SkatteMail 2019, uge 23

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. Skattestyrelsens fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2018.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Implementation of tax transparency initiative delivering concrete and impressive results
OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers - June 2019 (Fukuoka, Japan)
Særregler for beskatning af hybrid kernekapital i finansielle virksomheder forventes ophævet
Nyt om skat, uge 22 - 5 gode råd til forældrekøbet
Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål
Underleverandører der snyder, kan bringe lovlydige virksomheder i fedtefadet

SKM-meddelelse
Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2018

Bindende svar
Skattepligt - Tjeneste for den danske stat uden for riget
Trust - skattemæssigt transparent, skattepligt
Fuld dansk skattepligt

Afgørelser
Befordringsfradrag

Kendelser
Syn og skøn - Valg af forslagsstiller til skønsmand
Syn og skøn - ikke retlige og utilbørlige supplerende spørgsmål
Syn og skøn - skønsmænd skulle ikke afholde udgifter til fremskaffelse af sagens oplysninger

Domme
Aktionærlån - minoritetskapitalejerens skattepligt - ægtefælles disposition
Aktionærlån - skærpet bevisbyrde - låneforholdets fremtræden - solvens

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

OECD

Implementation of tax transparency initiative delivering concrete and impressive results

International efforts to improve transparency via automatic exchange of information on financial accounts are improving tax compliance and delivering concrete results for governments worldwide, according to new data released today by the OECD.


OECD

OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers - June 2019 (Fukuoka, Japan)

This report contains two parts. Part I reports on the activities and achievements in the OECD’s international tax agenda. Part II reports on the activities and achievements of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.


PwC

Særregler for beskatning af hybrid kernekapital i finansielle virksomheder forventes ophævet

Tidligere Skatteminister Karsten Lauritzen fremsatte den 3. maj 2019 lovforslag L 233, som ophæver de særlige skatteregler for hybrid kernekapital udstedt af stater, kreditinstitutter, investeringsselskaber, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller forsikringsselskaber m.v. Det bemærkes, at lovforslaget er bortfaldet som følge af folketingsvalget, men kan ventes genfremsat af en ny regering.


PwC

Nyt om skat, uge 22 - 5 gode råd til forældrekøbet

De populære forældrekøb gør det muligt for unge studerende at sidde i en bolig, de ellers ikke ville have råd til at sidde i. Desuden er der mulighed for at sælge boligen videre til sin søn eller datter på nogle favorable vilkår.


Revisionsinstituttet

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Airbnb-aftalen er nu lovfæstet.


SEGES

Underleverandører der snyder, kan bringe lovlydige virksomheder i fedtefadet

Hvis underleverandører snyder med skat og moms, kan det i værste fald gå ud over den endelige køber. Lovlydige virksomheder kan nemlig deltage i kædesvig uden at vide det. Som kunde er det vigtigt at være opmærksom.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2018

SKM2019.288.SKTST

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2018. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2018.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligt - Tjeneste for den danske stat uden for riget

SKM2019.296.SR

Spørger var blevet ansat af Udenrigsministeriet i Danmark (Eksportrådet) med tjenestested ved konsulatet i byen Y1, hvor Spørger i forvejen havde boet i en årrække. Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke blev omfattet af reglen om fuld dansk skattepligt som udsendt af staten, og Skatterådet bekræftede, at Spørger blev begrænset skattepligtig af løn for arbejde udført i Danmark som led i ansættelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - skattemæssigt transparent, skattepligt

SKM2019.293.SR

Skatterådet bekræftede, at en Familiefond Foundation, som havde hjemsted i Panama, skulle kvalificeres som transparent. Skatterådet bekræftede desuden, at spørgers deltagelse i bestyrelsesmøder for samme Familiefond Foundation via telefon fra Danmark, ikke havde betydning for fondens skattepligt til Danmark, da den ikke fik ledelsens sæde i Danmark, jf. FBL § 1, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fuld dansk skattepligt

SKM2019.290.SR

Spørger havde stiftet et dansk selskab og ønskede at bo og arbejde i Danmark. Spørgers familie blev boende i Tyskland. Skatterådet svarede på spørgsmål om indtræden af fuld dansk skattepligt og spørgsmål om skattemæssigt hjemsted ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland. Skatterådet svarede, at der indtrådte fuld dansk skattepligt, og at spørger blev skattemæssigt hjemmehørende i Danmark på grundlag af sit ophold her i landet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Befordringsfradrag

SKM2019.292.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter klageren ikke var anset for berettiget til at foretage fradrag efter ligningslovens § 9 D for udgifter til befordring, i det omfang udgifterne var dækket af skattefrit tilskud efter serviceloven.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn - Valg af forslagsstiller til skønsmand

SKM2019.300.BR

Sagen drejede sig om hvorvidt en frisørvirksomhed kunne anses for, at være drevet erhvervsmæssigt i skattemæssig henseende, og om hvorvidt G2 eller G3, skulle anmodes om, at bringe en egnet skønsmand i forslag. Retten anså G3 for, at være de bedst egnede til, at bringe en skønsmand i forslag.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn - ikke retlige og utilbørlige supplerende spørgsmål

SKM2019.299.BR

Sagen drejede sig om hvorvidt nogle supplerende spørgsmål kunne anses for, at medføre en retlig bevisbedømmelse, om spørgsmålene var et forsøg på utilbørlig påvirkning af skønsmanden samt om hvorvidt spørgsmålene kunne afvises som overflødig bevisførelse jf. retsplejelovens § 341. Retten tillod alle spørgsmålene, da det ikke kunne udelukkes, at en besvarelse ville have betydning for sagen, og fandt ikke at spørgsmålene var ledende.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn - skønsmænd skulle ikke afholde udgifter til fremskaffelse af sagens oplysninger

SKM2019.297.BR

I sagen ønskede skønsmændene fremskaffet yderligere oplysninger, og rekvirenten mente at skønsmændene skulle afholde udgifter her til. Retten bemærkede at det var rekvirentens opgave at fremskaffe sagens oplysninger og udgifterne der til påhvilede ind til videre rekvirenten og kunne ikke pålægges skønsmændene.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Aktionærlån - minoritetskapitalejerens skattepligt - ægtefælles disposition

SKM2019.302.BR

Sagen angik, om sagsøgeren skulle udbyttebeskattes efter sin ejerandel på 17 pct. som følge af, at hendes ægtefælle havde hævet 22 mio. kr. i et selskab, som han ultimativt ejede den resterende del af, dvs. 83 pct.

Ved en samtidig afsagt dom (BS-10058/2017-LYN) fandt retten, at hævningerne ikke udgjorde reelle lån, men derimod udbytte.

Retten fastslog, at sagsøgeren ved udlodningen erhvervede en forholdsmæssig ret til beløbet svarende til hendes ejerandel i selskabet. Navnlig henset til at sagsøgeren var bekendt med udlodningen og accepterede, at hendes ægtefælle disponerede over såvel sin egen som hendes andel, fandt retten ikke grundlag for at fravige udgangspunkt om, at hun skulle beskattes af udlodningen i henhold til sin ejerandel.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Aktionærlån - skærpet bevisbyrde - låneforholdets fremtræden - solvens

SKM2019.301.BR

Sagen angik, om sagsøgeren skulle beskattes i indkomståret 2008 som følge af, at sagsøgeren havde hævet 20 mio. kr. i et selskab, hvor han både var direktør og sammen med sin hustru ultimativ ejer.

Retten fastslog, at der påhvilede sagsøgeren en skærpet bevisbyrde for, at hævningen i realiteten var et tilbagebetalingspligtigt lån, som var skattefritaget efter praksis før indførelse af ligningslovens § 16 E.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet denne bevisbyrde. Herved lagde retten bl.a. vægt på, at hævningen var usædvanlig blandt andet set i forhold til selskabets økonomi, samt at der ikke var udarbejdet lånedokument med fastsættelse af vilkår for lånet. Retten fandt desuden, at der efter omstændighederne bestod en formodning for, at sagsøgeren var insolvent på hævetidspunktet, og at sagsøgeren ikke havde afkræftet denne formodning.

På den baggrund blev ministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2774782
Anskaffelsessum for anparter og begunstigende forvaltningsaktq
Klagen vedrører den skattemæssig anskaffelsessum for anparter erhvervet ved skattefri virksomhedsomdannelse og om ændringen er i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om tilbagekaldelse af forvaltningsakter til ugunst for skatteyder. Landsskatteretten anser afgørelsen for at være en retsstridig tilbagekaldelse af en forvaltningsakt.
Afsagt: 02-05-2019

Journalnr: 19/0020551
Fradrag for rejseudgifter og befordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter (kost og logi) ligningslovens § 9 A og befordringsfradrag ligningslovens § 9 C. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2019

Journalnr: 14/4324700
Fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2019

Journalnr: 15/3149776
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2019

Journalnr: 17/0064910
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave fra tidligere samlever. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-05-2019

Journalnr: 12/0192198
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører spørgsmål om fuld skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2019

Journalnr: 16/1081313
Værdi af fast ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om fastsættelse af markedsværdien ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-06-2019 - 09-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - fusion ved moderselskabets overtagelse af datterselskabet - lovgivning i datterselskabets hjemstat, der kun giver ret til fradrag af underskud i forbindelse med fusion til den enhed, der har lidt disse underskud

Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Dom
Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Indstilling

Dom C-608/17 Etableringsfrihed Holmen
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - anvendelse på et datterdatterselskab - lovgivning i moderselskabets hjemstat, som kræver, at datterselskabet skal være ejet direkte - lovgivning i datterselskabets hjemstat, som begrænser modregning af underskud og forbyder dette i likvidationsåret

Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Dom
Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

High Level Working Party (Taxation)

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Barbados: assessment of commitment letters received

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Barbados: assessment of commitment letters received

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) Rådets konklusioner Vedtagelse

Code of Conduct Group (Business Taxation)

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Rapport fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) med forslag om ændringer af bilagene til Rådets konklusioner af 12. marts 2019, herunder fjernelse af en jurisdiktion

Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (CCTB) State of play

Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax - Policy debate/progress report

ECOFIN Report to the European Council on tax issues Endorsement

 


Indholdsfortegnelse