag, til skatteministeren

Spm. 81

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet forventer en gennemsnitlig grundskyldspromille på 11 for jord med vindmølle- og solcelleanlæg, til skatteministeren

Spm. 82

Spm. om en oversigt over grundskylden fordelt på grundværdi og grundskyldspromille, til skatteministeren

Spm. 83

Spm. om at oplyse den fremtidige grundskyldspromille i hver af de ti kommuner, hvor der opført mest kapacitet af vindmøller og solceller i Danmark, til skatteministeren

Spm. 84

Spm. om, hvordan satserne for grundskyldspromillen for jord med vindmølle- og solcelleanlæg fordeles på kommunerne, til skatteministeren

Spm. 85

Spm. om, hvorvidt der er andre årsager, end at grundresidualmetoden kan medføre negative grundværdier, til at ændre ansættelsesmetoden af erhvervsejendommes grundværdi, til skatteministeren

Spm. 86

Spm. om at redegøre for, om ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2021 vil ”trumfe” en eventuelt årsomvurdering pr. 1. oktober 2020, til skatteministeren

Spm. 87

Spm. om, hvor man i den afskaffede lov om vurdering af landets faste ejendomme finder hjemmel til at klagesagsbehandlingen for de videreførte/suspenderede vurderinger skal ske i aktuelt niveau, til skatteministeren

Spm. 88

Spm. om, hvordan en klagemulighed op mod handelsværdien kan se ud, til skatteministeren

L 107 B Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører om bemærkninger til høringsskema og høringssvar

Bilag 13

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
SEGES høringssvar over lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven brændstofforbrugsafgiftsloven ligningsloven mv. (L 129)

Bilag 14

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske

Bilag 17

Henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv.SAU henvendelse
præsentation
Forelæggelse for Skatteudvalget-fin

Bilag 18

Henvendelse af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35

Bilag 19

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om, hvilke konsekvenser det har for den grønne omstilling, at salget af især grønne biler og hybridbiler grundet forsinkelse i Motorstyrelsens it-systemer forventes at gå kraftigt tilbage i perioden frem til den 1. juni 2021, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om det er i orden, at bilforhandlere står til at skulle lægge ud for op til 20 mio. kr. for registreringsafgiften i op til et helt år som følge af forsinkelser i Motorstyrelsens it-systemer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvornår afgiften på varebiler over 3.000 kg er afklaret, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om oversendelse af tabel 1 ”Provenumæssige konsekvenser” i aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 opgjort i umiddelbar virkning, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om at opgøre de samlede ændringer i omkostninger for bilejerne medregnet både stigende forbrugerpriser og skatter og afgifter hvert år frem mod 2030 samlet og opdelt på kommuneniveau, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger for den eksisterende bilpark sammenlignet med både 2020-regler og nugældende regler opgjort for 2021, 2025 og 2030 for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om at opgøre ændringer i registreringsafgift, øvrige skatter og afgifter og årlige driftsomkostninger for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, der kører hhv. 10.000, 20.000, 30.000 og 40.000 km årligt, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 pr. bilpendler i hver af de kommuner, hvor pendlere modtager et forhøjet befordringsfradrag, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om, hvor mange skatter og afgifter danske bilejere samlet set betaler i 2020, til skatteministeren

Spm. 13

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattestigning frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 14

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattelettelse frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 15

MFU spm. om at opgøre de samlede skatte- og afgiftsændringer i kr. i 2021, 2025 og 2030 sammenlignet med 2020 på hver af de 20 mest solgte biler i Danmark, til skatteministeren

Spm. 16

MFU spm. om at opdatere tabellen i svar på KEF alm. del - spørgsmål 104, så der i opgørelsen af CO2-reduktion sammenlignes med det iblandingskrav, der gælder for 2021 - og ikke med gældende lovgivning, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvilke elementer en kommende lastbilsafgift kommer til at indeholde, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvordan omkostningerne ved en lastbilsafgift vil fordele sig fordelt på kommuner, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke biler Motorstyrelsen kan beregne registreringsafgift for inden juni i år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor mange henholdsvis elbiler, plug-in hybridbiler, varebiler m.m., Skatteministeriet forventer bliver solgt frem til den 1. juni, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om man forventer, at der bliver solgt flere eller færre grønne biler i 2021 sammenlignet med 2020, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvornår bilforhandlerne får den for meget betalte registreringsafgift tilbagebetalt, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om det har været hensigten at bremse salget af grønne biler i starten af 2021, eftersom man fravalgte en overgangsordning for registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor man har valgt at placere et tillæg til aftalen i et andet lovforslag i stedet for som ændringsforslag til selve lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om det er lovteknisk korrekt at placere en ændring til et lovforslag (L 129) i et andet lovforslag (L 139), som behandles samme dag, i stedet for at foretage ændringen i det lovforslag, som ændringen vedrører, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvordan lovforslaget påvirker afgiften og dermed den samlede pris for henholdsvis autocampere og campingvogne, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om, hvor meget dyrere det som følge af lovforslaget bliver at have en veteranbil i kroner fordelt på hvert år frem til 2030, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvornår et indregistreret veterankøretøj mister sin afgiftsmæssige identitet og skal afgiftsberigtiges på ny, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvilken model der skal tages udgangspunkt i ved afgiftsfastsættelsen for et ombygget veterankøretøj, som enten har tabt sin hidtidige afgiftsmæssige identitet, eller som skal indregistreres for første gang efter at være importeret, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 32.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf

Spm. 33

Spm., om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 33.docx

Spm. 34

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 34.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 32.pdf

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 35.docx

Spm. 36

Spm. om en vægtafgift på veteranbiler på 25 pct. har en adfærdsregulerende effekt, så ejeren af en veteranbil i stedet anskaffer sig en elbil, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvor stort provenu staten får årligt fra vægtafgift på veteranbiler, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om baggrunden for den gældende forskelsbehandling i forbindelse med eksport af biler, hvor lige netop veteranbilejere ikke kan få refunderet registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35, til skatteministeren

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Spm. om at redegøre for de forhold, der er forbedret for små og mellemstore virksomheder sammenlignet med tredje kvartal af 2020, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 18.docx

Spm. 19

Spm. om hvilke muligheder, der er for at imødekomme de udfordringer, som soloselvstændige og andre små og mellemstore virksomheder står overfor i forbindelse med momsbetalingen den 1. marts 2021, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 19.docx

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis 3. behandlingen af de dele af lovforslaget som omhandler undskyldelse af betaling af regeringsafgift udskydes til den 23. februar, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 139 - svar på spm. 20.pdf

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere, der risikere at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 23.docx

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 18

L 139 - svar på spm. 18 om at redegøre for de forhold, der er forbedret for små og mellemstore virksomheder sammenlignet med tredje kvartal af 2020, fra skatteministeren

Spm. 19

L 139 - svar på spm. 19 om at imødekomme de udfordringer, som soloselvstændige og andre små og mellemstore virksomheder står over for i forbindelse med momsbetalingen den 1. marts 2021, fra skatteministeren

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis tredjebehandlingen af de dele af lovforslaget, som omhandler udskydelse af betaling af regeringsafgift, udskydes til den 23. februar, fra skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere der risikerer at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 23

L 139 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige, fra skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringssvar
Høringsskema

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar - PDF

Bilag 2

Henvendelse af 29/1-21 fra Peter Rose Bjare

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 29/1-21 fra Peter Rose Bjare, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 113

Henvendelse af 27/1-21 fra Danske Soloselvstændige om bemærkninger til skatteministerens svar på L 139 - spm. 23 af 26/1-21

Spørgsmål og svar

Spm. 167

Vil ministeren oplyse, hvorfor det ikke er en mere fair løsning at ændre de pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomster (hvis disse lande findes) i stedet for at lade beskatningen gå ud over selskaber, som man gerne vil undtage, men ikke kan undtage af hensyn til EU's statsstøtteregler?  Svar  

Spm. 168

Er ministeren enig i, at Danmark allerede kan nægte anvendelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis skatteyderen alene har indrettet sig med det formål at opnå skattefordele efter overenskomsten?  Svar  

Spm. 218

Hvordan forholder ministeren sig til, at flere danskere med arbejde i Sverige ikke kan leve op til Øresundsaftalens 50 pct.-regel som følge af myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Covid-19 og dermed beskattes hårdere, såfremt de følger anbefalingerne?  Svar  

Spm. 219

Vil ministeren redegøre for, om man vil indføre en midlertidig lempelse af 50 pct.-reglen, så længe myndighedernes anbefalinger forhindrer øresundspendlere i at opfylde reglen?  Svar  

Spm. 226

Vil ministeren fremsætte et lovforslag om afskaffelse af transfer pricing-dokumentationskrav ved handel mellem danske koncernselskaber med virkning fra indkomståret 2020 med almindelig selvangivelsesfrist den 30. juni 2021?  Svar  

Spm. 253

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at hæve den høje sats på aktieindkomstbeskatningen til henholdsvis 45 pct., 46 pct., 47 pct., 48 pct., 49 pct. og 50 pct.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere for samtlige modeller opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 254

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at sænke skalaknækket på aktieindkomstbeskatningen til henholdsvis 45.000 kr., 46.000 kr., 47.000 kr., 48.000 kr., 49.000 kr. og 50.000 kr.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere for samtlige modeller opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 255

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne det særligt lave skatteloft på kapitalindkomst, således at det følger det normale skatteloft, og samtidigt fjerne bundfradraget i topskatten for kapitalindkomst? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 256

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved en fuld afskaffelse af investorfradraget og aktiesparekontoen? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes opgjort for henholdsvis investorfradrag, aktiesparekonto og som samlet virkning ved de to forslag.  Svar  

Spm. 257

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 175 (folketingsåret 2019-20) bedes ministeren – evt. i fortrolig form – oplyse, hvad Skatteministeriet har foretaget sig af nyt siden besvarelse af førnævnte spørgsmål for at få omsat principaftalen mellem Frankrig og Danmark om en dobbeltbeskatning til en egentlig DBO. Der henvises til Skatteministeriets pressemeddelelse ”Ny dansk-fransk DBO vil gavne danske virksomheder og pensionister i Frankrig” af 29. april 2019.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 799

Om forbrugerejet vandværker.  Svar  

Spm. S 800

Om forbrugerejet vandværker.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse