SkatteMail 2019, uge 16

Kære Læser

Håber du har haft en god Påske.

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende pga. påsken. Du kan læse om afgørelse i transfer pricing sag, hvor Landsskatteretten fandt, at SKATs værdiskøn af de overdragne immaterielle aktiver skulle nedsættes med ca. 85 %. SKATs forhøjelse af selskabernes skattepligtige indkomst nedsættes med ca. 91 % eller godt 3,8 mia. kr.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lovlige svinkeærinder, når du kører i en gulpladebil
Højtlønnede ægtepar med børn får skattelettelse i 2020
Det skal du vide om skat ved Airbnb-udlejning i 2019
Nye regler for firmakørsel i varebil
Landsskatteretten nedsætter SKATs forhøjelse med 91 % i ny transfer pricing afgørelse
Rusland indfører vejledning for gensidig aftaleprocedure (MAP)

Bindende svar
Royalties og tjenesteydelser, dobbeltbeskatning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Lovlige svinkeærinder, når du kører i en gulpladebil

Du må gerne køre dit barn i børnehave i morgen og forbi et supermarked på vej hjem, hvis bare begge steder ligger tæt på din almindelige kørselsrute, og firmaet tillader det


BDO

Højtlønnede ægtepar med børn får skattelettelse i 2020

Et på forhånd enigt Folketing vil ændre reglerne for udbetaling af børne- og ungdomsydelser, så disse fremover skal deles mellem forældrene. Også reglerne for aftrapning af ydelserne for højtlønnede ændres


BDO

Det skal du vide om skat ved Airbnb-udlejning i 2019

Selvom Folketinget sidste år vedtog nye skatteregler for dem, der lejer deres bolig ud via Airbnb eller tilsvarende platforme, så kan udlejerne også i 2019 bruge de gamle regler, og det skal de være glade for.


Dansk Revision

Nye regler for firmakørsel i varebil

Nye regler for firmakørsel i varebil


Plesner

Landsskatteretten nedsætter SKATs forhøjelse med 91 % i ny transfer pricing afgørelse

Landsskatteretten har truffet afgørelse i endnu en sag om transfer pricing og har nedsat SKATs forhøjelse med godt 3,8 mia. kr., svarende til 91 % af SKATs forhøjelse. Plesner repræsenterede selskaberne i sagen.


PwC

Rusland indfører vejledning for gensidig aftaleprocedure (MAP)

Det russiske Finansministerium har godkendt en vejledning for gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure (MAP)) i forbindelse med anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Kun få virksomheder har indtil nu haft succes med en gensidig aftaleprocedure i Rusland, men det forventes, at den nye vejledning vil vende den gensidige aftaleprocedure til en realistisk mulighed og skabe en nemmere vej til at løse dobbeltbeskatningstvister.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Royalties og tjenesteydelser, dobbeltbeskatning

SKM2019.223.SR

Spørger havde indgået serviceaftaler og franchise-aftaler om drift og branding af et antal virksomheder i Tyrkiet. Ejerne var ikke koncernforbundet med Spørger. Som vederlag for Spørgers ydelser i henhold til disse kontrakter betalte medkontrahenterne honorarer til Spørger.

Skatterådet bemærkede, at de nævnte honorarer så vidt muligt skal brydes op i enkeltelementer og hver del henføres til de relevante artikler af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Skatterådet bekræftede, at honorarer for ledelse og administration af de tyrkiske virksomheder, adgang til A-system samt markedsføringsbidrag var omfattet af artikel 7 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst om indtægter ved erhvervsvirksomhed.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at franchise fees som et hele kan omfattes af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst om royalties. Skatterådet kunne dog bekræfte, at de honorarer, som i anmodningen er beskrevet som royalty, og som udgør en del af de samlede franchise fees, var omfattet af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5784935
Anvendelse af virksomhedsskatteordningen
Klagen skyldes, at skatteankenævnet ikke har godkendt, at klageren kan anvende virksomhedsskatteordningen, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Virksomhedens resultat af udlejning skal opgøres som kapitalindkomst efter ligningsloven § 15 O stk. 1. Landsskatteretten giver klageren medhold i, at SKATs afgørelse er ugyldig,
Afsagt: 13-03-2019

Journalnr: 15/2263298
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed med skovdrift og hestepension/græsareal. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-04-2019 - 21-05-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-598/17 Statsstøtte A-Fonds
Dato: 02-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - eksisterende støtte og ny støtte - begrebet ny støtte - tilbagebetaling af udbytteskat - ordning udvidet til også at omfatte selskaber hjemmehørende uden for den berørte medlemsstats område - frie kapitalbevægelser - de nationale domstoles rolle

Tidligere dokument: C-598/17 Statsstøtte A-Fonds - Dom
Tidligere dokument: C-598/17 Statsstøtte A-Fonds - Indstilling
Tidligere dokument: C-598/17 A-Fonds - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

High Level Working Party (Taxation)

 

Nyt fra Parlamentet

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Begrundet udtalelse fra Folketinget om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Begrundet udtalelse fra Folketinget om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om det efter ministerens opfattelse vil være hensigtsmæssigt, at der føres statistik over, om skatteankenævnene følger eller omgør Skatteankestyrelsens indstillinger til afgørelser i sager, som skatteankenævnene skal efterprøve, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor skatteankenævnenes afgørelser ikke er offentligt tilgængelige, eventuelt i anonymiseret form som det kendes fra f.eks. Landskatteretten, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 329

Ministeren bedes på baggrund af publikationen ”Skatter og afgifter er lempet med godt 27 mia. kr.” offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside den 6. februar 2019, der redegøre for skatte- og afgiftslempelser i denne regeringsperiode, opgøre fordelingsvirkningen af disse skatte- og afgiftslettelser på den disponible indkomst i kr. fordelt på deciler og for hver percentil i 10. decil. Endelig bedes ministeren redegøre for lempelsernes samlede virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 332

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 77 redegøre for, hvordan Projekt Skattely indgår i den nye organisation under CEBIS. Ministeren bedes specificere dette for de tre hovedområder CEBIS analyse, CEBIS leaks og CEBIS Money Transfer selskaber. Ministeren bedes skønne over, hvad denne opgaveoverførsel vil svare til i årsværk.  Svar  

Spm. 333

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 77, at Projekt Skattely i 2017 havde et realiseret årsværksforbrug på 41,8 årsværk. Det fremgår tillige, at CEBIS i perioden januar-august 2018 samlet havde et årsværksforbrug på 27,1. Vil ministeren redegøre for, om dette reelt betyder, at man har nedprioriteret indsatsen mod skattely, og om dette svarer til det aftalte i ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse”. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvilke dele af Projekt Skattelys opgaveportefølje der ikke længere bliver løst givet det forhold, at 1) man har anvendt færre årsværk, og 2) at der også løses nye opgaver i regi af CEBIS som f.eks. afdelingen for leaks, der må formodes at primært beskæftige sig med lækkede data.  Svar  

Spm. 334

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 77, at Projekt Skattely blev finansieret af bevillingen Styrket indsats mod skattely og hvidvask, som udløb i 2018. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor man ikke som en del af ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse” fortsatte bevillingen af projektet. I denne forbindelse bedes ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 423, folketingsåret 2016-17, jf. tabel 1, med tal for 2017. Ministeren bedes kommentere på, om grunden til, at man ikke fortsatte bevillingen, skyldes, at projektet ikke leverede et tilfredsstillende nettoprovenu.  Svar  

Spm. 335

Ministeren bedes redegøre for, hvad status er på Projekt Money Transfer, herunder oplyse, hvor mange årsværk man planlægger at tilknytte projektet for 2019, hvor projektet skal være placeret organisatorisk, samt hvorfor det lille projekt om Money Transfer selskaber med et årsværksforbrug på 0,8 årsværk for januar-august 2018 ikke er placeret organisatorisk under resten af projekt Money Transfer, men under CEBIS. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvorfor Projekt Money Transfer ikke er lagt ind under CEBIS.  Svar  

Spm. 418

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 346 redegøre for, hvorfor der ikke kan svares længere tilbage end 2013.

Spm. 419

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 346 redegøre for, hvor mange skattesager Kammeradvokaten pt. fører ved domstolene for Skatteministeriet. Oversigten bedes opgøres på de skatteår, som sagerne vedrører.  Svar  

Spm. 423

Hvad vil effekten være på arbejdsudbud og BNP, og hvor store administrative lettelser vil der være for stat, virksomheder og borgere ved ikke at skulle beregne og håndtere arbejdsmarkedsbidrag (på lang sigt når det er fuldt indfaset, og systemerne er opdateret)?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse