SkatteMail 2018, uge 45

Kære Læser

I denne SkatteMail kan du bl.a. læse om Danmarkshistoriens største skattesag, som netop er afgjort ved Højesteret. Desuden de nye skattesatser og beløbsgrænser for 2019.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Sejr til vandsektoren - højesteret har afsagt dom i to pilotsager
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Satser og beløbsgrænser i Ligningsloven 2019
Vandselskaberne vinder Danmarkshistoriens største skattesag
Højesteret afsiger vigtig dom om værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger
Højesteretsdom om omgørelse
Vandselskaberne sejrer i Højesteret
Nyt om skat, uge 45 - Frivillig acontoskat
Selskaber, fonde og foreninger kan senest den 20. november 2018 indbetale frivillig acontoskat for indkomståret 2018, hvis betaling af rentetillæg skal undgås

Udkast til styresignal
Udenlandske lærlinge, praktikanter og studerende - udkast til styresignal

Bindende svar
Fratrædelsesgodtgørelse - afskedigelse sket i strid med proportionalitetsprincippet
Håndværkerfradrag ved installation af tyverialarm

Afgørelser
Aktieindkomst - Lån over mellemregningskontoen anses som udbytte
Afslag på anmodning om henstand med betaling af krav på selskabsskat
Overdragelse af fast ejendom mellem forældre og børn - Handelsværdi - Kursværdi af latent skat
Værdi af gave ved overdragelse af ejendom
Afvisning af klage pga. manglende klageberettigelse

Domme
Fri bil - autocamper - bevisbyrde - kørselsregnskab - kommissionssalg
Indsætninger på privat og erhvervsmæssige konti - allerede beskattet midler
Arbejdsudleje - datterselskab - chauffører
Ekstraordinær genoptagelse - indkomstår - dødsbo

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Sejr til vandsektoren - højesteret har afsagt dom i to pilotsager

Højesteret har i dag afsagt dom i de to pilotsager (Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S) og dermed sat et punktum for et særdeles langstrakt sagsforløb. Dommen, som er bemærkelsesværdig klar, slår fast, at SKAT ikke har haft det fornødne grundlag for at til-sidesætte vandselskabernes...


Beierholm

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forhøjet fradrag og skattekredit


Dansk Revision

Satser og beløbsgrænser i Ligningsloven 2019

Satser og beløbsgrænser i Ligningsloven 2019


Deloitte

Vandselskaberne vinder Danmarkshistoriens største skattesag

Højesteret har i en meget klar dom bestemt, at DCF-modellen ikke er egnet som grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af vandselskabernes aktiver. POLKA-værdierne er i stedet et rimeligt udtryk for handelsværdierne. Forbrugerne slipper dermed for skatter i niveauet 36 mia.kr.


EY

Højesteret afsiger vigtig dom om værdiansættelse mellem interesseforbundne parter

Den 8. november 2018 tog Højesteret stilling til spørgsmålet om, hvorvidt handelsværdien af vandselskaber i Danmark skal værdiansættes ud fra en pengestrømsbaseret (DCF) model eller ud fra en form for kostprisbetragtning.


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel  


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om omgørelse

Højesteret har givet Skatteministeriet medhold i en principiel sag om omgørelse.


PwC

Vandselskaberne sejrer i Højesteret

Højesteret har den 8. november 2018 afsagt domme i de to prøvesager (Hvidovre Vand og Hjørring Vand) vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber. Læs mere


PwC

Nyt om skat, uge 45 - Frivillig acontoskat

Den 20. november er der frist for indbetaling af frivillig aconto-skat for selskaber for indkomståret 2018, hvilket giver virksomheden mulighed for at komme en restskat i forkøbet.


Revisionsinstituttet

Selskaber, fonde og foreninger kan senest den 20. november 2018 indbetale frivillig acontoskat for indkomståret 2018, hvis betaling af rentetillæg skal undgås

Der er dog stadig en mulighed for frivillig indbetaling senest den 1. februar 2019, men det koster et rentetillæg. Spørgsmålet om det kan betale sig at indbetale nu, om 2 måneder eller og 1 år, beskrives nedenfor.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udenlandske lærlinge, praktikanter og studerende - udkast til styresignal

18-0702087

Styresignalet indeholder en praksisændring vedrørende udenlandske lærlinge og praktikanter

Styresignalet omhandler desuden beskatningen af udenlandske studerende i relation til kildeskattelovens § 8, stk. 2 og artikel 20 i OECD's modeloverenskomst om studerende i dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder de særlige regler for færøske og grønlandske studerende.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fratrædelsesgodtgørelse - afskedigelse sket i strid med proportionalitetsprincippet

SKM2018.555.SKTST

En afskediget tjenestemand havde ved Østre Landsret fået tilkendt en godtgørelse på 250.000 kr., idet afskedigelsen var sket i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip.

Det var Skatterådets opfattelse, at godtgørelsen var udbetalt i forbindelse med tjenestemandens fratræden, og at godtgørelsen var givet på grundlag af forhold, der ikke kunne anses for uafhængige af selve afskedigelsen. Tilsidesættelsen af proportionalitetsprincippet ved afskedigelsen kunne efter Skatterådets opfattelse ikke anses for en retsstridig krænkelse af spørgers frihed, fred, ære eller person. Godtgørelsen skulle derfor beskattes i medfør af ligningslovens § 7 U.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Håndværkerfradrag ved installation af tyverialarm

SKM2018.546.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers kunder kunne fradrage et gebyr betalt up front for installation af tyverialarm, jf. ligningslovens § 8 V, i det omfang at gebyret dækkede arbejdsløn ved opsætning af tyverialarmen. En opgradering af en eksisterende tyverialarm ville kunne fradrages under samme betingelser.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kunder kunne fratrække det fulde gebyr efter ligningslovens § 8 V i installationsåret i det tilfælde, at kunden indgik en afdragsordning over 60 måneder med kunden. Der kunne kun fratrækkes udgifter for de faktiske betalte udgifter i det pågældende indkomståret og ikke finansieringsaftalens pålydende beløb.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Aktieindkomst - Lån over mellemregningskontoen anses som udbytte

SKM2018.556.LSR

Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E og beskattedes som udbytte hos klageren.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afslag på anmodning om henstand med betaling af krav på selskabsskat

SKM2018.553.SANST

Skatteankestyrelsen fandt, at det var berettiget, at SKAT havde meddelt afslag på henstand uden sikkerhedsstillelse efter skatteforvaltningslovens § 51, da der bestod stor usikkerhed vedrørende selskabernes og hovedaktionærernes samlede forhold.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Overdragelse af fast ejendom mellem forældre og børn - Handelsværdi - Kursværdi af latent skat

SKM2018.552.LSR

Fastsættelse af handelsværdien ved en gaveoverdragelse af en landbrugsejendom fandtes at kunne ske efter bestemmelserne i værdiansættelsescirkulæret (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982) det vil sige til +/- 15 % af den seneste offentliggjorte kontante ejendomsvurdering. Fastsættelse af nedslag for den latente skat, jf. kildeskattelovens § 33 C, fandtes at kunne ske til kurs 80. Den talmæssige opgørelse i sagen hjemvistes til SKAT jf. § 12, stk. 4 i Landsskatterettens forretningsorden.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Værdi af gave ved overdragelse af ejendom

SKM2018.551.LSR

Fastsættelse af handelsværdien ved en gaveoverdragelse af en fast ejendom fandtes at kunne ske efter bestemmelserne i værdiansættelsescirkulæret (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982) det vil sige til +/- 15 % af den seneste offentliggjorte kontante ejendomsvurdering. Landsskatteretten fandt derfor, at værdiansættelsen skulle ske i overensstemmelse med det af parterne aftalte, hvor handelsværdien var fastsat til 38.000.000 kr. minus 15 %. Landsskatteretten fandt ikke, at det var en særlig omstændighed, der begrundede fravigelse fra denne regel, at ejendomsvurderingerne var suspenderet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afvisning af klage pga. manglende klageberettigelse

SKM2018.550.LSR

Et selskab klagede til Landsskatteretten over SKATs afslag på forelæggelse for Skatterådet af spørgsmålet om ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af fradrag for forbedringer i grundværdien ved vurderingerne 2003 - 2007 af en ejendom, som selskabet ikke var ejer af.

Landsskatteretten fandt, at selskabet ikke havde godtgjort, at selskabet havde en væsentlig, direkte, retlig interesse i resultatet af de vurderinger, som SKATs afgørelse handlede om. Den omstændighed, at selskabet ejede kapitalandele i et selskab, der var lejer i ejendommen, kunne alene anses for at kunne medføre en indirekte og økonomisk interesse. Klagen blev derfor afvist, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 2, modsætningsvis.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - autocamper - bevisbyrde - kørselsregnskab - kommissionssalg

SKM2018.554.BR

En hovedanpartshaver havde fået forhøjet sin indkomst, fordi en autocamper havde stået til rådighed for privat benyttelse, og det ikke på behørig vis var dokumenteret, at hovedanpartshaveren var afskåret fra at råde over den. Værdiansættelsen af godet skete efter ligningslovens § 16, stk. 3.

Under retssagen gjorde Skatteministeriet principalt gældende, at værdiansættelsen skulle ske efter ligningslovens § 16, stk. 4, i stedet for § 16, stk. 3, og subsidiært gjorde ministeriet gældende, at værdien skulle ansættes efter ligningslovens § 16, stk. 3. Hovedanpartshaveren bestred, at § 16, stk. 4, fandt anvendelse, og at der kunne ske beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 3, idet autocamperen ifølge hovedanpartshaveren ikke var benyttet privat.

Retten fandt, at den pågældende autocamper ikke kunne anses som et egnet alternativ til en privat bil og derfor ikke var omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4.

Med henvisning til, at en forudgående autocamper var blevet anvendt privat, og at autocamperen var blevet observeret af en medarbejder fra SKAT to gange på hovedanpartshaverens adresse, men derimod ikke på selskabets adresse under skattemedarbejderens virksomhedsbesøg, fandt retten, at det påhvilede hovedanpartshaveren at bevise, at autocamperen ikke var stillet til rådighed for private benyttelse.

Idet det fremlagte kørselsregnskab ikke var ført dagligt, var udarbejdet efterfølgende, og indeholdt en række usikkerheder, fandt retten, at det ikke kunne lægges til grund under sagen. Retten fandt derfor videre, at hovedanpartshaveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at autocamperen ikke stod til rådighed for private benyttelse.

Uanset at autocamperen havde været sat til salg i en længere periode, havde autocamperen fortsat været til rådighed for hovedanpartshaveren, og der var på denne baggrund ikke grundlag for at reducere beskatningen.

Skatteministeriets subsidiære påstand blev derfor taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på privat og erhvervsmæssige konti - allerede beskattet midler

SKM2018.549.BR

Sagen handlede om, hvorvidt 26 indsætninger på skyldnerens private og erhvervsmæssige konti i løbet af 2012 var skatte- og momspligtig indkomst. Beløbene udgjorde i alt omkring 500.000 kr. Retten fandt, at skatteyderen under disse omstændigheder skulle godtgøre eller sandsynliggøre, at indbetalingerne/indsætningerne hidrørte fra midler, der allerede var beskattet, eller som var undtaget fra beskatning.

Skatteyderen erkendte i sin forklaring for retten, at to af indsætningerne ved en fejl ikke var selvangivet. Om en indbetaling havde skatteyderen gjort gældende, at beløbet angik hans ægtefælles virksomhed for bedækning af en hest. Retten fandt, at en kvittering for indberetning af en bedækning ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at beløbet ikke endeligt tilkom ham. Tre indsætninger, på i alt 364.680 kr., var udbetalt umiddelbart efter hver indsætning og skulle angiveligt herefter have været indbetalt til hans sønners og brors virksomhed. Retten fandt, at sagsøgerens forklaring dels var skiftende, usikker og på inden måde overbevisende, ligesom den ikke var underbygget af nogen form for objektive beviser.

Tre indsætninger på i alt 22.000 kr. angik angiveligt tilbagebetaling fra en ven for udlæg i forbindelse med jagtrejser. Som dokumentation herfor fremlagde skatteyderen fakturaer fra rejsebureauet samt erklæringer fra rejsebureauet og vennen om, at vennen havde deltaget i rejserne. Retten udtalte, at uanset om skatteyderen og vennen havde været på jagtture, var der ikke overensstemmelse mellem indbetalingerne og sagsøgerens forklaring. En indbetaling påstod skatteyderen angik tilbagebetaling fra en søn for køb af et jakkesæt. I en e-mail havde sønnen erklæret sig enig heri, men påstanden var ikke understøttet af objektive beviser. Retten udtalte, at den overordnet ikke fandt, at de skriftlige erklæringer på e-mail har den samme vægt som en vidneførsel, da retten dermed ikke har mulighed for at danne sig et umiddelbart indtryk af vidnets troværdighed.

På den baggrund fandt retten ikke, at skatteyderen i tilstrækkelig grad havde godtgjort eller sandsynliggjort, at indsætningerne på hans konti hidrørte fra midler, der allerede var beskattet, eller som ikke skulle beskattes hos ham. Retten var derfor enig i Landsskatterettens afgørelse om at anse pengene for at være skattepligtig indkomst. Som følge heraf erklærede retten sig også enig i Landsskatterettens forhøjelse af skatteyderens momstilsvar.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Arbejdsudleje - datterselskab - chauffører

SKM2018.548.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var tale om arbejdsudleje, når sagsøgeren anvendte chauffører fra sit Y4-landske datterselskab, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Kildeskattelovens bestemmelse om arbejdsudleje er ændret i 2012. Sagen indebar en stillingtagen til regelsættet såvel før som efter lovændringen.

For så vidt angik perioden før lovændringen fandt landsretten efter en samlet vurdering, at der var tale om arbejdsudleje. Landsretten henviste i den forbindelse til, at de kriterier, der indgår i den samlede vurdering, pegede på arbejdsudleje.

Landsretten fastslog videre, at det efter 2012-lovændringen er afgørende, om arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Da det er en forudsætning for at drive vognmandsforretning med kørsel at have chauffører til at føre køretøjerne, fandt landsretten, at chaufføropgaven var en integreret del af sagsøgerens virksomhed. Der var derfor tale om arbejdsudleje.

Sagsøgeren gjorde gældende, at chaufføropgaven var udskilt fra den danske virksomhed og henviste i den forbindelse til, at sagsøgeren slet ikke havde chauffører ansat til at udføre disse transporter. Landsretten fastslog imidlertid, at arbejdsopgaven ikke kunne anses for outsourcet på en sådan måde, at der alligevel ikke var tale om arbejdsudleje.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - indkomstår - dødsbo

SKM2018.547.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt boet efter A havde krav på ekstraordinær genoptagelse af boets skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, 2. led, herunder hvorledes udtrykket "indkomstår" skal forstås i tilfælde, hvor den skattepligtige er et dødsbo.

Landsretten anførte, at der ikke foreligger nærmere fortolkningsbidrag til forståelsen af "indkomstår" i forhold til dødsboer, i hverken dødsboskattelovens forarbejder eller i øvrigt, og at konsekvensen af en fortolkning af fristen som værende dødsåret for dødsboet i visse situationer vil indebære en begrænsning af de tidsmæssige muligheder for genoptagelse i forhold til de tidligere gældende regler, og at genoptagelsesfristen vil begynde at løbe allerede fra et tidspunkt, der ligger forud for afslutningen den periode, der danner grundlag for den skatteansættelse, der ønskes genoptaget.

Med henvisning hertil fandt landsretten, at udtrykket "indkomstår" i forhold til dødsboer må forstås som dødsbobeskatningsperioden, således at skæringsdagen udgør udløbet af indkomstperioden. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at det er boets forhold på skæringsdagen, der afgør, om et bo er skattepligtigt, jf. dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Boet fik derfor medhold i, at skatteansættelsen skulle genoptages.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
SKATs afslag på tilladelse til omgørelse var berettiget

Sagen angik, om der i skatteforvaltningslovens § 29’s forstand var sket en ”ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat”, om X havde godtgjort, at selskabets moderselskab oprindelig var kreditor for den nævnte fordring, som via X hævdedes overdraget til Invacare Holdings C.V., og om omgørelse af denne overdragelse i givet fald var mulig, samt om betingelserne i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 1-5, for at tillade omgørelse var opfyldt.


Højesteret
Om skattemæssig værdi af vandselskabers aktiver

Den skattemæssige indgangsværdi af vandselskabers aktiver skal fastsættes efter den beregningsmetode, hvorved den såkaldte ”POLKA-værdi” opgøres


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0002575
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje samt anset selskabet for pligtigt at indeholde og angive arbejdsudlejeskat i udbetalinger til udenlandske arbejdere. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-10-2018

Journalnr: 16/0397587
Beskatning af godtgørelser
Klagen vedrører beskatning af udbetalte rejse- og befordringsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2018

Journalnr: 15/1377571
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af projekt- og revisionsvirksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen.
Afsagt: 15-10-2018

Journalnr: 15/2967420
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og dermed nægtet brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-10-2018

Journalnr: 15/1735333
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, rentekorrektion og nægtet fradrag for ejendomsskatter. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår underskud og rentekorrektion og giver medhold i fradragsret for ejendomsskatter.
Afsagt: 16-10-2018

Journalnr: 16/0152576
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Som konsekvens heraf har SKAT ikke godkendt underskud af klagerens virksomhed og det opsparede overskud i virksomhedsordning er kommet til endelig beskatning. SKAT har videre ikke godkendt fradrag for udgifter vedrørende en ejendom. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten hjemviser spørgsmålet om, ejendommen ud fra en samlet vurdering kan anses for anvendt væsentligt til erhvervsmæssig brug i forhold til ligningslovens § 15 J og 15 K stk. 6.
Afsagt: 15-10-2018

Journalnr: 17/0548657
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2018

Journalnr: 14/3278264
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning i form af selskabs afholdelse af private udgifter samt værdi af fri jagt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-10-2018

Journalnr: 14/3278342
Udgifter til indbo
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til indbo. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2018

Journalnr: 16/0747442
Yderlige indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst opgjort på grundlag af bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2018

Journalnr: 16/1570873
Yderligere husleje og tilskud
Klagen vedrører beskatning af yderligere husleje og indfrielse af husleje anset som tilskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-11-2018 - 11-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-207/10 Statsstøtte Deutsche Telekom mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - skatteordning, der giver virksomheder med skattemæssigt hjemsted i Spanien mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder med skattemæssigt hjemsted i udlandet - beslutning, hvorved støtten erklæres uforenelig med fællesmarkedet og anordnes delvist tilbagesøgt - bestemmelse, der giver mulighed for, at ordningen fortsat kan finde delvis anvendelse - påstand om at det fastslås, at det er ufornødent at træffe afgørelse - fortsat søgsmålsinteressen- berettiget forventning - præcise forsikringer afgivet af Kommissionen - spørgsmålet, om forventningen er berettiget - den berettigede forventnings tidsmæssige anvendelsesområde

Tidligere dokument: T-207/10 Statsstøtte Deutsche Telekom mod Kommissionen - Dom

Dom T-399/11 Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet - afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf - begrebet statsstøtte - selektivitet - referencesystem - undtagelse - forskelsbehandling - begrundelsen for forskelsbehandlingen - virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen - berettiget forventning

Tidligere dokument: T-399/11 Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom

Dom T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet - afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf - begrebet statsstøtte - selektivitet - referencesystem - undtagelse - forskelsbehandling - begrundelsen for forskelsbehandlingen - virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen - berettiget forventning

Tidligere dokument: T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom

Dom C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl.
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - kildeskat af bruttobeløbet af indenlandsk udbytte, der udbetales til ikke-hjemmehørende selskaber - udskydelse af beskatning af udbytte udloddet til hjemmehørende selskab i et underskudsår - forskellig behandling - begrundelse - sammenlignelighed - afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne - effektiv skatteopkrævning - proportionalitet - forskelsbehandling

Tidligere dokument: C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl. - Indstilling
Tidligere dokument: C-575/17 Sofina m.fl. - Ny sag

Dom C-679/17 Frie kapitalbevægelser Huijbrechts
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - restriktioner - skatte- og afgiftslovgivning - arveafgift - skovområder, der forvaltes på en bæredygtig måde - fritagelse - beskyttelse af skovarealet

Tidligere dokument: C-679/17 Frie kapitalbevægelser Huijbrechts - Dom

Indstilling C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag

Dom C-480/17 Etableringsfrihed Montag
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - direkte beskatning - indkomstskat - mulighed for at fradrage bidrag, der er indbetalt til en erhvervsmæssig pensionsordning og en privat pensionsordning - ikke muligt for ikke-hjemmehørende

Tidligere dokument: C-480/17 Etableringsfrihed Montag - Dom
Tidligere dokument: C-480/17 Montag - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

ÆNDRINGSFORSLAG - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the "Fiscalis" programme for cooperation in the field of taxation  

ÆNDRINGSFORSLAG 15 - 120 - Udkast til betænkning Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse  

ÆNDRINGSFORSLAG 30 - 183 - Udkast til betænkning Et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Kendelser

Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2018

Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2018

Systemvejledninger

Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2018

Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2018

Referat

Referat af møde i Skattekontaktudvalget den 2. oktober 2018


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning finansielle konti med tilknytning til udlandet
Oprettelsesdato: 08-11-2018
Høringsfrist: 22-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 5/11-18 fra Rejsearbejdere.dk vedrørende videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligt for A-skat m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Rejsearbejdere.dk vedrørende videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligt for A-skat m.v., til skatteministeren

L 26 Forslag til aktiesparekontolov.

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 7/11-18 fra Skatteborgerne.dk vedrørende opfordring til at trække lovforslaget tilbage

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/11-18 fra Skatteborgerne.dk vedrørende opfordring til at trække lovforslaget tilbage, til skatteministeren

L 30 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at man ikke kan flytte sine medarbejdere rundt internt i virksomheden til lav beskatning for forskerskatteordninger i forskellige lande, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer, til skatteministeren

L 30 A Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 30 - svar på spm. 3 om, hvordan ministeren vil sikre, at man ikke kan flytte sine medarbejdere rundt internt i virksomheden til lav beskatning for forskerskatteordninger i forskellige lande, fra skatteministeren

L 30 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 30 - svar på spm. 3 om, hvordan ministeren vil sikre, at man ikke kan flytte sine medarbejdere rundt internt i virksomheden til lav beskatning for forskerskatteordninger i forskellige lande, fra skatteministeren

L 31 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 8. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilken rolle dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt set har spillet af rolle i sagerne om svindel med udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan det sikres, at dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt set er med til at sikre, at der ikke kan kræves ubetalt udbytteskat tilbage, til skatteministeren

L 32 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 8. november 2018

L 33 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 8. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad planen er for at bringe øvrige dobbeltbeskatningsoverenskomster i overensstemmelse med BEPS-projektet, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om der i DBO'en med Nederlandene er indeholdt en såkaldt TIEA (Tax Information Exchange Agreement), til skatteministeren

L 34 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 8. november 2018

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 2

Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikke-afskrevne biomasseanlæg sendes i høringOrientering af EFK-udvalget om høring
Høringsbrev
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse

Bilag 3

Orientering om to notater om forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer og forventninger til støttesats til afskrevne værkerOrienteringsbrev til EFK
Notat - Forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer
Notat - Forventninger til støttesats til afskrevne værker2

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 34

Henvendelse af 5/11-18 fra Tænketanken Cevea vedrørende skattekontrol og skattegab for virksomheder i Danmark

Bilag 36

Programmet til høring om Danske Bank og hvidvask den 19. november 2018 i Landstingssalen

Bilag 37

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-458/18, GVC Services

Bilag 38

Henvendelse af 26/10-18 fra Hans Bak vedrørende foretræde om befordringsfradrag

Bilag 41

Orientering om EU-Kommissionens godkendelse af udvidelse af tonnageskatteordningen

Bilag 42

Præsentation fra Finans Danmark anvendt under møde den 8. november 2018

Bilag 43

Henvendelse af 8/11-18 fra Benny Lillie Mørk, Løkken, vedrørende beskatning af søfolk

Bilag 44

Henvendelse af 9/11-18 fra Bente Hamann, Brøndby Strand, vedrørende ændring af kapitalpension til alderspension

Spørgsmål og svar

Spm. 16

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 540 (folketingsåret 2017-18) bedes ministeren oplyse, hvorvidt muligheden for at anvende den såkaldte holdingmodel til overdragelse af virksomhed til en almengørende fond påvirker provenuberegningerne – mere præcis forventningerne til adfærdsvirkningen – af at indføre en ny beskatningsmodel for overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fonde, som beskrevet i rapporten ”Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde” offentliggjort den 26. juni 2018, samtidig med, at regeringens lettelser af arveafgiften for overdragelse af erhvervsvirksomheder rulles tilbage.  Svar  

Spm. 17

Ministeren bedes kommentere materialet fra Peter Thielste Jessen vedr. grundskyld, jf. SAU alm. del - bilag 7.  Svar  

Spm. 18

Har ministeren set eller været orienteret om anmodninger om aktindsigt i korrespondancen mellem Skatteministeriet og Undersøgelseskommissionen om Skat?  Svar  

Spm. 19

Hvis Skatteministeriet eller skatteforvaltningen har modtaget rykkere efter den rykkerprocedure, som Undersøgelseskommissionen om Skat beskriver i sin orientering nr. 2, bedes ministeren oplyse, hvilke tiltag man har iværksat for at efterkomme rykkerne.  Svar  

Spm. 20

Undersøgelseskommissionen om Skat oplyser i sin orientering nr. 4 af 19. september 2018, at kommissionen den 14. og 21. juni og den 4. og 5. juli 2018 aflagde besøg hos henholdsvis Skatteministeriet og skatteforvaltningen. Ministeren bedes oplyse, om disse besøg fandt sted på kommissionens eller Skatteministeriets initiativ. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvem der var tilstede ved besøgene.  Svar  

Spm. 21

Ministeren bedes bekræfte, at han ikke har efterspurgt eller fået tilbagemeldinger, orienteringer eller lign. om arbejdet med at understøtte Undersøgelseskommissionen om Skat forud for juni 2018. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan han i så fald har kunnet sikre sig, at arbejdet med at understøtte kommissionens arbejde er prioriteret tilstrækkeligt.  Svar  

Spm. 22

Under henvisning til justitsministerens brev til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, jf. SAU alm. del bilag 285 (folketingsåret 2017-18), hvori det fremgår at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har vurderet, at det hensyn til de følsomme oplysninger, som er nævnt i tillægskommissoriet af 9. april 2018, ikke længere er til hinder for en udvidelse af de tidsmæssige rammer for undersøgelsen, således at Undersøgelseskommissionen om SKATs undersøgelse af sagen om svindel med refusion af udbytteskat er udvidet til også at omfatte perioden fra den 1. juni 2015 og frem til kommissionens nedsættelse, bedes ministeren opdatere sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 270 (folketingsåret 2015-16), hvor ministeren blev bedt om, at redegøre for:- omstændighederne omkring den udefrakommende henvendelse til SKAT i sommeren 2015, hvor SKAT skulle have modtaget oplysninger om formodet svindel med refusion af udbytteskat, - hvornår Skatteministeriet konkret modtog henvendelsen, - hvorfra henvendelsen kom og/eller hvem der rettede henvendelse, - hvilke konkrete oplysninger henvendelsen indeholdt og- på hvilken måde eller i hvilken form henvendelsen og oplysningerne om formodet svindel blev overleveret til Skatteministeriet. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvad der konkret forårsagede, at der ikke blev grebet ind og refusionerne standset allerede i juli måned 2015, da SKAT modtog henvendelsen.  Svar  

Spm. 23

Under henvisning til justitsministerens brev til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, jf. SAU alm. del bilag 285 (folketingsåret 2017-18), og Skatteudvalgets brev af 16. april 2016 til skatteministeren vedrørende indsigt i dokumenter vedrørende udbyttesagen, bedes ministeren igen undersøge mulighederne for at Skatteudvalget for indsigt i de centrale dokumenter, der knytter sig sagen om svindel med udbytteskat.  Svar  

Spm. 28

Er det ministerens vurdering, at det er i overensstemmelse med god forvaltningsskik og generelle retssikkerhedsmæssige principper, at man som borger ikke kan regne med de oplysninger om grundværdivurderinger, som SKAT oplyser? Der henvises til SAU alm. del – bilag 7.  Svar  

Spm. 29

Ministerens bedes oplyse, hvor mange nyopførte rækkehuse i Københavnsområdet, der indenfor de sidste 2 år har fået foretaget en ejendomsvurdering.  Svar  

Spm. 30

Ministeren bedes foretage en vurdering af, hvor mange personer der er i samme situation som Peter Thielst Jessen, jf. SAU alm. del – bilag 7.  Svar  

Spm. 31

Ministeren bedes oplyses antallet af årsværk i SKAT for hvert år fra 2015 til opdelingen i de syv nye styrelser i 2018.  Svar  

Spm. 32

Ministeren bedes oplyse antallet af årsværk i SKAT Indsats for årene 2017 og 2018 (indtil opdelingen i de syv nye styrelser).  Svar  

Spm. 33

Ministeren bedes oplyse antallet af årsværk i SKAT Inddrivelse for årene 2017 og 2018 (indtil opdelingen i de syv nye styrelser).  Svar  

Spm. 34

Ministeren bedes redegøre for, hvordan medarbejderne, der tidligere var ansat i SKATs seks organisatoriske enheder, er fordelt i skatteforvaltningens syv nye styrelser.  Svar  

Spm. 50

Ministeren bedes oplyse, om og i givet fald præcist hvornår den danske regering eller den tyske regering har initieret dialog mellem den danske og tyske regering siden afsløringen i midten af oktober af den internationale dimension af udbyttesvindelskandalen i CumExFiles. Såfremt en sådan dialog vedrørende CumExFiles ikke allerede er aftalt, bedes ministeren redegøre for, hvornår ministeren agter at tage initiativ til en sådan dialog.  Svar  

Spm. 81

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der i sin tid blev indført et ”fradragsloft for chauffører”, og om ministeren påtænker at fjerne loftet for på den måde at gøre erhvervet mere attraktivt for unge mennesker.  Svar  

Spm. 83

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 26. oktober 2018 fra Hans Bak vedrørende foretræde om befordringsfradrag, jf. SAU alm. del - bilag 38.  Svar  

Spm. 88

Vil ministeren skønne over effekten af nedenstående 3 ændringer, når alle nuværende ændringer er fuldt indfasede i 2023. I svaret bedes for hvert år i perioden 2020-2030 oplyst umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd, marginalskat, arbejdsudbudseffekter opdelt på deltagelseseffekt og timeeffekt samt fordelingseffekten målt ved Gini-koefficienten.1)En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra 2020 fra 10,65 pct. til 20,65 pct., for indkomster i intervallet 0-420.000, men hvor pct. satsen falder kontinuerligt med et halv pct. point for hver 20.000 kr. ekstra i årlig indkomst, se vedlagte tabel 1. For alle indkomster over 420.000 kr. skal beskæftigelsesfradraget være 10.65 pct. Endvidere forhøjes loftet til 1 mio. kr. og maksbeløbet sættes derefter. 2)Jobfradraget forhøjes til 10 pct., samtidig med at det maksimale fradrag forhøjes til 12.000 kr. 3)Det maksimale beløb for beskæftigelsesfradraget fordobles og procentsatsen for personer over folkepensionsalderen fordobles. Der henvises endvidere til vedlagte tabel 2, hvor forslag til finansiering af ovenstående ændringer fremgår.  Svar  

Spm. 92

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis Kammeradvokaten, Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement første gang fik viden om, at advokatfirmaet Pinsent Mason havde rådgivet selskabet Solo Capital, der er ejet af den svindelmistænkte Sanjay Shah. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvorfra denne information kom.  Svar  

Spm. 93

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis Kammeradvokaten, Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement første gang fik viden om, at advokatfirmaet Bech-Bruun havde rådgivet en af de største banker i udbyttesagen, North Channel Bank. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvorfra denne information kom.  Svar  

Spm. 94

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis Kammeradvokaten, Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement første gang fik viden om, at advokatfirmaet Bech-Bruun havde rådgivet to canadiske pensionskasser, som er blandt dem, Skattestyrelsen mener har svindlet sig til refusion af udbytteskat fra Danmark. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvorfra denne information kom.  Svar  

Spm. 95

Ministeren bedes redegøre for reglerne bag skattefradraget til gæstestuderende og rigsfællesskabsfradraget for gæstestuderende fra Grønland og Færøerne. Spørgeren er orienteret om, at grønlandske studerende kan anvende skattefradragene på alle indtægter, dvs. SU-ydelse, arbejdsvederlag, vederlag for tjenesteydelser m.v., der er nødvendige for den studerendes ophold, jf. den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale, art. 18, stk. 2. Derimod kan færøske studerende ikke anvende fradragene til SU-indkomst, men alene vederlag for tjenesteydelser og arbejdsvederlag. Ministeren bedes derfor:1.redegøre for baggrunden for denne forskel i fradragsmulighederne for studerende indenfor rigsfællesskabet, herunder for hvori forskellene rent juridisk består.Såfremt der findes tal herfor bedes ministeren endvidere oplyse, 2.hvor mange færøske studerende i Danmark der gør brug af skattefradraget og hvor mange af disse henholdsvis a.overskrider beløbsgrænsen for det samlede fradrag inklusiv det almindelig personfradragb.overskrider beløbsgrænsen for skattefradraget for gæstestuderende inklusiv det almindelige personfradrag, men holder sig under beløbsgrænsen for rigsfællesskabsfradraget.Derudover bedes ministeren oplyse 3.et skøn over antallet i 2.a og 2.b., såfremt der indlægges en forudsætning om, at færøske studerende blev beskattet efter den samme model som de grønlandske studerende.Endelig bedes ministeren oplyse4.hvor høj den årlige indtægt for en udeboende grønlandsk studerende (uden børn, fast ejendom og værdipapirer) skal være, inden der er blevet betalt det samme beløb i indkomstskat som en tilsvarende færøske studerende, der alene modtager SU-ydelse, betaler i indkomstskat af SU.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 205

Om underbetalte filippinske chauffører.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. I

Samrådsspm. om at redegøre for, hvordan det kan være, at advokatfirmaet Pinsent Masons i øjeblikket repræsenterer Skattestyrelsen i en række sager anlagt ved de britiske domstole for at skaffe penge tilbage fra svindlen med udbytteskat, til skatteministeren

Spm. J

Samrådsspm. om ministeren er enig i konklusioner fra Dansk Told & Skatteforbunds Repræsentantskabsmøde den 23.-24. oktober 2018 i forhold til etableringen af de syv styrelsen i skatteforvaltningen, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse