SkatteMail 2018, uge 37

Kære Læser

I denne uges SkatteMail kan du bl.a. læse artikler om udlejning af sommerhus og Transfer Pricing redegørelsen for 2017.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Udlejning af sommerhus
Håndværkerfradrag i kolonihaven?
Sommerhusudlejning
Vanskeligt at få straksfradrag ved asfaltering af køreflader til driftsbygninger

Bindende svar
Begrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 3
Irsk investeringsinstitut (PLC) - ledelsens sæde - fast driftssted

Afgørelser
Nægtet fradrag for tab på unoterede aktier - Afslag på anmodning om omvalg
Virksomheds- og kapitalafkastordningen - Blandet benyttet ejendom
Nulstilling af A-skat og AM-bidrag - Forældelse

Kendelser
Værdi af fri bolig

Domme
Grundværdi - forkert grundlag - byggeretsværdiprincippet
Fri helårsbolig - fri sommerbolig - fri jagtret hovedaktionær
Indsætninger på bankkonto - lån - rentefradrag

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Udlejning af sommerhus

Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det skattemæssige aspekt af udlejning af sommerhus. Har I mulighed for at fortælle lidt om, hvilke ting jeg bør være opmærksom på ved en udlejning af vores sommerhus?


Deloitte

Håndværkerfradrag i kolonihaven?

Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det skattemæssige aspekt af udlejning af sommerhus. Har I mulighed for at fortælle lidt om, hvilke ting jeg bør være opmærksom på ved en udlejning af vores sommerhus?


Redmark

Sommerhusudlejning

Forbedrede regler på vej


SEGES

Vanskeligt at få straksfradrag ved asfaltering af køreflader til driftsbygninger

SEGES har i samarbejde med to lokale rådgivningsvirksomheder ført nogle principielle sager om, hvordan reglerne om straksfradrag skal forstås.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Begrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 3

SKM2018.466.SR

Skatterådet fandt, at B Ltd., Singapore var begrænset skattepligtig til Danmark af påtænkt udbytte fra A ApS, som det ejede 100 procent af selskabskapitalen i og var ultimativt moderselskab for, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c), 3. pkt.

B Ltd. kunne ikke anses som beneficial owner af den del af den kontante udlodning, der påtænktes videreudloddet til den personlige aktionær. B Ltd. kunne anses som beneficial owner af den resterende del af udlodningen.

Skatterådet konstaterede, at der var en fordel efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten ved arrangementet, og at et af de væsentligste formål med arrangementet var at opnå fordelen. Spørger havde ikke godtgjort, at holdingselskabet var stiftet af forretningsmæssige årsager, der var tilstrækkelige i forhold til den fordel, der ville kunne opnås ved arrangementet.

Arrangementet var derfor omfattet af ligningslovens § 3.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Irsk investeringsinstitut (PLC) - ledelsens sæde - fast driftssted

SKM2018.469.SR

Skatterådet bekræftede, at et irsk investeringsinstitut etableret som et PLC, ikke kunne anses for at have ledelsens sæde i Danmark efter SEL § 1, stk. 6, alene som følge af at instituttets Investment Manager var hjemmehørende i Danmark. Skatterådet bekræftede desuden, at samme investeringsinstitut ikke fik skattemæssigt fast driftssted i Danmark efter SEL § 2, stk. 1, litra a, udelukkende som følge af, at Investment Manageren var hjemmehørende i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nægtet fradrag for tab på unoterede aktier - Afslag på anmodning om omvalg

SKM2018.471.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for omvalg i skatteforvaltningslovens § 30 var opfyldt, idet der ikke var den fornødne sammenhæng mellem en indkomstansættelsesændring, hvor der blev nægtet fradrag for tab på unoterede aktier, og en ønsket ændret indkomstdisponering i virksomhedsordningen, hvor der bl.a. skete optagelse af nye lån.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Virksomheds- og kapitalafkastordningen - Blandet benyttet ejendom

SKM2018.467.LSR

SKAT havde ikke godkendt en ejendom som erhvervsmæssig, hvorfor ejendommen blev anset for hævet i virksomhedsordningen i indkomståret 2013. Dette medførte, at tidligere opsparet overskud i ejendommen kom til beskatning. Landsskatteretten stadfæstede, at ejendommen blev anset for hævet i virksomhedsordningen, men ændrede afgørelsen i forhold til den værdi, som ejendommen skulle anses hævet til.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nulstilling af A-skat og AM-bidrag - Forældelse

SKM2018.465.LSR

SKAT havde nulstillet indeholdt ikke-indbetalt A-skat og AM-bidrag vedrørende lønnen til en direktør i et selskab, der var gået konkurs. Da kravet på A-skat og AM-bidrag måtte anses for at være forældet på tidspunktet for SKATs afgørelse, fandt Landsskatteretten ikke, at der kunne ske nulstilling.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Værdi af fri bolig

SKM2018.473.ØLR

Skønsrekvirenten havde anmodet om, at skønsforretningen gennemførtes uden parternes tilstedeværelse, idet lejeren af ejendommen (ejet af skønsrekvirenten) ikke ønskede at give andre end skønsmanden adgang.

Idet der ikke var oplyst om omstændigheder, der kunne begrunde at afskære parterne fra at deltage i skønsforretningen, afslog Østre Landsret anmodningen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Grundværdi - forkert grundlag - byggeretsværdiprincippet

SKM2018.472.BR

Landsskatterettens afgørelse vedrørende grundværdien af en større ejendom fandtes ikke at være truffet på forkert grundlag eller have ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Ved SKATs behandling af sagen blev ejendomsværdien fastsat med udgangspunkt i byggeretsværdiprincippet, idet SKAT lagde til grund, at værdien skulle fastsættes på baggrund af 49 byggeretter. Landsskatteretten fandt, at værdien skulle fastsættes på baggrund af 39 byggeretter men stadfæstede alligevel SKATs værdiansættelse af ejendommen ud fra andre principper og værdier.

I stedet for at tage udgangspunkt i SKATs områdepriser lagde Landsskatteretten ved sin afgørelse vægt på handelspriserne for konkret sammenlignelige ubebyggede ejendomme i området. Da sagsøgeren ikke havde påvist, at Landsskatterettens værdiansættelse af ejendommen hvilede på et forkert grundlag, eller at værdiansættelserne var åbenbart urimelige, blev ministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri helårsbolig - fri sommerbolig - fri jagtret hovedaktionær

SKM2018.464.BR

Sagen angik, om skatteyderen skulle beskattes af fri helårsbolig, fri sommerbolig og fri jagtret som følge af, at han som hovedaktionær i sit selskab havde fået stillet selskabets aktiver til sin rådighed.

Retten fandt, at skatteyderen skulle beskattes af den frie rådighed vedrørende alle tre aktiver.

For så vidt angår helårsboligen, fandt retten, at skatteyderen havde stillet boligen til rådighed for skatteyderens forældre, uden at selskabet havde en selvstændig økonomisk interesse heri. Hertil kom, at selskabet erhvervede helårsboligen, da skatteyderens forældre fik behov for et sted at bo.

For så vidt angår sommerboligen, fandt retten, at skatteyderen havde haft rådighed over et stuehus beliggende på selskabets skovejendom. Stuehusets karakter, herunder at husets vand ikke kunne anvendes til drikkevand, udelukkede ikke, at stuehuset kunne anvendes til fritidsbrug. Retten lagde endvidere vægt på, at skatteyderen havde lånt stuehuset ud til forskellige arrangementer og en forretningsforbindelse, og at dette udlån ikke var sket i selskabets interesse.

Endelig fandt retten, for så vidt angår jagtretten, der var tilknyttet selskabets skovejendom, at skatteyderen også havde haft rådighed over den. Retten lagde vægt på, at der både før og efter selskabets erhvervelse af ejendommen havde været drevet jagt på ejendommen, og at der også havde været afholdt jagtarrangementer. Derfor kunne skatteyderens synspunkt om, at jagtretten var uden økonomisk værdi, ikke lægges til grund. Endvidere fandt retten, at der var en formodning for, at skatteyderen havde benyttet jagtretten privat, idet den ikke var lejet ud og idet skatteyderen havde jagttegn og var interesseret i jagt. Denne formodning for rådighed havde skatteyderen ikke afkræftet under sagen.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på bankkonto - lån - rentefradrag

SKM2018.463.BR

Sagen drejede sig for det første om beskatning af en række indsætninger på sagsøgerens konto i 2007. Sagsøgeren havde i 2007 modtaget 600.000 kr. på sin Schweiziske konto fra et selskab i Gibraltar.

Sagsøgeren gjorde gældende, at indsætningerne var lån fra sagsøgerens bror, og havde til støtte for dette synspunkt fremlagt en række erklæringer fra familiemedlemmer.

Retten fandt det ikke godtgjort, at beløbet udgjorde lån fra sagsøgerens bror, og beløbet var derfor skattepligtigt. Retten lagde vægt på, at overførslerne til kontoen fandt sted uden udfærdigelse af lånedokument, uden kreditvurdering og uden aftale om forrentning.

Sagen drejede sig for det andet om rentefradrag for 20.000 kr. i 2007 og 2008. Sagsøgeren havde i 2007 og 2008 overført 20.000 kr. fra sin konto til et selskab i Gibraltar.

Sagsøgeren gjorde gældende at overførslerne var renter på et lån, som selskabet via hans bror havde ydet ham i 2002.

Retten fandt, at det ikke alene på baggrund af sagsøgerens forklaring kunne lægges til grund, at overførslerne var renter på et lån. Sagsøgeren havde derfor ikke krav på rentefradrag.

Skatteministeriet blev herefter frifundet


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.474.ØLR

Straf - momssvig - bogføringsskik

T var tiltalt for momssvig ved som direktør i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013 i et anpartsselskab (opløst efter konkurs) at have angivet et momstilsvar på 22.881 kr., selvom det rettelig var 607.312 kr. T var endvidere tiltalt for under særligt grove omstændigheder, ikke at have sikret at bogføringen var tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god bogføringsskik. T havde derved unddraget for 584.431 kr. i moms.

T erkendte de faktiske omstændigheder, men forklarede, at han havde overladt det hele til en anden, herunder også NEM id til selskabet og når han spurgte ham, hvordan det gik, var svaret, at det gik fint. Han arbejdede selv med praktiske opgaver i virksomheden og havde hverken indsigt i driften eller modtog fast løn. Han glædede sig til at blive selvstændig og at lære om administrationen af en virksomhed.

Byretten fandt T skyldig i momssvig, men frifandt for overtrædelse af bogføringsloven, idet det ikke var bevist, at T havde handlet særligt groft ved at uddelegere bogføringen uden at sikre sig, at alle ind- og udgifter blev bogført korrekt. Retten fandt det fuldstændigt usandsynligt, at han i en periode på 8 måneder, slet ikke har interesseret sig for, om der var overskud eller omsætning, men har slået sig til tåls med en bemærkning om, at det gik godt. T var på rejse i sommeren 2013 og det var ikke oplyst, hvordan T finansierede den, når han ikke modtog løn fra virksomheden. T idømtes 6 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste i 120 timer samt en tillægsbøde på 580.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1439873
Diverse ændringer
Klagen vedrører diverse ændringer, bl.a. forhøjelse af omsætning, nedsætning af forskellige fradrag og beskatning af udlejning af sommerhus. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-08-2018

Journalnr: 15/0152764
Ejendomsavance
Klagen vedrører opgørelse af et bos skattepligtige indkomst med baggrund i tilsidesættelse af opgjort avance på ejendom. Landsskatteretten godkender den selvangivne indkomst.
Afsagt: 21-08-2018

Journalnr: 14/0082689
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2018

Journalnr: 17/0989537
Indberetningspligt
Klagen vedrører pålæg om indberetning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2018

Journalnr: 15/3180312
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalte rejsegodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2018

Journalnr: 14/5110208
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-08-2018

Journalnr: 14/0001028
Skønsmæssig forhøjelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af anden personlig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i det ene af de to omhandlede år til nul og fastholder forhøjelsen i det andet år.
Afsagt: 24-08-2018

Journalnr: 17/0991025
Studierejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af studierejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2018

Journalnr: 13/5794915
Virksomhedsordningen
Klagen vedrører nægtet anvendelse af virksomhedsordningen og som følge herfra nægtet fradrag for udgifter på ejendom og beskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten finder, at klageren er berettiget til at foretage fradrag for udgifter, der kan henføres til virksomheden og at den erhvervsmæssige del af ejendommen kan indgå i virksomhedsordningen.
Afsagt: 21-08-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-09-2018 - 16-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - materiel selektivitet - foreligger ikke - kriterium om generel tilgængelighed - generel foranstaltning - referenceramme - sammenlignelighed - begrundet i arten eller den generelle opbygning af referencerammen - afgiftsfordel - afgift på erhvervelse af fast ejendom - fritagelse til fordel for omdannelsesdispositioner inden for en koncern - betingelse om ejerandel på mindst 95% af selskabskapitalen i de deltagende selskaber - ejerskab i perioder på fem år før og efter omdannelsesdispositionen

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag

Dom C-685/16 Frie kapitalbevægelser EV
Dato: 20-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF til 65 TEUF - frie kapitalbevægelser - nedsættelse af skattepligtig indkomst - moderselskabs andele i et kapitalselskab, der har sin ledelse og sit hjemsted i et tredjeland - udbytte udloddet til moderselskabet - strengere betingelser for skattemæssig fradragsret end for fradrag af indtægter fra andele i et indenlandsk kapitalselskab, der ikke er skattefritaget

Tidligere dokument: C-685/16 Frie kapitalbevægelser EV - Dom
Tidligere dokument: C-685/16 Frie kapitalbevægelser EV - Indstilling

Indstilling C-581/17 Wächtler
Dato: 27-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer - flytning af det skattemæssige hjemsted til Schweiz - lovgivning i en medlemsstat, hvorefter latente kapitalgevinster af selskabsandele beskattes i et sådant tilfælde

Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Dom
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Indstilling
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Ny sag

Dom C-416/17 Etableringsfrihed Kommissionen mod Frankrig
Dato: 04-10-2018
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 49 TEUF, artikel 63 TEUF og artikel 267, stk. 3, TEUF - kædebeskatning - forskelsbehandling afhængigt af, i hvilken medlemsstat datterdatterselskabet har hjemsted - tilbagebetaling af forskudsskat, der er opkrævet med urette - krav til de beviser, der kan begrunde en sådan tilbagebetaling - loft over retten til tilbagebetaling - forskelsbehandling - national ret, der træffer afgørelse i sidste instans - pligt til at forelægge præjudicielle spørgsmål

Tidligere dokument: C-416/17 Etableringsfrihed Kommissionen mod Frankrig - Dom
Tidligere dokument: C-416/17 Etableringsfrihed Kommissionen mod Frankrig - Indstilling
Tidligere dokument: C-416/17 Kommissionen mod Frankrig - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-438/18 Galeria Parque Nascente

1) Er artikel 23, stk. 1, litra c), i lov om selskabsskat, i den affattelse, der var gældende i 2013, og artikel 23, stk. 1 og 2, litra c), i samme lov, i den affattelse, der var gældende i 2014, forenelige med EU-retten, hvis de fortolkes således, at renter betalt i forbindelse med lån, som tredjemand har optaget (som det overtagne selskab kunne have fradraget, såfremt fusionen ikke havde fundet sted) for at erhverve det overtagende datterselskabs kapital, og som er blevet overført som følge...


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)
Oprettelsesdato: 10-09-2018
Høringsfrist: 08-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 271

Henvendelse af 9/9-18 fra Folketingets Ombudsmand vedrørende orientering om brev til Skatteministeriet om oversendelsesproblematikken i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4

Bilag 273

Transfer pricing-redegørelse 2017

Bilag 274

Præsentation fra den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold den 30. august 2018

Bilag 275

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter) samt resumé

Bilag 276

Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene 2018, fra Finansministeriet

Bilag 277

Henvendelse af 13/9-18 fra Peer Pedersen, Frederiksværk, vedrørende revisionspligt af skat

Bilag 278

Orientering om Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lempelse af revisionspligten

Spørgsmål og svar

Spm. 479

Ministeren bedes redegøre for årsagerne til den store stigning i indtægtsposten 61.01.10 Renteindtægt vedr. restance, som det fremgår af indtægtslisten april 2018, jf. SAU alm. del – bilag 223.  Svar  

Spm. 486

Kan ministeren bekræfte, at det er rigtigt forstået, at ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, giver faglige organisationer mulighed for at dække en godtgørelsesberettiget persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, der er nævnt i skatteforvaltningsloven § 55, uden at beløbet bliver skattepligtig indkomst for personen? Spørgsmålet er foranlediget af Højesteretsdommen om betingelserne for at opnå omkostningsgodtgørelse (SKM2015.479.HR), der har medført en ændret administrativ praksis hos fagforeningerne, da det fremgår af afgørelsen, at sagsomkostningerne ikke bliver godtgjort, hvis foreningen virker som mandatar på vegne af medlemmet.  Svar  

Spm. 487

Er ministeren enig i, at faglige organisationer bør kunne støtte deres medlemmer i principielle skattesager, hvorfor de bør kunne dække en godtgørelsesberettiget persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. i skattesager, uden at beløbet bliver skattepligtig indkomst for personen?  Svar  

Spm. 499

I artikel på forsiden af Flensborg Avis den 21. juli 2018: ”Pensionist bliver flået af dansk skat og tysk sygesikring” fortæller en borger, at han må betale skat og sygesikring til både Danmark og Tyskland. Er eksemplet i overensstemmelse med dansk lov og internationale aftaler og i bekræftende fald vil ministeren da tage initiativ til at indrette lovgivningen eller de internationale aftaler, så en borger ikke skal betale disse ydelser i begge lande?Der henvises til https://www.fla.de/wp/dailys/pensionist-bliver-flaaet-af-%E2%80%A8dansk-skat-og-tysk-sygesikring/  Svar  

Spm. 506

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 31 oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst pg som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten ved en model, hvor personfradraget forhøjes med 10.000 kr., og hvor der sker en aftrapning i intervallet mellem 300.000-350.000 kr.  Svar  

Spm. 507

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de beskæftigede der betaler mere end 55 pct., 52,5 pct., 50 pct., 47,5 pct., 45 pct., 42,5 pct. og 40 pct. af deres indkomst i skatter og afgifter?  Svar  

Spm. 508

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de fuldtidsbeskæftigede der betaler mere end 55 pct., 52,5 pct., 50 pct., 47,5 pct., 45 pct., 42,5 pct. og 40 pct. af deres indkomst i skatter og afgifter?  Svar  

Spm. 535

Ministeren bedes med henvisning til ”Offentlige restancer – status pr. marts 2018 – samt orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen”, jf. SAU alm. del – bilag 238, opgøre værdien af de ikke-inddrivelige restancer for 1. kvartal 2018. Ministeren bedes tillige oplyse, hvorfor man ikke fremadrettet vil fremlægge alle tre nøgletal, dvs. de samlede restancer, de ikke-inddrivelige restancer og kursværdien. Endvidere bedes ministeren overveje, om man fremadrettet vil oplyse de ikke-inddrivelige restancer i de kvartalsvise restanceredegørelser, således at Skatteudvalget har så grundigt et materiale som overhovedet muligt  Svar  

Spm. 536

Ministeren bedes oversende en tabel over de totale kvartalsvise restancer fra april 2013 svarende til tidspunktet for udgivelsen af ”Redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013”, jf. jf. SAU alm. del – bilag 263 (folketingsåret 2012-13) til og med 1. kvartal 2018 eller senest opgjorte. I tabellen bedes restancerne opgjort både efter den oprindelige metode og efter kursværdimetoden.  Svar  

Spm. 537

Ministeren bedes oplyse, om det er skattepligtigt for modtager af en gave, hvis man modtager penge til en flybillet fra udlandet til Danmark.  Svar  

Spm. 538

Vil ministeren – på et så detaljeret niveau som muligt – oversende en udførlig liste over de samlede fradrag opgjort i danske kroner, som er givet gennem Håndværkerfradraget (servicefradraget) i henholdsvis 2016 og 2017 opdelt efter de forskellige henholdsvis håndværksydelser og serviceydelser, som giver fradrag?  Svar  

Spm. 539

Ministeren bedes oplyse, hvorfor man ikke kan få fradrag for fagforeningskontingent, hvis man er over pensionsalderen, men stadig er aktiv på arbejdsmarkedet.  Svar  

Spm. 540

Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt det juridisk vil være muligt at begrænse mulighederne for at anvende den praksisskabte model (den såkaldte ”holding-model”) til overdragelse af virksomhed til en almengørende fond. Ministeren bedes endvidere vurdere, hvilket positivt provenu der vil være forbundet med sådan en begrænsning.  Svar  

Spm. 541

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. september 2018 fra Dansk InkassoBrancheforening vedrørende foretræde om anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer, jf. SAU alm. del - bilag 270.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse