SkatteMail 2018, uge 50

Kære Læser

Så er vi nået til årets sidste SkatteMail. Næste gang vi rammer din mailboks er den 7. januar 2019, hvor vi samler alle nyhederne op for perioden fra den 17. december til 6. januar.

Denne SkatteMail er præget af "lovstof" i form af en temmelig lang liste af dokumenter fra både Folketinget og EU's institutioner, garneret med en del artikler og en række danske afgørelser.

Vi ønsker en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår til dig og dine.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
7 gode skatteråd inden nytår
Nyt fra Energi & Forsyning nr. 2 - 2018
Nyt fra Energi & Forsyning nr. 1 - 2018
Arbejde i udlandet giver ofte skattebøvl
Skat ved salg af helårsbolig, der er anvendt som sommerhus
Arbejdsgivere overhører advarsler om at give gavekort
Skatteoverblikket ULTIMO 2018
9 gode skatteråd ved juletid
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning
Usikkerhed om ejendomsskatterne for boligselskaber
Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven vedtaget

Bindende svar
Ejendomsavance - Genanbringelse
Skattefrie aktieombytninger
Ligningslovens § 4 - rette indkomstmodtager af overskudsandel

Afgørelser
Dispensation for CFC-beskatning ved datterselskab

Domme
Indsætninger - bevisbyrde formidling af penge - via forening
Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vandforsyningsselskab
Afslag på tilladelse til omgørelse
Skattepligtig indkomst - konkrete indsætninger - bankboks

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

7 gode skatteråd inden nytår

Ekstra indbetalinger til pension er som sædvanlig det mest interessante, hvis man i sidste øjeblik vil nedbringe sin skat for 2018, men der findes også andre interessante muligheder


BDO

Nyt fra Energi & Forsyning nr. 2 - 2018

I denne udgave af vores nyhedsbrev fra energi og forsyning kan du læse om:

 • Højesteret har afsagt dom i to pilotsager, men hvilken betydning får det?
 • Køb og salg af virksomheder
 • Politisk stemmeaftale: Justeret økonomisk regulering af vandsektoren
 • Ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker
 • Hvordan forholder vandselskaberne sig efter Højesterets dom?
 • Udgifter til nyttiggørelse af overskudsvarme skal ikke medgå i afgiftsgrundlaget


BDO

Nyt fra Energi & Forsyning nr. 1 - 2018

I denne udgave af vores nyhedsbrev fra energi & forsyning kan du læse om:

 • Opfølgning på skatteproblematikken omkring varmeselskabers forrentning af indskudskapital
 • Grundbeløb og skattepligt
 • Administrative opgaver i forsyningsbranchen
 • Høringsudkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker
 • Høringsudkast vedr. ophævelse af forbrugerbindinger og indregning af overskud fra eldrevne varmepumper


BDO

Arbejde i udlandet giver ofte skattebøvl

Tager du arbejde i udlandet, er det din egen pligt at undersøge, hvilke skattemæssige konsekvenser det får for dig. Og overholder du ikke reglerne, kan det ikke bare koste dig en stor efterskat, men også en bøde


BDO

Skat ved salg af helårsbolig, der er anvendt som sommerhus

Sommerhusreglen – søsteren til parcelhusreglen – gælder også for en helårsbolig, der anvendes som fritidshus, men kun på betingelse af, at boligen kun er anskaffet til dette formål og kun har været anvendt som sådan


BDO

Arbejdsgivere overhører advarsler om at give gavekort

Gavekort er stadig en meget populær firmajulegave især i mindre virksomheder. Det er nemlig en dejlig nem løsning. I mange tilfælde giver det imidlertid risiko for en skatteregning til medarbejderne


Beierholm

Skatteoverblikket ULTIMO 2018

Inden udgangen af 2018 er der måske behov for at foretage et sidste tjek af skatte- og afgiftsforhold


Deloitte

9 gode skatteråd ved juletid

Inden udgangen af 2018 er det en god idé at gennemgå dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning

Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de partsaktindsigtsklager, som styrelsen havde afsluttet i 2016. Udtalelsen i sagen er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som FOB 2017-34. Som opfølgning på denne undersøgelse bad ombudsmanden Skatteankestyrelsen om oplysninger om styrelsens sagsbehandlingstider for partsaktindsigtsklager i 2017.  


PwC

Usikkerhed om ejendomsskatterne for boligselskaber

Den 1. januar 2018 trådte den længe ventede nye ejendomsvurderingslov i kraft. For boligselskaber medfører den nye ejendomsvurderingslov en række udfordringer- læs mere her.


PwC

Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven vedtaget

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 3. oktober 2018 et lovforslag, der skal fjerne de begrænsninger i aftalefriheden, som findes i lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven). Lovforslaget er nu vedtaget.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ejendomsavance - Genanbringelse

SKM2018.630.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger ved afståelse af selskabets skotske ejendom maksimalt skal indtægtsføre det laveste af følgende beløb i den danske indkomstopgørelse: Et beløb svarende til genplaceret avance på i alt kr. x mio. eller et beløb svarende til den skattepligtige avance opgjort efter danske regler selv om denne efter genplaceringen måtte være lavere end det genplacerede beløb. Skatterådet bekræftede også, at avancen kan opgøres efter danske regler, herunder at anskaffelsessummen efter reduktion for genplaceringen kan indekseres efter EBL § 5A. Endelig bekræftede Skatterådet, at der ved beskatningen af den genplacerede avance er gjort endeligt op med dansk beskatning af salg af den skotske ejendom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattefrie aktieombytninger

SKM2018.623.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerne kunne foretage en skattefri aktieombytning med aktier i henholdsvis et portugisisk og et amerikansk selskab ejet gennem et tysk kommanditselskab med anparter i et dansk anpartsselskab.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ligningslovens § 4 - rette indkomstmodtager af overskudsandel

SKM2018.621.SR

Skatterådet bekræftede, at kapitalejerselskabet H5 ApS skal anses for rette indkomstmodtager af den overskudsandel, det erhverver fra G1 via H9 P/S og ikke A, der er den ultimative ejer af H5 ApS og medejer af G1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Dispensation for CFC-beskatning ved datterselskab

SKM2018.620.SR

Resumé: Skatterådet gav dispensation for CFC-beskatning for H's datterselskab G1 efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1, for den maksimale periode på 10 år gældende fra indkomståret 20xx.

Dispensationen betingede af, at H årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for de pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for tilladelsen i al væsentlighed er uændrede.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger - bevisbyrde formidling af penge - via forening

SKM2018.628.BR

Sagen omhandlede, om en række beløb på samlet ca. 6,8 mio. skulle henregnes til skatteyderens personlige indkomst i indkomstårene 2010-2012.

Beløbene var tilgået en konto, som skatteyderen havde oprettet i sit CPR-nummer under kategorien "konto med særlige ejerforhold", og som han var den eneste, der havde dispositionsret over.

Skatteyderen gjorde gældende, at kontoen reelt tilhørte en forening, samt at indsætningerne stammede fra Y1-land'ere bosat i Danmark, som igennem foreningen videreformidlede penge til deres pårørende i Y1-land.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at skatteyderen i indkomstårene 2010-2012 var registreret som ejer af kontoen, samt at han var den eneste, der havde haft dispositionsret over kontoen.

Retten fandt ikke, at skatteyderen havde dokumenteret, at han alene havde formidlet penge fra Danmark til Y1-land, idet skatteyderen hverken havde dokumenteret, hvorfra pengene stammede, eller hvortil pengene blev sendt. Retten lagde bl.a. vægt på, at størstedelen af indbetalingerne til kontoen i 2010-2012 var kontante indbetalinger. Derudover lagde retten vægt på, at størstedelen af indbetalingerne var i runde beløb, på trods af, at indbetalingerne ifølge skatteyderen blev indbetalt i danske kroner og udbetalt i amerikanske dollars.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vandforsyningsselskab

SKM2018.627.HR

Sagen angik opgørelse af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver, som en kommune havde indskudt i et vandforsyningsselskab. Overdragelsen var omfattet af ligningslovens § 2, og den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver skulle således fastsættes efter denne bestemmelse.

Højesteret fandt, at den beregningsmetode, som SKAT (nu Skattestyrelsen) havde anvendt, ikke udgjorde et egnet grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver.

Højesteret udtalte, at det for vandforsynings- og spildevandsvirksomhed gælder, at der påhviler selskaberne en forsyningspligt, og at "hvile i sig selv"-princippet indebærer, at der ikke kan tjenes penge på aktiviteterne. Højesteret fandt på denne baggrund, at det afgørende for den skattemæssige værdiansættelse af aktiverne måtte være, hvilken værdi aktiverne måtte skønnes at have haft for vandselskabet. Højesteret fandt, at den beregningsmetode, hvorved den regulatoriske værdi opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (den såkaldte POLKA-værdi), var et rimeligt udtryk for, hvorledes aktivernes værdi efter ligningslovens § 2 burde fastsættes.

Højesteret havde ikke fornødent grundlag for at fastslå, hvad POLKA-værdien ville udgøre i forbindelse med kommunens overdragelse af aktiver i den konkrete sag. Sagen blev som følge heraf hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afslag på tilladelse til omgørelse

SKM2018.624.HR

Sagen angik, om et amerikansk selskab, der alene havde været begrænset skattepligtig til Danmark i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, (renter af kontrolleret gæld) kunne påberåbe sig skatteforvaltningslovens § 29 om omgørelse. Højesteret kom - ligesom landsretten - frem til, at selskabet ikke havde ret til omgørelse. Højesteret (flertallet) fastslog, at der ikke var foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat over for det amerikanske selskab, hvilket er en betingelse for omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Højesteret fastslog endvidere, at tilladelse til omgørelse var udelukket, eftersom at det civilretligt og faktisk ikke var muligt at ændre den omhandlede privatretlige disposition (overdragelse af en fordring). Endelig fastslog Højesteret, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 3 og 4, heller ikke var opfyldt. Det amerikanske selskabs begæring om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen blev ikke taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligtig indkomst - konkrete indsætninger - bankboks

SKM2018.622.BR

Den ene skattepligtige havde i 2010 modtaget en række indsætninger på sin bankkonto på i alt 503.105 kr., og den anden skattepligtige havde i 2010 og i 2011 modtaget en række indsætninger på sin bankkonto på i alt 222.475 kr. Der var anlagt to sager, som blev sambehandlet.

De skattepligtige gjorde gældende, at indsætningerne stammede fra allerede beskattede midler fra en eller flere bankbokse, herunder tidligere hævninger.

Skatteministeriet gjorde gældende, at indsætningerne udgjorde skattepligtig indkomst, bl.a. under henvisning til, at hændelsesforløbet ikke er støttet af objektive kendsgerninger, og at der var givet skiftende forklaringer om et usædvanligt hændelsesforløb.

Skatteministeriet blev frifundet i begge sager.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Domstolenes kompetence til at behandle et krav rejst af engelske skattemyndigheder?

Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2018 meddelt to selskaber og to personer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2018.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.629.ØLR

Straf - registreringsafgift - leasing - prøveskilte - uberettiget ibrugtagning

Selskabet T2 og T1 var tiltalte for som henholdsvis leasingselskab og direktør og bestyrelsesmedlem, at have ladet en tredjemand anvende et køretøj som var indført i Danmark fra Tyskland af T1, selvom bilen ikke var indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark, idet T1 overlod køretøjet påmonteret selskabets faste prøveskilte til tredjemand, hvorefter tredjemanden uberettiget anvendte køretøjet til kørsel på færdselslovens område, uanset at den indsendte leasingaftale ikke var godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tredjemandens selskab skulle fremskaffe potentielle leasing kunder. Tredjemanden hentede bilerne i Tyskland og deltog i klargøringen af bilerne i Danmark. For dette modtog tredjemandens selskab provision fra de tiltalte. T2 og T1 havde derved unddraget for 244.230 kr. i registreringsafgift.

Byretten fandt selskabet T2 og T1 skyldige i tiltalen, men alene i grov uagtsomhed, uanset forholdene vedrørende tredjemandens ansættelse eventuelt kunne betegnes som en retsvildfarelse. Straffen fastsattes til en bøde på 10.000 kr. for de tiltalte i forening. Ved strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på, at det må anses for atypisk, at bilen på gerningstidspunktet var søgt afgiftsberigtiget - men som leasingbil, at tiltalte ikke mere vedvarende har søgt at unddrage betaling af registreringsafgift samt at tiltalte i øvrigt var blevet ramt af den konsekvens, at den fulde afgiftspligt er indtrådt.
T1 forklarede i landsretten at han ikke var i tvivl om hvad han måtte bruge prøveskiltene til, og han anså tredjemanden som en medarbejder, der også måtte bruge skiltene. Hans tvivl bestod i hvorvidt tredjemanden skulle have en 3 timers seddel med. Han havde ikke spurgt told- og skatteforvaltningen om tredjemanden kunne betragtes som en ansat.
Landsretten fandt de tiltalte skyldige i forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven. T1 må som professionel erhvervsdrivende have indset, at han ikke kunne overlade til tredjemanden at benytte bilen, idet denne ikke var ansat i selskabet T2. Selskabet T2 idømtes en bøde på 225.000 kr. og T1 idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 122.115 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1691720
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning om ekstraordinær genoptagelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 17/0987174
Aktiver i virksomhedsordningen
SKAT har ikke anset klagerens tilgodehavender, opstået i forbindelse med delafståelse af sin virksomhed og udlån til sønnen som erhvervsmæssige aktiver, som erhvervsmæssige aktiver. Som konsekvens heraf har SKAT hævet lånene ud af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 16/1472060
Aktiver i virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset tilgodehavender opstået i forbindelse med overdragelse af landbrugsejendomme, som erhvervsmæssige aktiver. Som en konsekvens heraf har SKAT hævet tilgodehavenderne ud af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 13/4885307
Anvendelse af virksomhedsordningen
SKAT har nægtet klageren anvendelse af virksomhedsordningen, hvorfor der er foretaget en række konsekvensændringer af indkomstopgørelserne, herunder foretaget efterbeskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2018

Journalnr: 17/0988666
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og for fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A idet klageren ikke er lønmodtager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2018

Journalnr: 18/0000444
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har ikke anset virksomheden for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Klagerens virksomhed skal anses for erhvervsmæssig og klageren er derfor berettiget til at fradrage underskud i de nævnte år i anden indkomst og berettiget til at anvende virksomhedsskatteordningen.
Afsagt: 14-11-2018

Journalnr: 15/0347647
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og dermed brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2018

Journalnr: 15/2523465
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2018

Journalnr: 16/0624266
Genvundne afskrivninger og ejendomsavance
Klagen vedrører beskatning af yderligere genvundne afskrivninger som følge af regulering for udbyderhonorar og yderligere ejendomsavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2018

Journalnr: 16/0573126
Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører pålæg om hæftelse for ikke indeholdt A-SKAT og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 16/0575158
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at indeholde og betale A-skat og AM-bidrag af udbetalt befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2018

Journalnr: 16/0107753
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 15-11-2018

Journalnr: 15/2263342
Moms og A-skat mv.
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret og opgørelse af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2018

Journalnr: 15/2058195
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-12-2018 - 15-01-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - afgift på erhvervelser af fast ejendom - fritagelse - overdragelser af ejendomsretten til en fast ejendom, der sker som følge af omdannelsesdispositioner, der foretages inden for visse selskabskoncerner - begrebet »statsstøtte« - betingelsen om selektivitet - begrundelse

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag

Indstilling C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - national skattelovgivning - etableringsfrihed - fradrag af et udenlandsk datterselskabs underskud i moderselskabets hjemstedsstat i forbindelse med en fusion - begrundelse for manglende ret til fradrag for såkaldte endelige underskud - forholdsmæssigheden af en manglende adgang til grænseoverskridende modregning af underskud - de såkaldte endelige underskud som begreb

Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Dom
Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Indstilling

Indstilling C-608/17 Etableringsfrihed Holmen
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - national skattelovgivning - etableringsfrihed - fradrag af et udenlandsk datterselskabs underskud i moderselskabets hjemstedsstat - begrundelse for manglende ret til fradrag for såkaldte endelige underskud - forholdsmæssigheden af en manglende adgang til grænseoverskridende modregning af underskud - de såkaldte endelige underskud som begreb - moderselskabets direkte ejerskab som forudsætning for en antagelse om et endeligt underskud - hensyntagen til underskud på grundlag af en begrænsning af adgangen til modregning af underskud i datterdatterselskabets hjemstedsstat - hensyntagen til underskud på grundlag af en manglende modregning mellem koncernforbundne virksomheder i likvidationsåret i datterdatterselskabets hjemstedsstat

Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Dom
Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-613/18 Canadá

Er det på området for beskatning af udbytte, der er udloddet af et selskab, der er hjemmehørende på det nationale område, til et ikke-hjemmehørende selskab, foreneligt med det princip, der forbyder restriktioner for kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande, at der findes en selskabsskattesats, der finder anvendelse på selskaber, der er hjemmehørende i et tredjeland, som er mere byrdefuld end den sats, der finder anvendelse på et selskab, der er hjemmehørende på det nationale om...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål

 

Nyt fra Kommissionen

Octroi de mer: Businesses in French outermost regions of the EU to benefit from updated rules for tax reductions on local products

 

Nyt fra Parlamentet

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. december 2018 om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Kendelser

Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2018

Nyhedsbrev til virksomheder

Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk jul og nytår 2018

Vejledning til virksomheder

Skattepligtig virksomhed i Danmark?


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan  

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11 og 12, i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndering m.v.)  

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene  

Bekendtgørelse af protokol om ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og formue, underskrevet i København den 1. juli 1996  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 11-12-2018
Høringsfrist: 07-01-2019

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk
Oprettelsesdato: 12-12-2018
Høringsfrist: 08-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 101 Forslag til Investorfradragslov.

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag stillet den 7. december 2018

L 102 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Bilag

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 13. december 2018

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til ændringsforslag om, at omsætnings- og aktivgrænsen sættes til 15 mio. kr., så den svarer til EU's grænser for mikroselskaber, til skatteministeren

L 115 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 7

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslaget generelt vil have negative konsekvenser for den enkelte boligejer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det fortsat er de skønnede provenueffekter ved indgåelsen af boligskatteforliget, der lægger til grund for råderummet i Opdateret 2025-forløb fra august 2018, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om merprovenuet i årene 2018-2020 selv ved fastholdelse af de gældende udgiftslofter vil kunne bruges på nye prioriteringer uden for lofterne eller på udgifter under lofterne, hvis disse justeres, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 6. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stor en del af afkastet der skal have været underkastet løbende beskatning, før man kan undgå en afgift af båndlagt kapital, jf. ændringsforslag nr. 3, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt præciseringen i ændringsforslag nr. 7 kommer til at medføre et mindreprovenu, idet hensættelser for fonde typisk er forbundet med et skattemæssigt mindreprovenu m.v., til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax vedrørende EBIT-regel i relation til fonde

Bilag 15

1. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende forståelsen af den ny EBITDA-regel i SEL § 11 C

Bilag 17

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor vedrørende udskydelse af betænkningsafgivelse således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra Skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

Bilag 18

2. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

Bilag 20

Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

Bilag 21

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 22

Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende skatteomgåelsesklausulen i Ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om at lovforslaget er provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man i bemærkningerne til lovforslaget definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan virkningen vil være ved de to forskellige modeller (henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen) for to forskellige virksomheder, der adskiller sig på følgende vis: 1) forskellige niveauer af gæld og deraf følgende renteomkostninger og 2) forskellige niveauer for afskrivninger og amortisering, til skatteministeren

Spm. 10

Spm., om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab, får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled-Foreign-Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvad sigtet er med denne særbehandling af finansielle selskaber, og hvilken potentiel skatterabat, der ligger i lovforslaget for de finansielle selskaber, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne ved, at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i EU-land m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalg, når de tidligere har konkluderet, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen vedrørende den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab vedrørende implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst, der er CFC-indkomst, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor stort et provenu staten ville mistet, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende EBITDA-regel i relation til fonde, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til 1. juli 2019, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax vedrørende EBIT-regel i relation til fonde, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 29.docx

Spm. 30

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende forståelsen af den ny EBITDA-regel i SEL § 11 C, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
Spm. om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde

Bilag 15

1. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C

Bilag 17

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor om udskydelse af betænkningsafgivelse, således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

Bilag 18

2. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

Bilag 20

Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

Bilag 21

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 22

Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 28 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 2

L 28 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 3

L 28 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 4

L 28 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, fra skatteministeren

Spm. 5

L 28 - svar på spm. 5 om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, fra skatteministeren

Spm. 6

L 28 - svar på spm. 6 om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, fra skatteministeren

Spm. 7

L 28 - svar på spm. 7 om, hvorfor man definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, og hvorfor en del af indkomsten fra mange varer og ydelser omfattes af "embedded IP", fra skatteministeren

Spm. 8

L 28 - svar på spm. 8, om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, fra skatteministeren

Spm. 9

L 28 - svar på spm. 9 om virkningen ved henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen for to forskellige virksomheder, der adskiller sig i forhold til gæld og afskrivninger og amortisering, fra skatteministeren

Spm. 10

L 28 - svar på spm. 10, om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled Foreign Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 11

L 28 - svar på spm. 11 om sigtet med særbehandlingen af finansielle selskaber, om den potentielle skatterabat for de finansielle selskaber og om eventuelle værnsregler, som modgår skattespekulation, fra skatteministeren

Spm. 13

L 28 - svar på spm. 13 om mulighederne for og konsekvenserne af at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 14

L 28 - svar på spm. 14 om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i et EU-land m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

L 28 - svar på spm. 15, om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalgs konklusion om, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen til den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

L 28 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, fra skatteministeren

Spm. 17

L 28 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, fra skatteministeren

Spm. 18

L 28 - svar på spm. 18 om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 19

L 28 - svar på spm. 19 om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst der er CFC-indkomst, fra skatteministeren

Spm. 20

L 28 - svar på spm. 20 om, hvor stort et provenu staten ville miste, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, fra skatteministeren

Spm. 21

L 28 - svar på spm. 21 om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 22

L 28 - svar på spm. 22 om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, fra skatteministeren

Spm. 23

L 28 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 24

L 28 - svar på spm. 24 om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 25

L 28 - svar på spm. 25 om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til den 1. juli 2019, fra skatteministeren

Spm. 26

L 28 - svar på spm. 26, om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder, til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., fra skatteministeren

Spm. 27

L 28 - svar på spm. 27, om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 28

L 28 - svar på spm. 28, om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 29

L 28 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 30

L 28 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C, fra skatteministeren

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde

Bilag 15

1. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C

Bilag 17

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor om udskydelse af betænkningsafgivelse, således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

Bilag 18

2. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

Bilag 20

Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

Bilag 21

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 22

Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 28 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 2

L 28 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 3

L 28 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 4

L 28 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, fra skatteministeren

Spm. 5

L 28 - svar på spm. 5 om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, fra skatteministeren

Spm. 6

L 28 - svar på spm. 6 om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, fra skatteministeren

Spm. 7

L 28 - svar på spm. 7 om, hvorfor man definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, og hvorfor en del af indkomsten fra mange varer og ydelser omfattes af "embedded IP", fra skatteministeren

Spm. 8

L 28 - svar på spm. 8, om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, fra skatteministeren

Spm. 9

L 28 - svar på spm. 9 om virkningen ved henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen for to forskellige virksomheder, der adskiller sig i forhold til gæld og afskrivninger og amortisering, fra skatteministeren

Spm. 10

L 28 - svar på spm. 10, om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled Foreign Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 11

L 28 - svar på spm. 11 om sigtet med særbehandlingen af finansielle selskaber, om den potentielle skatterabat for de finansielle selskaber og om eventuelle værnsregler, som modgår skattespekulation, fra skatteministeren

Spm. 13

L 28 - svar på spm. 13 om mulighederne for og konsekvenserne af at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 14

L 28 - svar på spm. 14 om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i et EU-land m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

L 28 - svar på spm. 15, om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalgs konklusion om, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen til den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

L 28 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, fra skatteministeren

Spm. 17

L 28 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, fra skatteministeren

Spm. 18

L 28 - svar på spm. 18 om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 19

L 28 - svar på spm. 19 om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst der er CFC-indkomst, fra skatteministeren

Spm. 20

L 28 - svar på spm. 20 om, hvor stort et provenu staten ville miste, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, fra skatteministeren

Spm. 21

L 28 - svar på spm. 21 om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 22

L 28 - svar på spm. 22 om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, fra skatteministeren

Spm. 23

L 28 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 24

L 28 - svar på spm. 24 om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 25

L 28 - svar på spm. 25 om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til den 1. juli 2019, fra skatteministeren

Spm. 26

L 28 - svar på spm. 26, om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder, til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., fra skatteministeren

Spm. 27

L 28 - svar på spm. 27, om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 28

L 28 - svar på spm. 28, om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 29

L 28 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 30

L 28 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 78

Henvendelse af 10/12-18 fra Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR-danske revisorer om Erhvervsministeriets udmelding og undersøgelse om revision

Bilag 79

Afrapportering af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold 2012- 3. kvartal 2018, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 80

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

Bilag 82

December-redegørelse - Status for lovforslag m.v. 2018-19

Bilag 83

Talepapir fra Erik Lund fra møde med skatteministeren den 5. november 2015

Bilag 84

Orientering om Skatteankestyrelsens rapportering - 3. kvartal 2018

Bilag 88

Notat om status på beholdningen af SU-gæld fra danskestatsborgere, statsborgere i EU/EØS lande og i tredjelande samt provenuet for de sidste 12 mdr. fra den 1/7-17 til den 30/6-18

Bilag 92

Kopi af spørgsmål fra MEP fra Jeppe Kofod om fair skat-klausul i offentlige udbud og svar herpå

Spørgsmål og svar

Spm. 36

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del (2017-18) – spørgsmål 189 redegøre for, hvorledes behandlingen af overførsler fra udlandet vil foregå hos skattemyndighederne, herunder brugen af manuel behandling, så oplysningen kan bruges til skattekontrol af bl.a. overførsler fra platformsvirksomhederne – herunder om, og i givet fald hvordan, man i denne proces kan identificere afsender og modtager af en transaktion fra udlandet, der er foretaget via en international betalingsservice?  Svar  

Spm. 45

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en del af svindlen med refusion af udbytteskat i Danmark der fandt sted i henholdsvis perioden fra den 3. oktober 2011 til den 28. juni 2015 og i perioden den 28. juni til i dag. Ministeren bedes samtidig oplyse, hvornår man fik sat en stopper for svindlen med refusion af udbytteskat.  Svar  

Spm. 98

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 5/11-18 fra Tænketanken Cevea vedrørende skattekontrol og skattegab for virksomheder i Danmark, jf. SAU alm. del – bilag 34, herunder specifikt Ceveas ti forslag til en styrket skattekontrol.  Svar  

Spm. 105

Ministeren skriver i sine bemærkninger til lovforslag nr. L 71 (samling 2015-16) ”I lyset af dette forløb, og idet provenuskønnet er forbundet med betydelig usikkerhed, vil der i 1. halvår 2018 blive gennemført en evaluering af, om nedsættelsen af konsolideringsfradraget har medført et merprovenu, der overstiger det aftalte merprovenu på 200 mio. kr. årligt efter tilbageløb.” Ministeren bedes dels redegøre for årsagen til, at denne evaluering enten ikke er gennemført eller ikke er blevet oversendt til Folketingets Skatteudvalg samt oplyse, hvornår evalueringen af nedsættelsen af konsolideringsfradraget ventes oversendt til udvalget.  Svar  

Spm. 107

Ministeren bedes oplyse forældrenes samlede gennemsnitlige livsindkomst for de rigeste 1000 danskere, den rigeste 1 procent samt for hver af de 10 indkomstdeciler opgjort fra år 2000 og indtil det år med nyligst opgjorte tal.  Svar  

Spm. 108

Ministeren bedes oplyse andelen af ufaglærte i de fem postnumre, som havde henholdsvis størst andel af ufaglærte og lavest andel af ufaglærte i 2016. Svaret bedes oplyst år for år så langt tilbage, som det er muligt i en tabel samt på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt og frem til 2016, mens der på andenaksen er andelen af ufaglærte for de to grupper af henholdsvis de fem postnumre med størst og mindst andel af ufaglærte.  Svar  

Spm. 109

Ministeren bedes oplyse andelen af indbyggere med ikkevestlig baggrund i de fem postnumre, som havde henholdsvis størst andel af indbyggere med ikkevestlig baggrund og lavest andel af indbyggere med ikkevestlig baggrund i 2016. Svaret bedes oplyst år for år så langt tilbage det er muligt i en tabel samt på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt og frem til 2016, mens der på andenaksen er andelen af indbyggere med ikkevestlig for de to grupper af henholdsvis de fem postnumre med størst og mindst andel af indbyggere med ikkevestlig baggrund.  Svar  

Spm. 110

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige levealder i de fem postnumre, som havde henholdsvis længste gennemsnitlige levealder og korteste gennemsnitlige levealder i 2016. Svaret bedes oplyst år for år så langt tilbage det er muligt i en tabel samt på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt og frem til 2016, mens der på andenaksen er gennemsnitlig levealder for de to grupper af henholdsvis de fem postnumre med længste og kortest gennemsnitlig levealder.  Svar  

Spm. 118

Kan ministeren oplyse, hvad status er på regeringens målsætning på side 33 i regeringsgrundlaget vedrørende afsnittet: ”Færre skal betale topskat”?  Svar  

Spm. 119

Ministeren bedes oplyse det forventede merprovenu af at indføre en balanceskat på henholdsvis 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 og 0,1 pct. af balancen ekskl. egenkapital over 750 mio. kr. for pengeinstitutter. Ministeren bedes endvidere oplyse det forventede tilbageløb af en sådan afgift, samt hvilke adfærdsmæssige konsekvenser en sådan afgift ville kunne forventes at have.  Svar  

Spm. 151

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, og eventuelt i fortrolig form oplyse, om SØIK har været i besiddelse af alle de oplysninger om udbytteskattesagerne, der kom frem i medierne, inden de kom ud i pressen?  Svar  

Spm. 152

Kan ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, redegøre for, hvilke muligheder der er i udbudslovgivningen for at udelukke bestemte virksomheder fra offentlige udbud, hvis de har deltaget i og er dømt for deltagelse i skattespekulation?  Svar  

Spm. 163

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6. december 2018 om konklusioner fra Dansk Told & Skatteforbunds Repræsentantskabsmøde, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål J.  Svar  

Spm. 165

Med henvisning til redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, jf. SAU alm. del – bilag 76, bedes ministeren opgøre værdien af de ikke-inddrivelige restancer for 2. kvartal 2018.  Svar  

Spm. 166

Hvad vil den reale effektive marginalbeskatning af kapital og aktieindkomst, inklusive bo- og gaveafgift, blive i Danmark, hvis1) bo- og gaveafgiften hæves til 30 pct. for arv på over 3 millioner,2) den høje aktieindkomstskat hæves fra 42 til 45 pct. og3) skatteloftet over øvrig kapitalindkomst fjernes?  Svar  

Spm. 167

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 166 bedes ministeren oplyse, om inflation kan anses for at være en skat på linje med f.eks. indkomstbeskatning. Endvidere bedes ministeren oplyse, hvor stor en andel af den samlede kapitalindkomst, som der betales topskat af, der kan henføres til obligationsrelaterede indkomster.  Svar  

Spm. 168

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en andel af den samlede kapitalindkomst, som der betales topskat af, som kan henføres til ejendomsrelaterede indtægter, herunder ejendomsavance, handel med ejerpantebreve, udlejningsindtægter m.v.  Svar  

Spm. 169

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 11. december 2018 om eksportgodtgørelsen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål K, L, M og N.  Svar  

Spm. 175

Vil ministeren oplyse, hvad provenutabet før og efter tilbageløb og adfærd i 2027 vil være, hvis grundskyldsprovenuet ikke må overstige grundskyldsprovenuet fra henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013?  Svar  

Spm. 177

Hvorfor reagerer SKAT ikke på advarslen fra SKATs Antisvindelenhed allerede i starten af 2017, hvor det konkluderes, at der er stor risiko for svindel med eksportgodtgørelsen?  Svar  

Spm. 178

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 118, hvoraf det fremgår ”Derfor vil det ud fra et skattefagligt og samfundsøkonomisk synspunkt være fornuftigt at sikre, at endnu færre danskere betaler topskat fremover” bekræfte, at det er et politisk spørgsmål, hvor topskattegrænsen skal ligge, og at der ikke findes skattefaglige argumenter for at foretrække ét niveau frem for et andet.  Svar  

Spm. 179

Mener ministeren, at der findes et skattefagligt optimum for personbeskatningen, og hvor mener ministeren i bekræftende fald, at det dette optimum ligger, hvad angår topskattegrænsen?  Svar  

Spm. 180

Ministeren bedes oversende dokumentation for, at det ud fra et skattefagligt synspunkt er fornuftigt at færre er omfattet af topskat.  Svar  

Spm. 181

Det fremgår af grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (CCTB), KOM (2016) 0685 af 25. oktober 2016 (CCTB), jf. SAU alm. del – bilag 39 (folketingsåret 2016-17), at afskrivningsreglerne i CCTB forslaget er ”mere restriktive”, og at dette element vil trække i retning af et øget provenu (se side 9). Ministeren bedes redegøre for forskellen mellem de nugældende danske afskrivningsregler og de i CCTB foreslåede afskrivningsregler samt skønne over merprovenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd ved at anvende CCTB-reglerne for afskrivninger.  Svar  

Spm. 182

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 13. december 2018 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål O og P.  Svar  

Spm. 183

Det fremgår af styresignal SKM2011.282, at Stutteri og væddeløbsstalde, der drives erhvervsmæssigt, hidtil har været udsat for unødig tilbageholdenhed omkring anerkendelse af erhvervsmæssigt virke fra skatteforvaltningens side. Vil ministeren på den baggrund redegøre for, om der siden 2011 reelt er sket en ændring i praksis fra skatteforvaltningens side?  Svar  

Spm. 572

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 189 oplyse, hvor store de eventuelle administrative byrder er ved at indføre en indberetningspligt for finansielle virksomheder af brugeres indtægter fra deleøkonomiske virksomheder sammenholdt med de administrative byrder finansielle virksomheder pålægges i forbindelse med indberetning om transaktioner i forhold til hvidvask?  Svar  

Spm. 573

Vil ministeren oplyse, hvordan internationale betalingstjenester som f.eks. PayPal er reguleret med henblik på at spore eventuelle mistænkelige transaktioner?  Svar  

Spm. 574

Vil ministeren oplyse, hvordan bankerne sikrer, at overførsler via internationale betalingsservices eller fra en udenlandsk konto, som eksempelvis en PayPal konto, kontrolleres ift. hvidvask og skatte- og momsunddragelse?  Svar  

Spm. 576

Hvordan forholder ministeren sig til internationale betalingstjenesters tilhørsforhold til skattelylande, og vil det være muligt at tilføje skattelylande til listen over mistænkelige lande med henblik på, at transaktioner herfra vil få et større fokus i risikovurderingerne om mulig skatteunddragelse, hvidvask m.v.?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse