SkatteMail 2021, uge 02

Kære læser !

Denne uges SkatteMail er primært præget af nye afgørelse - både med og uden SKM-nummer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Udvidelse af aktielønsordning -...
Brexit: Medarbejdere mellem UK og Danmark
Frivillig indbetaling af acontoskat 2020 og restskattetillæg - 3. rate
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?

SKM-meddelelse
Amortisationsrenten for 2021

Bindende svar
Tonnagebeskatning - skibene strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark efter annullering af interne retningslinjer for rederiet

Domme
Maskeret udlodning - ligningslovens § 16 A - lejebetalinger og renovering af ejendom
Indsætninger på bankkonto, bevisbyrde
Fri bil - fri sommerbolig - ligningslovens § 16 A - Ferrari og Lamborghini - lejlighed i Y1-land
Hovedanpartshaver skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af anpartsselskabets lån til samlever
Ikke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer - skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skat- teansættelser for indkomstår med tab på investeringerne
Beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A
Selskab kunne ikke foretage selvangivelsesomvalg fra skattefri fusion til skattepligtig fusion

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg

Skatteministeriet fremsatte den 20. november 2020 et forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven. Ændringen vil få stor betydning for grundværdien og dermed grundskylden, hvis den vedtages i nuværende form.


Beierholm

Udvidelse af aktielønsordning -...

Mulighed for skattefri tildeling på op til 50% af lønnen


PwC

Brexit: Medarbejdere mellem UK og Danmark

EU og Storbritannien indgik den 24. december 2020 en handels- og samarbejdsaftale om det fremtidige forhold efter Brexit (”Aftalen”). Aftalen får betydning for...


Revisionsinstituttet

Frivillig indbetaling af acontoskat 2020 og restskattetillæg - 3. rate


Selskaber, fonde og foreninger kan vælge frivilligt at indbetale acontoskat, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt. 3. rate af frivillig acontoskat skal som udgangspunkt indbetales senest d. 1. februar 2021 vedrørende indkomståret 2020.


TVC Advokatfirma

Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede

Anpartshaverne i et opløst selskab blev anset for at have en væsentlig, direkte individuel retlig interesse i at klage over forhøjelsen af et opløst selskabs skatteansættelser.


TVC Advokatfirma

Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil

Skatteyder skulle ikke beskattes af værdi af fri bil af et køretøj, uanset at der blandt andet var betalt privatbenyttelsesafgift løbende.


TVC Advokatfirma

Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?

Skattestyrelsen vil i forbindelse med en gevinst på kryptovaluta ofte indhente oplysninger og efterfølgende fremsende et forslag til afgørelse. Det er vigtigt for udfaldet, at en sådan henvendelse bliver håndteret korrekt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Amortisationsrenten for 2021

SKM2021.25.SKTST

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2021 er fastsat til 4,6585 pct.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tonnagebeskatning - skibene strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark efter annullering af interne retningslinjer for rederiet

SKM2021.24.SR

Skatterådet bekræftede, at det koncernbundne selskab H1´s forhold ikke var til hinder for, at H2´s valg af tonnageskatteordningen. H1 havde ikke mulighed for at tilvælge tonnagebeskatning siden tonnageskatteloven blev indført, idet selskabets skibe ikke var drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark eller EU/EØS. Det var en betingelse efter tonnageskatteloven, at koncernforbundne rederier skulle træffe samme valg for så vidt, angik anvendelsen af tonnageskatteordningen.

Dog bekræftede Skatterådet ikke, at H2 var omfattet af tonnageskatteordningen, da selskabets skibe ikke kunne anses som drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark eller EU/EØS, som var en betingelse for at kunne omfattes af tonnaskatteloven. Koncernen havde interne retningslinjer, der indebar, at strategiske beslutninger ikke kunne træffes i Danmark eller EU/EØS.

Først efter 2020 hvor disse retningslinjer blev annulleret, kunne Skatterådet efter en konkret vurdering bekræfte, at H2´s skibe blev drevet strategisk og forretningsmæssigt fra EU/EØS.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - ligningslovens § 16 A - lejebetalinger og renovering af ejendom

SKM2021.23.VLR

Sagen omhandlede udbyttebeskatning af appellanten, fordi appellantens selskab i indkomstårene 2007-2011 foretog en række betalinger til hans bror og betalte for renovering af en ejendom ejet af hans bror. Hovedspørgsmålet var, om betalingerne var sket i selskabets interesse.

Skatteministeriet blev frifundet af Retten i Holstebro, som fandt, at der gjaldt en skærpet bevisbyrde for, at betalingerne var sket i selskabets interesse, og at appellanten ikke havde løftet denne bevisbyrde.

Landsretten var enig i byrettens begrundelse og resultat bortset fra ét punkt. På baggrund af appellantens brors forklaring for landsretten sammenholdt med en faktura fra G2 lagde landsretten således til grund, at en del af udgifterne på fakturaen var gået til byggematerialer til brug for selskabets egen kontorejendom og derfor afholdt i selskabets interesse.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom med den ændring, at forhøjelsen for indkomståret 2008 blev nedsat med 2.808.64 kr.

Efter sagens udfald blev appellanten pålagt at betale sagens omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på bankkonto, bevisbyrde

SKM2021.21.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten havde godtgjort, at 515.000 kr., som hun havde indsat på sin konto af 9 gange i 2013, var undtaget fra beskatning, enten fordi der var tale om midler, som allerede var beskattet eller mider, der var undtaget fra beskatning.

Landsretten fandt det ikke at godtgjort, at de indsatte beløb var skatteåret 2013 uvedkommende. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at der ikke i appellantens forklaring eller i de fremlagte kontoudtog var dækning for, at appellanten skulle have hævet større kontantbeløb fra sin bankkonto for derefter senere at indsætte dem igen.

Byrettens dom blev herefter stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - fri sommerbolig - ligningslovens § 16 A - Ferrari og Lamborghini - lejlighed i Y1-land

SKM2021.20.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten var skattepligtig af værdien af rådigheden over fri bil (en Ferrari og en Lamborghini) og en fri sommerbolig i Y1-land stillet til rådighed af appellantens selskab.

For så vidt angår fri bil anså landsretten appellantens selskab for at være ejer af de to biler. Ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder fandt landsretten desuden, at det påhvilede appellanten at godtgøre, at de to biler ikke var stillet til hendes private rådighed i de omhandlede indkomstår. Landsretten lagde herved vægt på, at der var tale om kostbare luksusbiler, at bilerne ikke på noget tidspunkt havde været lejet ud på trods af, at dette angiveligt var formålet med erhvervelsen, at en indgået kommissionsaftale med et Y4-landsk firma ikke afskar appellantens rådighed over bilerne, og at der ikke var overensstemmelse mellem de oplyste kilometerstande og kørselsoversigter.

For så vidt angår ferieboligen i Y1-land fandt landsretten af de samme grunde som byretten, at lejligheden havde stået til rådighed for appellanten i de omhandlede indkomstår, og at lejligheden også periodevis havde været anvendt til beboelse. Det af appellanten anførte om, at lejligheden havde været ubeboelig på grund en række mangler i form af vandskader, skimmelsvamp m.v. kunne ikke føre til en ændret vurdering.

Byrettens frifindelse af Skatteministeriet blev derfor stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Hovedanpartshaver skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af anpartsselskabets lån til samlever

SKM2021.19.BR

Sagen angik, om en hovedanpartshaver i et anpartsselskab skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af et ulovligt anpartshaverlån på 528.733 kr., som ifølge anpartsselskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab via en mellemregningskonto var ydet til selskabets direktør, der var samlevende med hovedanpartshaveren.

Retten fandt indledningsvis, at hovedanpartshaveren var omfattet af ligningslovens § 16 E, fordi bestemmelsen også omfatter lån til nærtstående, der på grund af interesseforbindelsen også omfatter samlevende.

Retten fandt efterfølgende, at hovedanpartshaveren ikke havde godtgjort, at oplysningerne i anpartsselskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab var forkerte og ikke kunne lægges til grund af skattemyndighederne. Revisorens vidneforklaring ændrede ikke herpå, idet forklaringen ikke var understøttet af dokumentation.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ikke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer - skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skat- teansættelser for indkomstår med tab på investeringerne

SKM2021.18.VLR

Sagen angik, om en skatteyder havde ret til ekstraordinær genoptagelse af sine skatteansættelser for indkomstårene 2009 og 2011 under de foreliggende omstændigheder. Sagen var indbragt for domstolene af Skatteministeriet og henvist til behandling ved Vestre Landsret som 1. instans i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1. Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke kunne ske genoptagelse af skatteansættelserne, hverken i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, eller nr. 8. Landsretten tilføjede, at skatteyderen (i øvrigt) ikke havde overholdt reaktionsfristen i § 27, stk. 2, 1. pkt., og at der ikke var grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen i medfør af dispensationsbestemmelsen i § 27, stk. 2, sidste pkt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A

SKM2021.17.ØLR

Pensionsudbetalinger fra F1-bank's Staff Retirement Plan var ikke omfattet af beskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 2-5, da pensionsordningen ikke kunne anses for en "pensionskasseordning" eller for en "pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter" som omhandlet i bestemmelsens stk. 1, nr. 3 henholdsvis nr. 7


Indholdsfortegnelse 

Dom: Selskab kunne ikke foretage selvangivelsesomvalg fra skattefri fusion til skattepligtig fusion

SKM2021.16.HR

Appellanten og et koncernforbundet selskab fusionerede pr. 1. oktober 2012 med appellanten som det fortsættende selskab, og selskabet valgte, at fusion skulle gennemføres som skattefri. SKAT ændrede herefter selskabets skatteansættelse for indkomståret 2013, således at tidligere fradragsberettigede ak- tietab i de fusionerede selskaber bortfaldt og ikke blev fremført som fradrag i det fortsættende selskab, jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 8.

Selskabet anmodede herefter om at foretage omvalg, således at fusionen blev skattepligtig i stedet for skattefri. Anmodningen var begrundet i, at selskabet ikke havde været opmærksom på fusionsskattelo- vens regel om, at fradragsberettigede aktietab fra tidligere indkomstår i de fusionerede selskaber ikke videreføres til fradrag efter aktieavancebeskatningsloven i det fortsættende selskab ved en skattefri fu- sion.

Højesteret fastslog, at et valg truffet af den skattepligtige i forhold til skattemyndighederne som udgangs- punktet er bindende for den skattepligtige.

Højesteret afviste, at appellanten kunne foretage omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 fra skattefri fusion til skattepligtig fusion, da bortfald af de fusionerede selskabers fradragsberettigede aktietab var en følge af selskabets eget valg af skattefri fusion. Ved SKATs efterfølgende ansættelse af selskabets indkomst blev denne konsekvens fastslået, men konsekvensen af valget var ikke en følge af ansættelsen i skatteforvaltningslovens § 30's forstand .

Landsretten var nået til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0048535
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 19/0095017
Genoptagelse af skatteansættelsen.
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020

Journalnr: 19/0053123
Anskaffelsessum for anparter
Klagen vedrører opgørelse af anskaffelsessum på anparter i forbindelse med klagerens omdannelse af hans personlige erhvervsvirksomhed til et selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 15/2389486
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser primært hvor fradrag er nedsat eller nægtet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 26-10-2020

Journalnr: 16/0354359
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til fuld lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 1, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst samt forhøjet indkomsten med rejsegodtgørelse og ikke godkendt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag for rejseudgifter og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 17/0987548
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til fuld lempelse i henhold til ligningslovens § 33A, stk. 1, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst oppebåret ved arbejde i Norge. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 19/0011383
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ved skatteberegningen har nedsat creditlempelsen for betalt italiensk skat, ikke har godkendt fradrag for betalte udenlandske obligatoriske sociale bidrag, ikke har godkendt fradrag for rejseudgifter til kost og logi efter ligningslovens § 9 A samt ikke har godkendt skattefrihed for arbejdsgiverens refusion af klagerens udlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 17/0992494
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af lønindkomst, lempelsesberettiget indkomst efter ligningslovens § 33 a samt fradrag for logi og fagforeningskontingent. Landsskatteretten godkender fradrag for fagforeningskontingent og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 18/0006766
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen har nedsat creditlempelsen for betalt italiensk skat, ikke har indrømmet klageren fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A samt ved ansættelsen af faktoren ved lempelsesberegningen for løn optjent i Storbritannien fratrukket klagerens sociale bidrag for både Storbritannien og Italien. Landsskatteretten ændrer årsopgørelsen således, at kun den del af det sociale bidrag, der kan tilskrives Storbritannien, skal trækkes fra ved lempelsesberegningen, og at beløbet skal ændres i både tælleren og nævneren.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 16/1711470
Etableringskonto
Klagen skyldes, at SKAT har givet klageren afslag på nedsættelse af indkomsten med fradrag uden indskud, jf. etableringskontolovens § 4, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020

Journalnr: 17/0069405
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 17/0574437
Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Klagen skyldes, at SKAT har fundet, at klageren har drevet uregistreret personlig virksomhed og har pålagt klageren hæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 19/0002265
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter det indeholdelsespligtige beløb i begge år - i det ene af årene til nul.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 18/0006641
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskatteskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020

Journalnr: 18/0004904
Kompensationsbeløb
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med kompensationsbeløb efter tab på investeringsprodukt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020

Journalnr: 20/0055501
Korrektion af pensionsindbetalinger
Klagen vedrører nægtet tilladelse til korrektion af pensionsindbetalinger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020

Journalnr: 20/0057435
Korrektion af pensionsindbetalinger
Klagen vedrører nægtet tilladelse til korrektion af pensionsindbetalinger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020

Journalnr: 17/0285366
Kursgevinst samt K/S
Klagen vedrører opgørelse af skattepligtig kursgevinst på frigjort gæld i fremmed valuta i relation til deltagelse i K/S, hvor sagen hjemvises, samt opgørelse af fortjeneste/tab efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven vedrørende K/S, der stadfæstes.
Afsagt: 14-10-2020

Journalnr: 17/0633433
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregningskonto der er anset for udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 12-10-2020

Journalnr: 16/0771204
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregning der dels er anset for udbytte til klageren. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 18/0000721
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregningskonto der er anset for udbytte samt nægtet fradrag for renter vedrørende mellemregningskonto. Landsskatteretten nedsætter udbyttet delvist.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 16/1742859
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen vedrører lån over mellemregning der anset som udbytte, værdi af fri bil, tilgodehavende der er anset som udbytte samt manglende indbetaling af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 19/0091350
Manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat
SKAT har fastsat manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten nedsætter beløbet i det ene af de to omhandlede år med et mindre beløb.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 18/0001484
Overførsler og rejseudgifter
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, overførsler fra ApS der er anset for at være løn samt ikke godkendt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2020

Journalnr: 18/0001489
Private udgifter
Klagen skyldes, at at udgift til indkøb af stol og vin i selskab skal anses for yderligere løn til klageren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020

Journalnr: 18/0005606
Refusion af udbytteskatter
Klagen skyldes, at SKAT har tilbagekaldt tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020

Journalnr: 19/0084366
Sambeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabet for at være sambeskattet med andet selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 17/0992026
Sambeskatning - konsekvensrettelse
Klagen vedrører konsekvensrettelse efter forhøjelse af den skattepligtige indkomst for selskabets moder- og administrationsselskab i sambeskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020

Journalnr: 16/1643003
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil samt regulering af mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster skatteværdien af fri bil og hjemviser sagen fsv. angår regulering af mellemregning.
Afsagt: 26-10-2020

Journalnr: 12/0250341
Skattepligt
Klagen vedrører spørgsmål om klagerens skattepligt til Danmark med påstand om, at SKATs afgørelser er ugyldige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 20/0077073
Skattepligt og befordringsfradrag
Klagen vedrører skattepligt til Danmark som domicilland og ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020

Journalnr: 14/4945212
Skønsmæssig ansættelse af overskud
SKAT har fundet, at klageren har drevet uregistreret personlig virksomhed i og har ansat overskuddene af virksomheden skønsmæssigt. Klagerens skattepligtige indkomst er desuden forhøjet med løn fra selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 16/1559872
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten og ikke godkendt fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2020

Journalnr: 18/0002750
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 19/0045332
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 20/0078632
Tab på forudbetaling
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på forudbetaling i forbindelse med forsikringssag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020

Journalnr: 16/0269818
Udlodning samt tab på aktier
Klagen vedrører beskatning af udlodning fra to selskaber samt ikke godkendt tab på unoterede aktier. Landsskatteretten stadfæster beskatning af udlodning fra ét af de to selskaber samt ikke godkendt tab og nedsætter udlodning fra det andet selskab til nul.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 18/0009527
Yderligere løn
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med yderligere løn fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020

Journalnr: 19/0000469
Yderligere omsætning mm
Klagen vedrører forhøjelse af omsætning, ikke godkendte fradrag samt indsætninger i bank der er anset som personlig indkomst. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 16/0130199
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2011 og genoptaget skatteansættelserne for 2012 og 2013 men fastholdt at klageren ikke kan fratrække underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedr. indkomståret 2011 og ophæver afgørelsen vedr. indkomstårene 2012 og 2013.
Afsagt: 03-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-01-2021 - 16-02-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-420/19 Heavyinstall
Dato: 20-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - artikel 16 - inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - gensidig bistand - anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere og revidere begrundelsen for disse foranstaltninger - princippet om gensidig tillid og princippet om gensidig anerkendelse

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).
Fremsat den 13. januar 2021

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.
Fremsat den 15. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 8/1-21 fra Autobranchen DK om implementering af bilafgifer

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

3. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil kommentere henvendelse af 8/1-21 fra Autobranchen DK om implementering af bilafgifter, til skatteministeren

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema om skærpede sanktioner mv.Høringsskema
Høringssvar

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 1

Brev til Folketingets formand om hastebehandling januar 2021, fra statsministeren

Bilag 2

Notits fra skatteministeren om A-skattelåneordning

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behanding af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor beløbet på 1 mio. kr. kommer fra, til skatteministeren

L 139 A Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 1

Brev til Folketingets formand om hastebehandling januar 2021, fra statsministeren

Bilag 2

Notits fra skatteministeren om A-skattelåneordning

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behanding af lovforslaget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 163

Er ministeren bekendt med, at der er en række ejendomsdatterselskaber, hvor hverken ejendommen eller aktierne i ejendomsdatterselskabet (eksempelvis fondsejede ejendomsdatterselskaber) aldrig kommer til salg, og hvor regeringens lagerbeskatning for at undgå et skattefrit salg af aktierne i ejendomsdatterselskabet derfor ikke giver mening?  Svar  

Spm. 164

Giver det betænkeligheder hos ministeren, at normalt sammenlignelige lande for Danmark ikke har indført en tilsvarende lagerbeskatning, og hvad mener ministeren, at forklaringen kan være på det? Idet ministeren f.eks. ser sig nødsaget til også at lagerbeskatte forskerparker, kollegieselskaber og OPP-selskaber m.fl. for ikke at komme i konflikt med EU's statsstøtteregler, og hvor der vil være mange selskaber, der ligger over grænsen på undtagelsen på de 100 mio. kr.  Svar  

Spm. 221

Ministeren bedes redegøre for status på Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret herunder ajourføring af den statslige arealvejledning for altaner.Ministeren bedes svare på, hvornår bekendtgørelsen forventes at træde i kraft, samt hvornår borgere kan forventes at blive pålagt at indberette størrelsen på deres altaner.  Svar  

Spm. 225

Dansk Industri har udgivet et katalog over simplificeringsforslag på skatteområdet, der omfatter et forslag om at afskaffe transfer pricing-dokumentationskrav ved handel mellem danske koncernselskaber (DK-DK transfer pricing). Kan ministeren oplyse, hvor mange selskaber der er omfattet af reglerne og skønsmæssigt opgøre de samlede administrative omkostninger for at udarbejde den omhandlede dokumentation?  Svar  

Spm. 226

Vil ministeren fremsætte et lovforslag om afskaffelse af transfer pricing-dokumentationskrav ved handel mellem danske koncernselskaber med virkning fra indkomståret 2020 med almindelig selvangivelsesfrist den 30. juni 2021?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse