SkatteMail 2019, uge 24

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en podcast om udlejning af privat bolig. Deuden kan du finde artikler om skattefri firmaudflugt til Dubai og at skatteregler forhindrer madspildstiltag i kantiner.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattefri firmaudflugt til Dubai
Skattefri gevinst til ejere af andelslejligheder
Skatteregler forhindrer madspildstiltag i kantiner
Tyskland vil støtte forskning og udvikling skattemæssigt
Nyt om skat, uge 24 - Udlejning af privat bolig
Splitleasing af klinikejerens bil

Bindende svar
Fordeling af aktiernes anskaffelsessum ved grenspaltning.
Forhøjelse af selskabskapital i personselskab
Spilleafgift - Gavekort - Kontantgevinst

Domme
Kurstab - Regresfordring
Nulstilling af A-skat og AM-bidrag - konkurs

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

BDO

Skattefri firmaudflugt til Dubai

En firmaudflugt til udlandet efterfølges meget ofte af diskussioner med skattemyndighederne om, hvorvidt turen udgør et skattepligtigt personalegode. Myndighederne vinder de fleste sager, men ikke alle.


BDO

Skattefri gevinst til ejere af andelslejligheder

Store forskelle mellem andelshavernes individuelle forbedringer kan være en udfordring, hvis en andelsboligforening ønsker at sælge sin ejendom for efterfølgende at lade sig opløse, men det er der nu fundet en god løsning på


BDO

Skatteregler forhindrer madspildstiltag i kantiner

Det ville være ønskeligt, om skattemyndighederne moderniserede deres praksis i forhold til madordninger på jobbet, så reglerne i højere grad tager hensyn til, hvordan virksomheder og medarbejdere ønsker sådanne indrettet


BDO

Tyskland vil støtte forskning og udvikling skattemæssigt

I maj i år præsenterede den tyske regering et lovforslag om at give skattemæssig støtte til forskning og udvikling. Målet med den såkaldte forskningsstøtte (Forschungszulage) er at realisere den skattemæssige støtte til forskning og udvikling, som det tyske erhvervsliv i lang tid har krævet...


PwC

Nyt om skat, uge 24 - Udlejning af privat bolig

I denne episode gennemgår vi nogle af de regler, som gælder, hvis du udlejer et sommerhus eller en helårsbolig. Du skal som udlejer nemlig betale skat af en del af dine indtægter, når du lejer en bolig ud. Dog findes der fradragsordninger, som gør, at du ikke bliver fuldt beskattet af dine lejeindtægter.


Redmark

Splitleasing af klinikejerens bil

Klinikejere som driver deres tandklinik som tandlægeselskab har i princippet mulighed for at etablere en aftale, hvor tandlægeselskabet beta ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fordeling af aktiernes anskaffelsessum ved grenspaltning

SKM2019.309.SR

Skatterådet fastslog, at fordeling af den skattemæssige anskaffelsessum efter en skattefri grenspaltning finder sted på baggrund af den gennemsnitlige børsværdi af aktierne i de to selskaber de første 20 handelsdage, hvor selskaberne var noteret på Nasdaq Copenhagen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Forhøjelse af selskabskapital i personselskab

SKM2019.307.SR

Spørgerne ønskede at øge selskabskapitalen i H1. Dette påtænkes gennemført ved at kapitalpartnerne fremover skulle tegne B-aktier i H1. Ændringen betød, at den investering i H1, den enkelte kapitalpartner var forpligtet til at foretage ved indskud af ansvarlig lånekapital, fremover ville være en forpligtelse til køb af B-aktier. Investeringen i B-aktier ville beløbsmæssig være af samme størrelse, som forpligtelsen til at indskyde ansvarlig lånekapital. Skatterådet kunne bekræfte, at kurs pari kunne lægges til grund ved opgørelsen af de delkøb/delsalg af de underliggende aktiver og passiver i H1, der var en følge af en kapitalforhøjelse af aktiekapitalen i H1, hvor hvert af kapitalejernes Holdingselskab tegnede B-aktier.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Spilleafgift - Gavekort - Kontantgevinst

SKM2019.303.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en gevinst i form af en bonus med en kontant værdi, indsat på en medlemskonto, skulle anses som en varegevinst ifølge den nugældende spilleafgiftslov. En praksis vedr. gavekort, som fulgte af regler, som var gældende før 2016, var uden betydning.

Skatterådet fandt, at en gevinst i form af en bonus indsat på en medlemskonto skulle anses for en kontantgevinst. En bonus indsat på en medlemskonto kunne sidestilles med et gavekort, hvilket også var i overensstemmelse med spørgers opfattelse. Det fremgår af lovbemærkningerne, i forbindelse med at loven blev ændret pr. 1. januar 2019, at et gavekort skal anses for en kontantgevinst.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kurstab - Regresfordring

SKM2019.305.VLR

Sagsøgeren indfriede i 2015 et boliglån, som han og hans tidligere ægtefælle hæftede solidarisk for. Han fik derfor en regresfordring mod sin tidligere ægtefælle. På dette tidspunkt var den tidligere ægtefælle insolvent.

Sagsøgeren anmodede SKAT om et bindende svar på, om han kunne fratrække sit tab på denne fordring i den skattepligtige indkomst. SKAT svarede, at der ikke var fradrag for nogen del af fordringen, da sagsøgeren ikke havde lidt et fradragsberettiget tab.

For landsretten gjorde sagsøgeren gældende, at han havde lidt et fradragsberettiget tab på fordringen efter kursgevinstlovens § 14, jf. § 26, stk. 2. Han gjorde videre gældende, at regresfordringen måtte anses for at være stiftet på tidspunktet for oprettelsen af det oprindelige fælleslån, og at kursværdien på dette tidspunkt udgjorde 100. I anden række gjorde sagsøgeren gældende, at såfremt regresfordringen først ansås for stiftet på tidspunkt for indfrielsen af fælleslånet, havde han godtgjort at have erhvervet regresfordringen for et højere beløb end kursværdien, nemlig til indfrielsessummen, jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 2, 2. pkt.

Landsretten lagde efter forklaringerne til grund, at sagsøgeren ikke betalte gælden med henblik på at erhverve en fordring mod sin tidligere ægtefælle, men som følge af den solidariske hæftelse for boliglånet.

Landsretten fandt, at regresfordringen først blev erhvervet ved indfrielsen af det fælles boliglån i 2015, og da den tidligere ægtefælle på dette tidspunkt var insolvent, udgjorde kursværdien kr. 0. Landsretten fandt videre, at sagsøgeren ikke havde godtgjort at have erhvervet regresfordringen for et højere beløb end kursværdien. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Nulstilling af A-skat og AM-bidrag - konkurs

SKM2019.304.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nulstillet A-skat og AM-bidrag over for en skatteyder, der var direktør i og ultimativ ejer af et selskab. Selskabet havde udbetalt løn og feriepenge til skatteyderen på et tidspunkt, hvor selskabet var under afvikling grundet store økonomiske vanskeligheder.

Selskabet gik efterfølgende konkurs.

Landsretten fandt det godtgjort, skatteyderen vidste eller burde have vidst, at der ved udbetalingen af løn og feriepenge var en væsentlig risiko for, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag ikke ville kunne betales af selskabet til forfaldstid. Det var derfor med rette, at skattemyndighederne havde nulstillet A-skat og AM-bidrag over for skatteyderen.

På denne baggrund blev byrettens dom (SKM2018.489.BR) stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Betaling af skønsmands honorar i forbindelse med isoleret bevisoptagelse i en skattesag.

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt Skattestyrelsen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. januar 2019.


Procesbevillingsnævnet
De svenske skattemyndigheders konkursbegæring mod dansk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt de svenske skattemyndigheder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2019.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-06-2019 - 16-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - fusion ved moderselskabets overtagelse af datterselskabet - lovgivning i datterselskabets hjemstat, der kun giver ret til fradrag af underskud i forbindelse med fusion til den enhed, der har lidt disse underskud

Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Dom
Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Indstilling

Dom C-608/17 Etableringsfrihed Holmen
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - anvendelse på et datterdatterselskab - lovgivning i moderselskabets hjemstat, som kræver, at datterselskabet skal være ejet direkte - lovgivning i datterselskabets hjemstat, som begrænser modregning af underskud og forbyder dette i likvidationsåret

Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Dom
Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Indstilling

Indstilling C-469/18 Belgische Staat
Dato: 11-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning- adgang til effektive retsmidler - domstolsprøvelse af en skatteansættelse - Domstolens kompetence i forbindelse med en indkomstskatteansættelse - skattemyndighedens anvendelse af et bevismiddel, der angiveligt er blevet tilvejebragt under tilsidesættelse af retten til respekt for privatliv og familieliv - dommerens forpligtelse til at se bort fra disse bevismidler

Tidligere dokument: C-469/18 Belgische Staat - Dom
Tidligere dokument: C-469/18 Belgische Staat - Indstilling
Tidligere dokument: C-469/18 Belgische Staat - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Direct Taxation - Digital) - MORNING ONLY

Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax - Policy debate/progress report

Code of Conduct Group (Business Taxation) - CHANGE OF VENUE

Code of Conduct Group (Business Taxation) Overview of the preferential tax regimes examined by the Code of Conduct Group (Business Taxation) since its creation in March 1998

 


Indholdsfortegnelse