SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 16

Kære læser

Denne uges SkatteMail indeholder domme og afgørelser en række gode nyhedsspots om skat fra ind- og udland. Bl.a. om Regeringens "Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft - udspil til en reform af international rekruttering". Reformen skal styrke virksomhederne i den internationale konkurrence. Reformen indeholder blandt andet en lempelse af forskerskatteordningen med 10.000 kr. pr. måned, og der lægges op til ændringer i reglerne om arbejds- og opholdstilladelser.

Domme og afgørelser indeholder bl.a. en endnu ikke offentliggjort Højesteretsdom om, hvorvidt et helårshus tilhørende et dansk anpartsselskab havde stået til rådighed for den ene af selskabets hovedanpartshavere og demed skulle rådighedsbeskattes.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Derivatives & Financial Instruments: 2 - 2014
SkatteNyt 4
SkatteNyt 5
Nordisk konvention om social sikring træder i kraft den 1. maj 2014
Socialforsikringskonvention med Kina træder i kraft den 14. maj 2014

Domme
Rådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
foreignHogstadomstolen, Sverige

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140414' AND [SkatteraadChanged] <= '20140420') OR ([LSRChanged] >= '20140414' AND [LSRChanged] <= '20140420') OR ([ByretChanged] >= '20140414' AND [ByretChanged] <= '20140420') OR ([LandsretChanged] >= '20140414' AND [LandsretChanged] <= '20140420') OR ([HojesteretChanged] >= '20140414' AND [HojesteretChanged] <= '20140420')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 2 - 2014

I denne udgave:

  • Refinancing, Hybrid Share Capital and the Participation Exemption
  • The Impact of the Limited Partnership Reform on the Luxembourg Unregulated Funds Industry
  • Economic Substance versus Legal Form: Financial Transactions as Taxable Events
  • Brazilian Tax Aspects of Repo Agreements
  • Overview of Regulatory and Tax Aspects of Crowdfunding
  • The Italian Legal Framework of Equity-Based Crowdfunding
  • US Dividend Equivalents: Final Regulations Subject Repos and Swaps to Dividend Tax
  • Australia’s Commitment to the OECD BEPS Programme
  • Will New Developments Regarding Pension Funds and VAT Lead to Additional Taxation of Retirement Plans?

PwC

Nordisk konvention om social sikring træder i kraft den 1. maj 2014

Der træder en ny nordisk konvention om social sikring i kraft den 1. maj 2014. Konventionen kan betyde en forringelse af rettigheder for medarbejderen, der udstationeres til de nordiske lande.

PwC

Socialforsikringskonvention med Kina træder i kraft den 14. maj 2014

Danmark har forhandlet en socialforsikringsaftale på plads med Kina. Konventionen træder i kraft den 14. maj 2014.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Rådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer

SKM2014.272.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 9 og § 16A, stk. 5

Sagen drejede sig om, hvorvidt et helårshus tilhørende et dansk anpartsselskab havde stået til rådighed for den ene af selskabets hovedanpartshavere (sagsøgeren) i indkomstårene 2008 - 2010.

Sagsøgeren havde i en årrække været tilmeldt folkeregistret med selskabets domicilejendom som bolig. I forbindelse med skattesagen havde sagsøgeren endvidere oplyst, at han konkret beboede to værelser, og havde adgang til bad og toilet.

Sagsøgeren gjorde senere gældende, at tilmeldingen på adressen alene var sket proforma med henblik på at omgå den bopælspligt, som knyttede sig til ejendommen. Til støtte herfor gjorde han gældende, at ejendommen var indrettet udelukkende med henblik på erhvervsmæssig benyttelse, og han ikke havde haft mulighed for at råde privat over ejendommen.

Retten fandt det efter de samstemmende forklaringer bevist, at sagsøgeren ikke faktisk havde benyttet ejendommen privat.

Sagsøgeren havde imidlertid ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse, hvorefter han blev anset for at have haft rådighed over en del af ejendommen, som skønsmæssigt var blevet opgjort til 35 m2. Retten lagde herved vægt på, at sagsøgeren i brevet til SKAT selv havde oplyst, at han benyttede en del af ejendommen privat, at brevet var afgivet til brug for SKATs vurdering af forhold vedrørende hans personbeskatning, og at brevet konkret og utvetydigt fastslog eksistensen og omfanget af en privat råden.

Skatteministeriets frifindelsespåstand blev derfor taget til følge.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 11/0300762
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for driftsomkostninger, herunder udgifter til psykolog for selskabets hovedanpartshaver. Landsskatteretten stadfæster vedrørende udgifter til psykolog og nedsætter herudover forhøjelsen til nul.
Afsagt: 25-02-2014

Journalnr: 13/4306708
Erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed med udlejning af ferielejligheder, da klagerens udlejningsvirksomhed ikke anses for erhvervsmæssigt drevet. I stedet er klageren anset for skattepligtig af lejeindtægterne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-02-2014

Journalnr: 13/0227441
Skatteankenævnets afvisning af klage
Skatteankenævnet har afvist at behandle klagen på grund af fristoverskridelse. Landsskatteretten pålægger skatteankenævnet at realitetsbehandle klagen.
Afsagt: 28-02-2014

Journalnr: 13/5526380
Genoptagelse af rettens kendelse
Anmodningen om genoptagelse begrundes bl.a. med, at det, efter Landsskatterettens kendelse er blevet afsagt, er kommet frem, at SKATs offentlige ejendomsvurderinger har været fejlagtige. Landsskatteretten henviser til SKAT.
Afsagt: 18-02-2014

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-04-2014 - 20-05-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 30-04-2014 dom i C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet
Fiskale bestemmelser

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Ny sag
Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8757 2014 REV 1 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstaterIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Kommissionen

MEMO/14/293 - April infringements package: main decisions

 

Nyt fra Parlamentet

om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 13 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.

Bilag

Bilag 5

Afgivet beretning

Almindelig del

Bilag

Bilag 160

Status på redegørelse om kontrolsager

Bilag 161

Danmarks nationale reformprogram 2014, fra skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 338

Spm. om, hvorfor en dokumenteret betaling med en check, der formentlig er hævet, samt en regning for udført arbejde ikke give samme muligheder for fra...   Svar  

Spm. 357

Spm. om årsagen til, at SAU (2012-13) alm. del – spm. 608 stillet den 12. juli 2013 endnu ikke er endeligt besvaret, til skatteministeren  Svar  

Spm. 374

MFU spm. om ministeren vil fremskaffe en oversigt over, hvor mange med fritidsbolig i udlandet, der har benyttet boligjobordningen, til skatteminister...   Svar  

Spm. 379

Spm. om ministeren kan bekræfte, at SKAT, jf. svar på SAU alm. del - spørgsmål 285 ret beset ikke kender omfanget af herboende pakistanere, som ejer b...   Svar  

Spm. 422

Spm. om, hvor stort et provenu boafgiften udgjorde for staten pr. år fra 2004-2014, til skatteministeren  Svar