SkatteMail 2018, uge 43

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en række afgørelser der ikke er offentliggjort med SKM-nummer. Her er flere afgørelser vundet af skatteyder, bl.a. i sager om ejendomsavance, fikseret lejeindtægt, fradrag for underskud af virksomhed, lån over mellemregningskonto og skat af fri sommerbolig.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Afskaffelse af ordningen med sporadisk...
Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2018
Nyt udspil fra regeringen skal styrke rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
SKATs begrundelse for afgørelser om modregning
SKATs fremgangsmåde i Panama Papers-sager var korrekt
Fradrag for driftsudgifter ved skønsmæssig ansættelse
OECD and CIAT join forces in promoting stronger tax systems
Klar til den nye Ejendomsvurderingslov?
Afviste skattenedslag for seniorer kan genoptages

SKM-meddelelse
Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2019

Bindende svar
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted
Warrants - rette indkomstmodtager
Fast driftssted, agentur, informationssamling

Domme
Fri bolig - lejet bolig - direktør - bevisbyrde

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Afskaffelse af ordningen med sporadisk...

Er din virksomhed registreret med sporadisk lønindberetning herunder A-skat og AM-bidrag, skal du være opmærksom på, at ordningen ophører pr. 1. januar 2019


Dansk Revision

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2018

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2018


DLA Piper

Nyt udspil fra regeringen skal styrke rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

I starten af oktober 2018 præsenterede regeringen sit udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, der indeholder i alt 21 initiativer. Omdrejningspunktet i udspillet er at afbureaukratisere og gøre det nemmere for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.


Folketingets Ombudsmand

SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Ombudsmanden kommenterer SKATs begrundelse for afgørelser om modregning.


Folketingets Ombudsmand

SKATs fremgangsmåde i Panama Papers-sager var korrekt

Det var i overensstemmelse med reglerne, at SKAT på baggrund af de såkaldte Panama Papers skrev til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand efter bl.a. at have undersøgt, om SKAT har overholdt reglerne om forbud mod selvinkriminering. Han bygger sin vurdering på SKATs generelle beskrivelse af oplysningsgrundlaget og processen i sagerne.  


Folketingets Ombudsmand

Fradrag for driftsudgifter ved skønsmæssig ansættelse

SKAT havde skønsmæssigt ansat en mands indkomst for indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten havde stadfæstet afgørelsen.


OECD

OECD and CIAT join forces in promoting stronger tax systems

The OECD and the Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) hosted today the high-level event "Base Erosion and Profit Shifting Implementation: Strategic importance, challenges and opportunities" in Lisbon, Portugal.


PwC

Nyt om skat, uge 43 - Nye værnsregler ved selskabshandler

Nye værnsregler øger risikoen for udbyttebeskatning ved salg af unoterede porteføljeaktier. En teknisk ændring af selskabsloven paragraf 2 D skal modvirke, at virksomheder kan omkvalificere en almindelig udbyttetransaktion via interne selskabshandler til at blive en aktieavanceposition. De nye regler kan få indvirkning på en række selskabshandler.


PwC

Klar til den nye Ejendomsvurderingslov?

Siden 2013 har det nuværende ejendomsvurderingssystem været genstand for massiv kritik. Derfor blev forslaget til en ny Ejendomsvurderingslov vedtaget den 2. juni 2017. Loven trådte i kraft den 1. januar 2018.


SEGES

Afviste skattenedslag for seniorer kan genoptages

Erhvervsdrivende og lønmodtagere, der fyldte 64 år i perioden 2010 til 2016, kunne få et nedslag i skatten på op til omkring 100.000 kr., hvis de valgte at blive på arbejdsmarkedet (seniornedslag)


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2019

SKM2018.526.VURDST

Meddelelse - rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2019 bliver 0,88%


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted

SKM2018.529.SR

Spørgeren er flyttet til Schweiz sammen med sin ægtefælle i forbindelse med ægtefællens ansættelse ved et universitet i Schweiz. Spørgeren har jobs i Danmark, Sverige og Brasilien, hvor det meste af arbejdet vil blive udført i Schweiz. Skatterådet bekræfter, at spørgeren kan anses for skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted

SKM2018.528.SR

Spørgeren er flyttet til Schweiz sammen med sin ægtefælle i forbindelse med sin ansættelse ved et universitet i Schweiz. Spørgeren har samtidig andre jobs i Danmark og Brasilien, hvor det meste af arbejdet vil blive udført i Schweiz. Skatterådet bekræfter, at spørgeren kan anses for skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Warrants - rette indkomstmodtager

SKM2018.527.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at H2 A/S kan udstede warrants til H1 ApS, uden at A, der er eneanpartshaver i H1 ApS og bestyrelsesmedlem i H2 A/S, i skatteretlig henseende bliver anset for rette indkomstmodtager af tegningsretterne, og at ligningslovens § 28 ikke finder anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted, agentur, informationssamling

SKM2018.525.SR

Skatterådet bekræftede i overensstemmelse med spørgers ønske, at spørgers ansættelse af en fast medarbejder i Danmark, der skulle samle oplysninger om de skandinaviske lande, ikke medførte et fast driftssted i Danmark, idet det lagdes til grund, at de indsamlede oplysninger ikke bearbejdedes eller redigeredes i Danmark, men blev videresendt ubearbejdet til Tyskland, hvor redigeringen skulle ske, og at der med arbejdet i Danmark alene var tale om en beskrivelse af fakta. [Offentliggørelsen er forkortet af hensyn til tavshedspligt]


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bolig - lejet bolig - direktør - bevisbyrde

SKM2018.524.BR

Et selskab havde lejet en ejendom med tilhørende parkeringspladser. Sagen angik, om sagsøgeren, der var direktør i selskabet, i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, skulle beskattes af værdien af benyttelse af nogle ledige værelser i ejendommen og parkeringspladserne.

Sagsøgeren gjorde gældende, at det var den faktiske private benyttelse, der skulle beskattes, og at Skatteministeriet ikke havde bevist, at han rent faktisk havde benyttet værelserne og parkeringspladserne.

Med henvisning til forarbejderne til ligningslovens § 16 fandt retten ikke grundlag for, at beskatning efter stk. 3 forudsætter faktisk benyttelse.

Bl.a. fordi, sagsøgeren ikke havde fået løn for sit arbejde for selskabet, og fordi han var tegningsberettiget i selskabet, fandt retten, at han havde indflydelse på sin egen aflønning. Ligeledes fandt retten, at han ikke havde bevist, at han reelt havde bopæl, der hvor han havde sin folkeregisteradresse.

Under disse omstændigheder påhvilede det sagsøgeren at bevise, at han ikke havde rådighed over værelserne og parkeringspladserne. Denne bevisbyrde havde han ikke løftet ved parts- og vidneforklaringerne og de fremlagte bilag.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1059887
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 17/0124009
Eftergivelse af gæld
Klagen vedrører et bindende svar fra SKAT vedrørende spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser ved eftergivelse af gæld. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 16/1457846
Ejendomsavance
Klagen vedrører beskatning af avance ved afståelse af ejendom. Landsskatteretten nedsætter avancen til meget nært det af klager påståede.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 14/5314318
Fiksering af lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 17/0982935
Forhøjelse af lønindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens lønindkomst som følge af klagerens hæftelse efter kildeskattelovens § 68. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2018

Journalnr: 18/0002425
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 14/2688131
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 13/5079810
Fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 15/2072177
Genbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet fondens skattepligtige indkomst som følge af, at fonden er blevet genbeskattet af ikke-udnyttede henlæggelser, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2018

Journalnr: 15/3021846
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for tre indkomstår. Landsskatteretten godkender genoptagelse for det første af de tre år.
Afsagt: 28-09-2018

Journalnr: 16/1497759
Grænsegænger
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen med henblik på anvendelse af grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5A-5D og med henblik på at få fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 17/0991531
Honorarindkomst
Klagen vedrører ansættelse af honorarindkomst og ikke godkendt A-indkomst mv. som angivet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 14/3134345
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2018

Journalnr: 16/1673133
Kapitalindkomster
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter og fortjeneste på investeringsbeviser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 17/0564661
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 15/2147017
Maskeret udlodning, fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning i form af overpris ved salg af sommerbolig til klagerens selskab og efterfølgende beskatning af værdi af fri sommerbolig. Afgørelsen vedrørende maskeret udlodning er tilbagekaldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2018

Journalnr: 14/4503147
Nedslag i skattekredit
Klagen skyldes, at at SKAT har reduceret skattekredit for indkomståret 2012, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 1. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 16/0290844
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af en disposition, hvorefter klageren har solgt sit private sommerhus til sit selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2018

Journalnr: 16/1457775
Sambeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige sambeskatningsindkomst som følge af en forhøjelse af datterselskabets skattepligtige indkomst. Landsskatteretten nedsætter den skattepligtige sambeskatningsindkomst i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse for datterselskabet af 26. september 2018 vedrørende den skattepligtige ejendomsavance.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 16/1024812
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalte befordringsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 16/0122363
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 16/0123124
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har anset udbetalte skattefrie befordringsgodtgørelser til hovedaktionæren for at være skattepligtig A-indkomst m.v. og pålagt selskabet at indberette dette til indkomstregistret. Derudover har SKAT anset selskabet for at hæfte for A-skatten m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 14/5314290
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 15/0040441
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalte rejsegodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2018

Journalnr: 15/1949183
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 14/5324575
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 14/0264795
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af virksomheds resultat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2018

Journalnr: 13/2760698
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 14/2342242
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst og fradrag for lønsumsafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 25-09-2018

Journalnr: 13/5395159
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten forhøjer indkomsten yderligere.
Afsagt: 27-09-2018

Journalnr: 16/1308138
Tilbagefordeling
Klagen vedrører tilbagefordeling af personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-10-2018 - 27-11-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-207/10 Statsstøtte Deutsche Telekom mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - skatteordning, der giver virksomheder med skattemæssigt hjemsted i Spanien mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder med skattemæssigt hjemsted i udlandet - beslutning, hvorved støtten erklæres uforenelig med fællesmarkedet og anordnes delvist tilbagesøgt - bestemmelse, der giver mulighed for, at ordningen fortsat kan finde delvis anvendelse - påstand om at det fastslås, at det er ufornødent at træffe afgørelse - fortsat søgsmålsinteressen- berettiget forventning - præcise forsikringer afgivet af Kommissionen - spørgsmålet, om forventningen er berettiget - den berettigede forventnings tidsmæssige anvendelsesområde

Tidligere dokument: T-207/10 Statsstøtte Deutsche Telekom mod Kommissionen - Dom

Dom T-399/11 Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet - afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf - begrebet statsstøtte - selektivitet - referencesystem - undtagelse - forskelsbehandling - begrundelsen for forskelsbehandlingen - virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen - berettiget forventning

Tidligere dokument: T-399/11 Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom

Dom T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet - afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf - begrebet statsstøtte - selektivitet - referencesystem - undtagelse - forskelsbehandling - begrundelsen for forskelsbehandlingen - virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen - berettiget forventning

Tidligere dokument: T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom

Dom C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl.
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - kildeskat af bruttobeløbet af indenlandsk udbytte, der udbetales til ikke-hjemmehørende selskaber - udskydelse af beskatning af udbytte udloddet til hjemmehørende selskab i et underskudsår - forskellig behandling - begrundelse - sammenlignelighed - afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne - effektiv skatteopkrævning - proportionalitet - forskelsbehandling

Tidligere dokument: C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl. - Indstilling
Tidligere dokument: C-575/17 Sofina m.fl. - Ny sag

Dom C-679/17 Frie kapitalbevægelser Huijbrechts
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - restriktioner - skatte- og afgiftslovgivning - arveafgift - skovområder, der forvaltes på en bæredygtig måde - fritagelse - beskyttelse af skovarealet

Tidligere dokument: C-679/17 Frie kapitalbevægelser Huijbrechts - Dom

Indstilling C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).
Fremsat den 25. oktober 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Kopi af beretning nr. 5 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for initiativer af forebyggende karakter og til at styrke kontrollen af sort arbejde, afgivet den 17. marts 2016

Bilag 4

Kopi af beretning nr. 10 om initiativer mod sort arbejde, afgivet den 25. august 2016

Bilag 5

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 297, folketingsåret 2017-18, vedrørende status på initiativer i aftalen om en styrket indsats mod sort arbejde

L 26 Forslag til aktiesparekontolov.

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Fejloprettet spørgsmål

Spm. 3

Fejloprettet spørgsmål

Spm. 4

Fejloprettet spørgsmål

Spm. 5

Spm. om den samlede beskatning af værdipapirer bliver enklere ved en indførsel af den danske aktiesparekonto, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvad omstillingsomkostningerne og de løbende administrative omkostninger vurderes at være for pengeinstitutterne, hvis det antages, at de større danske pengeinstitutter vælger at udbyde ordningen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om udviklingsomkostningen i skatteforvaltningen igangsættes før aftaleparterne skal beslutte, om loftet skal forhøjes, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

L 30 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende bemærkninger til afbureaukratisering af forskerskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke kriterier det bedømmes ud fra, hvis der ikke længere er krav om en ansættelseskontrakt, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at man ikke kan flytte sine medarbejdere rundt internt i virksomheden til lav beskatning for forskerskatteordninger i forskellige lande, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ændringerne i dette lovforslag, som omhandler udenlandsk arbejdskraft, burde indgå i forhandlingerne om netop udenlandsk arbejdskraft, som pågår i øjeblikket, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler forskerskatteordningen, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

L 30 A Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 30 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 31 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 32 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 33 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 34 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK
Høringsnotat
Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 22

Indtægtslisten for juli måned 2018

Bilag 23

Orientering om udkast til forslag til lov omindsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven), fra justitsministeren

Bilag 24

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 6. november 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 25

Kopi af brev til UFO om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 246 (folketingsåret 2017-18) oplyse, hvad der er bevæggrunden for, at Skatteministeriet har opjusteret merprovenuet af at beskatte både kapitalindkomst og aktieindkomst som arbejdsindkomst fra 9,1 mia. kr. til 9,3 mia. kr. Dernæst bedes ministeren redegøre for, hvordan man kan læse det oprindelige svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) som, at det umiddelbare provenu giver 9,1 mia. kr., da det fremgår af tabellen, at et umiddelbart merprovenu på 9,1 mia. kr. først nås i 2023. Endelig bedes ministeren oplyse, hvilket års niveau der anvendes i svar på SAU alm. del – spørgsmål 246 (folketingsåret 2017-18).  Svar  

Spm. 2

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor provenuerne i svar på SAU alm. del – spørgsmål 249 (folketingsåret 2017-18) om en ophævelse af fradragsretten for arbejdsmarkedsbidraget i topskattegrundlaget og SAU alm. del – spørgsmål 526 (folketingsåret 2017-18) om indførelse af en formueskat, er lavere end i de tidligere lignende besvarelser af henholdsvis SAU alm. del – spørgsmål 536 (folketingsåret 2015-16) om en ophævelse af fradragsretten for arbejdsmarkedsbidraget i topskattegrundlaget og SAU alm. del – spørgsmål 533 (folketingsåret 2015-16) om indførelse af en formueskat. Ministeren bedes endvidere forklare, om provenuer af skattestigninger opgivet efter 2019-niveau generelt antages at være lavere end i foregående år, og i så fald hvilke prognoser der ligger til grund for denne vurdering.  Svar  

Spm. 3

Ministeren bedes opdatere tabel 1 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 503 (folketingsåret 2017-18) om merprovenu ved indførelse af forskellige modeller af en millionærskat til 2019-niveau. Ministeren bedes begrunde eventuelle differencer i provenuer.  Svar  

Spm. 13

Vil ministeren oplyse, hvornår pensionsselskaberne kan forvente, at de lovede værktøjer til identifikation af kunder, hvor indskud på aldersopsparing vil have konsekvenser for familiernes rådighedsbeløb, som følge af at familien modtager indkomstafhængige offentlige ydelser, vil være tilgængelige?  Svar  

Spm. 26

Ministeren bedes vurdere, hvorvidt personer som Peter Thielst Jessen reelt vil blive kompenseret, hvis den automatiske tilbagebetalingsordning fra boligskatteaftalen forlænges til også at omfatte årene 2018-2021. Der henvises til SAU alm. del – bilag 7.  Svar  

Spm. 27

Ministeren bedes bekræfte, at omkostningerne ved at forlænge tilbagebetalingsordningen fra boligskatteaftalen til også at omfatte årene 2018-2021 ikke vil påvirke den offentlige saldo, og dermed heller ikke det økonomiske råderum.  Svar  

Spm. 39

Vil ministeren fremadrettet oversende rapporterne fra Koncernrevision (tidligere SKATs Interne Revision) til Skatteudvalget?  Svar  

Spm. 44

Vil ministeren redegøre for sammenhængen mellem beføjelser i den australske skattelovgivning, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 193 (folketingsåret 2017-18) og indberetningsreglerne nævnt i svar på SAU alm. del – spørgsmål 577 (folketingsåret 2017-18), herunder hvilke specifikke data, der kan indhentes fra finansielle institutter, og om lignende data vil kunne indhentes fra finansielle institutter i Danmark?  Svar  

Spm. 45

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en del af svindlen med refusion af udbytteskat i Danmark der fandt sted i henholdsvis perioden fra den 3. oktober 2011 til den 28. juni 2015 og i perioden den 28. juni til i dag. Ministeren bedes samtidig oplyse, hvornår man fik sat en stopper for svindlen med refusion af udbytteskat.  Svar  

Spm. 46

Ministeren bedes oplyse, om ministervederlag beskattes på lige fod med personlig indkomst, og om der betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.  Svar  

Spm. 47

Ministeren bedes oplyse, hvilken skattemæssig indkomst- og beskatningskategori ministervederlag henhører under i opgørelsen af ministres indkomst- og beskatningsgrundlag.  Svar  

Spm. 48

Ministeren bedes oversende et regnestykke for hvad personer, som modtager en månedlig bruttoindkomst på henholdsvis 145.446 kr., 127.882 kr., 112.537 kr. og 110.450 kr. uden pension, får udbetalt efter skat, forudsat at vedkommende bor i Københavns kommune, ikke har nogen særlige fradrag og betaler normal indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag.  Svar  

Spm. 49

Ministeren bedes oplyse præcist, hvornår og på hvilken måde de danske skattemyndigheder første gang blev orienteret af de tyske skattemyndigheder om risikoen for eller eksistensen af svindel med udbytteskat i Danmark.  Svar  

Spm. 50

Ministeren bedes oplyse, om og i givet fald præcist hvornår den danske regering eller den tyske regering har initieret dialog mellem den danske og tyske regering siden afsløringen i midten af oktober af den internationale dimension af udbyttesvindelskandalen i CumExFiles. Såfremt en sådan dialog vedrørende CumExFiles ikke allerede er aftalt, bedes ministeren redegøre for, hvornår ministeren agter at tage initiativ til en sådan dialog.  Svar  

Spm. 53

I forlængelse af svarene på SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 557 og 558 bedes ministeren oplyse, hvad der ligger til grund for at vurdere, at de omtalte negative adfærdseffekter samlet set vurderes at ”yderligere formindske provenuet betydeligt”, når det ifølge ministeriet ikke er muligt at skønne over de kvantitative adfærdsændringer.  Svar  

Spm. 54

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en del af de samlede investeringer, og hvor stor en del af det samlede investeringsniveau, der forudsætter, at der ansættes flere personer med en løn på over 10 mio. kr., eller at eksisterende medarbejdere tildeles lønstigninger udover 10 mio. kr., hvorved den marginale investeringsomkostning (efter skat) vil forøges ved indførelse af det forslag, der spørges til i SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 557 og 558.  Svar  

Spm. 55

Ministeren bedes bekræfte, at det i SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 557 og 558 anførte forslag ikke påvirker virksomhedernes investeringsbeslutning, medmindre en specifik investering forudsætter yderligere aflønning af enkeltmedarbejdere i et omfang, så den samlede løn pr. medarbejder overstiger 10 mio. kr. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke typer af investering, der generelt antages at forudsætte yderligere aflønning af enkeltmedarbejdere i et omfang, så den samlede løn pr. medarbejder overstiger 10 mio. kr.  Svar  

Spm. 56

Ministeren bedes redegøre for de nærmere ligheder og forskelle på en generel forøgelse af den marginale selskabsskattesats samt det forslag, der spørges til i SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 557 og 558, herunder hvorvidt der er belæg for at antage øget incitament til tynd kapitalisering samt overskudsflytning som konsekvens af det i spm. 557 og 558 nævnte forslag, når den marginale selskabsskattesats er uforandret ved forslaget.  Svar  

Spm. 57

Ministeren bedes oplyse, hvor mange hovedaktionærer der har en bruttoløn fra den pågældende virksomhed, hvor de er hovedaktionær, på mere end 10 mio. kr. om året.  Svar  

Spm. 58

Vil ministeren i overensstemmelse med sit tilsagn under samrådet om opdagelsesrisiko og skattegab den 25. oktober 2018, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A-D, oversende de nye mål for de enkelte styrelser?  Svar  

Spm. 59

Skatteministeren bedes kommentere notatet udarbejdet af Enhedslisten i december 2017 ”Bedre kontrol i SKAT – Flere penge til velfærd” – herunder beregningen, antagelserne bag denne beregning samt udvælgelsen af de konkrete kontrolprojekter – der viser, at en ansættelse af 395 ekstra kontrolmedarbejde i specifikke kontrolprojekter årligt kan indbringe et ekstra kontrolprovenu på 3,6 mia. kr. Der refereres til: https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/12/Enhedslisten_udspil_1000_ekstra_ansatte_i_skat.pdf  Svar  

Spm. 60

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 25. oktober 2018 om opdagelsesrisiko og skattegab, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål A, B, C og D.  Svar  

Spm. 557

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu af at indføre en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette beløb betragtes som overskudsdisponering og dermed skal pålægges virksomhedsbeskatning.  Svar  

Spm. 558

Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser af at indføre en ny topskattesats på 22 pct., hvor skattebasen er alle bruttolønselementer over 10 mio. kr.  Svar  

Spm. 562

Under henvisning til SAU alm. del – bilag 279 bedes ministeren redegøre for, om de nye vurderinger af grunde i projektbyggeriet i Nordhavnen skyldes det nye ejendomsvurderingssystem, og hvor ofte forskellen på den estimerede værdi af et projektbyggeris grund og den endelige vurdering er så stor, som tilfældet er i Nordhavnen i København?  Svar  

Spm. 563

Vil ministeren oplyse den samlede skattelettelse, som de 100 rigeste personer vil opnå i antal kroner i 2025 som følge af Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer fra den 12. november 2017? Svaret bedes opgjort som i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 536 (folketingsåret 2016-17).  Svar  

Spm. 564

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. september 2018 fra Peter Thielst Jensen, Nordhavn, vedrørende foretræde om grundværdi og SKATs ejendomsvurderinger ved projektsalg, jf. SAU alm. del - bilag 279.  Svar  

Spm. 570

Ministeren bedes redegøre for både tidligere afholdte udgifter samt forventede, fremtidige udgifter forbundet med udflytningen af statslige arbejdspladser på Skatteministeriets samlede område og specifikt for Skattestyrelsen. Endvidere bedes ministeren redegøre for udgifterne specifikt forbundet med rekrutteringen af nye medarbejdere. Tallene bedes opgjort hver for sig i absolutte tal og som andel af henholdsvis Skatteministeriets samlede bevilling og Skattestyrelsens bevilling.  Svar  

Spm. 580

Ministeren bedes i forlængelse af historien ”Skattestyrelsen: Hvidvaskefterretninger giver 223 mio. kr. ekstra i skat”, der blev offentliggjort på www.sktst.dk den 25. september 2018, bekræfte, at der fra næste år afsættes færre midler til at "Forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse", hvis regeringens finanslovsforslag bliver vedtaget som fremsat.  Svar  

Spm. 581

I dagspressen har man kunnet erfare, at foreningen af Venligboerne har betalt 400.000 kroner for flybilletter til 138 udlændinge med ret til familiesammenføring i Danmark, jf. f.eks. artiklen ”138 udlændinge er blevet familiesammenført på Venligboernes regning” bragt i Jyllands-Posten den 23. august 2018. Med henvisning til svar på SAU alm. del – spørgsmål 537, og at der her er tale om en gave uden for et arbejdsforhold til privatpersoner, bedes ministeren redegøre for, om de 138 udlændinge findes skattepligtige til Danmark af beløbet, og om foreningen Venligboerne ligeledes har pligt til at indberette beløbet til skattemyndighederne.  Svar  

Spm. 592

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenu fra øgede afgifter på opladningshybridbiler forventes at blive i 2019 både samlet set og for en gennemsnitlig opladningshybridbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på opladningshybridbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at opladningshybridbiler udgør 2 pct. af bilsalget i 2019.  Svar  

Spm. 597

Vil ministeren skønne over effekten af at fordoble henholdsvis procentsatsen og det maksimale beløb for beskæftigelsesfradraget for personer over 64 år fra 2019 og frem? Svaret bedes indeholde en tabel med provenueffekten opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbudseffekten frem mod 2030.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse