SkatteMail 2020, uge 02

Kære Læser

Først og fremmest godt nytår!

Denne årets første SkatteMail indeholder bl.a. omtale af urimelig dobbeltbeskatning af kapitalejerlån samt vigtigheden af at arbejdsgiver kontrollerer de skattefrie kørselsgodtgørelser. På afgørelsesområdet kan du læse om en hovedaktionær der skal rådighedsbeskattes af hans selskabs racerbil.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Satser for skattefrie kørepenge og diæter i 2020
Uændrede skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer
Skattereglerne for ulovlige aktionærlån er urimelige
SKAT vandt også i byretten – arbejdsgiver hæfter for ansats skat
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - December 2019
Vigtige datoer samt beløbsgrænser...
Ændret praksis for beskatning af fri bil
Vælg en grøn firmabil og spar penge i...
Kantineordninger 2020
Får du det rigtige i løn?
TastSelv-koden pensioneres først senere i år
Energi & Forsyning - December 2019
SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks
Håndtering af ”0-skattesagerne” og ”sagerne om manglende grundværdier”
Fejlagtig registrering af ejendomme med benyttelseskode 02
Folketinget har vedtaget lovforslag om tilpasning af tonnageskatteordningen og DIS-ordningen
Notat om beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Bindende svar
Trust - fast driftssted i Dannmark - skattemæssig transparent
Tinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning

Afgørelser
Tonnageskatteordningen
Forhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion
Salg af vindmølleandele - Skattemæssig succession
Vindmølleandele - Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession
Underskud anses for maskeret udlodning - Fikseret lejeindtægt

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Satser for skattefrie kørepenge og diæter i 2020

Satsen for kørepenge sættes ned i 2020, blandt andet fordi bilerne kører længere på literen, og fordi brændstofprisen forventes at falde.


BDO

Uændrede skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer

Satserne for de særlige skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i grundejerforeninger, golfklubber og idrætsforeninger mv. er de samme i 2020 som i 2019


BDO

Skattereglerne for ulovlige aktionærlån er urimelige

Meningen med reglerne er for så vidt god nok, men den manglende koordinering med selskabsretten betyder, at et ulovligt aktionærlån ofte ender med en urimelig dobbeltbeskatning.


BDO

SKAT vandt også i byretten – arbejdsgiver hæfter for ansats skat

Inklusive sagsomkostninger kom det til at koste en virksomhed op mod 1 mio. kr., at den lod en medarbejder køre privat i en firmabil og uberettiget få udbetalt skattefrie godtgørelser


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - December 2019

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Beierholm

Vigtige datoer samt beløbsgrænser...

Du kan nu hente oversigt over vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat mv. samt ajourført oversigt med oplysninger om de vigtigste skattemæssige beløbsgrænser for 2019/20.


Beierholm

Ændret praksis for beskatning af fri bil

Fastsættelse af ”nyvognsprisen” for biler under 36 måneder


Beierholm

Vælg en grøn firmabil og spar penge i...

Spar op til DKK 30.000 før skat i 2020


Beierholm

Kantineordninger 2020

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma


Dansk Revision

Får du det rigtige i løn?

Godt 800.000 borgere skifter job i løbet af et kalenderår - det kan give skatteoverraskelser


Dansk Revision

TastSelv-koden pensioneres først senere i år

Efter en del borgerhenvendelser har SKAT valgt at vente med at sende TastSElv-koden på pension.


EY

Energi & Forsyning - December 2019

I denne udgave kan du blandt andet læse om lovforsalget om forbrugerejede vandselskabers mulighed for udtræden af økonomisk regulering og skattepligt. Derudover dykker vi ned i den nyopståede mulighed for godtgørelse efter el-patronordningen.


Folketingets Ombudsmand

SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks

Folketingets Ombudsmand afsluttede den 22. oktober 2018 en generel undersøgelse af SKATs overholdelse af reglerne om selvinkriminering i retssikkerhedslovens § 10 (lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter) i forbindelse med 176 materialeindkaldelser, som SKAT udsendte til borgere på baggrund af de såkaldte Panama Papers. I de 176 materialeindkaldelser pålagde SKAT borgerne at indsende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark.


Folketingets Ombudsmand

Håndtering af ”0-skattesagerne” og ”sagerne om manglende grundværdier”

Skatteministeren orienterede ved brev af 19. december 2018 Folketingets Skatteudvalg om, at Vurderingsstyrelsen over for ham havde oplyst, at en række konkrete ejendomsejere pga. fejl knyttet til det gamle ejendomsvurderingssystem ikke var blevet opkrævet den korrekte ejendomsskat


Folketingets Ombudsmand

Fejlagtig registrering af ejendomme med benyttelseskode 02

I forbindelse med ombudsmandens behandling af en konkret klagesag oplyste SKAT, at man var blevet opmærksom på en generel problematik vedrørende ejendomme kategoriseret med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), og at SKAT ville tage initiativ til en løsning. Ombudsmanden bad derfor om at blive orienteret om problemets omfang og løsningen.


PwC

Folketinget har vedtaget lovforslag om tilpasning af tonnageskatteordningen og DIS-ordningen

Folketinget vedtog den 20. december 2019 L72 A og L72 B om tilpasning af DIS-ordningen (nettoløn til søfolk) og tonnageskatteordningen til EU-retten samt tilpasning af refusionsordningen for søfolk på sandsugere til EU-retten og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe mv.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2018 om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere.

Notatet er baseret på en redegørelse skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Trust - fast driftssted i Dannmark - skattemæssig transparent

SKM2020.9.SR

Spørger, hvis amerikanske mand i sin tid oprettede en amerikansk trust, ønskede bekræftet, at efter lov nr. 1723 af 27. december 2018, kunne trusten ikke anses for skattepligtig til Danmark.

Spørger var fra stiftelsen trustee, og var stadig efter stifterens død trustee, og spørger var nu blevet fuldt skattepligtig til Danmark. Trusten overgik ved stifterens død til at blive transparent i forhold til spørger, da benificienterne var stifterens og spørgers mindreårige hjemmeboende børn under 18 år.

Da trusten ansås for et selvstændigt skattesubjekt i USA, og spørger var trustee, var spørgsmålet, om trusten havde ledelsens sæde i Danmark, jf. fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Henset til at spørger, der var bosiddende her i landet, var trustee, at det var trustee, som besluttede om der fx skulle foretages uddelinger fra trusten, at det var trustee, som besluttede, hvilken trustmanager trusten skulle anvende, at det var trustee, som kunne fastsætte under hvilke betingelser trustmanageren skulle forvalte trustens midler, og hvilken risikoprofil trusten skulle have, havde trusten fast driftssted i Danmark, uanset at det var oplyst, at spørger underskrev alle dokumenter om investeringer, når hun var på ferie i USA.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning

SKM2020.8.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at det betragtes som én samlet pantsætning, der kun udløste en fast afgift på kr. 1.640, at tinglyse underpant på pantstiftende vedtægter til en ejerforening (anden hæftelse), som var tinglyst på 126 ejerlejligheder. Tinglysningerne af underpant på vedtægterne i de 126 lejligheder udløste en fast afgift på 1.640 kr. pr. tinglyst underpantsætning, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5 b, stk. 2. Tinglysningerne kunne ikke omfattes af fritagelsesbestemmelsen i § 9, da denne bestemmelse vedrørte samlet tinglysning af pantsætninger omfattet af § 5 a.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tonnageskatteordningen

SKM2020.5.LSR

Sagen drejede sig om fortolkningen af tonnageskattelovens § 6, stk. 1, herunder særligt hvad der skal forstås ved "destinationer". Landsskatteretten fandt, at selskabets aktivitet med transport af bunkerolie til selskabets kunde på en på forhånd aftalt GPS-destination til søs, såkaldt ship-to-ship transfers, var omfattet af tonnageskattelovens § 6, stk. 1, og at selskabet derfor var berettiget til at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i tonnageskatteloven. Landsskatteretten fastslog således, at en på forhånd aftalt GPS-destination til søs kan anses for en destination i henhold til tonnageskattelovens § 6, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion

SKM2020.4.LSR

Sagen drejede sig om fortolkningen af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, om den forlængede frist for ordinær genoptagelse. Bestemmelsen omhandler kontrollerede transaktioner, og Landsskatteretten fandt, at "transaktioner" også omfatter en disposition, hvor der sker en kapitalnedsættelse i et selskab, der gennemføres ved en nedsættelse af aktiernes stykstørrelse med efterfølgende udlodning til selskabets aktionærer. SKAT var derfor berettiget til at foretage en ordinær genoptagelse af klagerens indkomst for indkomståret 2009.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Salg af vindmølleandele - Skattemæssig succession

SKM2020.2.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvor Skatterådet havde bekræftet, at der kunne ske skattemæssig succession ved salg af vindmølleandele fra en spørger til dennes hustru. Landsskatteretten fremhævede, at det var en betingelse, at klagers hustru - ligesom klager - måtte anses for at drive erhverv med de overdragne vindmølleandele. Skatterådet havde taget et tilsvarende forbehold. Hvis klagers hustru kunne og ønskede at anvende den skematiske regel i ligningslovens § 8 P, ville vindmølleandelene anses for private, hvorfor der ville være tale om ændret anvendelse efter § 4 i afskrivningsloven, og der ville i så fald ikke kunne ske succession. Landsskatteretten fandt derfor ikke at kunne besvare et spørgsmål bekræftende, der både forudsatte, at der var tale om succession og ændret anvendelse. Landsskatteretten fandt heller ikke, at der var hjemmel til at udligne saldoen efter afskrivningsloven for en solgt vindmølle med anskaffelsesprisen for en nyanskaffet vindmølle, jf. afskrivningslovens §§ 8 og 9. Landsskatteretten stadfæstede således alle tre besvarelser fra Skatterådet, SKM2019.115.SR.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Vindmølleandele - Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession

SKM2020.3.LSR

En klager påtænkte at erhverve en vindmølleanpart fra sin ægtefælle, der havde erhvervet den for udbudsprisen med et tillæg på 2 %, til samme pris. Da ægtefællens købspris for vindmølleandelene ville være højere end opstillingsomkostningerne, ville klager ikke kunne benytte den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P. Landsskatteretten fandt videre, at klager kunne anvende den skematiske ordning på andre brugte vindmølleanparter, som der overvejedes erhvervet, hvis de købte anparter inden købet blev beskattet eller kunne vælges beskattet efter den skematiske ordning. Endelig fandt Landsskatteretten, at der kunne ske skattemæssig succession ved salg af vindmølleandele fra ægtefællen til klager. Landsskatteretten fremhævede, at det var en betingelse, at klager ligesom ægtefællen måtte anses for at drive erhverv med de overdragne vindmølleandele. Skatterådet havde taget et tilsvarende forbehold. Landsskatteretten stadfæstede således alle tre besvarelser fra Skatterådet, SKM2019.92.SR.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Underskud anses for maskeret udlodning - Fikseret lejeindtægt

SKM2020.1.LSR

Et selskab købte en racerbil og stillede den til rådighed for hovedanpartshaveren. SKAT anså selskabets underskud ved driften af bilen for maskeret udlodning. Selskabet kunne således ikke fratrække underskuddet, og hovedanpartshaveren skulle udbyttebeskattes heraf. SKAT havde endvidere forhøjet selskabet og hovedanpartshaveren med en fikseret leje. Den fikserede leje var beregnet som diskontoen plus 4 % af selskabets anskaffelsessum for bilen. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, dog således at ansættelsen af den fikserede leje blev hjemvist til fornyet behandling ved Skattestyrelsen. Herved bemærkede Landsskatteretten, at SKAT ved ansættelsen alene havde henset til finansieringsomkostningerne. Den fikserede leje skulle ansættes til den værdi, som hovedanpartshaveren havde haft af at have fået bilen stillet til rådighed af selskabet, hvori også indgik andre forhold end finansieringsomkostningerne, herunder risikoen for værditab på bilen som følge af deltagelsen i motorløb og omfanget af arbejdet med udlejningen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2019.660.GÆLDST

Ændring af praksis for afbrydelse af forældelse ved underretning om lønindeholdelse og beregning af ny forældelsesfrist

Ændring af praksis for afbrydelse af en fordrings forældelse ved underretning om lønindeholdelse, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4, og beregning af den nye forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.6.VLR

Straf - momssvig - beregning af momsunddragelsen - flere tiltalte - successive selskaber

T1 og T2 var tiltalte for momssvig for perioden 01.04.2011-31.03.2015 som direktører og reelle indehavere af 3 virksomheder, der drev samme type erhvervsmæssig virksomhed med opførelse af porebeton, at have dels afgivet urigtige oplysninger dels fortiet oplysninger til brug for momskontrollen. De tiltalte indgik i alle 3 selskaber, tegnede i fællesskab selskaberne udadtil og den erhvervsmæssige aktivitet blev drevet successivt af selskaberne. Selskaberne havde overtaget igangværende projekter efter hinanden, uden at der var udarbejdet overdragelsesaftaler. De havde derved unddraget for 4.371.335 kr. i moms i alt.

T1 forklarede, at med hensyn til G1 ApS var han ansat og arbejdede som regel med større projekter, som han selvstændigt stod for, måske 50 projekter, men havde som sådan ikke noget med driften af selskabet at gøre. Med hensyn til G3 ApS tidligere G2 ApS var det hans selskab. Han fandt ud af at han gerne ville starte sit eget. Han erindrer ikke at have modtaget breve om ønskede oplysninger om momsregnskab. Han stod selv for bogføring og momsafregning. Han troede det kørte som det skulle. Han havde ikke kendskab til told- og skatteforvaltningens afgørelse vedrørende G1 ApS, tidligere G2 ApS. Han og andre havde dispositionsretten over selskabets bankkonto. Hvad angik G4 ApS, tidligere G5 ApS var han blot ansat.

T2 forklarede, at han blot havde været ansat i G1 ApS, tidligere G2 ApS og G3 ApS, tidligere G2 ApS. Med hensyn til G4 ApS, tidligere G5 ApS stiftede han det fordi han gerne ville prøve at være selvstændig. Han erindrer ikke hvorledes hans ansættelser i de andre selskaber havde været tidsmæssigt i forhold hertil. Han fik hjælp til at fakturere. Han udarbejdede selv momsregnskab. Han var chokeret da han blev afhørt af politiet og har derfor forklaret noget andet der.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i momssvig med direkte forsæt. De idømtes hver 1½ års fængsel heraf 15 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 4.350.000 kr. Den lagde til grund, at de tiltalte har drevet virksomheden med byggeri i porebeton i et samvirke, hvor de løbende har benyttet sig af nye anpartsselskaber, uden at sikre, at der skete korrekt indberetning af moms. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets grovhed og systematiske karakter og samtidig begge tiltaltes gode personlige forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, dog således at det unddragne momsbeløb i alt udgør 4.357.811 kr. Den lagde vedrørende G3 ApS den købsmoms til grund, som selskaberne selv har angivet trods manglende dokumentation for udgifterne. For så vidt angår G4 ApS ansås den indberettede købsmoms urealistisk høj og anklagemyndighedens skønsmæssige opgørelse ud fra posterne på selskabets bankkonto blev i stedet lagt til grund.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0271315
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstansættelsen.
Afsagt: 11-11-2019

Journalnr: 16/1570907
Beskatning af godtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt kørselsgodtgørelse er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 18/0019346
Døgnplejeaktivitet
Klagen skyldes, at at Skattestyrelsen anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet med tilhørende korrektioner. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse, således at klageren skal anses for lønmodtager for døgnplejeaktiviteten, men hjemviser stillingtagen til adgang til fradrag for driftsomkostninger.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 18/0009773
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2019

Journalnr: 17/0558100
Forhøjelse af virksomhedsindkomst samt nægtet fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedsindkomst pga. overførsel af driftsudgifter til begravelsesforretning samt nægtet fradrag for resterende underskud af virksomhed. Landsskatteretten forhøjer virksomhedsindkomsten yderligere og stadfæster nægtet fradrag for underskud.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 16/1570934
Fradrag for udbetalt godtgørelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for udbetalt kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 14/3534712
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt ansættelse af fradrag for ejendomsskatter og tilbageførsel af rentekorrektion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2019

Journalnr: 15/0077985
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt konsekvenser heraf samt påstand om ugyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 15/0781664
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 15/0864988
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2019

Journalnr: 15/2156656
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 15-11-2019

Journalnr: 15/2251329
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2006-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019

Journalnr: 17/0987902
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen mhb. på nedsættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 18/0005557
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 18/0006250
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og pålægger Skattestyrelsen at genoptage ansættelserne.
Afsagt: 06-12-2019

Journalnr: 18/0006258
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelserne.
Afsagt: 06-12-2019

Journalnr: 18/0003296
Maskeret udbytte mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af driftsunderunderskud i ApS og maskeret udbytte i form af fikseret leje på Ferrari. LS stadæster afgørelsen vedr. driftsunderskud og hjemviser vedr. Ferrarien.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 16/1307283
Objektiv udlejningsværdi
Klagen vedrører ansættelse af objektiv udlejningsværdi. Landsskatteretten ansætter værdien til nul.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 16/0125544
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-11-2019

Journalnr: 18/0024190
Værdiansættelse af ubebyggeT grund
Klagen vedrører værdiansættelse af ubebygget grund. Landsskatteretten nedsætter værdien til nul.
Afsagt: 05-12-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar samlet

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at den i lovforslaget foreslåede annullering af stigning i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 også skal gælde i 2021, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad mindreprovenuet vil være, hvis registreringsafgiften helt fjernes på elbiler, til skatteministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult, vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i sin foreliggende formKommentarer til Skatteudvalg og Skatteminister vedr. L 91 Hovedaktionrnedslag
Bemrkninger til L 91 af 20 december 2019 vedr. hovedaktionrnedslag jan 2020

Bilag 3

Henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult, vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i sin foreliggende form

Spm. 2

Spm. om, hvad mindreprovenuet ville være ved en generel udskydelse af ikrafttrædelsesdatoen for ophævelsen af hovedaktionærnedslaget med 2 eller 4 måneder mv., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, til skatteministeren

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form

Bilag 3

Henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form

Bilag 3

Henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form

Bilag 3

Henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem

Almindelig del

Bilag

Bilag 113

Henvendelse af 8/1-19 fra Erik Frøkjær vedr. afskrivning af borgernes gæld til det offentlige

Bilag 114

Afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked (social dumping), fra skatteministeren

Bilag 115

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 21. januar 2020, som er relevant for Folketingets Skatteudvalg, fra skatteministeren

Bilag 116

Meddelelse om forsøgsordning med lukkede spørgetimer i udvalgene

Spørgsmål og svar

Spm. 198

Ministeren bedes redegøre for, hvordan lønmodtagere beskattes, når de modtager en sundhedsydelse (f.eks. tilskud til fysioterapeut, kiropraktor, psykolog) under sygdom fra arbejdsgiveren. Ministeren bedes redegøre for skatteforholdene for en sundhedsydelse givet af arbejdsgiveren for henholdsvis sygdom/skade relateret til arbejdet og sygdom/skade, der ikke direkte er relateret til arbejdet. Ministeren bedes herunder redegøre for, om beskatningen er forskellig, afhængigt af om hjælpen er målrettet lønmodtagere, der lider af en fysisk sygdom eller psykisk sygdom. I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvad der ligger til grund for denne forskel.

Spm. 199

Ministeren bedes opgøre, hvor stor gælden til det offentlige var primo 2017, hvor meget gæld, der siden er kommet til, og hvor meget der er indbetalt på henholdsvis gamle og nye fordringer. Nye fordringer skal i spørgsmålet forstås som tilkomne fordringer fra og med den 1. januar 2017. Opgørelsen bedes lavet til og med december 2019. Opgørelsen bedes opgjort på månedsbasis og kvartalsbasis samt med specifikation af, hvordan indbetalingerne er foregået, hvorfor indbetalte beløb derfor skal opgøres i forhold til inddrivelsesmetode. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 285 (folketingsåret 2018-19, 1. samling). Spørgsmålet bunder i et ønske om en opdatering af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 14 (folketingsåret 2018-19, 2. samling), så tallene for 2019 oplyses til Folketinget.

Spm. 202

Vil ministeren kommentere den generelle problemstilling, der rejses i borgerens henvendelse, der er omdelt som SAU alm. del – bilag 117?

Samrådsspørgsmål

Spm. O

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 21. januar 2020, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse