SkatteMail 2019, uge 01

Kære Læser

Først og fremmest godt nytår. Jeg håber, du har haft en god jul og fået en god start på det nye år.

2019's første SkatteMail samler op på de nyheder, der er kommet siden den 16. december, og der er meget nyt fra både ind- og udland, så jeg vil nøjes med at ønske god læselyst.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skat, moms og personalegoder 2019
Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2019
Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer
Firmareceptioner
Skat og moms for læger
Skat ved sommerhusudlejning
Skat og moms ved tab på debitorer mv.
Jagt og skat
Enkeltmandsvirksomheder og skat
Udenlandsk arbejdskraft
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - december 2018
Splitleasing – leasingselskabs koncept...
Helårsbolig anvendt som fritidsbolig
Nye regler for indberetning af løn
Investorfradrag for direkte investeringer i opstarts- eller vækstvirksomheder
Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen
Opkrævning af ejendomsværdiskat
SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis
Anvendelse af lokalplan ved ejendomsvurdering
Fire nye landsretsdomme om de skærpede arbejdsudlejeregler
Krydstogtsvirksomhed omfattes ikke af tonnageskatteordningen
Politisk aftale om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde
Deleøkonomi
Tænk på din skat inden nytår

SKM-meddelelse
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2019

Bindende svar
Livsforsikring - Transparente selskaber
Briller stillet til rådighed af arbejdsgiveren - skattefrit arbejdsredskab
Fastsættelse af skattemæssig primoværdi for indkomståret 2017 for lagerbeskattede værdipapirer - fradrag for tab på lagerbeskattede værdipapirer, der ikke tidligere var fratrukket
Aktieombytning - eventuel betaling af afdrag på henstandssaldo vedrørende fraflytterskat
Virtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning
Virtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning

Afgørelser
Tilgodehavende ved salg af virksomhed - Virksomhedsordningen
Krav på omkostningsgodtgørelse anset for forældet
Dispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning
Grundværdi - Undtagelse fra vurdering
Eksportgodtgørelse - Manglende fremstilling af køretøj
Erhvervsobligation i virksomhedsordningen

Domme
Forskerskatteordningen kunne ikke anvendes ved koncernintern udstationering
Lempelse for udenlandsk skat - manglende besvarelse af opfordringer - risikoen for at dokumentation ikke kan fremskaffes
Ordinær genoptagelse - nye oplysninger - underbilag
Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vand -og spildevandsselskab.

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Skat, moms og personalegoder 2019

I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder du sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser og skatte- og momsregler for personalegoder. De spørgsmål kender vi sikkert svaret

på.


BDO

Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2019

Alle satser er sat op, men ikke med ret meget. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra og med den 1. januar 2019. Kørsel foretaget i 2018 skal afregnes med 2018-satsen uanset udbetalingstidspunktet.


BDO

Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

Skatterådet har hævet satserne for skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i idrætsforeninger, dartklubber og grundejerforeninger mv.


BDO

Firmareceptioner

Åbent Hus-arrangementer er nok den mest udbredte metode, når en virksomhed ønsker at gøre reklame for sig selv. Den skattemæssige behandling af udgifterne afhænger i første række af anledningen til arrangementet. Dernæst af indholdet af dette.


BDO

Skat og moms for læger

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for læger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige situationer, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller burde være det.


BDO

Skat ved sommerhusudlejning

Der findes ca. 250.000 sommerhuse i Danmark, og en meget stor del af disse anvendes til udlejning. En del udlejes i rigtig mange uger. Andre kun i få. Nogle udlejes af ejeren selv. Andre gennem et udlejningsfirma.


BDO

Skat og moms ved tab på debitorer mv.

Denne artikel handler om den moms- og skattemæssige behandling af tab på alle former for tilgodehavender.


BDO

Jagt og skat

Rigtig mange erhvervsfolk interesserer sig for jagt. Og en del bruger rent faktisk jagt som forum for møder med forretningsforbindelser. Det er derfor hverken usædvanligt, at virksomheder afholder udgifter til jagter, eller at virksomhedsejere deltager i jagter betalt af andre. Begge dele rummer...


BDO

Enkeltmandsvirksomheder og skat

Ved enkeltmandsvirksomheder forstås virksomheder, der kun beskæftiger indehaveren. Dem findes der flere hundredetusinder af i Danmark. Læs om de problemstillinger, som der i forhold til skat knyttet til den type virksomheder.


BDO

Udenlandsk arbejdskraft

Mange danske virksomheder gør brug af udenlandsk arbejdskraft, men ved betalingen af medarbejderne indeholdes der sjældent dansk skat. Det skyldes, at arbejdskraften i de fleste tilfælde hyres gennem udenlandske virksomheder, ligesom betalingen tit sker hertil.


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - december 2018

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Beierholm

Splitleasing – leasingselskabs koncept...

Der er bl.a. krav til, at førstegangsydelsen løbende reguleres


Beierholm

Helårsbolig anvendt som fritidsbolig

Der gælder helt særlige regler for, om en helårsbolig kan sælges skattefrit, hvis den kun har været anvendt som fritidsbolig


Deloitte

Nye regler for indberetning af løn

Fra og med 1. januar 2019 skal alle virksomheder, fonde og foreninger indberette løn mm. hver måned


DLA Piper

Investorfradrag for direkte investeringer i opstarts- eller vækstvirksomheder

I dette nyhedsbrev kan du læse om investorfradrag for direkte investeringer i opstarts- eller vækstvirksomheder.


Folketingets Ombudsmand

Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til en advokat, der på vegne af sine klienter havde anmodet om aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen. 


Folketingets Ombudsmand

Opkrævning af ejendomsværdiskat

Analyse af opkrævning af ejendomsværdiskat – Skattestyrelsens sagsnr. 18-0224975


Folketingets Ombudsmand

SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

En undersøgelse foretaget af ombudsmanden af det tidligere SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis, viste, at restancerne steg gennem en periode i 2016 og 2017. Ombudsmanden bad derfor i sin udtalelse af 5. juli 2018 SKAT om at oplyse status for inddrivelsen pr. 30. juni 2018.


Folketingets Ombudsmand

Anvendelse af lokalplan ved ejendomsvurdering

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om SKATs vurdering af en andelsboligforenings grund pr. 1. oktober 2012. 


Kammeradvokaten

Fire nye landsretsdomme om de skærpede arbejdsudlejeregler

Landsretten har netop afsagt dom i fire sager om de skærpede arbejdsudlejeregler, der blev indført i 2012. Landsretten fandt, at arbejde, der kan anses som specialistarbejde, som ikke indgår i den almindelige produktion, og som efter sin art og karakter kan individualiseres og afgrænses fra den øvrige produktion, kan udskilles til selvstændig virksomhed.


Kammeradvokaten

Krydstogtsvirksomhed omfattes ikke af tonnageskatteordningen

Skatteministeriet har fået medhold i, at et skib, som blev anvendt til krydstogtsejlads (ekspeditionsrejser), ikke falder ind under tonnageskatteordningen, fordi det omfattes af en undtagelsesbestemmelse om skibe, der anvendes til udflugts- og fritidsformål.


Plesner

Politisk aftale om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Et bredt politisk flertal blev mellem jul og nytår enige om en beskatningsmodel, der gør det muligt at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde uden skattemæssige konsekvenser. Reglerne, der skal udmønte den politiske aftale, forventes vedtaget i løbet af 2019.


Revisorgruppen Danmark

Deleøkonomi

Nye skatteregler fra og med 2018


SEGES

Tænk på din skat inden nytår

Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærk-som på, før 2018 er forbi. Flere skatteregler har nemlig ”skæringsdag” ved årsskiftet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2019

SKM2018.650.SKTST

Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 2019


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Livsforsikring - Transparente selskaber

SKM2018.651.SR

Spørgeren, der er et livsforsikringsselskab, ønskede at udbyde kapitalforsikringer til skattemæssigt

transparente selskaber såsom I/S'er, K/S'er og P/S'er. Skatterådet bekræftede, at den pågældende kapitalforsikring vil være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 1, da der ikke vil være sammenfald mellem forsikringstageren og ejeren i form af selskabet og den forsikrede person, når denne er selskabsdeltager i det selskab, der tegner kapitalforsikringen. Skatterådet bekræftede endvidere, at indkomstskattepligten vedrørende afkastet af kapitalforsikringen efter

pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, påhviler selskabsdeltagerne i selskabet efter de almindelige regler om skattemæssig transparens for de pågældende selskaber. Skatterådet bekræftede også, at selskabet vil være skattefri af udbetalinger af kapitalforsikringen, såfremt hertil svarende indbetalinger hverken har været fradraget i dansk eller udenlandsk indkomst for henholdsvis selskabet eller selskabets deltagere, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Endelig bekræftede Skatterådet, at den forsikrede person, der efter det oplyste ikke kan anses for ejer af livsforsikringen i pensionsbeskatningslovens forstand, hverken vil være indkomstskattepligtig af afkastet eller af udbetalingerne, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 55 og 53 A, stk. 3 og 5.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Briller stillet til rådighed af arbejdsgiveren - skattefrit arbejdsredskab

SKM2018.646.SR

Skatterådet bekræftede, at et ekstra sæt briller med styrke, som piloter ifølge gældende retningslinier var forpligtiget til at medbringe under flyvninger, kunne stilles til rådighed af arbejdsgiver uden skattemæssige følger for piloterne. Dette var under forudsætningen af, at piloterne ikke tager brillerne med hjem, samt at de kun undtagelsesvis må benyttes i de tilfælde, hvor de briller, som piloten normal bruger, går i stykker eller af andre årsager er uanvendelige.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fastsættelse af skattemæssig primoværdi for indkomståret 2017 for lagerbeskattede værdipapirer - fradrag for tab på lagerbeskattede værdipapirer, der ikke tidligere var fratrukket

SKM2018.639.SR

Skatterådet bekræftede, at primoværdien for de omhandlede værdipapirer i indkomståret 2017 i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7, samt lov nr. 683 af 8. juni 2017 kunne fastsættes som den skattemæssige anskaffelsessum tillagt de gevinster, som SKAT havde forhøjet skatteansættelserne for tidligere år med og tillagt gevinst og tab, selvangivet i 2014-2016, jf. dog indstilling og begrundelse.

Skatterådet fastslog, at der kun kunne medregnes de værdipapirer, som spørgeren stadig var i besiddelse af primo 2017.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at primoværdien i indkomståret 2017 kunne opgøres til ca. kr. 2.161.000, idet primoværdien efter Skatterådets opfattelse kunne opgøres til ca. 1.995.000 kr., jf. dog indstilling og begrundelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Aktieombytning - eventuel betaling af afdrag på henstandssaldo vedrørende fraflytterskat

SKM2018.634.SR

Skatterådet fastslog, at den påtænkte aktieombytning kunne gennemføres, uden at det udløste betaling af hele eller en del af skatteyderens henstandssaldo vedrørende fraflytterskat, idet aktieombytningen måtte anses for skattefri efter de generelle regler om skattefri aktieombytning i skatteyderens bopælsland.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning

SKM2018.632.SR

Skatterådet afviste et spørgsmål om, hvorvidt der skulle betales skat af fortjeneste på virtuelle valutaer, fordi der ikke var givet fyldestgørende oplysninger om antallet og arten af de virtuelle valutaer, og fordi spørgsmålet i sagen ikke angik en konkret disposition.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning

SKM2018.631.SR

Skatterådet afviste et spørgsmål om, hvorvidt der skulle betales skat af fortjeneste af Bitcoins og andre virtuelle valutaer, fordi der ikke var givet fyldestgørende oplysninger om, hvilke virtuelle valutaer spørger havde handlet, og at spørgers dispositioner dermed ikke fremstod præcise, hvorfor en besvarelse af spørgsmålet ville antage karakter af en teoretisk redegørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilgodehavende ved salg af virksomhed - Virksomhedsordningen

SKM2018.652.LSR

En sælgerfinansiering, der måtte anses for privat og ikke erhvervsmæssig, i forbindelse med overdragelse af en virksomhed fra to ægtefæller til deres søn, kunne ikke indgå i virksomhedsordningen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Krav på omkostningsgodtgørelse anset for forældet

SKM2018.644.LSR

Et krav på omkostningsgodtgørelse ansås for forældet. En tvist om honorarets størrelse mellem rådgiver og klient kunne ikke anses for at afbryde forældelsen i relation til kravet mod SKAT på omkostningsgodtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Dispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning

SKM2018.643.LSR

En klager havde i forbindelse med fraflytning fra Danmark og deraf følgende skattepligtsophør anmodet om dispensation fra fristoverskridelse i forbindelse med for sen indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt, jf. aktieavancebeskatningslovens § 39, stk. 5. Da der var tale om en væsentlig fristoverskridelse, og da SKAT forinden selvangivelsesfristen havde indkaldt selvangivelse og beholdningsoversigt, blev afslag på dispensation stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Grundværdi - Undtagelse fra vurdering

SKM2018.640.LSR

Landsskatteretten fandt, at en del af et område, der var ejet af en kommune, måtte anses for at være et parkanlæg og derfor undtaget fra vurdering. For så vidt angår den del af ejendommen, der ikke var undtaget fra vurdering, skete der nedsættelse af grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Eksportgodtgørelse - Manglende fremstilling af køretøj

SKM2018.648.SANST

Skatteankestyrelsen fandt, at virksomheden ikke var berettiget til eksportgodtgørelse, idet køretøjet ikke blev fremstillet for SKAT. SKAT havde i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 18, stk. 1, udtaget køretøjet til kontrol inden for 14 dage.

Virksomheden havde ikke mulighed for at fremvise køretøjet til SKAT, da køretøjet var udført af Danmark 11 dage efter anmodningen om eksportgodtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Erhvervsobligation i virksomhedsordningen

SKM2018.647.LSR

En selvstændig erhvervsdrivende, der drev virksomhed med anvendelse af virksomhedsordningen, kunne anvende overskudslikviditet til placering i en erhvervsobligation, uden at det ville medføre en hævning i hæverækkefølgen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forskerskatteordningen kunne ikke anvendes ved koncernintern udstationering

SKM2018.649.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt forskerskatteordningen kunne anvendes af en medarbejder, der var blevet udstationeret til et dansk selskab fra et koncernforbundet, hollandsk selskab.

Medarbejderen havde indgået aftalen om udstationering med sin hollandske arbejdsgiver. Udstationeringskontrakten fastslog, at det oprindelige ansættelsesforhold stadig var gældende, og at den hollandske arbejdsgiver var forpligtet til at tilbyde medarbejderen en stilling ved udløb af udstationeringen. Endelig fremgik det af udstationeringskontrakten, at der kunne være mulighed for at fortsætte hos det danske selskab på en local contract ved udstationeringsaftalens udløb.

Medarbejderen forblev socialt sikret i Holland i henhold til EU-regler, der som udgangspunkt forudsatte, at udstationeringen skete for den hollandske arbejdsgivers regning.

På den baggrund fandt landsretten det efter en samlet vurdering ikke godtgjort, at betingelsen om, at der bestod et ansættelsesforhold mellem den hollandske medarbejder og det danske selskab, var opfyldt. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at lønnen var blevet udbetalt af det danske selskab, der også havde indeholdt A-skat og AM-bidrag, og at der var blevet udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakten udarbejdet mere end et år efter udstationeringens begyndelse.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Lempelse for udenlandsk skat - manglende besvarelse af opfordringer - risikoen for at dokumentation ikke kan fremskaffes

SKM2018.637.BR

Sagen angik, om sagsøgeren havde krav på skattelempelse i medfør af ligningslovens § 33, stk. 1, med skat, som han påstod, at hans arbejdsgiver i Sierra Leone havde indeholdt i hans løn og betalt til skattemyndighederne i Sierra Leone. Arbejdsgiveren var en virksomhed, som sagsøgeren var den daglige og ansvarlige leder af i den omhandlede periode.

Retten fandt, at det påhvilede sagsøgeren at dokumentere, at der var betalt skat til skattemyndighederne i Sierra Leone i det påståede omfang.

Sagsøgeren havde fremlagt lønsedler, hvoraf det fremgik, at der var indeholdt skat i lønnen. Sagsøgeren havde endvidere fremlagt dels en erklæring fra virksomhedens revisor om, at der var betalt skat i det påståede omfang, dels to erklæringer fra skattemyndighederne i Sierra Leone om, at sagsøgeren havde betalt skat i den omhandlede periode, men ikke af hvor meget eller af hvilken indkomst.

Retten fandt, at de fremlagte dokumenter ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at der var betalt skat til Sierra Leone i det påståede omfang.

Retten lagde vægt på, at sagsøgeren ikke havde besvaret Skatteministeriets opfordring om at fremlægge dokumentation for, at virksomheden havde afregnet den omhandlede skat til skattemyndighederne i Sierra Leone. Retten henviste til, at sagsøgeren havde forklaret, at virksomheden modtog en kvittering for indbetaling af skatten til skattemyndighederne i Sierra Leone. Retten bemærkede, at sagsøgeren som den daglige og ansvarlige leder af virksomheden bar risikoen for, at det eventuelt ikke var muligt at fremlægge kvitteringerne.

Retten lagde endvidere vægt på, at sagsøgeren ikke havde besvaret Skatteministeriets opfordring om at redegøre for beløb, der var overført til ham, men som langt oversteg hans lønudbetalinger ifølge lønsedlerne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ordinær genoptagelse - nye oplysninger - underbilag

SKM2018.636.BR

Spørgsmålet i sagen var, om sagsøgeren var berettiget til ordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Spørgsmålet var nærmere, om sagsøgeren havde fremlagt dokumentation for, at hans virksomhed havde haft et overskud på 36.501 kr. i stedet for 250.000 kr., som skønnet af skattemyndighederne, og at han havde afholdt rejseudgifter på i alt 50.000 kr.

Retten fastslog, at det er en forudsætning for ordinær genoptagelse, at den skattepligtige dokumenterer eller sandsynliggør, at den tidligere skatteansættelse er forkert.

Retten fandt det bl.a. ikke godtgjort, at sagsøgeren ved en personlig henvendelse til skattemyndighederne havde afleveret det påståede materiale, som skattemyndigheder bestred at have modtaget.

Retten frifandt Skatteministeriet under henvisning til, at sagsøgeren hverken havde godtgjort eller sandsynliggjort, at skatteansættelsen for 2012 var forkert.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vand -og spildevandsselskab.

SKM2018.635.HR

Sagen angik opgørelse af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver, som en kommune havde indskudt i et vand- og spildevandsforsyningsselskab. Overdragelsen var omfattet af ligningslovens § 2, og den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver skulle således fastsættes efter denne bestemmelse.

Højesteret fandt, at den beregningsmetode, som SKAT (nu Skattestyrelsen) havde anvendt, ikke udgjorde et egnet grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver.

Højesteret udtalte, at det for vandforsynings- og spildevandsvirksomhed gælder, at der påhviler selskaberne en forsyningspligt, og at "hvile i sig selv"-princippet indebærer, at der ikke kan tjenes penge på aktiviteterne. Højesteret fandt på denne baggrund, at det afgørende for den skattemæssige værdiansættelse af aktiverne måtte være, hvilken værdi aktiverne måtte skønnes at have haft for vandselskabet. Højesteret fandt, at den beregningsmetode, hvorved den regulatoriske værdi opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (den såkaldte POLKA-værdi), var et rimeligt udtryk for, hvorledes aktivernes værdi efter ligningslovens § 2 burde fastsættes.

Højesteret havde ikke fornødent grundlag for at fastslå, hvad POLKA-værdien ville udgøre i forbindelse med kommunens overdragelse af aktiver i den konkrete sag. Sagen blev som følge heraf hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Østre Landsret
Krydstogtsskibe er ikke omfattet af den skattemæssigt gunstige tonnagebeskatning – heller ikke ”ekspeditionskrydstogter”

Østre Landsret har den 20. december 2018 afsagt dom i en principiel sag anlagt af et rederi mod Skatteministeriet om, hvorvidt indkomst fra krydstogtsskibe er omfattet af tonnagebeskatning. Tonnagebeskatning er skattemæssigt gunstig for virksomheden, der ellers skal betale den normale (hårdere) selskabsskat.


Højesteret
Om overdragelse af ejendom til den offentlige ejendomsvurdering

Sagen angik, om appellanten i skattemæssig henseende var berettiget til at sælge en ejendom til en pris svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Der var enighed om, at køber og appellanten var interesseforbundne parter, og at overdragelsen derfor skulle ske i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Da den offentlige ejendomsvurdering ikke var retvisende, havde SKAT været berettiget til skønsmæssigt at ansætte ejendommens handelsværdi. Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over handelsværdien af ejendommen.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.642.VLR

Straf - registreringsafgift - dokumentfalsk - falsk nummerplade - færdselsloven

T var tiltalt for i perioden fra 06.10.16-17.11.16 på offentlig vej med forsæt til unddragelse af registreringsafgift at have anvendt en ikke-indregistreret personbil samt for dokumentfalsk ved at have anvendt falsk nummerplade på bilen. T var tillige tiltalt for en række overtrædelser af færdselsloven: hastighedsovertrædelser, bilkørsel selvom han var frakendt førerretten, ikke at standse ved politiets tegn, ført bil i påvirket tilstand, at bilen ikke var ansvarsforsikret samt tyveri af et videoovervågningskamera. T havde derved unddraget for 32.029 kr. i registreringsafgift i alt.

T forklarede at det var korrekt at han ikke havde tegnet ansvarsforsikring på bilen og godt vidste at han var frakendt førerretten. T havde købt bilen i starten af oktober 2016 for omkring 10.000 kr. Han hentede bilen sammen med sin lillebror. Bilen kom hjem på prøveskilte, som T havde købt på motorcenteret i Aalborg. Det var T, der kørte bilen hjem. Der var ikke nogen prøveskilte på bilen, da han købte den. T var lige blevet løsladt og skulle have noget at lave, da han gik sygemeldt. Der var flere ting der skulle laves på bilen. Da bilen stod hjemme hos T, havde den ikke plader på. T ved ikke om bilen havde plader på, da den blev standset af politiet. T havde ikke bestilt nummerplader til bilen. Han ved ikke, hvordan hans navn kan fremgå af bestillingen af showpladerne fra Sverige. T var ikke helt sikker på, hvad kilometerstanden stod på bilen, da han købte den. Han skiftede speedometeret, idet han kom til at knække glasset. Han fik fat i et brugt glas og stillede kilometertællen som han huskede, at den stod. T opdagede at hans bil var væk, men politiet ville ikke tage imod en tyverianmeldelse.
Byretten fandt T skyldig i tiltalen, bortset fra tyveri og to færdselsovertrædelser vedrørende en anden bil. Retten fandt det bevist, at T's bil havde været anvendt til kørsel på offentlig vej med forsæt til unddragelse af registreringsafgift af T eller med T's accept. Retten lagde endvidere til grund at T havde bestilt de falske nummerplader som var fastmonteret på hans bil, da han blev stoppet den 17. november 2016 og ved at anvende nummerpladerne havde T gjort sig skyldig i dokumentfalsk. T idømtes 60 dages fængsel samt en samlet bøde på 24.000 kr., frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj bortset fra lille knallert samt konfiskation.
Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede fængselsstraffen til 3 måneder under hensyn til, at flere af forholdene er begået kort efter hans prøveløsladelse og nedsatte bøden til 17.000 kr.

SKM2018.641.ØLR

Straf - told - smugleri - hæleri - valuta

T1 og T2 var tiltalte for i forening efter forudgående aftale eller forståelse den 31. oktober 2016 i en personbil i indrejsefeltet ved Rødby færgehavn at have været i besiddelse af 99.200 euro i kontanter, som de vidste eller bestemt formodede stammede fra en strafbar handling og som oversteg værdien af 10.000 euro uden at have angivet pengene overfor told- og skatteforvaltningen. De tiltalte kørte i T1's bil med T2 som fører.

T1 forklarede at formålet med turen var at hente pengene i Tyskland og køre dem til Sverige. Pengene skulle bruges til at købe biler for. Han fik pengene i kontanter, idet ham, de skulle købe biler af, ville have pengene i kontanter. Han vidste ikke, hvordan det foregik, og at man kunne have lavet en bankoverførsel. Han var vant til, at man havde pengene i hånden, når han lavede forretning.

T2 forklarede at han i Tyskland fandt ud af, at der i rygsækken lå de pågældende euro.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. Retten henså til at de tiltalte har haft skiftende forklaringer og som savnede sandsynlighedens præg samt beløbets størrelse. T1 idømtes fængsel i 6 måneder, heraf 4 måneder betinget samt 6 års indrejseforbud. T2 idømtes fængsel i 9 måneder, heraf 6 måneder betinget samt 6 års indrejseforbud. Hos de tiltalte konfiskeredes 99.200 euro.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3020091
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2011-2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2018

Journalnr: 16/0152679
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår 2010 og hjemviser sagen vedrørende 2011.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 16/0879229
Fradrag for tab
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på investeringer (bedrageri) og konsekvensændringer for underskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 15/2975674
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed med idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2018

Journalnr: 15/0957056
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 14-11-2018

Journalnr: 18/0003214
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed og i den forbindelse ikke ikke godkendt, at klageren kan anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 22-11-2018

Journalnr: 17/0297322
Gaveafgift
Klagen vedrører beregning af gaveafgift og værdiansættelse af lejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 14/0027360
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2018

Journalnr: 16/1224132
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2018

Journalnr: 15/2167866
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-11-2018

Journalnr: 16/1410110
Hævninger i selskab
Klagen skyldes, at hævninger i selskab er anset som udlodning til hovedanpartshaveren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2018

Journalnr: 15/1548239
Indberetningspligt og indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet, at indberette at indberette værdi af fri bolig for indkomståret 2015 og fremefter og, at indeholde A-skat i udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for 2014 og fremefter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for så vidt angår indberetningspligt vedrørende fri bolig. Forholdet om skattefri befordringsgodtgørelser hjemvises.
Afsagt: 28-11-2018

Journalnr: 16/0296568
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2018

Journalnr: 16/0536620
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån fra selskab over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2018

Journalnr: 15/0150782
Selskabs skattepligt til Danmark
Klagen vedrører opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskab med aktiviteter både Danmark og Sverige, herunder fradrag for udgifter til porto, telefon, edb og revision. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2018

Journalnr: 17/0987957
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalte befordringsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2018

Journalnr: 14/1087916
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af klagerens indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2018

Journalnr: 14/3559082
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud, bl.a. på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2018

Journalnr: 18/0003427
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed og udlejningsejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 16/0456993
Tilbagebetaling af overskydende skat
Klagen skyldes, at at har opkrævet tidligere udbetalt overskydende skat med tillæg af renter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-01-2019 - 05-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - national skattelovgivning - etableringsfrihed - fradrag af et udenlandsk datterselskabs underskud i moderselskabets hjemstedsstat i forbindelse med en fusion - begrundelse for manglende ret til fradrag for såkaldte endelige underskud - forholdsmæssigheden af en manglende adgang til grænseoverskridende modregning af underskud - de såkaldte endelige underskud som begreb

Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Dom
Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Indstilling

Indstilling C-608/17 Etableringsfrihed Holmen
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - national skattelovgivning - etableringsfrihed - fradrag af et udenlandsk datterselskabs underskud i moderselskabets hjemstedsstat - begrundelse for manglende ret til fradrag for såkaldte endelige underskud - forholdsmæssigheden af en manglende adgang til grænseoverskridende modregning af underskud - de såkaldte endelige underskud som begreb - moderselskabets direkte ejerskab som forudsætning for en antagelse om et endeligt underskud - hensyntagen til underskud på grundlag af en begrænsning af adgangen til modregning af underskud i datterdatterselskabets hjemstedsstat - hensyntagen til underskud på grundlag af en manglende modregning mellem koncernforbundne virksomheder i likvidationsåret i datterdatterselskabets hjemstedsstat

Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Dom
Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Indstilling

Dom C-117/16 Y Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - skattefritagelse for overskud, som selskaber i en medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater - den retmæssige ejer af det udloddede udbytte - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, udbetaler udbytte, som dernæst i sin helhed eller stort set i sin helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af udbytte

Tidligere dokument: C-117/16 Y Denmark - Dom

Dom C-118/16 X Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-118/16 X Denmark - Dom

Dom C-119/16 C Danmark I
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-119/16 C Danmark I - Dom

Dom C-299/16 Z Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-157/17 X

Er artikel 56 EF (nu artikel 63 TEUF) til hinder for, at en investeringsforening, der er hjemmehørende uden for Nederlandene ikke kan få tilbagebetalt nederlandsk udbytteskat, som er blevet indeholdt af udbytte, den har modtaget fra organer, der er hjemmehørende i Nederlandene, fordi den ikke er indeholdelsespligtig af nederlandsk udbytteskat, mens der sker tilbagebetaling til en i Nederland [...]

C-156/17 Köln-Aktienfonds Deka

Er artikel 56 EF (nu artikel 63 TEUF) til hinder for, at en investeringsforening, der er hjemmehørende uden for Nederlandene, ikke kan få tilbagebetalt nederlandsk udbytteskat, som er blevet indeholdt af udbytte, den har modtaget fra organer, der er hjemmehørende i Nederlandene, fordi den ikke er indeholdelsespligtig af nederlandsk udbytteskat, mens der sker tilbagebetaling til en i Nederlandene hjemmehørende investeringsforening, der årligt udlodder sit investeringsresultat til sine andelsha...


Indstillinger
C-598/17 Statsstøtte A-Fonds

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - eksisterende støtte og ny støtte - begrebet »ny støtte« - ulovlig støtte - tilbagebetaling af udbytteskat - ordning udvidet til også at omfatte selskaber hjemmehørende uden for den berørte medlemsstats område - frie kapitalbevægelser - de nationale domstoles rolle - nationale domstoles mulighed for at prøve gennemførelsesforanstaltningerne til en støtteordning på grundlag af andre bestemmelser i EUF-traktaten end artikel 107 og 108 - Kommissionens enekompetence

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 107 TEUF og 108 TEUF er til hinder for, at en national domstol træffer afgørelse om, hvorvidt en betingelse om hjemsted i en eksisterende støtteordning er forenelig med artikel 63 TEUF, hvis betingelsen, som den i hovedsagen omhandlede, er uløseligt forbundet med støtteordningen i den forstand, at den er nødvendig for gennemførelsen af dennes formål eller forvaltning.


Domme
C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - afgift på erhvervelser af fast ejendom - fritagelse - overdragelser af ejendomsretten til en fast ejendom, der sker som følge af omdannelsesdispositioner, der foretages inden for visse selskabskoncerner - begrebet »statsstøtte« - betingelsen om selektivitet - begrundelse

Domstolens dom:

Artikel 107, stk. 1, TEUF skal fortolkes således, at betingelsen, der følger af denne bestemmelse, om den pågældende fordels selektivitet, ikke er opfyldt med hensyn til en afgiftsfordel som den i hovedsagen omhandlede, der består i en fritagelse for afgift på erhvervelse af fast ejendom i tilfælde af en overdragelse af ejendomsretten til fast ejendom, der sker som følge af en omdannelsesdisposition, som udelukkende involverer selskaber fra den samme koncern, der er indbyrdes forbundne ved en kapitalandel på mindst 95% igennem en uafbrudt periode på mindst fem år forud for og fem år efter den nævnte disposition.

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) Rådets konklusioner (4. december 2018)

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en oversigt over og en vurdering af statistikker og oplysninger om automatiske udvekslinger i forbindelse med direkte beskatning

 

Nyt fra Kommissionen

New EU rules to eliminate the main loopholes used in corporate tax avoidance come into force on 1 January

Q&A on the entry into force of the Anti-Tax Avoidance Directive

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Indberetning af kulturinstitutioners fradragsberettigede gaver 2018

System teknisk

Is your business subject to tax in Denmark?


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen  

Bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS-land  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)
Oprettelsesdato: 17-12-2018
Høringsfrist: 18-01-2019

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven
Oprettelsesdato: 19-12-2018
Høringsfrist: 16-01-2019

Supplerende høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 20-12-2018
Høringsfrist: 21-01-2019

Bekendtgørelser vedr. almennyttige lotterier, spilleautomater, kasinoer, online væddemål, onlinekasino, væddemål, gebyrbetaling
Oprettelsesdato: 21-12-2018
Høringsfrist: 04-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport).
Vedtaget den 18. december 2018

L 101 Forslag til Investorfradragslov.
Vedtaget den 18. december 2018

L 102 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).
Vedtaget den 20. december 2018

L 115 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).
Vedtaget den 20. december 2018

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).
Vedtaget den 20. december 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 102 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Bilag

Bilag 9

Fortolkningsbidrag til lovforslaget, fra skatteministeren

Bilag 10

Orientering om aftale vedrørende platformsøkonomi, fra skatteministerenFølgebrev
Parter i aftale om dele- og platformsøkonomi

L 115 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2018

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2018

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling

Bilag 11

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 19. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om det fortsat er de skønnede provenueffekter ved indgåelsen af boligskatteforliget, der lægger til grund for råderummet i Opdateret 2025-forløb fra august 2018, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om merprovenuet i årene 2018-2020 selv ved fastholdelse af de gældende udgiftslofter vil kunne bruges på nye prioriteringer uden for lofterne eller på udgifter under lofterne, hvis disse justeres, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

Spørgsmål og svar

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
Spm. om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

Bilag 24

Henvendelse af 19/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende bemærkninger til skatteministerens svar på spm. 31

Spørgsmål og svar

Spm. 31

L 28 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, fra skatteministeren

Spm. 32

L 28 - svar på spm. 32 om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, fra skatteministeren

Spm. 33

L 28 - svar på spm. 33 om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 34

L 28 - svar på spm. 34 om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, fra skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende bemærkninger til skatteministerens svar på spm. 31, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 35

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

Spørgsmål og svar

Spm. 31

L 28 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, fra skatteministeren

Spm. 32

L 28 - svar på spm. 32 om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, fra skatteministeren

Spm. 33

L 28 - svar på spm. 33 om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 34

L 28 - svar på spm. 34 om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 94

Brev om analysen vedrørende udstedelse af skattekort til illegale indvandrere fra skatteministeren og udlændinge- og integrationsministeren

Bilag 95

Kopi til orientering af ERU alm. del - svar på spm. 124 om ministeren vil orientere udvalget om den tyske finansministers svar på ministerens henvendelse om svindlen med udbytteskatten, når svaret foreligger, fra skatteministeren

Bilag 97

Indtægtslisten for august 2018

Bilag 99

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.)

Bilag 100

Status fra Skattestyrelsen om tilbud om køb af skatteoplysninger

Bilag 101

Orientering vedrørende sager om manglende ejendomsværdiansættelser

Bilag 106

Slides anvendt ved teknisk gennemgang den 13. december 2018 vedrørende den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, fra beskæftigelsesministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 70

Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Cities crack down on Airbnb, but government steers clear” bragt i Handelsblatt Global den 29. oktober 2018 redegøre for den ordning, der tilsyneladende findes i Barcelona, hvor informationer om udlejning bliver sendt direkte til skattemyndighederne? Vil ministeren desuden redegøre for de juridiske muligheder for at indføre en sådan ordning i Danmark?  Svar  

Spm. 116

Ministeren bedes oplyse andelen af samtlige folkepensionister, som har indkomst fra erhvervsarbejde fordelt på antal år, siden de gik på folkepension. Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, hvor stor en andel af de folkepensionister, som tidligere har været på førtidspension, som har indkomst fra erhvervsarbejde fordelt på antal år siden de gik på folkepension. For begge grupper bedes ministeren ligeledes oplyse den gennemsnitlige arbejdstid for de folkepensionister, der har indkomst fra erhvervsarbejde, ligeledes fordelt på antal år siden de gik på folkepension.  Svar  

Spm. 117

Vil ministeren oplyse, hvor stort et beløb der blev refunderet, fra den dato SKAT modtog oplysninger fra Storbritannien om mulig svindel med refusion af udbytteskat, til det blev besluttet at standse al refusion af udbytteskat?  Svar  

Spm. 123

Kan ministeren oplyse, hvad status er for indgåelsen af en eventuel dobbeltbeskatningsaftale med Spanien, hvorvidt en sådan er i proces og hvad årsagen er til, at der endnu er ikke indgået en aftale med netop Spanien?  Svar  

Spm. 124

Ministeren bedes vurdere, hvor meget regelefterlevelsen kunne øges, hvis de svenske erfaringer med digitale kasseapparater overføres en til en til danske forhold.  Svar  

Spm. 125

Ministeren bedes oplyse, hvor meget det økonomiske råderum ville forbedres, hvis de svenske erfaringer med digitale kasseapparater overføres til danske forhold en til en.  Svar  

Spm. 126

Ministeren bedes oversende en liste over de projekter, som i øjeblikket løses i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt oplyse, hvornår de enkelte projekter er igangsat og forventes afsluttet.  Svar  

Spm. 129

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "Skatteministeriet bemærker hertil indledningsvist, at øgede ressourcer til skatteforvaltningen umiddelbart må forventes at medføre flere skatteindtægter. Der er imidlertid også forhold, der trækker mod lavere skatteprovenu, da flere skatteindtægter og dermed et øget skattetryk kan reducere den økonomiske aktivitet i samfundet". Ministeren bedes redegøre for, om et samlet provenu kan opgøres, og om de modsatrettede effekter evt. kan opgøres samlet som et middelret skøn for f.eks. ansættelse af henholdsvis 100, 500 og 1.000 ekstra ansatte i kontrolprojekterne vedrørende virksomhedernes skatte- og momsbetaling.  Svar  

Spm. 130

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "Der er imidlertid også forhold, der trækker mod lavere skatteprovenu, da flere skatteindtægter og dermed et øget skattetryk kan reducere den økonomiske aktivitet i samfundet". Mener ministeren, at der er en selvstændig pointe i at afstå fra at øge kontrollen, fordi dette vil øge den effektive beskatning og dermed have negative dynamiske effekter?  Svar  

Spm. 131

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "Samlet set vurderer Skatteministeriet, at der ikke er et tilstrækkeligt sikkert vidensgrundlag til på forhånd at skønne over den strukturelle effekt på de offentlige finanser ved tilførsel af ekstra ressourcer til skatteforvaltningen. Dvs. effekten på de offentlige finanser af en ekstra skattekontrolmedarbejder kan ikke kvantificeres eksakt på forhånd." Ministeren bedes redegøre for, om dette er et godt argument for at antage, at det ikke har en effekt, at man ansætter flere kontrolmedarbejdere, og at man derfor skal afstå fra det.  Svar  

Spm. 132

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "Derfor vil det umiddelbare nettoprovenu pr. medarbejder være en overvurdering af den varige effekt på det strukturelle skattegab." Kan ministeren kvantificere den overvurdering, som ministeren mener finder sted i Enhedslistens notat ”Bedre kontrol i SKAT – Flere penge til velfærd”?  Svar  

Spm. 133

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "Endvidere vil flere ressourcer til skatteforvaltningen blandt andet medføre, at der er færre ressourcer til rådighed for andre vigtige (og måske mere produktive) offentlige eller private aktiviteter i samfundet. Denne alternative omkostning indgår ikke i opgørelsen af umiddelbart provenu pr. medarbejder. Derfor vil det umiddelbare provenu pr. medarbejder som udgangspunkt altid overvurdere den varige effekt på de strukturelle skatteindtægter."Ministeren bedes redegøre for, hvor i samfundet man kan finde en mere produktiv måde at anvende ressourcerne end ved at ansætte et årsværk i skattekontrollen, med et nettoprovenu på f.eks. 20 mio. kr., og som dermed retfærdiggør antagelsen om en alternativomkostning ved at ansætte skattemedarbejdere til kontrollen.  Svar  

Spm. 134

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "På trods af, at nogle projekter kan have meget store nettoprovenuer pr. medarbejder, betyder det ikke nødvendigvis, at kontrol er den mest effektive måde til at sikre regelefterlevelsen. Fx er der på personskatteområdet sikret en meget høj regelefterlevelse ved at låse felter på selvangivelsen og i meget højere grad bruge tredjepartsindberetninger, hvilket reducerer behovet for kontrol." Vil ministeren medgive, at dette perspektiv er lettere redundant, da samtlige de kontrolprojekter Enhedslisten anvender i notatet netop relaterer sig til virksomhedernes regelefterlevelse, som vi ved er meget ringere end borgernes regelefterlevelse?  Svar  

Spm. 135

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "Det skyldes blandt andet, at styrket kontrol vil øge det faktiske skattetryk. En sådan skattestigning kan reducere aktiviteten i samfundet, og derfor er det ikke nødvendigvis sikkert, at en reduktion af skattegabet vil øge de strukturelle skatteindtægter." og "I beregningen forudsættes det implicit, at styrket kontrol og dermed øget skattetryk har en neutral virkning på de offentlige finanser. Det kan ikke afvises, at virkningen er neutral, men som udgangspunkt vil skattestigninger have negative effekter på arbejdsudbud og investeringsniveau, og dermed mindske de samlede skatteindtægter. Derfor vurderes beregningen entydigt at overvurdere effekten på de offentlige finanser." Ministeren bedes redegøre for, hvor meget arbejdsudbuddet og investeringerne lider skade af at reducere skattegabet med f.eks. 1/3. Derudover bedes ministeren forklare, om tabet af arbejdsudbud og investeringer overstiger det indkomne provenu ved mere kontrol, og såfremt tabet via arbejdsudbud og investeringer overstiger det indkomne provenu, mener ministeren så, at vi skal sørge for, at der fortsat er et vist niveau af snyd og fejl, så vi ikke øger den effektive beskatning?  Svar  

Spm. 136

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, at: "Regeringen har, siden den tiltrådte, haft fokus på at opbygge en skatteforvaltning, som borgere og virksomhederne kan have tillid til. Konkret har regeringen afsat 10,5 mia. kr. til skatteforvaltningen på finanslovene for 2017 og 2018, mens regeringen med finanslovforslaget for 2019 foreslår at investere yderligere 2,1 mia. kr. Dermed løber de samlede investeringer op på knap 13 mia. kr. frem mod 2022. En stor del af disse midler er anvendt til særlige forretningskritiske it-projekter på inddrivelses-, told- og ejendomsområdet, der er en vigtig forudsætning for, at skatteforvaltningen på disse områder kan varetage sine opgaver. Af den samlede prioritering er der snævert set afsat 480 mio. kr. til Aftale om styrket kontrol og vejledning, hvoraf 80 mio. kr. er afsat til registrering af virksomheder i Erhvervsstyrelsen." Vil ministeren medgive, at kontrolprojekternes samlede merbevilling på 480 mio. kr. er et relativt lille beløb ud af en samlet investeringsramme på 13 mia. kr.? Derudover bedes ministeren redegøre for, hvor mange kontrolmedarbejdere der bliver ansat til direkte kontrol som et resultat af denne merbevilling, og hvis mulig inden for hvilke kontrolprojekter.  Svar  

Spm. 137

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål nr. 59, redegøre for, om man i lighed med afvisningen af Enhedslistens notat ”Bedre kontrol i SKAT – Flere penge til velfærd”, også afviser rapporten "Kontrol, skattegab og offentlige finanser" udarbejdet af Højbjerre, Brauer & Schultz for LO, HK/Stat og FSR, der ligeledes peger på muligheden for gennem øget skattekontrol at øge samfundets indtægter.  Svar  

Spm. 138

Ministeren bedes redegøre for, hvad hans holdning er til, at Dansk Told- og Skatteforbund, der repræsenterer medarbejdere, der faktisk sidder med kontrolarbejdet i Skattestyrelsen, bakker op om Enhedslistens beregninger i notatet ”Bedre kontrol i SKAT – Flere penge til velfærd”.  Svar  

Spm. 140

Ministeren bedes oplyse den samlede gennemsnitlige skattegæld pr. person fordelt på landsdele i hver enkelt år siden 2009.  Svar  

Spm. 145

TV 2 har bedt Skatteministeriet om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende skattemæssige konsekvenser ved indførslen af selskabsformen iværksætterselskaber, men har fået afslag. Vil ministeren redegøre for om et af følgende dokumenter indeholder udtalte bekymringer om at indførslen af iværksættervirksomheder kunne medføre øget moms- og skattesvig?21-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT’s (Indsats) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Telefonnotat: Samtale med EVM21-01-2013: Intern forelæggelse til afdelingschef: SKM´s bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Internt dokument Udkast til høringssvar23-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Store Selskaber) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven22-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Afregning erhverv) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven  Svar  

Spm. 148

Vil ministrene i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, redegøre for muligheden for at gøre et medvirkeransvar gældende over for banker og pensionskasser m.v., der har stillet kapital til rådighed til spekulation med udbytteskat, f.eks. i form af lån, og – eventuelt i fortrolig form – oplyse, om de danske myndigheder søger at udnytte disse muligheder også i udlandet?  Svar  

Spm. 149

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, og eventuelt i fortrolig form oplyse, hvilke banker der er involveret i udbytteskattesagen?  Svar  

Spm. 150

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, redegøre for de strafferetlige og civilretlige regler, der gælder for staters deling af beløb, der konfiskeres eller gives i bøde i en anden stat i forbindelse med forfølgelse af retskrav mod personer og virksomheder, der har deltaget i ulovlig spekulation med udbytteskat?  Svar  

Spm. 157

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 556 (folketingsåret 2017-18) fremsende samtlige rapporter for perioden 1. januar 2015 til dags dato, der er fremsendt fra intern revision til Skatteministeriets departement, uanset om intern revision i denne periode har heddet Skatteministeriets Interne Revision (SIR) eller Skatteministeriets Koncernrevision (SKR).  Svar  

Spm. 158

Ministeren bedes fremsende samtlige revisionsprotokoller for perioden 1. januar 2015 til dags dato, der er fremsendt fra intern revision til Skatteministeriets departement, uanset om intern revision i denne periode har heddet Skatteministeriets Interne Revision eller Skatteministeriets Koncernrevision.  Svar  

Spm. 161

Har der i perioden fra den 3. oktober 2011 til den 28. juni 2015 været korrespondance (mail, brev, sms) mellem de daværende skatteministre og Mogens Lykketoft, jf. artiklen i Berlingske den 29. november 2018 ”Lykketoft: Jeg advarede Thorning-regering om Skats sammenbrud”? I givet fald bedes disse og eventuelle besvarelser oversendes.  Svar  

Spm. 162

Ministeren bedes kommentere den generelle problemstilling som rejses i henvendelsen af 3. december 2018 fra Stefan Lehm vedrørende ejendomsskat, jf. SAU alm. del - bilag 73  Svar  

Spm. 164

Spørger har modtaget en henvendelse fra en dansk statsborger, der arbejder som pilot udenfor landets grænser og har bopæl i udlandet. Borgeren er fuldt bevidst om at overholde alle regler, herunder begrænset antal dage med ophold i Danmark. Borgeren er af Skattestyrelsen blevet bedt om, at dokumentere antallet af dage med ophold i Danmark, herunder at udlevere en logbog, hvori borgeren skal markere de flyvninger, hvor borgeren har fløjet gennem dansk luftrum, herunder luftrummet over Færøerne og Grønland, som sker som en del af borgerens udøvelse af sit erhverv. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, om det kan være rigtigt, at antallet af dage med ophold i Danmark tillægges eventuelt ophold i luftrummet over Rigsfællesskabet. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, om ministeren finder dette rimeligt, eller om ministeren vil tage initiativ til at ændre dette.  Svar  

Spm. 165

Med henvisning til redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, jf. SAU alm. del – bilag 76, bedes ministeren opgøre værdien af de ikke-inddrivelige restancer for 2. kvartal 2018.  Svar  

Spm. 167

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 166 bedes ministeren oplyse, om inflation kan anses for at være en skat på linje med f.eks. indkomstbeskatning. Endvidere bedes ministeren oplyse, hvor stor en andel af den samlede kapitalindkomst, som der betales topskat af, der kan henføres til obligationsrelaterede indkomster.  Svar  

Spm. 168

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en andel af den samlede kapitalindkomst, som der betales topskat af, som kan henføres til ejendomsrelaterede indtægter, herunder ejendomsavance, handel med ejerpantebreve, udlejningsindtægter m.v.  Svar  

Spm. 182

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 13. december 2018 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål O og P.  Svar  

Spm. 189

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 622 (folketingsåret 2016-17) med de senest tilgængelige tal.  Svar  

Spm. 190

Vil ministeren bede de amerikanske myndigheder om oplysninger om, hvorvidt danske American Depositary Receipts er indgået i problematiske handler i USA?  Svar  

Spm. 192

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17/11-18 fra DVCA – Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels vedrørende forslag til revision af virksomhedsskatteordningen jf. SAU alm. del – bilag 56.  Svar  

Spm. 195

Vil ministeren opdatere svar på Skatteudvalgets spørgsmål SAU alm. del – spm. 446 (folketingsåret 2017-18), således at Tabel 1 også omfatter hhv. virkningen for en direktør samt virkningen for de 1000 og 100 danskere, der har fået mest ud de samlede skatte- og afgiftslempelser, der ligger til grund for beregningen?  Svar  

Spm. 196

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spm. 446 alm. del (folketingsåret 2017-18) bekræfte, at beregningerne vedrørende den indirekte virkning for almindelige lønmodtagere af erhvervsskattelempelser og afgiftslempelser for erhvervslivet forudsætter eksistensen af hvad der populært kaldes "trickle down economics"?  Svar  

Spm. 197

Vil ministeren i forlængelse af svar på Skatteudvalgets spørgsmål (SAU alm. del – spm. 446, folketingsåret 2017-18) opstille en tabel over virkningen for de familietyper, der fremgår af tabel 1, hvor alene den direkte virkning på de disponible indkomster via lempelser af personskatter samt virkning af generelle afgiftslempelser for husholdninger indgår? Derudover bedes indregnet skøn for det tab, som hver familietype har oplevet i forhold til et alternativ scenarium, hvor samtlige godt 27 mia. kr., der er anvendt på skatte- og afgiftslempelser, i stedet var blevet anvendt til en generel proportional stigning i det offentlige forbrug, jf. Finansministeriets praksis for opgørelse af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug ifbm. finanslovsaftaler.  Svar  

Spm. 198

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spm. 116 oplyse, hvor stor en andel af førtidspensionisterne, der har indtægt fra erhvervsarbejde fordelt på antal år til folkepensionsalderen? Ministeren bedes ligeledes oplyse den gennemsnitlige arbejdstid for de førtidspensionister, der har indkomst fra erhvervsarbejde, ligeledes fordelt på antal år siden de gik på folkepension. Endelig bedes ministeren oplyse, hvor mange førtidspensionister, der har en erhvervsindkomst som +/- 5.000 kr. svarer til fradragsbeløbet (77.300 for enlige og 122.500 for gift/samlevende).

Spm. 199

Vil ministeren oplyse provenutabet efter tilbageløb og adfærd samt effekter på BNP af det Konservative Folkepartis skatteplan »Det skal være billigere at være familie«, såfremt denne gennemføres? Opgørelsen ønskes skematisk for de enkelte elementer i udspillet og for udspillet samlet set.  Svar  

Spm. 200

Vil ministeren redegøre for, hvilke effekter det Konservative Folkepartis skatteplan »Det skal være billigere at være familie« har på den disponible indkomst? Redegørelsen skal indeholde Både de elementer, der påvirker den disponible indkomst direkte og indirekte, fordelt på deciler for hvert enkelt initiativ og samlet set. Effekten for det 10. decil bedes opgjort på percentiler.  Svar  

Spm. 201

Vil ministeren oplyse konsekvenserne i kr. for en HK’er på mindsteløn i lejebolig, en typisk LO’er i lejebolig, en typisk LO’er i ejerbolig, en funktionær i ejerbolig, en funktionær i lejebolig, en pensionist i lejebolig, en direktør i ejerbolig samt gennemsnittet for henholdsvis de 100 danskere og de 1000 dansker, der vil få mest ud af skatteplanen, så frem at alle elementer af det Konservative Folkepartis skatteplan »Det skal være billigere at være familie« gennemføres?  Svar  

Spm. 202

Vil ministeren oversende en opgørelse af den samlede skattenedsættelse, som Konservative Folkepartis skatteplan »Det skal være billigere at være familie« giver, fordelt på landets kommuner? Tabellen bedes opstillet, så de kommuner, hvor borgerne gennemsnitligt opnår den største gevinst, fremgår først?  Svar  

Spm. 203

Vil ministeren oplyse, hvordan en generel besparelse på 4 mia. kr. på jobcentre og beskæftigelsesindsatsen vil fordele sig på landets kommuner, opgjort så de kommuner, der grundet mange arbejdsløse borgere, vil skulle spare mest, fremgår først?  Svar  

Spm. 204

Vil ministeren oplyse, hvordan Det Konservative Folkepartis skatteplan »Det skal være billigere at være familie« kan antages at påvirke uligheden? Der ønskes både medregnet elementer, der direkte påvirke befolkningens disponible indkomst, samt elementer der indirekte påvirker befolkningens disponible indkomst i form af initiativer udmøntet gennem det offentlige forbrug og derfor skønnes at have fordelingsvirkning?  Svar  

Spm. 205

Ministeren bedes som opfølgning på svaret på SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 446 oplyse, hvilke empiriske studier der ligger til grund for ministerens beregninger af, at skatte- og afgiftsnedsættelser for erhvervslivet har øget indkomsten for en LO-arbejder og en lufthavnsoperatør med henholdsvis 3.100 kr. og 4.000 kr., sådan som det fremgår af tabel 1. Ministeren bedes endvidere oplyse, om de to familietyper allerede fra i år kan forventes at have en højere indkomst, eller hvornår denne indkomstfremgang i så fald kan forventes at indtræde.  Svar  

Spm. 206

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af følgende tiltag:• Fjernelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen• Fjernelse af den særligt lave kontanthjælp for unge (ungeydelsen)• Fjernelse af den fremadrettede mindreregulering af overførselsindkomsterne som et resultat af skattereform 2012• Fjernelse af den fremadrettede mindreregulering af SU’enMinisteren bedes oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten. Dette bedes opgjort for hver af de enkelte tiltag.  Svar  

Spm. 207

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af følgende tiltag:• Fradragsretten for indbetalinger til pensionsordninger i topskatten fjernes, jf. svaret på SAU (2015-16) alm. del – spørgsmål 722 • Samtidig med at fradragsretten fjernes, undtages udbetalingerne fra pensioner i topskattegrundlaget, jf. svar på SAU (2016-17) alm. del – spørgsmål 111. Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten. Der bedes om en samlet opgørelse for de to forslag samlet.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 362

Om boligjobordningen.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse