SkatteMail 2019, uge 07

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyt styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning. Desuden finder du vejledning med hjælp til at udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på oplysningsskemaet og oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Eksportmedarbejderfradrag
Ejendomsvurderinger
Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager
Genoptagelse af landsskatteretssag
Byttehandler fra et moms- og TP-mæssigt perspektiv
Øboere får skattefradrag
Genoptagelse af seniornedslag

Styresignaler
Styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning

Bindende svar
Genbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre
Dobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler
Afståelse af bitcoins modtaget som gave
Beregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P

Domme
Skønsmæssig forhøjelse - dokumentation for forældelse af gæld
Arbejdsudleje - gartneri - podning af frugttræer
Grundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift
Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Eksportmedarbejderfradrag

HUSK erklæring skal indsendes samtidigt med selvangivelsen


Beierholm

Ejendomsvurderinger

Mulighed for genoptagelse af tidligere års ejendomsvurderinger


Folketingets Ombudsmand

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde. Landsskatteretten kan undlade at imødekomme anmodningen, hvis denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig


Folketingets Ombudsmand

Genoptagelse af landsskatteretssag

Udtalt, at landsskatterettens begrundelse for at nægte at genoptage en sag vedrørende ansættelsen af en indkomst ikke kunne anses for fyldestgørende.

Henstillet til landsskatteretten at undergive klagerens begæring om genoptagelse en fornyet behandling på det nu foreliggende grundlag.


PwC

Byttehandler fra et moms- og TP-mæssigt perspektiv

Moms- og skatteretten stiller i princippet de samme krav til specifikationsgraden, når to parter udveksler ydelser. Imidlertid ses der ofte store forskelle i praksis, hvor skattemyndighederne transfer pricing-mæssigt ofte accepterer, at principalen ikke selvstændigt udfakturerer management fees, og de dermed i realiteten ”nettes” med varetransaktioner. En ny dom fra EU-domstolen understreger, at momsretten stiller store krav til specifikationsgraden i byttehandler. Der er derfor et samspilsproblem, som er vigtigt at være opmærksom på.


Redmark

Øboere får skattefradrag

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere


SEGES

Genoptagelse af seniornedslag

Afviste skattenedslag for seniorer kan nu genoptages. Fik du ikke skattenedslag mellem 2010 og 2016 i seniornedslagsordningen, har du nu chancen for at få genoptaget ATP’s afgørelse


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning

SKM2019.81.SKTST

Skattestyrelsen har hidtil praktiseret at lade sambeskattede selskaber, der kommer under tvangsopløsning, forblive i sambeskatningen. Skattestyrelsen har nu vurderet, at den bestemmende indflydelse i et datterselskab mistes, når et selskab kommer under tvangsopløsning. Når den bestemmende indflydelse mistes, er en af betingelserne for sambeskatning ikke længere opfyldt. Udtræden af sambeskatning skal ske, når selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at indgå i sambeskatning.

Udtræden af sambeskatning skal efter Skattestyrelsens opfattelse i forbindelse med tvangsopløsning ske på det tidspunkt, hvor selskabet ikke længere kan genoptages - dvs. når der er forløbet tre måneder fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Skattestyrelsen udsender derfor et styresignal om, at et sambeskattet selskab, der kommer under tvangsopløsning, fremover udtræder af sambeskatningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Genbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre

SKM2019.82.SR

Skatterådet bekræftede, at den påtænkte outsourcing af produktion, pakning og emballering af produkt A til brug i produkt B og tilsvarende produkter i H3-produktfamilien fremstillet af H3 Inc. (y-land) til det koncernforbundne selskab H4 (X-land) ikke kunne sidestilles med en hel eller delvis afhændelse af virksomheden i H3 Inc. (y-land) og derfor ikke udløste genbeskatning for H2 ApS efter § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, jf. § 33 E, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler

SKM2019.79.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgers fulde skattepligt til Danmark indtrådte pr. tilflytningstidspunktet den 3. januar 2018, jf. kildeskattelovens § 1.

Skatterådet bekræftede, at spørgers skattemæssige hjemsted var beliggende i Danmark fra og med den 3. januar 2018.

Skatterådet bekræftede, at spørger ville være berettiget til lempelse i sin danske skat for så vidt angik det lønvederlag, som spørger oppebar ved sin profession i medfør af bestemmelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Rusland og Danmark, se dog indstilling og begrundelse.

Skatterådet bekræftede, at den lempelse, som spørger var berettiget til, ville skulle foretages efter creditmetoden.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger ville være berettiget til fradrag for dobbelt husførelse for så vidt angik udgifter til lejligheden beliggende i Moskva til og med sin sidste arbejdsdag den 28. maj 2018.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ville være berettiget til fradrag for de rejseomkostninger, som spørger havde afholdt uden refusion fra arbejdsgiver.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afståelse af bitcoins modtaget som gave

SKM2019.78.SR

Skatterådet kunne tiltræde, at bitcoins modtaget som julegave i 2013 kunne afstås skattefrit.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P

SKM2019.77.SR

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, hvad der skulle forstås ved "årslønnen" i ligningslovens § 7 P.

Spørger var af den opfattelse, at der ved "årsløn" skulle forstås indkomstskattepligtig løn, herunder også indkomstskattepligtige aktier og købe- og tegningsretter, m.v., og at gratisaktier som overstiger 10 % af den ansattes årsløn, og som dermed bliver skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16, vil skulle indgå i den årsløn, som danner grundlaget for beregningen af 10 %-grænsen i henhold til ligningslovens § 7 P.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den del der overstiger 10 %-grænsen i ligningslovens § 7 P, og som dermed bliver skattepligtig indkomst efter ligningslovens § 16, skal medregnes i grundlaget for årslønnen, ved anvendelsen af ligningslovens § 7 P. Der skal ses på årslønnen på det tidspunkt hvor den konkrete aftale indgås. Der skal således ikke tages højde for aftaler, om løntillæg m.m., som ikke allerede er indgået på det tidspunkt, hvor aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P indgås.

Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at såfremt der i en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P, som kan holdes indenfor 10 %-grænsen, i samme aftale indgås et lønelement omfattet af ligningslovens § 16, vil sidstnævnte ikke skulle medregnes i grundlaget for årslønnen, ved anvendelsen af ligningslovens § 7 P.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - dokumentation for forældelse af gæld

SKM2019.84.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010-2012 skønsmæssigt var sat for højt af skattemyndighederne.

For byretten var det ubestridt, at indkomsten for sagsøgerens tidligere ægtefælle var medtaget med de korrekte beløb i privatforbrugsberegningerne.

Sagsøgeren gjorde gældende, at privatforbrugsberegningerne skulle tilsidesættes, idet de ikke tog højde for, at en række af sagsøgerens gældsposter var reduceret som følge af forældelse.

Skatteministeriet havde på baggrund af dokumentation, der blev fremlagt under skriftvekslingen for byretten, anerkendt, at gælden i et vist omfang var reduceret som følge af forældelse.

For den øvrige del af gældsposterne fandt retten, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at gælden var bortfaldet som følge af forældelse og ikke som følge af sagsøgerens indbetalinger.

Retten fandt endvidere, at skatteankenævnet ved de skønsmæssige forhøjelser af den skattepligtige indkomst med rette havde taget udgangspunkt i oplysninger fra Danmarks Statistik, idet sagsøgeren hverken overfor skatteankenævnet eller retten havde fremlagt budgetter eller øvrige budgetmæssige oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Arbejdsudleje - gartneri - podning af frugttræer

SKM2019.80.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var tale om arbejdsudleje, når sagsøgeren anvendte udenlandsk ansatte personer i planteskolens produktion af frugttræer, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at fastslå, at podning af frugttræer efter sin art og karakter kunne individualiseres og afgrænses fra den øvrige produktion på planteskolen. Dette uanset, at kontraktmaterialet indeholdt bestemmelser om ansvar og risiko mv.

På den baggrund fandt landsretten, at podning af frugttræer udgjorde arbejdsudleje.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Grundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift

SKM2019.76.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt et boligselskab var berettiget til fradrag i grundværdien for forbedringer i form af udgifter til el afholdt via tilslutningsafgift.

Retten anførte, at det fremgår af skødet mellem sælgeren og boligselskabet, at ejendommen sælges med alle slags ledninger. Retten anførte desuden, at det fremgår af regnskabet for byggeriet, at 354.292 kr. vedrører "tilslutningsafgifter (ikke fjernvarme og ikke stikledninger og anlæg på egen grund)".

Retten lagde til grund, at selskabet havde betalt et beløb på 354.292 kr. til tilslutningsafgifter som en del af købesummen. Men bemærkede også, at det ikke fremgår af regnskabet eller andre steder, hvilke udgiftsposter det samlede beløb består af, herunder om udgift til eltilslutning er omfattet og med hvilket beløb.

Uanset at det ikke kunne udelukkes, at der som en del af beløbet er afholdt udgifter til eltilslutning, som vil kunne fradrages i grundværdien, fandt retten, at der var en sådan betydelig usikkerhed om, hvorvidt udgiften er afholdt, hvem der har afholdt den og med hvilket beløb, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)

SKM2019.75.BR

Dommen angår, om sagsøgeren har krav på ordinær genoptagelse af den yderligere ansættelse af grundværdien (omberegnede grundværdi) for vurderingsåret 2007 efter skatteforvaltningslovens dagældende § 33, stk. 2.

Der var under sagen tvist om, hvorvidt den fremsatte begæring om genoptagelse af den omberegnede grundværdi, der blev indgivet efter udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist, alligevel skulle behandles efter reglerne om ordinær genoptagelse, fordi der tidligere indenfor den ordinære genoptagelsesfrist var indgivet en begæring om fradrag for forbedringer.

Retten henviste til dagældende vurderingslovs § 5 og § 33, stk. 16-18, samt SKM2014.538.ØLR.

Retten bemærkede, at ansættelsen i vurderingslovens § 33, stk. 16-18, er selvstændig og kun foretages, hvis der sker ændringer i en ejendoms forhold, som opfylder betingelserne i bestemmelsen, og at ansættelsen har til formål at begrænse stigningen i ejendomsskatterne for grundejerne ved at indføre et loft over, hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige i det enkelte år.

Retten anførte videre, at fradrag for forbedringer ansættes med hjemmel i den dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18 og indholdet af disse bestemmelser.

Retten fandt, at der ikke består en nær sammenhæng mellem den yderligere ansættelse af grundværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 16-18, og ansættelserne efter vurderingslovens § 5. Retten fandt endvidere, at der heller ikke i øvrigt forelå sådanne omstændigheder, at der var grundlag for at lade en anmodning om genoptagelse af den yderligere grundværdi, som er indgivet efter fristens udløb, indgå i behandlingen af den allerede verserende sag om genoptagelse af ansættelsen af fradrag for forbedringer.

Da anmodningen om genoptagelse af den yderligere ansættelse af grundværdien først var fremsat efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, fandtes betingelserne for ordinær genoptagelse ikke at være opfyldt.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-02-2019 - 19-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-115/16 N Luxembourg 1
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-115/16 N Luxembourg 1 - Dom
Tidligere dokument: C-115/16 N Luxembourg 1 X Denmark C Danmark I - Indstilling

Dom C-116/16 T Danmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - skattefritagelse for overskud, som selskaber i en medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater - den retmæssige ejer af det udloddede udbytte - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, udbetaler udbytte, som dernæst i sin helhed eller stort set i sin helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af udbytte

Tidligere dokument: C-116/16 T Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-116/16 T Danmark Y Denmark - Indstilling

Dom C-117/16 Y Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - skattefritagelse for overskud, som selskaber i en medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater - den retmæssige ejer af det udloddede udbytte - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, udbetaler udbytte, som dernæst i sin helhed eller stort set i sin helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af udbytte

Tidligere dokument: C-117/16 Y Denmark - Dom

Dom C-118/16 X Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-118/16 X Denmark - Dom

Dom C-119/16 C Danmark I
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-119/16 C Danmark I - Dom

Dom C-299/16 Z Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Indstilling

Dom C-135/17 Frie kapitalbevægelser X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers)
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande - standstill-klausulen - en medlemsstats nationale lovgivning om passive selskaber etableret i tredjelande - ændring af denne lovgivning efterfulgt af den tidligere lovgivnings genindførelse - indkomst hos et selskab etableret i et tredjeland, der hidrører fra ihændehavelse af fordringer fra et selskab etableret i en medlemsstat - medregning af sådan indkomst i beskatningsgrundlaget for en skattepligtig person, der er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat - restriktion for de frie kapitalbevægelser - begrundelse

Tidligere dokument: C-135/17 Frie kapitalbevægelser X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) - Dom
Tidligere dokument: C-135/17 Frie kapitalbevægelser X - Indstilling
Tidligere dokument: C-135/17 X - Ny sag

Dom C-581/17 Wächtler
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer - flytning af det skattemæssige hjemsted til Schweiz - lovgivning i en medlemsstat, hvorefter latente kapitalgevinster af selskabsandele beskattes i et sådant tilfælde

Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Dom
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Indstilling
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Ny sag

Dom T-865/16 Statsstøtte Fútbol Club Barcelona mod Kommissionen
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte - støtte gennemført af de spanske myndigheder til fordel for visse professionelle fodboldklubber- gunstig indkomstskattesats for klubber, der tillades status som enhed, der ikke arbejder med gevinst for øje - afgørelse, hvorved det fastslås, at støtten ikke er forenelig med det indre marked - etableringsfrihed - fordel

Tidligere dokument: T-865/16 Statsstøtte Fútbol Club Barcelona mod Kommissionen - Dom

Dom C-563/17 Etableringsfrihed Associação Peço a Palavra m.fl.
Dato: 27-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fri bevægelighed for personer - flytning af en fysisk persons bopæl fra en medlemsstat til Schweiz - beskatning af latente kapitalgevinster af selskabsandele - direkte beskatning - fri bevægelighed for selvstændige - ligebehandling

Dom C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 14-03-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 2 - tvangsinddrivelse af den bistandssøgende medlemsstats fordringer, der foretages af myndighederne i den bistandssøgte medlemsstat - sag vedrørende et krav om omstødelse af betalingen af disse fordringer til fordel for konkursmassen for et selskab, der har hjemsted i den bistandssøgte medlemsstat - den sagsøgte part i denne sag - fastsættelse

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag


Indstillinger
C-598/17 Statsstøtte A-Fonds

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - eksisterende støtte og ny støtte - begrebet »ny støtte« - ulovlig støtte - tilbagebetaling af udbytteskat - ordning udvidet til også at omfatte selskaber hjemmehørende uden for den berørte medlemsstats område - frie kapitalbevægelser - de nationale domstoles rolle - nationale domstoles mulighed for at prøve gennemførelsesforanstaltningerne til en støtteordning på grundlag af andre bestemmelser i EUF-traktaten end artikel 107 og 108 - Kommissionens enekompetence

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 107 TEUF og 108 TEUF er til hinder for, at en national domstol træffer afgørelse om, hvorvidt en betingelse om hjemsted i en eksisterende støtteordning er forenelig med artikel 63 TEUF, hvis betingelsen, som den i hovedsagen omhandlede, er uløseligt forbundet med støtteordningen i den forstand, at den er nødvendig for gennemførelsen af dennes formål eller forvaltning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Direct Taxation - CCTB)

Code of Conduct Group (Business Taxation)

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Commitment letters by some jurisdictions regarding the replacement of harmful preferential tax regimes with measures of similar effect Belize

High Level Working Party (Taxation)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Vejledning til virksomheder

Indsendelse af regnskabsoplysninger


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 15/2-19 fra Landbrug & Fødevarer om at indføre godtgørelse for afgiftsberigtigede varer på lager i forbindelse med afskaffelsen af afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at det af Saneringsrapporten fra 2017 fremgår, at det ikke vurderedes, at der var grundlag for at afskaffe foderfosfatafgiften, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvornår de skærpede krav til fosforlofter træder i kraft, til skatteministeren

L 146 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

MFU spm. om lovforslaget bør ændres, således at der indføres et standardfradrag for brugere af kollektiv trafik, der passerer broen som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for den samfundsøkonomiske beregning for Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) efter indførelsen af standardfradraget for personer, der passere broen i bil som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at stille ændringsforslag, der sikrer, at personer, der passerer Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) i kollektiv transport som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, får et fradrag på 12 kr. pr. passage, som personer der passerer broen i bil, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse fordelingsvirkningen og virkningen på Gini-koefficienten af nedsættelsen af bundskatten sammenlignet med en tilsvarende nedsættelse af kommuneskatten, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 141

MEP-spørgsmål om cum-ex-skandalen/udbytteskatskandalen

Bilag 142

Henvendelse af 13/2-19 fra Jørgen Larsen vedrørende privat skattesag herunder frister for klagesager

Spørgsmål og svar

Spm. 220

Ministeren bedes besvare SAU alm. del – spørgsmål 140 igen, således at skattegælden fordeles på landsdele, som der spørges til, og ikke på regioner.  Svar  

Spm. 231

Vil ministeren beregne effekten på offentlige finanser og arbejdsudbuddet ved at indføre den svenske hjemmeserviceordning i Danmark?  Svar  

Spm. 269

Ministeren bedes i anonymiseret form redegøre for 10 eksempler, som er repræsentative for problemstillingen vedrørende den manglende evne til at opkræve gæld opstået ved for meget udbetalt SU og udbetaling af SU-lån. Der ønskes en beskrivelse af de enkelte hændelsesforløb fra etablering af gælden til, at den konkrete individuelle inddrivelse ikke kan ske, herunder beskrivelse af manglende og/eller fejlagtige registreringer i systemerne. Endvidere ønskes specifikke årsagsforklaringer på, hvorfor gælden ikke kan inddrives i hvert enkelt tilfælde, herunder om der er mangler i datagrundlaget, og om og i så tilfælde hvilke love/bekendtgørelser der evt. umuliggør opkrævningen. Endeligt ønskes der for hver af eksemplerne et estimat over den samlede gæld, hvor tilsvarende problemstilling gør sig gældende. Der henvises til artiklen ”Rigsrevisionen advarer om nye alvorlige fejl ved gældsinddrivelsen: »Det er uhyggelig læsning«” bragt i Berlingske den 12. februar 2019.  Svar  

Spm. 270

I forlængelse af supplerende svar på SAU alm. del – spørgsmål 161 bedes ministeren i fortrolig form oversende den efterspurgte korrespondance mellem de daværende skatteministre og Mogens Lykketoft fra perioden den 3. oktober 2011 til den 28. juni 2015.  Svar  

Spm. 271

Ministeren har i svar på SAU alm. del – spørgsmål 91 (folketingsåret 2017-18) beskrevet, at Skatteforvaltningen ikke kan ”tage på rene fisketure”, når Skatteforvaltningen vil indhente oplysninger om danskere fra andre lande, men at der skal være tale om en konkret forespørgsel. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvordan disse principper er blevet fortolket i praksis i forbindelse med udlevering af data fra Holland til Danmark i Uber-sagen, herunder redegøre for det præcise indhold i den forespørgsel og/eller dialog, der har været mellem de danske og hollandske skatteforvaltninger forud for udleveringen af data fra Holland til Danmark i forbindelse med kontrol af chauffører, der har arbejdet for Uber i Danmark.  Svar  

Spm. 272

Ministeren bedes redegøre for reglerne, når et andet land tilbyder den danske skatteforvaltning oplysninger, som kan have relevans for borgere eller virksomheders skatteafregning i Danmark, herunder om der er forskel på reglerne, når et andet land tilbyder skatteoplysninger til Skatteforvaltningen fremfor, at Skatteforvaltningen aktivt anmoder om oplysningerne.  Svar  

Spm. 273

Ministeren bedes redegøre for, om Danmark i henhold til de aftaler der er vedrørende udveksling af skatteoplysninger, herunder dobbeltbeskatningsoverenskomster, aftaler om udveksling af oplysninger (TIEA) og OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager eller efter Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, kan forvente at vores aftalelande af sig selv sender oplysninger til den danske skatteforvaltning, der kan have relevans for den danske skatteafregning, og omvendt om Danmark automatisk sender relevante oplysninger til vores aftalelande.  Svar  

Spm. 274

Vil ministeren oplyse, hvilke (antal og navne) både nationale og internationale inkassobureauer Skatteforvaltningen har henvendt sig til for at få hjælp til at inddrive SU-gæld overfor udenlandske studerende? I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse formuleringen af henvendelsen til inkassobureauerne, og deres konkrete. Kopi af henholdsvis henvendelse og svar bedes oversendt.  Svar  

Spm. 275

Ministeren bedes oplyse, hvilken hjemmel der kan henvises til, når det påstås, at der ikke kan ske grænseoverskridende inddrivelse af udestående fordringer (simple krav), med mindre der foreligger en inddrivelsesaftale med det land, hvor debitor formodes at være bosiddende. I fald at det er korrekt, at der skal foreligge en grænseoverskridende inddrivelsesaftale, og at der findes en gyldig hjemmel herfor, bedes ministeren oplyse, hvilke lande Danmark har indgået en sådan aftale med, og hvilken effekt aftalen har haft, herunder hvor mange sager der er rejst og med hvilket resultat.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse