SkatteMail 2019, uge 10

Kære Læser

Det er årsopgørelses-tid! Derfor indeholder denne uges SkatteMail en række artikler om kontrol af årsopgørelsen og hvordan man kan sikre sig ikke at skulle betale restskat.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Syv ting du skal vide om skat, inden du ser årsopgørelsen
Indstationering
Sådan sikrer du dig overskydende skat – hvert år
Acontoskat for selskaber i 2019
En del husejere kan faktisk slippe for ejendomsværdiskat
International sambeskatning
Skattefritagelse og statsstøtte til havnevirksomhed
Personalegoder 2019
Skattefrie godtgørelser
Public consultation on the tax challenges of digitalisation
Har du husket at få alt med på din årsopgørelse for 2018?
Brexit: Hvad er status? (uge 10)
Er din årsomvurdering 2018 korrekt?
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat for 2019 betale sig?
Nyt lovforslag om udenlandsk arbejdskraft
10 punkter du skal holde øje med på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen
FACIT marts 2019

Bindende svar
Beskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen
Aktieløn - warrants - afståelse
Supplerende gratisaktier - aktieløn
Aktieaflønning
LL § 4 - Selskab som rette indkomstmodtager af overskudsandel i advokatpartnerselskab
Unit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt
AIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering
Almennyttig fond - fradrag for interne uddelinger og hensættelser

Afgørelser
Salg af bygninger med negativ værdi
Fradrag for indskud på etableringskonto

Kendelser
Syn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne

Domme
Ejendomsværdiskat ekstraordinær genoptagelse særlige omstændigheder
Erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning
Transfer Pricing - transfer pricing-dokumentation - rettidig - markedsføringsaktiviteter
Beskatning af anpartshaverlån
Indsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde
Omgørelse - betingelser ikke opfyldt
Offentlig ejendomsvurdering - grundværdi
Krydstogtsaktivitet omfattes ikke af tonnageskatteordningen
Indeholdelse af A-skat - ansvar for manglende indeholdelse - bestemmende indflydelse - fri bil - kontanthævninger - privateudgifter
Skattepligt - bopæl - centrum for livsinteresser

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Syv ting du skal vide om skat, inden du ser årsopgørelsen

Der er ikke mange dage til, at Skatteforvaltningen åbner for adgangen til årsopgørelsen for 2018 på skat.dk og dermed afslører, om du skal have penge tilbage, eller om du skal betale restskat. Inden du når så langt, kan du forberede dig med disse gode råd.


BDO

Indstationering

Når en person kommer til Danmark for at arbejde, opstår der med det samme en række skattespørgsmål. I det følgende giver vi svar på nogle af dem.


BDO

Sådan sikrer du dig overskydende skat – hvert år

En del danskere betaler løbende for meget i skat. Helt frivilligt. Det gør de for at være sikre på, at de får overskydende skat. Der findes flere metoder til at nå dette resultat.


BDO

Acontoskat for selskaber i 2019

Onsdag den 20. marts 2019 er sidste frist for betaling af første rate af aconto-skatten for indkomståret 2019. Selskaber, der betaler negativ rente, vil ofte have fordel af at supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling


BDO

En del husejere kan faktisk slippe for ejendomsværdiskat

Ejere af huse og ejerlejligheder, der står tomme eller som er lejet ud, fordi de ikke kan sælges, kan blive fritaget for at betale ejendomsværdiskat. Det samme gælder dem, som midlertidigt må forlade deres hus pga. en skade.


BDO

International sambeskatning

Reglerne om international sambeskatning medfører, at danske selskaber kan vælge at medregne resultatet af udenlandske koncernselskaber, faste driftssteder og faste ejendomme opgjort efter danske skatteregler i den danske sambeskatningsindkomst.


BDO

Skattefritagelse og statsstøtte til havnevirksomhed

EU-kommissionen har den 8. januar 2019 udsendt en pressemeddelelse om, at Kommissionen har rettet henvendelse til Italien og Spanien. Landene opfordres til at ændre deres skatteregler.


Beierholm

Personalegoder 2019

Skatte- og momsmæssige forhold


Beierholm

Skattefrie godtgørelser

Skattefrie godtgørelser - kan blive skattepligtige! Arbejdsgiveren hæfter for skattekravet


OECD

Public consultation on the tax challenges of digitalisation

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS and its Task Force on the Digital Economy, the OECD will hold a public consultation event on the tax challenges of digitalisation on 13-14 March 2019.


PwC

Har du husket at få alt med på din årsopgørelse for 2018?

Skal du have penge tilbage i skat, eller kan du se frem til en ekstraregning? Det kan danskerne få svar på fra mandag den 11. marts 2019 - eller måske allerede i weekenden inden - hvor SKAT åbner for årsopgørelsen, og der er mulighed for at tjekke, om skatteoplysningerne for 2018 er korrekte, herunder ikke mindst dine fradrag. PwC har samlet


PwC

Brexit: Hvad er status? (uge 10)

Dagen for Storbritanniens udtræden af EU, d. 29. marts 2019, nærmer sig, og de politiske forhandlinger er ved at gå i hårdknude. Finansielle virksomheder kan derfor med fordel opdatere deres plan for et ”hårdt” Brexit. Det emne sættes der fokus på i PwC’s Brexit-opdateringer, der denne uge omhandler gennemførelse af betalinger.


PwC

Er din årsomvurdering 2018 korrekt?

Erhvervsejendommes årsomvurderinger for 2018 vil de næste par måneder løbende blive offentliggjort. Såfremt disse ikke er korrekte, er der klagefrist den 1. juli 2019.


PwC

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat for 2019 betale sig?

Den 20. marts 2019 er sidste frist for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber her i foråret.


PwC

Nyt lovforslag om udenlandsk arbejdskraft

Den 3. oktober 2018 fremsatte regeringen et udspil med 21 initiativer, som skulle gøre det nemmere for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Da der ikke var politisk opbakning til dette, valgte regeringen at afbryde forhandlingerne om udspillet.


Revisionsinstituttet

10 punkter du skal holde øje med på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen

Ri giver 10 gode råd til, hvordan du sikrer dig, at din årsopgørelse er korrekt.


Revisorgruppen Danmark

FACIT marts 2019

Skattestop på kredit?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Beskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen

SKM2019.141.SR

Med virkning fra 1. september 2018 var det muligt, at anmelde registerskift hele døgnet mellem Det Almindelige Skibsregister (DAS) og Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Det gjorde det praktisk muligt at skifte mellem de to skibsregistre, alt efter hvilken rute der sejles på. I den forbindelse ønskede spørger at vide, om søfolk og personale, som arbejdede på S kunne anvende DIS-ordningen. Derudover ønskede spørger at vide, om den mønstrede besætning kunne aflønnes og beskattes forholdsmæssigt mellem DIS- og DAS-ordningen. Skatterådet kunne bekræfte, at spørger, kunne anvende DIS-ordningen på ruten Y1-Y2-Y1 og, at den mønstrede besætning kunne aflønnes og beskattes forholdsmæssigt efter DIS- og DAS-ordningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Aktieløn - warrants - afståelse

SKM2019.140.SR

Spørger har ad flere omgange udstedt warrants til medarbejdere, ledelse, bestyrelse og konsulenter. I den forbindelse ønskede spørger at give bestyrelsen mulighed for at dispensere fra visse vilkår i konkrete tilfælde. Foruden dispensationsændringerne ønskede spørger at ensrette vesting-vilkårene for samtlige warrants, således at alle warrants til ledelsesmedlemmer alene vester over tid og ikke er betinget af opnåelse af milestones. Skatterådet kunne bekræfte, at der konkret ikke skulles statueres afståelse som følge af dispensationsændringerne i warrant-vilkårene. Herudover kunne Skatterådet bekræfte, at ændringen, der medførte at warrants til ledelsesmedlemmer alene vester over tid, lå indenfor rammerne af de nuværende vilkår og på den baggrund statueres der ikke afståelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Supplerende gratisaktier - aktieløn

SKM2019.139.SR

Spørger ønskede at tilbyde sine ansatte en ny lønpakke med tildeling af gratisaktier til en værdi på op til 20% af den enkelte medarbejders årsløn, som led i en generel aktielønsordning. Da ledelsen allerede deltog i et andet aktielønsprogram, ønskede spørger at vide, om det forhindrede ledelsesmedlemmerne i at deltage i den generelle ordning.Skatterådet kunne bekræfte, at ledelsen i det konkrete tilfælde, kunne få tildelt yderligere gratisaktier omfattet af ligningslovens § 7 P som supplement til et allerede etableret gratisaktieprogram, på forudsætning af at de formelle betingelser i ligningslovens § 7 P, stk. 2, er opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Aktieaflønning

SKM2019.138.SR

Spørger havde i 2016 og 2017 tilbudt en række medarbejdere at deltage i aktielønsordninger.Medarbejderne kunne i perioden 27. juni - 1. juli 2016 tilkendegive, om ligningslovens § 7 P skulle finde anvendelse i forbindelse med eventuelle fremtidige tildelinger af aktieløn. Den 31. august 2016 blev de pågældende medarbejdere tilbudt aktieløn, i henhold til virksomhedens rammevilkår. Skatterådet kunne bekræfte, at tildelinger af aktieløn i henhold til rammevilkårene for aktieløn kunne omfattes af ligningslovens § 7 P. Skatterådet kunne bekræfte, at aktielønsaftalen kunne omfattes af ligningslovens § 7 P hvor der forinden tildelingen og medarbejdernes accept af tildelingen, er indgået en aftale om anvendelse af bestemmelsen. Skatterådet kunne også bekræfte, at aktieløn tildelt i 2016 kunne omfattes af ligningslovens § 7 P, da aktielønsaftalen er indgået efter den 1. juli 2016. Spørgsmål 4 bortfaldt, da spørgsmål 2 og 3 blev besvaret bekræftende.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: LL § 4 - Selskab som rette indkomstmodtager af overskudsandel i advokatpartnerselskab

SKM2019.125.SR

En advokat deltog via sit anpartsselskab i et advokatpartnerselskab. Skatterådet bekræftede, at anpartsselskabet - og ikke deltageren personligt - også efter indførelsen af LL § 4 - skulle anses for rette indkomstmodtager af den overskudsandel, selskabet erhvervede fra advokatpartnerselskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Unit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt

SKM2019.123.SR

Skatterådet bekræftede, at en "unit trust" på Guernsey skulle anses for en selvstændig skattemæssig enhed, i hvilken ejerandelene var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Derudover bekræftede Skatterådet, at der ved opgørelsen af gevinst og tab skulle tages udgangspunkt i handelsværdien på tilflytningstidspunktet. Sluttelig kunne Skatterådet tiltræde, at gevinst konstateret i forhold til værdien på tilflytningstidspunktet var skattepligtig, og at tab på investeringsbeviset var fradragsberettiget, hvis der var givet meddelelse til skattemyndighederne herom efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19 A (dagældende). Derimod kunne det ikke bekræftes, at tab kunne fradrages, når blot investeringsbeviset var deponeret i et dansk værdipapirdepot.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: AIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering

SKM2019.122.SR

Skatterådet bekræftede, at afdelingerne i en AIF-værdipapirfond efter en konkret vurdering skulle anses for at være selvstændige skattesubjekter, og at investeringsbeviserne, der udstedes af afdelingerne, var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Skatterådet bekræftede desuden, at henholdsvis likvidationsprovenu og afståelsessummer ved tilbagesalg til udstedende selskab skulle behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Almennyttig fond - fradrag for interne uddelinger og hensættelser

SKM2019.117.SR

Skatterådet bekræftede, at en almennyttig fond kunne foretage fradrag for omkostninger som en intern uddeling i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom til brug for fondens almennyttige formål. Derudover bekræftede Skatterådet, at fonden kunne foretage fradrag for hensættelse med et beløb svarende til den opgjorte ejendomsavance ved afståelse af fondens nuværende ejendom med henblik på senere køb af ejendom til brug for understøttelse af fondens almennyttige virke.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Salg af bygninger med negativ værdi

SKM2019.146.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at godkende en negativ salgspris for nedrivningsmodne driftsbygninger ved opgørelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af en landbrugsejendom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fradrag for indskud på etableringskonto

SKM2019.143.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde givet afslag på fradrag uden indskud, jf. etableringskontolovens § 4, stk. 2, ved skatteansættelsen for indkomståret 2013, da klageren allerede havde foretaget indskud og etableret virksomhed i 2005 og dermed var afskåret fra igen at foretage indskud ved erhvervelse af yderligere en virksomhed, jf. etableringskontolovens § 1, stk. 3 og § 2.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne

SKM2019.134.BR

Sagerne angik, om der ville skulle betales dansk moms af to luksusbåde, som sagsøgerne havde tænkt sig at lease af en fransk bank, i medfør af bestemmelsen om "lejekøb" i momslovens § 4, stk. 3, nr. 2. Den momsretlige vurdering afhang bl.a. af en bedømmelse af, om købsprisen i henhold til en i leasingaftalerne indeholdt købsoption for sagsøgerne ved leasingperiodens ophør, som anført af skattemyndighederne lå langt under bådenes forventede markedsværdi på dette tidspunkt. Der var ikke udmeldt syn og skøn vedrørende bådenes værdi under forberedelsen af sagerne. I tidsplanen for hovedforhandlingen indsatte sagsøgerne en afhøring af en Yachtbroker, som ikke havde nogen tilknytning til faktum i sagerne, men som skulle udtale sig om værdien af bådene ud fra sin "generelle viden" om salg af brugte luksusbåde. Skatteministeriet protesterede imod afhøringen.

Retten tog protesten til følge ved kendelse. Retten henviste til, at bevisførelse ved sagkundskab sker efter reglerne i retsplejelovens kapitel 19, og at det anførte tema for vidneforklaringen kunne være afklaret ved syn og skøn eller indhentelse af sagkyndig erklæring. Der var herefter ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der ikke kan føres sagkyndige vidner under en hovedforhandling.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsværdiskat ekstraordinær genoptagelse særlige omstændigheder

SKM2019.132.ØLR

En skatteyder solgte sin ejendom i 2008, men fortsatte med at betale ejendomsværdiskat af ejendommen frem til 2014. De nye ejere af ejendommen betalte også ejendomsværdiskat i de pågældende år.

Skatteyderen fik genoptaget sine skatteansættelser for 2012-2014 og begærede ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, af skatteansættelserne for de resterende år.

Der var under sagen enighed om, at skatteansættelserne for 2008-2011 var materielt forkerte, idet skatteyderen ikke skulle have betalt ejendomsværdiskat for 2009-2011 og kun delvist for 2008.

Skatteyderen gjorde blandt andet gældende, at SKAT som tinglysningsafgiftsmyndighed var bekendt med ejerskiftet, og at der derfor forelå en klar myndighedsfejl fra SKATs side.

Landsretten fandt, at den forke1te skatteopkrævning ikke skyldtes fejl hos SKAT; Landsretten foretog herefter en konkret bedømmelse af, hvorvidt det måtte anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Landsretten udtalte, at ejendomsværdiskatten tydeligt fremgik af skatteyderens årsopgørelse, og at skatteyderen klart havde tilsidesat sin pligt til at kontrollere denne.

Landsretten fandt på denne baggrund og i øvrigt af de grunde, byretten havde anført at der ikke var grundlag for ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens§ 27, stk. 1, nr. 8. Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning

SKM2019.137.ØLR

Appellanten havde siden 1997 drevet en skrædderivirksomhed med anvendelse af virksomhedsskatteordningen. I 2008 solgte han skrædderivirksomheden til et af ham nystiftet anpartsselskab.

Spørgsmålet i sagen var, om appellanten efter afståelsen af skrædderivirksomheden fortsatte med at drive erhvervsmæssig virksomhed, eller påbegyndte en ny erhvervsvirksomhed og dermed fortsat kunne anvende virksomhedsskatteordningen, eller om sagsøgeren efter afståelsen skulle ophørsbeskattes.

Byretten anførte, at virksomhedens årsrapporter ikke afspejlede aktiviteter i virksomheden, udover besiddelse af et gældsbrev fra virksomhedsoverdragelsen. Herudover anførte byretten, at sagsøgeren selv havde forklaret, at han - trods en hensigt om at videreføre den personligt drevne virksomhed - var blevet nødt til at bruge størstedelen af sin tid i anpartsselskabet grundet finanskrisen.

Byretten fandt herefter, at sagsøgeren ikke uden nærmere dokumentation for sine aktiviteter havde løftet bevisbyrden for, at han fortsat drev erhvervsmæssig virksomhed i personligt regi i 2008 og 2009, eller at han påbegyndte en ny erhvervsvirksomhed inden udgangen af 2009. Det havde ikke betydning for denne vurdering, at sagsøgeren fra 2013 realiserede sine udviklingsplaner for virksomheden.

Byretten fandt derfor, at skattemyndighederne med rette havde anset virksomheden for ophørt i 2008 og frifandt herefter Skatteministeriet.

Landsretten var enig i byrettens begrundelse og resultat og bemærkede, at det, der var anført for landsretten, ikke kunne føre til et andet resultat. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Transfer Pricing - transfer pricing-dokumentation - rettidig - markedsføringsaktiviteter

SKM2019.136.HR

Sagen angik, om et dansk selskab i indkomstårene 2004-07 havde modtaget en armslængde-honorering for de markedsføringsaktiviteter, som selskabet havde påtaget sig og udført i henhold til en koncernintern aftale med et irsk selskab.

Højesteret fandt, at der ikke er holdepunkter for en forståelse, hvorefter det tidspunkt, hvor der kan foretages skønsmæssig ansættelse af indkomsten, hvis transfer pricing-dokumentationen ikke foreligger, er et andet end ansættelsestidspunktet.

Endvidere fandt Højesteret, at en transfer pricing-dokumentation, der i så væsentligt omfang er mangelfuld, at den ikke giver skattemyndighederne et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om armslængdeprincippet er overholdt, må sidestilles med manglende dokumentation.

Skattemyndighederne havde modtaget selskabets transfer pricing-dokumentation på tidspunktet for ansættelsen, og Højesteret fandt, at denne dokumentation ikke var mangelfuld i et sådant omfang, at den kunne sidestilles med manglende dokumentation.

Selskabets indkomst kunne derfor ikke ansættes skønsmæssigt i medfør af den dagældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 8 (tidligere stk. 5), jf. § 5, stk. 3.

Spørgsmålet var herefter, om Skatteministeriet havde godtgjort, at honoreringen af selskabets markedsføringsaktiviteter ikke skete på armslængdevilkår. Dette fandt Højesterets flertal ikke godtgjort.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beskatning af anpartshaverlån

SKM2019.127.BR

En hovedanpartshaver havde hævet cirka 140.000 kr. i sit helejede anpartsselskab. Sagen angik, om hævningerne var uden tilbagebetalingspligt, jf. ligningslovens § 16 E, og dermed skattepligtige som løn.

Skatteyderen gjorde gældende, at hævningerne var aconto-løn, der allerede var blevet beskattet ved senere lønudbetalinger.

Retten fandt, at hævningerne var omfattet af ligningslovens § 16 E og dermed uden tilbagebetalingspligt. Retten henviste i den sammenhæng til, at ligningslovens § 16 E var blevet indført for at stoppe "aktionærlån", hvorfor hævningerne i sig selv var skattepligtige.

Retten fandt videre - med henvisning til skatteyderens forklaring - at hævningerne udgjorde løn, ikke udbytte.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde

SKM2019.126.BR

Sagen angik, om skatteyder var skattepligtig af en række beløb (i alt 500.000 kr.), som var indsat på skatteyders konto i januar 2014, jf. statsskattelovens § 4, litra c, eller om beløbene hidrørte fra salg af skatteyders aktieselskab.

I sagen havde sagsøger den 2. august 2013 erhvervet et selskab til 500.000 kr. Selskabet påstodes videresolgt den 1. december 2013 til samme pris ifølge en aktieoverdragelsesaftale og CVR-registreret. Skatte yder påstod, at indsætninger hidrørte fra dette salg.

Skatteministeriet gjorde gældende, at indsætningerne udgjorde skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra c, og at der ikke var realitet bag overdragelsen af selskabet. Bl.a. på baggrund af, at selskabet blev begæret konkurs den 27. december 2013, og at selskabet rent faktisk blev taget under konkurs ved konkursdekret af 20. marts 2014.

Retten fandt, at selskabet forud for tidspunktet for pengeoverførslerne havde betydelige økonomiske udfordringer, og at der under disse omstændigheder var en kraftig formodning imod, at selskabet kunne sælges for 500.000 kr. den 1. december 2013. Det påhvilede herefter skatteyder at godtgøre', at indsætningerne hidrørte fra et reelt salg af virksomheden.

På baggrund af en konkret bevisvurdering fandt retten, at skatteyder ikke havde godtgjort dette, hvorefter indsætningerne ansås som skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

Skatteministeriet blev frifundet som følge heraf.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omgørelse - betingelser ikke opfyldt

SKM2019.124.BR

Sagen angik, om skatteyderen kunne få omgjort et salg af fire byggegrunde, således at hans selskab og ikke skatteyderen selv blev anset som rette indkomstmodtager af salgssummerne vedrørende de fire byggegrunde.

Byretten fandt, at betingelserne for omgørelse ikke var opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 1, nr. 2, og nr. 3. Særligt, for så vidt angår betingelsen i nr. 3, fandt byretten det ikke godtgjort, at det havde været muligt for skattemyndighederne at udlede dispositionens eksistens og indhold.

Endelig fandt retten, at skatteyderen endvidere ikke kunne få opgjort sin afholdelse af byggemodningsudgifter til de fire byggegrunde, således at de blev anset for afholdt af selskabet og ikke ham personligt. Retten begrundede dette med, at skatteyderen ikke havde dokumenteret afholdelsen af udgifterne, ligesom ændringen af denne disposition under alle omstændigheder ikke ville være af betydning for skatteyderens skatteansættelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Offentlig ejendomsvurdering - grundværdi

SKM2019.121.BR

Dommen angår grundværdiansættelsen for årene 2009-2012 af tre ejerlejligheder. På grunden blev der som led i boligbebyggelse på nabogrunden i 2008 opført et parkeringsanlæg i overensstemmelse med lokalplanen om parkeringsdækning for området.

Under sagen blev der udmeldt syn og skøn. Skønsmanden fandt ud fra en afkastbetragtning, at grunden kun havde symbolsk værdi.

Retten fandt, at etagearealpriserne, som anført af Landsskatteretten, bør fastsættes med udgangspunkt i grundværdiniveauet for området og tilsvarende nærtliggende områder samt i anvendelse af ejendommen til parkeringsdækning.

Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skønsmæssige ansættelse af etagearealpriserne. Der blev blandt andet lagt vægt på, at disse priser var baseret på nogle af sagsøgerne for Landsskatteretten fremlagte afgørelser om ejendomme i Y2-bydel, der anvendes til parkeringsformål.

Retten fandt endvidere, at skønserklæringen ikke udgjorde et tilstrækkeligt sikkert grundlag for en ændret vurdering.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Krydstogtsaktivitet omfattes ikke af tonnageskatteordningen

SKM2019.120.ØLR

Spørgsmålet i sagen var, om et rederi kunne opgøre indkomsten fra et krydstogtskib efter tonnageskattelovens regler. Skibet blev anvendt til ekspeditionsrejser ("expedition cruising") til forskellige destinationer verden rundt.

Rederiet gjorde gældende, at denne aktivitet faldt ind under tonnageskatteordningen, fordi skibet blev anvendt til sædvanlig søtransport i form af erhvervsmæssig rederivirksomhed med transport af passagerer. Rederiet begrundede bl.a. dette med, at det afgørende for passagererne var destinationerne og ikke opholdet på skibet. Desuden henviste rederiet til, at en række EU-medlemsstater har tonnageskatteordninger, som omfatter krydstogtsskibe.

For landsretten var Danske Rederier indtrådt som biintervenient til støtte for rederiet.

Landsretten fandt, at skattepligtig indkomst fra erhvervsmæssig levering af krydstogtydelser som udgangspunkt omfattes af tonnageskatteloven, der ifølge § 6, stk. 1, omfatter erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer og gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer.

Landsretten fandt imidlertid, at tonnageskattelovens § 8, stk. 1, efter bestemmelsernes ordlyd og forarbejder dels indeholder en præcisering af, at indtægt fra nogle typer af virksomhed ikke kan anses for at hidrøre fra rederivirksomhed, jf. lovens § 6, stk. 1, men herudover også angiver andre former for virksomhed, der som udgangspunkt ville kunne falde under anvendelsesområdet for § 6, stk. 1, men som desuagtet undtages. Det sidste gjaldt ifølge landsretten bl.a. § 8, stk. 1, nr. 10, om indkomst fra udflugts- og fritidsformål.

Landsretten fandt, at indkomst fra krydstogtsydelser efter ordlyden af og bemærkningerne til § 8, stk. 1, nr. 10, i almindelighed må anses for at være indkomst fra udflugts- og fritidsformål, som er undtaget fra tonnageskattelovens § 6, stk. 1. Henset til den klare ordlyd kunne tonnageskattelovens overordnede formål om at øge danske rederiers internationale konkurrenceevne ikke føre til en ændret vurdering.

Landsretten fandt desuden, at de omhandlede ekspeditionsrejser ikke adskiller sig afgørende fra den almindelige krydstogtsvirksomhed, som omfattes af undtagelsen i § 8, stk. 1, nr. 10. Dette begrundede landsretten med, at ekspeditionsrejserne - ligesom andre krydstogter - er ferierejser, hvor de fjerntliggende destinationer, udflugterne undervejs, sejladsen og skibets faciliteter udgør et samlet hele, og hvor skibets fart og rute tilrettelægges med henblik på at give kunden den bedst mulige ferieoplevelse.

Østre Landsret stadfæstede derfor byrettens dom om frifindelse af Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indeholdelse af A-skat - ansvar for manglende indeholdelse - bestemmende indflydelse - fri bil - kontanthævninger - privateudgifter

SKM2019.119.ØLR

Sagen angik overordnet om en direktør, som havde bestemmende indflydelse, var blevet tilgodeset økonomisk ved en række dispositioner foretaget af selskabet, og om selskabet i givet fald var ansvarlig for den manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i relation hertil.

Landsretten fandt, at et ophold i Y15-by betalt af selskabet havde privat karakter for direktøren. Da rejsen var foretaget i en af selskabet ejet Mercedes SUV på gule plader, anså landsretten blandt andet på denne baggrund det for godtgjort, at Mercedes'en havde stået til rådighed for direktørens private benyttelse. Landsretten fandt yderligere, at også en af selskabet ejet Ferrari havde stået til privat rådighed for direktøren. En afgørelse fra ToldSkat vedrørende tidligere indkomstår kunne ikke føre til andet resultat, da afgørelsen var i åbenbar modstrid med ligningslovens § 16, stk. 1 og 4.

Landsretten fandt endvidere - modsat byretten - at direktøren havde erhvervet et maleri af selskabet til underpris, idet landsretten bemærkede, at vurderingen af markedsprisen er en objektiv vurdering, og at det afgørende er, hvilken pris der kunne være opnået mellem uafhængige parter.

Desuden fandt landsretten, at direktøren var skattepligtig af en række kontanthævninger, som fremgik af mellemregningen mellem direktøren og selskabet.

Landsretten fandt, at selskabet utvivlsomt havde været bekendt med de faktiske omstændigheder, der begrundede indeholdelsespligten, hvorfor selskabet var umiddelbart ansvarlig for den manglende indeholdelse af A-skat mv.

Skatteministeriet blev derfor i det hele frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligt - bopæl - centrum for livsinteresser

SKM2019.118.BR

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en skatteyder, der var udrejst til Schweiz, var fuldt skattepligtig i Danmark i indkomstårene 2009 og 2010.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at skatteyderen havde to boliger til rådighed i Schweiz, og at skatteyderen også efter udrejsen til Schweiz og salget af sin ejendom i Danmark havde bevaret en boligmulighed i Danmark, som skatteyderen i ganske betydeligt omfang også benyttede sig af.

Retten lagde endvidere til grund, at skatteyderen, udover sine tætte familiemæssige relationer, også havde alle sine væsentlige erhvervsmæssige aktiviteter og sit indtægtsgrundlag i Danmark.

På baggrund af en samlet vurdering fandt retten, at skatteyderen havde den stærkeste personlige og økonomiske tilknytning til Danmark, således at beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilkom Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2019.133.BR

Modregning - Kompetence - Sagsbehandlingsfejl

Sagen angik en prøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse, hvor Skatteankestyrelsen havde taget stilling, om SKAT var berettiget til at foretage modregning over for sagsøger.

SKAT havde foretaget modregningen i sagsøgers personlige virksomheds momstilgodehavende til dækning af sagsøgers gæld til SKAT vedrørende B-skat.

Sagsøger klagede over modregningsafgørelsen til Restanceinddrivelsesmyndigheden. Klagen var dels begrundet med, at B-skatten påhvilede sagsøger personligt, og SKAT derfor ikke kunne modregne B-skatten hos sagsøgers virksomhed. Klagen var videre begrundet med, at sagsøger ikke havde B-skatter i den angivne størrelse.

Restanceinddrivelsesmyndigheden sendte ikke sagsøgers indsigelse mod B-skattens størrelse videre til fordringshaveren i SKAT.

Skatteankestyrelsen fandt i sin afgørelse, at indsigelser vedrørende fordringens eksistens skulle rettes til fordringshaver i SKAT, og at Skatteankestyrelsen derfor ikke kunne tage stilling hertil. Skatteankestyrelsen fandt desuden, at der ikke var noget grundlag for at antage, at de almindelige modregningsbetingelser ikke var opfyldt, da modregningen blev gennemført.

Sagsøger påstod, at Skatteankestyrelsens afgørelse skulle ophæves, da Skatteministeriet ikke havde det påståede krav mod sagsøgers virksomhed.

Retten udtalte, at det ikke kunne føre til en ophævelse af Skatteankestyrelsens afgørelse, at restanceinddrivelsesmyndigheden havde begået en fejl ved ikke at sende sagsøgers indsigelse mod fordringens beståen videre til rette klageinstans.

Retten udtalte endvidere, at Skatteankestyrelsen ikke havde kompetence til tage stilling til eksistensen af SKATs krav, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, jf. § 17, stk. 1, og at retten derfor heller ikke havde kompetence dertil.

Skatteministeriet blev som følge heraf frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.131.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - førstegangsovertrædelse - import - uregistreret

T var tiltalt for den 28. januar 2017 at have købt og importeret 372,79 kg chokolade- og sukkervarer i Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen blev begyndt, at have registreret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og betalt afgift af varerne.

T forklarede at han selv var i Sverige den 28. januar 2017 og indkøbte og importerede til Danmark i alt 372,79 kg chokolade til sin butik. Han havde inden turen indsendt en ansøgning om at få godkendelse til at importere varer til sin butik. Han havde sat sig ind i reglerne om, at han skulle oplyse told- og skatteforvaltningen om sin import. T havde dog den opfattelse, at han havde modtaget en midlertidig tilladelse som varemodtager. Han havde fået tilsendt et brev fra told- og skatteforvaltningen som han havde opfattet som en midlertidig godkendelse, men som han først efterfølgende har erfaret blot var oplysning, om at forvaltningen var i gang med sagsbehandlingen vedrørende hans ansøgning.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. T indsendte registreringsanmeldelse elektronisk den 9. februar 2017, hvoraf det fremgik, at datoen for virksomhedens påbegyndelse var den 1. februar 2017, hvorfor han på importtidspunktet hverken havde ansøgt om eller var registreret som varemodtager. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. På denne baggrund og idet T har importeret varerne inden han ansøgte om tilladelse, fandtes en bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse for passende, idet bøden skal være på et niveau hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

SKM2019.130.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de afgiftspligtige 60,816 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 18. januar 2017 samt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for dens opgørelse af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret, og således ikke var i stand til at konstatere om der var betalt korrekt afgift.

T udeblev.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. Konkret var der ikke et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation. En bøde 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse var passende, idet bøden skal være på et niveau hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

SKM2019.128.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de afgiftspligtige 24,385 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 26. januar 2017 samt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for dens opgørelse af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret, og således ikke var i stand til at konstatere om der var betalt korrekt afgift.

T udeblev.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. Konkret var der ikke et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation. En bøde 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse var passende, idet bøden skal være på et niveau hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0018361
Forhøjelse af overskud
Klagen vedrører forhøjelse af selvangivet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2019

Journalnr: 16/0446546
Maskeret udbytte mm
Klagen vedrører beskatnuing af maskeret udbytte, idet kunst og designerstole erhvervet af selskabet ApS er anset for benyttet af klageren privat og videre at lejeindtægter fra selskabet anset for ikke at vedrøre et erhvervsmæssigt anvendt lejemål. Landsskatteretten ændrer afgørelsen fsv. angår lejeindtægterne.
Afsagt: 28-01-2019

Journalnr: 16/1394990
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-02-2019

Journalnr: 15/1924757
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark efter udrejse den 4. juli 2014 til USA, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, og anset klagerens løn pr. 4. juli 2014 for omfattet af dansk beskatningsret efter artikel 19, stk. 1, litra a) i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 19. august 1999 mellem USA og Danmark. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at USA pr. 4. juli 2014 tildeles beskatningsretten til klagerens løn jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 15, stk. 1, idet klageren da blev skattemæssigt hjemmehørende i USA, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten artikel 4, stk. 1, og idet klagerens løn ikke omfattes af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 19.
Afsagt: 15-02-2019

Journalnr: 16/0856043
Tab på fordring
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på fordring i udenlandsk valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-01-2019

Journalnr: 16/1373964
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører ansættelse af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-03-2019 - 09-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 2 - tvangsinddrivelse af den bistandssøgende medlemsstats fordringer, der foretages af myndighederne i den bistandssøgte medlemsstat - sag vedrørende et krav om omstødelse af betalingen af disse fordringer til fordel for konkursmassen for et selskab, der har hjemsted i den bistandssøgte medlemsstat - den sagsøgte part i denne sag - fastsættelse

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-751/18 Totalmédia

Er artikel 23, stk. 1, litra c), i lov om selskabsskat, i den affattelse, der var gældende i 2013, forenelig med EU-retten, hvis de fortolkes således, at renter og øvrige finansielle udgifter betalt i forbindelse med lån, som er optaget hos tredjemand eller forbundne selskaber (som det overtagne selskab kunne have fradraget, såfremt fusionen ikke havde fundet sted) for at erhverve det overtagende datterselskabs kapital, og som er blevet overført som følge af fusionen, ophører med at kunne fra...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Direct Taxation - CCTB)

Proposal for a Council Directive on the common system of a digital advertising tax on revenues resulting from the provision of digital advertising services Political agreement

 

Nyt fra Kommissionen

Effective tax levels using the Devereux/Griffith methodology

‘’ - (2018 report)The project 'Effective tax levels in the European Union' is based on the methodology used for the calculation of effective tax rates (ETRs) as set out by Devereux and Griffith (1999, 2003). It extends the scope of the study on effective levels of company taxation within an enlarged EU (2008). The study focuses on the effects of tax reforms in the EU28 for 1998-2018, and for North Macedonia, Turkey, Norway, Switzerland, Canada, Japan and the United States for 2005-2020, including their impact on the level of taxation for both domestic and cross-border investment.Excel Tables03/2019

  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2019

Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2019

Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Betænkning afgivet den 28. februar 2019

Bilag 10

Ændringsforslag nr. 12-15 stillet af skatteministeren den 4. marts 2019

L 146 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 28. februar 2019

L 160 Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 7/3-19 fra Plesner, vedrørende Konventionens Del VI, om at tvister under dobbeltbeskatningsoverenskomster kan afgøres ved voldgiftsprocedure

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om baggrunden for, at man fremadrettet vil afvige fra det klare kriterie om, at beskatning skal ske der, hvor ledelsens sæde er placeret, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke konsekvenser det får for Danmark, at man vælger den såkaldt forenklede LOB-bestemmelse, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om konsekvenser for den nuværende danske praksis vedrørende transfer pricing, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke kompetencer der vil blive fjernet fra de nationale skattemyndigheder i relation til den internationale voldgift, jf. artikel 18, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om afgørelser truffet af kompetente instanser i Danmark aldrig kan omgøres af den internationale voldgift, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/3-19 fra Plesner, vedrørende Konventionens Del VI, om at tvister under dobbeltbeskatningsoverenskomster kan afgøres ved voldgiftsprocedure, til skatteministeren

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om, hvordan det sikres, at forslaget om at fravige dækningsrækkefølgen, ikke vil føre til at kommunale krav, der ligger i det gamle inddrivelsessystem EFI/DMI, får en lavere prioritet i dækningsrækkefølgen end de krav, som kommer ind i det nye inddrivelsessystem PSRM, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 156

Orientering om faste publikationer og afrapporteringer fra Skatteministeriet

Bilag 159

Henvendelse af 8/3-19 fra Stilladsarbejdernes brancheklub af 1920 om skattesvindel på HOFOR og forslag om samkøring af data fra RUT-register med opkrævning fra SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 258

Wish ligger som en af danskerne mest foretrukne netbutikker. Wish sender varerne fra Kina, men ifølge deres handelsbetingelser handler man med en Wish i Holland, og det er hollandsk lov, der gælder. Hjemmesiden er delvist på dansk og henvender sig åbent til danske forbrugere. Er der taget kontakt til skattemyndighederne i Holland for at få Wish til at overholde reglerne, så der betales moms i Danmark? Og hvis ikke, vil ministeren så sørge for, at det sker?  Svar  

Spm. 259

Vil ministeren angive provenutabet for statskassen, hvis iværksætterskatten på udbytter (selskabers skattepligt på udbytte af unoterede porteføljeaktier) reduceres fra de nuværende 15,4 pct. til henholdsvis 12 pct., 8 pct. eller 4 pct.?  Svar  

Spm. 260

Vil ministeren angive provenutabet for statskassen, hvis iværksætterskattens nuværende ejerskabsgrænse på 10 pct., jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C nedsættes til henholdsvis 8 pct., 5 pct. eller 2 pct. (uden at beskatningsprocenten på 15,4 pct. ændres)?  Svar  

Spm. 263

Er Skatteministeriet enigt i følgende udlægning af konklusionen fra "Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt" fra 7. december 2018: ”Revision har ikke signifikant betydning for antallet af fejl i virksomheders skatteregnskaber.”  Svar  

Spm. 278

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 154, at: ”Adfærdseffekterne består af flere forskellige elementer. De højere priser på benzin og diesel reducerer det indenlandske brændstofsalg, hvilket reducerer indtægterne fra afgifter og moms. Det sker dels som følge af en generel reduktion af brændstofforbruget, dels som følge af øget grænsehandel med benzin og diesel i udenlandsk favør. Derudover øger de højere priser på benzin og diesel de samlede omkostninger ved transport, hvilket reducererindtægterne fra de øvrige bilafgifter.” Ministeren bedes opdatere tabel 1 svar på spørgsmål 154 og opdele adfærd eksklusiv arbejdsudbud i henholdsvis 1) generel reduktion af brændstofforbruget, 2) grænsehandel og 3) reduktion af indtægter fra øvrige bilafgifter.  Svar  

Spm. 283

Vil ministeren oplyse, hvornår restanceopgørelser for 3. og 4. kvartal i 2018 vil blive oversendt til udvalget?  Svar  

Spm. 284

Da Folketinget i 2017 vedtog at nedsætte bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder, blev det i bemærkningerne til lovforslag L 183 (folketingsåret 2016-17) fastslået, at der skal være retssikkerhed og forudberegnelighed i værdiansættelsen. Der blev derfor i bemærkningerne fastsat nogle betingelser (juridiske værn), hvis skattemyndighederne skal kunne fravige de aktie- og goodwillcirkulærer, der gælder på området. Der gives nu fra flere sider udtryk for, at man i praksis ikke respekterer disse betingelser. Vil ministeren bekræfte, at de juridiske værn i bemærkningerne til lovforslaget indebærer, at værdiansættelse af en familieejet virksomhed altid kan baseres på aktie- og goodwillcirkulærerne, medmindre Skattestyrelsen kan godtgøre, at virksomhedens fremtidige vækst og indtjening vil afvige så væsentligt fra den historiske vækst og indtjening, at der af denne grund ikke kan ske værdiansættelse efter cirkulærerne?  Svar  

Spm. 303

Ministeren bedes på baggrund af seneste opgørelse over offentlige restancer, dvs. ”Offentlige restancer – status pr. juni 2018”, opdele de kommunale restancer på kommuner. Ministeriet bedes gøre dette for både den nominelle værdi såvel som kursværdien og for de ikke-inddrivelige restancer.  Svar  

Spm. 305

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 231 bedes ministeren uddybe, hvor stor en del af beskæftigelseseffekten ved at udvide boligjobordningen på 450 personer der er en reel effekt på arbejdsudbuddet (dvs. det, der svarer til en udvidelse af arbejdsstyrken i nationalregnskabet), og hvor stor en del der er en konvertering fra sort til hvidt arbejde. Svaret bedes angivet i antal personer.  Svar  

Spm. 306

Hvis man ønsker en provenuneutral omlægning fra bo- og gaveafgift på 15 pct. på virksomheder til en forhøjet selskabsskat i 10 år efter overdragelsen, hvor høj skal selskabsskatten for de pågældende virksomheder så være i den periode?  Svar  

Spm. 307

Med baggrund i at der er generelle begrænsninger på anvendelse af selskabers underskud i form af, hvor stor en andel af et fremførbart underskud der i et skatteår kan trækkes fra i en skattepligtig indkomst, og at begrænsningerne medfører en rentefordel for staten på grund af en mindre udskydelse af skattebetaling, bedes ministeren bedes redegøre for, hvilke stilleskruer der både generelt og for sambeskatning af selskaber kan anvendes for at øge statens rentefordel ved at begrænse udskydelsen af skattebetaling.  Svar  

Spm. 309

Af svar på SAU alm. del - spørgsmål 284 fremgår det, at Skattestyrelsen ”som altovervejende hovedregel” skal anvende aktie- og goodwillcirkulærerne til værdiansættelse af en virksomhed, hvis virksomheden har en ”relativt stabil indtjening, vækst og begrænsede immaterielle aktiver”. Ministeren specificerer, at det vil sige tilfælde ”hvor virksomhedens fremtidige vækst og indtjening ikke vil afvige væsentligt fra den historiske vækst og indtjening.” En værdiansættelse efter cirkulærerne baseret på historiske tal vil under alle omstændigheder i sig selv rumme en kapitalisering af virksomhedens immaterielle aktiver. Kan ministeren derfor bekræfte, at virksomhedens immaterielle aktiver ikke i sig selv kan danne grundlag for at fravige cirkulærerne, hvis den fremtidige vækst og indtjening ikke antages at afvige væsentligt fra den historiske vækst og indtjening?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 608

Om at Assens Kommune skal tilbagebetale 50 mio. kr. i selskabsskat.  Svar  

Spm. S 621

Om de vedtagne nedsættelser af skatter og afgifter frem til 2025.  Svar  

Spm. S 624

Om ministerens udsagn om at nedsætte topskatten i Helhedsplanen.  Svar  

Spm. S 625

Om at sænke topskattesatsen.  Svar  

Spm. S 626

Om sætte topskatten ned i en kommende valgperiode.  Svar  

Spm. S 628

Om at sænke skattetrykket.  Svar  

Spm. S 631

Om at forhøje topskattegrænsen betydeligt.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse