SkatteMail 2020, uge 13

Kære Læser

Vi er blevet gjort opmærksom på, at mange af vores faste læsere ikke kunne få adgang til MomsMail og SkatteMail - nemlig læsere, der ikke har et personligt brugernavn og password. Årsagen er, at den IP-adresse, I "arbejder ud fra", når I ikke arbejder "fra kontoret", ikke kendes af vores system.

Alle MomsMails og SkatteMails læsere skal selvfølgelig have adgang til nyhederne uden bøvl - så vi har derfor ganske enkelt fjernet adgangskontrollen, mens Danmark er lukket ned.

Du har derfor adgang til både MomsMail og SkatteMail indtil videre - uanset hvor du er.

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyt lovforslag L 156 om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Covid 19: Skattemæssige forhold for personer, der kommer til at arbejde i et andet land end de normalt gør
Covid-19: Et samlet overblik over hjælpepakkerne
Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter
Firmabiler – med lavt beskatningsgrundlag
Sagsfremstilling i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning
Tax in the time of COVID-19
Er din årsomvurdering 2019 korrekt?
COVID-19 Overblik over hjælpepakker i udlandet
Udskudt betalingsfrist

Afgørelser
Skattefri grenspaltning - grenkrav ikke opfyldt
Omgørelse - Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån
Udlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst
Omberegnet grundværdi
Ekstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab
Dobbeltbeskatning - Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode

Domme
Sejlads i "international trafik" - Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern
Kursgevinst - kommanditist - non recourse - fremmed valuta - gældseftergivelse
Krydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnageskatteordningen
Fuld skattepligt - fri bolig - fri sommerbolig - fri bil - hovedaktionær - lejefiksering
Skattepligtige gaver eller skattefrie lån
Realitetsbehandling af klage trods overskridelse af klagefrist
Ejendomsavance - Tinglyst ejer - reel ejer
Afvisning - tidligere stævning afvist efter retsplejelovens § 349
Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)
Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)
Fuld Skattepligt - tilflytning - kildeskattelovens § 7 - grov uagtsomhed
Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=13&year=2020