SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 34

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. et styresignal fra SKAT, hvor SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med henvendelser, hvor anmelder ønsker at være anonym.

EU-domstolen har underkendt danske regler om genbeskatning af underskud fra faste driftssteder i udlandet (sag C-48/13, Nordea Bank Danmark). EU-domstolen konkluderer i sagen, at de danske regler udgør en restriktion for etableringsfriheden, og at Danmark derfor ikke er berettiget til at genbeskatte mere end den skattepligtige avance, som eventuelt var realiseret i forbindelse med overdragelsen af aktiviteten til datterselskaberne. Det må derfor også forventes, at de danske regler ændres, så reglerne bringes i overensstemmelse med EU-retten.

Desuden har Rigsrevisionen offentliggjort sin beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området (nr. 21/2013)

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Bulletin for International Taxation: 8 - 2014
Personalegoder 2014 - ny publikation
Beslaglæggelse af køretøj
European Taxation: 8 - 2014
Genbeskatning af udenlandske underskud – danske regler er i strid med EU-retten
Rusland strammer krav i transfer pricing-reglerne
Beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området (nr. 21/2013)

SKAT-meddelelser
Kapitalafkastsatsen for 2014

Styresignaler
Anonyme anmeldelser - præcisering af retningslinjerne

Bindende svar
Renteswap - kurstab sikkerhed i fast ejendom
CFC-beskatning - rentefradragsbegrænsning - underskudsbegrænsning
Rentefradrag - kassekreditlignende

Domme
Udeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed
Indeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde
Kurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Skatteverket, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140818' AND [SkatteraadChanged] <= '20140824') OR ([LSRChanged] >= '20140818' AND [LSRChanged] <= '20140824') OR ([ByretChanged] >= '20140818' AND [ByretChanged] <= '20140824') OR ([LandsretChanged] >= '20140818' AND [LandsretChanged] <= '20140824') OR ([HojesteretChanged] >= '20140818' AND [HojesteretChanged] <= '20140824')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 8 - 2014

I denne udgave:

 • Two Different FATCA Model Intergovernmental Agreements: Which Is Preferable? - A Comparison of FATCA Model 1A and Model 2 Intergovernmental Agreements
 • Cross-Border Short-Term Employment
 • The Revised Luxembourg-Poland Income and Capital Tax Treaty (1995) - Overview of Major Amendments from Poland’s Treaty Policy Perspective
 • Tax Treaty Case Law News
 • Kenneth Percival v. Commissioners for H M Revenue and Customs (2013
 • Subject-to-Tax Clauses in Belgian Tax Treaties - “Exemption Vaut Impôt” Doctrine Rejected Again in Case Law
 • The Interface between the New Australian Transfer Pricing Regime and the OECD BEPS Report and Action Plan
 • The Asian Agri Case (2012): The Giant Goes Berserk
 • Non-Residents’ Property Investments: The End of Discrimination?

Dansk Revision

Personalegoder 2014 - ny publikation

For hvilket beløb må du som arbejdsgiver give dine medarbejdere gaver? Hvad er reglerne for firmabil – og hvornår har arbejdsgiver pligt til at indberette til SKAT?

Alt dette og meget mere kan du finde svar på i vores nye pdf-publikation ”Personalegoder 2014”

DELACOUR

Beslaglæggelse af køretøj

SKAT har fået øjnene op for muligheden for beslaglæggelse af køretøjer.

European Taxation (ET)

European Taxation: 8 - 2014

I denne udgave:

 • ECJ Referral Regarding Interim Tax for Private Foundations (Familienprivatstiftung Eisenstadt (Case C-589/13))
 • The Tax Treatment of Transaction Costs
 • Commission
 • Council
 • Corporate Tax Law Amendments
 • Declaration of Taxpayer Rights
 • Tax on Financial Services

PwC

Genbeskatning af udenlandske underskud – danske regler er i strid med EU-retten

EU-domstolen har underkendt danske regler om genbeskatning af underskud fra faste driftssteder i udlandet. De danske regler, der var gældende frem til 2005, medførte betydelige negative skattemæssige konsekvenser for danske selskaber, der ønskede at overdrage aktivitet til et andet koncernforbundet selskab. Danske selskaber, som er blevet ramt af reglerne, kan derfor have krav på tilbagebetaling af dansk skat. EU-domstolens afgørelse kan også have betydning for danske regler om ”skyggesambeskatning”, ligesom afgørelsen også kan få betydning for koncerner, som har valgt international sambeskatning.

PwC

Rusland strammer krav i transfer pricing-reglerne

Se hvad de nye krav betyder for din forretning i Rusland i forhold til beløbsgrænser, transfer pricing-sager og -dokumentation.

Rigsrevisionen

Beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området (nr. 21/2013)

Beretningen handler om SKATs indsats på transfer pricing-området.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om SKAT har tilrettelagt en effektiv indsats på transfer pricing-området. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har SKAT overblik over antallet af selskaber med transfer pricing?
 • Er SKATs kontrolindsats i forhold til transfer pricing effektiv?
 • Har SKAT en effektiv præventiv indsats?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2013.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Kapitalafkastsatsen for 2014

SKM2014.579.SKAT

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 9 Lov nr. 1354 af 21. december 2012 § 20

Kapitalafkastsatsen for 2014 er 2 pct.

 

Styresignal: Anonyme anmeldelser - præcisering af retningslinjerne

SKM2014.573.SKAT

Vedrører: Persondataloven

SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med henvendelser, hvor anmelder ønsker at være anonym.

 

Bindende svar: Renteswap - kurstab sikkerhed i fast ejendom

SKM2014.580.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 11 B

Skatterådet kan ikke bekræfte, at fradragsbeskårne urealiserede kurstab på en renteswap kan fremføres ud over tre år, jf. undtagelsesbestemmelsen i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2. pkt., idet det ikke er tilstrækkeligt, at der udstedes et mindre pantebrev med sikkerhed i ejendom samt et pantsætningsforbud.

 

Bindende svar: CFC-beskatning - rentefradragsbegrænsning - underskudsbegrænsning

SKM2014.577.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 11, § 11 B, § 11 C, § 12, § 12 D, § 31 og § 32

Skatterådet bekræfter, at hverken selskabsskattelovens §§ 11, 11 B eller 11 C finder anvendelse i relation til opgørelsen af indkomst i udenlandske CFC-selskaber. Skatterådet kan ikke bekræfte, at selskabsskattelovens § 12 D ikke skal finde anvendelse i relation til opgørelsen af indkomst i udenlandske CFC-selskaber. Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke kan ske underskudsbegrænsning i selskaberne Datter udland 2 og Datter udland 3, jf. reglerne i selskabsskattelovens § 12 D. Skatterådet kan ikke bekræfte, at selskabsskattelovens § 12 ikke skal finde anvendelse i relation til opgørelsen af indkomst i udenlandske CFC-selskaber. Skatterådet bekræfter, at efter selskabsskattelovens § 12 skal grænsen for underskud fra tidligere år på 7,5 mio. kr. og reduktionen af 60 % af den skattepligtige indkomst, baseres på den skattepligtige indkomst samlet for det/de udenlandske CFC-selskaber samt den danske sambeskatningskreds. Skatterådet bekræfter, at det efter selskabsskattelovens § 32, stk. 9 ikke er et krav, at et udenlandsk CFC-selskabs eget underskud fra tidligere år rent faktisk er blevet brugt til at nedbringe dets indkomst efter udenlandske regler.

 

Bindende svar: Rentefradrag - kassekreditlignende

SKM2014.575.SR

Vedrører: Ligningsloven § 5, stk. 1 og stk. 8

Skatterådet bekræfter, at kunder, der optager en nedsparingskredit, kan foretage fradrag for de i indkomståret tilskrevne renter, forudsat at de tilskrevne renter kan rummes inden for det aftalte kreditmaksimum. Det gælder uanset om kunden efter aftalen har hele nedsparingskreditten til fri disposition, eller om nedsparingskreditten efter aftalen udbetales i rater eller udbetales i rater kombineret med en engangsudbetaling ved kredittens etablering. Ved en nedsparingskredit aftales et kreditmaksimum ved aftalens indgåelse. De tilskrevne renter forhøjer ikke den maksimale trækningsret, men mindsker i stedet den disponible trækningsret. Kontoen må derfor anses for et betalingsmiddel på tilsvarende vis som en kassekredit.

 

Dom: Udeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed

SKM2014.581.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 46 og § 69. Arbejdsmarkedsfondsloven § 11 og § 15. Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Sagen vedrører en rengøringsvirksomhed, som ubestridt havde en stor udeholdt omsætning. SKAT foretog en skønsmæssig forhøjelse af omsætningen og opkrævede moms beregnet heraf. SKAT skønnede, at hele den udeholdte omsætning var benyttet til omkostninger fordelt med 90 % til løn og 10 % til øvrige driftsomkostninger. SKAT beregnede endvidere A-skat og AM-bidrag, hvilket sagsøgeren var personligt ansvarlig for, jf. KSL § 69, stk. 1.

Sagsøgeren gjorde gældende, at hans virksomhed ikke havde haft ansatte, men derimod benyttet sig af underleverandører. Hans fradrag for købsmoms ville derfor udligne det opgjorte momstilsvar. Da han ikke havde haft ansatte, skulle han desuden ikke indeholde A-skat og AM-bidrag.

Det var udokumenteret, at sagsøgeren havde benyttet sig af underleverandører. Retten lagde derfor - bl.a. henset til at virksomheden foretog mange løbende pengeoverførsler til navngivne personer - til grund, at virksomheden havde haft ansatte.

Det var ikke godtgjort, at SKATs skønsmæssige forhøjelse af omsætningen hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelig. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Indeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde

SKM2014.578.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 69, stk. 2. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 15, stk. 2 (dagældende)

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren hæftede for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag vedrørende betaling for chaufførarbejde, som sagsøgeren havde ladet udføre.

Da sagsøgeren var bekendt med de faktiske forhold, som medførte, at betalingerne havde karakter af lønindkomst, herunder bl.a. at arbejdet blev udført i en bil tilhørende sagsøgeren, havde han ikke haft føje til at anse chaufføren som selvstændigt erhvervsdrivende. Sagsøgeren var derfor ansvarlig for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Retten lagde endvidere til grund, at SKAT ikke efter et tidligere kontrolbesøg hos sagsøgeren havde haft noget grundlag for at vejlede ham om, at udbetalingerne udgjorde lønindkomst, ligesom sagsøgeren ikke ved dette kontrolbesøg kunne anses at være bibragt en berettiget forventning om, at han ikke var omfattet af indeholdelsespligten.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Kurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb

SKM2014.576.ØLR

Vedrører: Kursgevinstloven § 26, stk. 4 (dagældende)

Sagen drejede sig om skattemæssigt fradrag på tab på lån efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4, herunder navnlig om og i hvilket omfang omkostninger til investeringsbanker og til egne rådgivere kunne medregnes ved opgørelsen af gældens værdi ved påtagelsen. Der var tale om udstedelse af virksomhedsobligationer i forbindelse med et kapitalfondsopkøb. Sagen var indbragt for domstolene af Skatteministeriet.

Landsretten fastslog, at afgørende for fradragsretten efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4, er, om de ydelser, som omkostningerne vedrører, kan henføres til selve gældens etablering.

Landsretten lagde til grund, at omkostningerne til investeringsbankerne vedrørte såvel ydelser, der kunne medregnes ved opgørelsen af gældens værdi efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4, såvel som ydelser, der ikke kunne medregnes. Sagsøgte havde imidlertid ikke godtgjort, hvilken del af omkostningerne der kunne medregnes. Landsretten havde heller ikke i øvrigt mulighed for at fastslå eller skønne over, hvor stor en del af udgiften, der havde en sådan direkte forbindelse med den indgåede låneaftale, at den kunne medregnes i anskaffelsessummen.

For så vidt angik et antal øvrige udgiftsposter havde sagsøgte ikke godtgjort, at der var tale om bistand, som knyttede sig direkte til den indgåede låneaftale.

Landsretten gav således skatteministeriet medhold i alle påstande.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg

SKM2014.574.HR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen angår, om H1 var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af et drænanlæg, jf. den dagældede vurderingslovs § 17. Højesteret henviste til, at drænanlægget blev udført i forbindelse med byggeriet, og at drænanlægget nøje følger husmurene og kanten af parkeringspladserne/haveanlægget. I lyset heraf og på baggrund af et syn og skøn, navnlig skønsmandens besvarelse om muligheden for at genanvende anlægget ved ny bebyggelse, lagde Højesteret til grund, at drænanlægget ikke havde medført en stigning af værdien af grunden i ubebygget stand. Boligselskabet var derfor ikke berettiget til fradrag i grundværdien.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Udskiftning af certifikat til webservice vedr. pensionsafgifter


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat  

Høringsportalen

L 8 (Del af ) Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (DSB og Naviair kan fusionere skattefrit med helejede datterselskaber)
Oprettelsesdato: 10-08-2012
Høringsfrist: 23-08-2012

L 67 (Del af ) Lovforslag om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven
Oprettelsesdato: 12-11-2012
Høringsfrist: 16-11-2012

Høring – udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 21-08-2014
Høringsfrist: 18-09-2014

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 22/8-14 fra Landbrug & Fødevarer

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/8-14 fra Landbrug & Fødevarer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 239

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i flere retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder samt udmøntning af kommuneaftalen for 2015 vedrørende forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.)

Bilag 240

Notat vedrørende beregning af skatteudgiften for den finansielle sektor

Bilag 242

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler på baggrund af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 710

MFU spm. om, hvorledes man har taget hensyn til medarbejdernes transporttid ved flytning af deres arbejdspladser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 711

Spm. om, hvilke konkrete forslag regeringen har til akut at sænke skatten for iværksættere - som foreslået af skatteministeren i Berlingske den 20. ju...   Svar  

Spm. 714

Spm. om, hvorvidt muligheden for at investere i binære optioner med meget korte tidshorisonter på helt ned til 30 sekunder kan sammenlignes med lotter...   Svar  

Spm. 720

Spm. om at opdatere tallene i samtlige tabeller i besvarelserne af SAU alm. del - spørgsmål 171-174, så der medregnes effekterne af aftale om Vækstpa...   Svar  

Spm. 723

MFU spm. om, hvor mange personer der i år (2011, 2012 og 2013) har fået eftergivelse af offentlig gæld, til skatteministeren  Svar  

Spm. 724

MFU spm. om, hvor mange personer der i hvert af de foregående år (2011, 2012 og 2013) har fået afskrevet deres gæld til det offentlige på SKATs initia...   Svar  

Spm. 725

MFU spm. om, hvor mange fysiske personer der aktuelt (eller de seneste tilgængelige tal) skylder det offentlige penge, som opkræves af SKAT, til skatt...   Svar  

Spm. 726

Spm. om at oplyse provenutabet ved at sænke beskatningen af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til privat brug, med 50 pct., til skat...   Svar  

Spm. 727

Spm. om en oversigt over stigninger i skatter og afgifter siden 3. oktober 2011 (mål i umiddelbar virkning), og hvor skatte- og afgiftsstigningen er g...   Svar  

Spm. 728

MFU spm. om at redegøre for relationen mellem begrebet bruttoindtægt/bruttoindkomst og ligningslovens § 9 H, til skatteministeren  Svar  

Spm. 729

MFU spm. om at redegøre for det juridiske grundlag, hvad angår udregning af hustrubidrag til fraskilte dagplejere, jf. ligningslovens § 9 H, til skatt...   Svar  

Spm. 730

Spm. om, hvilken provenumæssig effekt det vil have, hvis danske campingpladser får ret til skattefradrag for alle energiafgifter, som afholdes til at ...   Svar  

Spm. 734

Spm. om, hvilke dynamiske effekter det samfundsøkonomisk kan have i form af ekstra omsætning, mersalg i detailhandelsbutikker, beskæftigelse m.v., hvi...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1731

Hvilken effekt har boligjobordningen efter ministerens vurdering haft på nedbringelse af sort arbejde?

Spm. S 1732

Mener ministeren, at det er i orden, at Københavns Kommune via en gammel servitut bestemmer, at boligerne i andelsboligforeningen Grøndalsvænge ikke k...

Spm. S 1747

Vil ministeren give SKAT klar instruks om, at man fremover ikke må anvende tidligere ikkeoffentliggjorte afgørelser som grundlag for afgørelser af ska...