SkatteMail 2019, uge 22

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. afgørelser vedrørende stutteri mv., der ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed. Desuden finder du artikler om skattefri godtgørelser, generationsskifte og selvanmeldelse ved skattesnyd.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Højere selskabsskat for visse ejendomsselskaber
Selvanmeldelse af skattesnyd
Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar
Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - maj 2019
Airbnb-aftale træder i kraft 1. juli 2019
Nystartede virksomheder kan få ekstra fradrag
Retsvirkningen af en afgørelse om gældsnedsættelse kunne ikke betinges af, at parten accepterede afgørelsen
International community agrees on a road map for resolving the tax challenges arising from digitalisation of the economy

Afgørelser
Fradrag for underskud af virksomhed samt fradrag for ejendomsskatter - Kapitalafkastordningen - Virksomhedsordningen

Domme
Stutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed - ikke fradrag for købsmoms - ikke fradrag for udgifter til reklame
Fradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

BDO

Højere selskabsskat for visse ejendomsselskaber

Især ejendomskoncerner, der investerer i ikke-afskrivningsberettigede ejendomme, kan blive ramt af de nye regler om begrænset fradrag for nettofinansieringsudgifter. Det kan føre til en højere effektiv skatteprocent.


BDO

Selvanmeldelse af skattesnyd

Normalt gives der en pæn rabat på bøden, hvis en borger selvanmelder sit skattesnyd, men det gælder ikke, hvis han eller hun først går til bekendelse, når jorden begynder at brænde


BDO

Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar

Kære arbejdsgivere. Det kan koste jer kassen, hvis I ikke kontrollerer jeres medarbejderes køresedler og rejsebilag i tilstrækkelig grad. Ved I for øvrigt, hvordan I dokumenterer, at I har udført en sådan kontrol?


BDO

Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar

Kære arbejdsgivere. Det kan koste jer kassen, hvis I ikke kontrollerer jeres medarbejderes køresedler og rejsebilag i tilstrækkelig grad. Ved I for øvrigt, hvordan I dokumenterer, at I har udført en sådan kontrol?


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - maj 2019

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Dansk Revision

Airbnb-aftale træder i kraft 1. juli 2019

Airbnb-aftale træder i kraft 1. juli 2019


Dansk Revision

Nystartede virksomheder kan få ekstra fradrag

Nystartede virksomheder kan få ekstra fradrag


Folketingets Ombudsmand

Retsvirkningen af en afgørelse om gældsnedsættelse kunne ikke betinges af, at parten accepterede afgørelsen

En borger ansøgte om at få eftergivet sin studiegæld. SKAT (nu Gældsstyrelsen) svarede i et brev med overskriften ”Tilbud om delvis eftergivelse”, at SKAT kunne tilbyde at nedskrive en del af gælden, hvorefter resten skulle afvikles over en fem- eller syvårig periode. Nedsættelsen af gælden var dog betinget af, at borgeren takkede ja til tilbuddet inden for fire uger. Hvis borgeren ikke accepterede tilbuddet inden fristen, ville gælden ikke blive eftergivet, hverken helt eller delvist


OECD

International community agrees on a road map for resolving the tax challenges arising from digitalisation of the economy

The international community has agreed on a road map for resolving the tax challenges arising from the digitalisation of the economy, and committed to continue working toward a consensus-based long-term solution by the end of 2020, the OECD announced today.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Fradrag for underskud af virksomhed samt fradrag for ejendomsskatter - Kapitalafkastordningen - Virksomhedsordningen

SKM2019.285.LSR

Landsskatteretten fandt, at en landbrugs- og stutterivirksomhed, hvor der var foretaget en omlægning af driften, og hvor der forelå en syns- og skønserklæring, hverken før eller efter driftsomlægningen var erhvervsmæssigt drevet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Stutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed - ikke fradrag for købsmoms - ikke fradrag for udgifter til reklame

SKM2019.287.BR

Sagsøgeren drev som enkeltmandsvirksomhed et handelsfirma, der solgte gear, motorer og variatorer. Derudover havde han hestehold i form af stutteri og galopheste, hvilket hvert år gav betydelige underskud. Sagsøgeren påstod sig berettiget til bl.a. skattemæssigt fradrag for underskuddet fra hesteholdet og fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til hesteholdet. Subsidiært påstod sagsøgeren, at underskud fra hestehold og købsmoms kunne fradrages som reklameudgifter.

Efter hesteaktiviteternes karakter og manglende umiddelbare sammenhæng med handelsfirmaets hovedaktivitet, var der en formodning for, at hesteaktiviteterne var af privat karakter.

Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at hesteaktiviteterne udgjorde en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand. Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at hesteaktiviteterne udgjorde en økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Sagsøgeren var derfor ikke berettiget til skattemæssigt fradrag for underskuddet fra hesteaktiviteterne eller til fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til hestene.

Retten fandt det ikke dokumenteret, at der i forbindelse med hesteaktiviteterne i de omhandlede år havde været nogen reklamemæssig eksponering af handelsfirmaet. Sagsøgeren kunne derfor heller ikke fradrage underskud og købsmoms som reklameudgifter efter LL § 8, stk. 1.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto

SKM2019.286.BR

Skatteyderen gjorde gældende, at han havde krav på fradrag for udgifter til løn, og at en forhøjelse på ca. 300.000 kr. baseret på indsætninger på en dansk bankkonto var uberettiget. Det blev af retten lagt til grund, at han alene var blevet forhøjet af indtægter, som skattemyndighederne selv havde fundet frem til.

I forhold til fradrag for udgifter til løn fandt retten det bevist, at der havde været ansatte i virksomheden, men skatteyderen havde ikke dokumenteret størrelsen af udgifterne, eller at udgifterne vedrørte de beskattede indtægter. Det var uden betydning for bevisbyrden, om der i det land, hvor arbejdet blev udført, var tradition for mundtlige aftaler og kontantøkonomi.

I forhold til forhøjelsen på ca. 300.000 kr. fandt retten, at skatteyderen havde bevisbyrden for, at det var allerede beskattede midler, og retten fandt videre, at skatteyderen ikke havde løftet den bevisbyrde. Retten lagde vægt på størrelsen af de indsatte beløb sammenholdt med størrelsen af de beskattede indtægter for året. Derudover fremhævede retten revisors oplysninger om baggrunden for overførslerne, og at skatteyderens egen forklaring fremstod uklar og ikke støttedes af hverken tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2654320
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for årene 2007 og 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 18/0002450
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for en række udgifter. Landsskatteretten ændrer ansættelsen med mindre beløb.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 17/0274763
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 18/0002914
Fri bolig, forsikring og rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig, forsikring og rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2019

Journalnr: 18/0006114
Indbetaling på ratapension
Klagen skyldes, at at ratepension ikke er godtkendt foretaget med skattemæssig virkning for 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 14/4300732
Kørselsudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kørsel. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 16/0713296
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst, idet lån over mellemregningskontoen er anset for yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen. med et mindre beløb i det ene af de to omhandlede år og forhøjer yderligere i det andet. Samlet forhøjer Landsskatteretten SKATs forhøjelse yderligere.
Afsagt: 30-04-2019

Journalnr: 16/1091561
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at indkomst ved døgnpleje ikke er anset som indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed og subsidiært, at klageren ikke er anset berettiget til et ligningsmæssigt fradrag for driftsomkostninger i døgnplejevirksomheden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 16/1091586
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at indkomst ved døgnpleje ikke er anset som indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed og subsidiært, at klageren ikke er anset berettiget til et ligningsmæssigt fradrag for driftsomkostninger i døgnplejevirksomheden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 14/4512786
Skat af befordringsgodtgørelse mv.
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse og rejsegodtgørelse samt ansat fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 17/0273774
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-04-2019

Journalnr: 15/2155693
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst for indkomstårene 2011 - 2013. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig vedrørende 2011 og 2013 og stadfæster fsv. angår 2013.
Afsagt: 02-05-2019

Journalnr: 18/0003714
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2019

Journalnr: 18/0011094
Udbetalinger fra andelshaverkonto
Klagen vedrører bindende svar, hvorefter klager vil blive beskattet personligt ved ratevise udbetalinger fra saldoen fra klagers andelshaverkonto i forbindelse med udtræden som andelshaver efter konkurs med landbrugsdrift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 18/0002044
Udgifter til voldgiftssag og bod
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til voldgiftssag og bod. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-06-2019 - 02-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - fusion ved moderselskabets overtagelse af datterselskabet - lovgivning i datterselskabets hjemstat, der kun giver ret til fradrag af underskud i forbindelse med fusion til den enhed, der har lidt disse underskud

Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Dom
Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Indstilling

Dom C-608/17 Etableringsfrihed Holmen
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - anvendelse på et datterdatterselskab - lovgivning i moderselskabets hjemstat, som kræver, at datterselskabet skal være ejet direkte - lovgivning i datterselskabets hjemstat, som begrænser modregning af underskud og forbyder dette i likvidationsåret

Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Dom
Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Report to the Council Endorsement

Code of Conduct Group (Business Taxation) Council conclusions Adoption

 


Indholdsfortegnelse