SkatteMail 2018, uge 49

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder tips og gode skatteråd inden nytår. Desuden er den nye aktieoptionslov vedtaget.

Vores udgivelser før og efter nytår bliver:

  • 17. december 2018 for den 10/12 - 17/12
  • 7. januar 2019 for den 18/12 til 6/1 2019

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
7 gode skatteråd inden nytår
Folketinget har vedtaget den nye aktieoptionslov
Finansloven 2019
Vigtige datoer 2019
10 gode skatteråd ved juletid
Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven
2018-30. Panama Papers – SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven
Panama Papers og retssikkerhed
Tax revenues continue increasing as the tax mix shifts further towards corporate and consumption taxes
Nye regler for aktieoptioner giver større aftalefrihed
FACIT december 2018
Hvidvasklov

Bindende svar
Fast driftssted - Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og Art. 5 i dansk-schweizisk dobbeltbeskatningsoverenskomst

Afgørelser
Overskud af virksomhed - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde
Trust - Selvstændigt skattesubjekt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

7 gode skatteråd inden nytår

Ekstra indbetalinger til pension er som sædvanlig det mest interessante, hvis man i sidste øjeblik vil nedbringe sin skat for 2018, men der findes også andre interessante muligheder


Bech-Bruun

Folketinget har vedtaget den nye aktieoptionslov

Folketinget har netop vedtaget den nye aktieoptionslov, der ophæver de eksisterende begrænsninger i aftalefriheden i forhold til medarbejdernes retsstilling ved ansættelsens ophør. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.


Beierholm

Finansloven 2019

Ændringer for skat, moms og afgifter. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2019. Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer for skat, moms og afgifter.


Beierholm

Vigtige datoer 2019

Hent oversigt over vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat mv.


Deloitte

10 gode skatteråd ved juletid

Inden udgangen af 2018 er det en god idé at gennemgå dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?


Folketingets Ombudsmand

Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven

På baggrund af oplysninger fra de såkaldte Panama Papers skrev SKAT i materialeindkaldelser til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark. 


Folketingets Ombudsmand

2018-30. Panama Papers – SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven

På baggrund af oplysninger fra de såkaldte Panama Papers skrev SKAT i materialeindkaldelser til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark.

Efter henvendelse fra Advokatrådets Skatteudvalg besluttede ombudsmanden af egen drift at undersøge, om SKAT i den forbindelse havde overholdt reglerne om forbud mod selvinkriminering i retssikkerhedslovens § 10. Efter denne bestemmelse har en borger som udgangspunkt ikke pligt til at give myndighederne oplysninger, hvis der er konkret mistanke om, at borgeren har begået et strafbart forhold.

Ombudsmanden udtalte, at pligten til at gøre rede for grundlaget for selvangivne oplysninger i skattekontrollovens § 1, stk. 1, måtte anses for en oplysningspligt, som var omfattet af retssikkerhedslovens § 10.

Undersøgelsen gav generelt ikke ombudsmanden grund til at antage, at der på tidspunktet for udsendelsen af materialeindkaldelserne var grundlag for konkret mistanke mod de borgere, som blev pålagt at give oplysninger. På den baggrund nåede ombudsmanden frem til, at reglerne om forbud mod selvinkriminering var overholdt. Ombudsmanden byggede sin vurdering på SKATs generelle beskrivelse af oplysningsgrundlaget og processen i sagerne, idet han ikke havde undersøgt de enkelte sager om SKATs indhentelse af materiale.

Undersøgelsen gav heller ikke ombudsmanden grundlag for generelt at antage, at SKAT manglede sagligt grundlag for at bede borgerne om at sende oplysninger om indkomstår forud for den ordinære ansættelsesfrist.

Ombudsmanden var desuden enig med SKAT i, at der burde foretages en ændring af den samtykkeerklæring, som SKAT tidligere havde bedt borgere om at underskrive, hvis der forelå konkret mistanke om et strafbart forhold, men hvor den mistænkte borger ønskede at give samtykke til at meddele oplysninger.

(Sag nr. 17/00509)


Kammeradvokaten

Panama Papers og retssikkerhed

Ombudsmanden konkluderer i sin redegørelse af 22. oktober 2018, at det var overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven, at SKAT på baggrund af de såkaldte Panama Papers skrev til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark.


OECD

Tax revenues continue increasing as the tax mix shifts further towards corporate and consumption taxes

Tax revenues in advanced economies have continued to increase, with taxes on companies and personal consumption representing an increasing share of total tax revenues, according to new OECD research.


Plesner

Nye regler for aktieoptioner giver større aftalefrihed

Fra nytår kommer der større aftalefrihed i aktieoptionsordninger. Det er den væsentligste ændring i den nye aktieoptionslov, som Folketinget netop har vedtaget. De nye regler giver virksomheder anledning til en række overvejelser i forbindelse med etablering af aktiebaserede incitamentsprogrammer.


Revisorgruppen Danmark

FACIT december 2018

Nu er det jul igen ...


SEGES

Hvidvasklov

Vidste du, at revisorer og skatterådgivere har pligt til at anmelde skatteunddragelse i henhold til reglerne i hvidvaskloven?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted - Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og Art. 5 i dansk-schweizisk dobbeltbeskatningsoverenskomst

SKM2018.618.SR

Skatterådet bekræftede, at en udenlandsk virksomheds danske salgsmedarbejders aktiviteter ikke medførte, at spørger fik fast driftssted i Danmark efter den dansk-schweiziske dobbeltbeskatnings-overenskomst.

Salgsmedarbejderen var dansk statsborger og havde bopæl i Danmark, hvor han også var fuldt skattepligtig.

Salgsmedarbejderen udførte enkeltstående opgaver som f.eks. afrapportering om markedsforhold fra et hjemmekontor. Det var oplyst, at salgsmedarbejderen udførte mere end 80 % af sit arbejde udenfor Danmark, og at de arbejdsopgaver, han udførte fra bopælen i Danmark, udelukkende knyttede sig til kunder udenfor Danmark.

Skatterådet anså hjemmekontoret for at udgøre et fast forretningssted gennem hvilket spørgers virksomhed blev udøvet. Skatterådet fandt imidlertid efter en samlet konkret vurdering, at salgsmedarbejderens aktiviteter for spørger i Danmark ikke gik ud over, hvad der kunne karakteriseres som enkeltstående opgaver af hjælpende eller forberedende karakter. Skatterådet lagde ved afgørelsen vægt på det i høringsfasen oplyste om arten og omfanget af det arbejde, som faktisk blev udført fra hjemmekontoret i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Overskud af virksomhed - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde

SKM2018.613.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde nægtet fradrag ved indkomstopgørelsen for udgifter til underleverandører i forbindelse med vognmandskørsel, idet det ikke fandtes godtgjort, at de fakturerede tjenesteydelser rent faktisk var leveret til klagerens virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Trust - Selvstændigt skattesubjekt

SKM2018.612.LSR

En trust kunne ikke anses for et selvstændigt skattesubjekt, men måtte anses for en rentenydelseskapital til fordel for en bestemt begunstiget. Trusten skulle ophøre ved den begunstigedes død.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3128932
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2018

Journalnr: 17/0637139
Befordringsfradrag efter ligningsloven § 9 D
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag efter ligningsloven § 9 D. Landsskatteretten godkender fradraget i et af de tre omhandlede år.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 15/3081045
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører anset befordringsfradrag, nedsat fradrag for erhvervsmæssig kørsel og nægtet fradrag for skærmbriller. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 15/3158432
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og anvendelse af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2018

Journalnr: 14/2572671
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed, fradrag for ejendomsskatter og anvendelse af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2018

Journalnr: 14/4169601
Hævning i virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at SKAT har anset et tilgodehavende mellem klagerens virksomhed i virksomhedsordningen og et A/S, som en hævning i virksomhedsordningen. Som konsekvens heraf har SKAT udtaget aktivet af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 17/0988781
Negativ kapitalindkomst
Klagen vedrører nægtet fradrag for negativ kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 15/1013084
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 16/1472589
Renteindtægter og -udgifter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter og nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten anser ikke renteindtægterne for skattepligtige og ej heller udgiftene for fradragsberettigede.
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 17/0740161
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 17/0740160
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 17/0987573
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave og ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2018

Journalnr: 16/0788417
Skat af tilskud
Klagen vedrører beskatning af tilskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 14/0033811
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører spørgsmål om ophør af fuld skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 14/0189739
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører spørgsmålet om fuld skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 17/0987056
Tab på debitorer
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på debitorer, jf. kursgevinstlovens § 17, jf. kursgevinstlovens § 25. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-12-2018 - 08-01-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - afgift på erhvervelser af fast ejendom - fritagelse - overdragelser af ejendomsretten til en fast ejendom, der sker som følge af omdannelsesdispositioner, der foretages inden for visse selskabskoncerner - begrebet »statsstøtte« - betingelsen om selektivitet - begrundelse

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-565/18 Société Générale

Er artikel 18 TEUF, 56 TEUF og 63 TEUF til hinder for en national bestemmelse, hvormed finansielle transaktioner, uanset i hvilken stat de finansielle aktører og mellemmænd er hjemmehørende, pålægges en afgift, der skal svares af transaktionens aftaleparter og som svarer til et fast beløb, der stiger på baggrund af transaktionens værdiinterval og varierer ud fra arten af det handlede instrument og aftalens værdi, og som er skyldig, fordi de afgiftspligtige transaktioner vedrører handel med et...


Domme
C-480/17 Etableringsfrihed Montag

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - direkte beskatning - indkomstskat - mulighed for at fradrage bidrag, der er indbetalt til en erhvervsmæssig pensionsordning og en privat pensionsordning - ikke muligt for ikke-hjemmehørende

Domstolens dom:

Artikel 49 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en ikke-hjemmehørende skattepligtig person, som er begrænset skattepligtig i denne medlemsstat, ikke kan nedsætte beregningsgrundlaget for indkomstskatten med obligatoriske bidrag, der er indbetalt til en erhvervsmæssig pensionsordning, i et omfang, som forholdsmæssigt svarer til den del af indkomsten, der er skattepligtig i nævnte medlemsstat, såfremt disse udgifter er direkte forbundet med den virksomhed, som giver anledning til indkomsten, mens en hjemmehørende skattepligtig person, der er fuldt indkomstskattepligtig, kan fradrage sådanne bidrag i beregningsgrundlaget for indkomstskatten inden for de begrænsninger, der er fastsat i national ret.

Artikel 49 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en ikke-hjemmehørende skattepligtig person, som er begrænset skattepligtig i denne medlemsstat, hverken kan nedsætte beregningsgrundlaget for indkomstskatten med supplerende bidrag, der er indbetalt til en erhvervsmæssig pensionsordning, eller med bidrag, der er indbetalt til en privat pensionsordning, mens en hjemmehørende skattepligtig person, der er fuldt indkomstskattepligtig, kan fradrage sådanne bidrag i beregningsgrundlaget for indkomstskatten inden for de begrænsninger, der er fastsat i national ret.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester Generel indstilling

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2018


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).
Vedtaget den 6. december 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 101 Forslag til Investorfradragslov.

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 6. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at redegøre for, hvilke værnsregler der indgår i lovforslaget, til skatteministeren

L 102 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at redegøre for konsekvenserne af i lovforslaget at nedsætte grænserne for, hvilke virksomheder der kan anvende den foreslåede medarbejderaktieordning, til 15 mio. kr. for både virksomhedens nettoomsætning og balancesum m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke detaljer investeringsselskaberne skal oplyse Skatteforvaltningen omkring for at blive anset som værende aktiebaseret, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor ofte et investeringsselskab skal give Skatteforvaltningen meddelelse om, at de er at betragte som aktiebaseret investeringsselskab, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren forventer at indrapportering til Skatteforvaltningen vil blive en administrativt tung opgave for investeringsselskaberne, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om mulighed for, at distributøren også kan foretage indrapporteringen til Skatteforvaltningen vedrørende opfyldelse af krav for ETF’eren til opnåelse af beskatning efter aktieindkomstbeskatningen, til skatteministeren

L 115 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslaget generelt vil have negative konsekvenser for den enkelte boligejer, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stor en del af afkastet der skal have været underkastet løbende beskatning, før man kan undgå en afgift af båndlagt kapital, jf. ændringsforslag nr. 3, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt præciseringen i ændringsforslag nr. 7 kommer til at medføre et mindreprovenu, idet hensættelser for fonde typisk er forbundet med et skattemæssigt mindreprovenu m.v., til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende EBITDA-regel i relation til fonde

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst, der er CFC-indkomst, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor stort et provenu staten ville mistet, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende EBITDA-regel i relation til fonde, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til 1. juli 2019, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde

Spørgsmål og svar

Spm. 12

L 28 - svar på spm. 12 om mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, fra skatteministeren

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde

Spørgsmål og svar

Spm. 12

L 28 - svar på spm. 12 om mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 70

Orientering om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2018/0327>2018/0328 (doku-mentnr. SG-Greffe (2018)D/20840), fra skatteministeren

Bilag 72

Orientering om Kommissær Moscovicis besvarelse af skatteministerens brev vedrørende svindel med udbytteskat

Bilag 73

Henvendelse af 3/12-18 fra Stefan Lehm vedrørende foretræde om ejendomsskat

Bilag 74

Orientering vedr. Copenhagen Towers, fra skatteministeren

Bilag 75

Orientering om undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt, fra erhvervsministeren

Bilag 76

Oversendelse af redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 39

Vil ministeren fremadrettet oversende rapporterne fra Koncernrevision (tidligere SKATs Interne Revision) til Skatteudvalget?  Svar  

Spm. 88

Vil ministeren skønne over effekten af nedenstående 3 ændringer, når alle nuværende ændringer er fuldt indfasede i 2023. I svaret bedes for hvert år i perioden 2020-2030 oplyst umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd, marginalskat, arbejdsudbudseffekter opdelt på deltagelseseffekt og timeeffekt samt fordelingseffekten målt ved Gini-koefficienten.1)En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra 2020 fra 10,65 pct. til 20,65 pct., for indkomster i intervallet 0-420.000, men hvor pct. satsen falder kontinuerligt med et halv pct. point for hver 20.000 kr. ekstra i årlig indkomst, se vedlagte tabel 1. For alle indkomster over 420.000 kr. skal beskæftigelsesfradraget være 10.65 pct. Endvidere forhøjes loftet til 1 mio. kr. og maksbeløbet sættes derefter. 2)Jobfradraget forhøjes til 10 pct., samtidig med at det maksimale fradrag forhøjes til 12.000 kr. 3)Det maksimale beløb for beskæftigelsesfradraget fordobles og procentsatsen for personer over folkepensionsalderen fordobles. Der henvises endvidere til vedlagte tabel 2, hvor forslag til finansiering af ovenstående ændringer fremgår.  Svar  

Spm. 95

Ministeren bedes redegøre for reglerne bag skattefradraget til gæstestuderende og rigsfællesskabsfradraget for gæstestuderende fra Grønland og Færøerne. Spørgeren er orienteret om, at grønlandske studerende kan anvende skattefradragene på alle indtægter, dvs. SU-ydelse, arbejdsvederlag, vederlag for tjenesteydelser m.v., der er nødvendige for den studerendes ophold, jf. den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale, art. 18, stk. 2. Derimod kan færøske studerende ikke anvende fradragene til SU-indkomst, men alene vederlag for tjenesteydelser og arbejdsvederlag. Ministeren bedes derfor:1.redegøre for baggrunden for denne forskel i fradragsmulighederne for studerende indenfor rigsfællesskabet, herunder for hvori forskellene rent juridisk består.Såfremt der findes tal herfor bedes ministeren endvidere oplyse, 2.hvor mange færøske studerende i Danmark der gør brug af skattefradraget og hvor mange af disse henholdsvis a.overskrider beløbsgrænsen for det samlede fradrag inklusiv det almindelig personfradragb.overskrider beløbsgrænsen for skattefradraget for gæstestuderende inklusiv det almindelige personfradrag, men holder sig under beløbsgrænsen for rigsfællesskabsfradraget.Derudover bedes ministeren oplyse 3.et skøn over antallet i 2.a og 2.b., såfremt der indlægges en forudsætning om, at færøske studerende blev beskattet efter den samme model som de grønlandske studerende.Endelig bedes ministeren oplyse4.hvor høj den årlige indtægt for en udeboende grønlandsk studerende (uden børn, fast ejendom og værdipapirer) skal være, inden der er blevet betalt det samme beløb i indkomstskat som en tilsvarende færøske studerende, der alene modtager SU-ydelse, betaler i indkomstskat af SU.  Svar  

Spm. 99

Ministeren bedes redegøre for de gennemførte besparelser i skattevæsenet fra 2011 til 2015.  Svar  

Spm. 100

Kan ministeren bekræfte, at den daværende SRSF-regering i 2012 bestilte en rapport hos McKinsey & Co., der skulle give svar på, hvordan man fik effektiviseringerne op i tempo, som det fremgår af bogen ”Overmod og afmagt – Historien om det nye skat”?  Svar  

Spm. 101

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange ikke-topskatteydere der får gavn af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalt telefon. Er ministeren i den sammenhæng enig med Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, når han den 23. september 2018 udtaler til DR, at der med skattefritagelsen er tale om ”skjulte topskattelettelser”?  Svar  

Spm. 142

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. november 2018 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F, G, H og I.  Svar  

Spm. 143

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. november 2018 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F, G, H og I.  Svar  

Spm. 161

Har der i perioden fra den 3. oktober 2011 til den 28. juni 2015 været korrespondance (mail, brev, sms) mellem de daværende skatteministre og Mogens Lykketoft, jf. artiklen i Berlingske den 29. november 2018 ”Lykketoft: Jeg advarede Thorning-regering om Skats sammenbrud”? I givet fald bedes disse og eventuelle besvarelser oversendes.  Svar  

Spm. 162

Ministeren bedes kommentere den generelle problemstilling som rejses i henvendelsen af 3. december 2018 fra Stefan Lehm vedrørende ejendomsskat, jf. SAU alm. del - bilag 73  Svar  

Spm. 163

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6. december 2018 om konklusioner fra Dansk Told & Skatteforbunds Repræsentantskabsmøde, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål J.  Svar  

Spm. 164

Spørger har modtaget en henvendelse fra en dansk statsborger, der arbejder som pilot udenfor landets grænser og har bopæl i udlandet. Borgeren er fuldt bevidst om at overholde alle regler, herunder begrænset antal dage med ophold i Danmark. Borgeren er af Skattestyrelsen blevet bedt om, at dokumentere antallet af dage med ophold i Danmark, herunder at udlevere en logbog, hvori borgeren skal markere de flyvninger, hvor borgeren har fløjet gennem dansk luftrum, herunder luftrummet over Færøerne og Grønland, som sker som en del af borgerens udøvelse af sit erhverv. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, om det kan være rigtigt, at antallet af dage med ophold i Danmark tillægges eventuelt ophold i luftrummet over Rigsfællesskabet. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, om ministeren finder dette rimeligt, eller om ministeren vil tage initiativ til at ændre dette.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 316

Om skattefrie ydelser, som modtages fra Færøerne.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. Q

Samrådsspm. om, hvordan ministeren forklarer den utilfredsstillende udvikling, at andelen af sort arbejde er steget markant fra 2016 til 2017, til skatteministeren

Spm. R

Samrådsspm. om ministeren anerkender, at Skattestyrelsen med en tilførsel af flere ressourcer havde kunnet modgå den nu konstaterede stigning i sort arbejde og statens provenutab derved, til skatteministeren

Spm. S

Samrådsspm. om ministeren anerkender, at der er sammenhæng mellem den faldende oplevede opdagelsesrisiko og den nu konstaterede stigning i omfanget af sort arbejde, til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om, hvilke politiske konsekvenser det ifølge ministeren bør få, at Rockwool Fonden nu kan dokumentere, at den faldende tendens i omfanget af sort arbejde nu er brudt, til skatteministeren

Spm. U

Samrådsspm. om ministeren anerkender, at regeringen har vanskeliggjort skattevæsenets kontrolmuligheder med afskaffelsen af hjemlen til, at skattevæsenet kan gennemføre kontroller på privat grund, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse