SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 19

Kære læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af Regeringens nye vækstpakke. Desuden er der kommet en række afgørelser og domme. Som sædvanlig er de mest spændende at finde under ikke offentliggjorte kendelser, hvor sager som SKAT taber, kan findes. F.eks. sager om fri bil og rejseudgifter.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/10
Fejl i aktieavance beregningerne i årsopgørelserne
Satser og beløbsgrænser 2014
Nyt udspil til Vækstpakke 2014Konsekvenserne på moms-, skatte- og afgiftsområdet
SkatteNyt 6
De kinesiske skattemyndigheder har offentliggjort deres holdning til koncerninterne ydelser og management fees
Årsopgørelsesordningen er udvidet – er det en fordel?
Mere administration – men med formål
Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst – maj 2014

Bindende svar
Udlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 ejendomsværdien og grundværdien
Skattepligt - fraflytning - hjemsted - lempelse
Fast driftssted og byggearbejder
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008, ejendomsværdien, omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejendomsværdier
Trust, Reelle udbyttemodtagere

Kendelser
Lempelse efter exemptionsmetoden

Domme
Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag
Indeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse
Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet
Genoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning
Rentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140505' AND [SkatteraadChanged] <= '20140511') OR ([LSRChanged] >= '20140505' AND [LSRChanged] <= '20140511') OR ([ByretChanged] >= '20140505' AND [ByretChanged] <= '20140511') OR ([LandsretChanged] >= '20140505' AND [LandsretChanged] <= '20140511') OR ([HojesteretChanged] >= '20140505' AND [HojesteretChanged] <= '20140511')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/10

I denne udgave:

  • SKAT foreslår nyt skattekort til 300.000 personer
  • Alle velgørende organisationer skal godkendes på ny hos SKAT
  • Momsfradrag for varebiler udenfor virksomhedsordningen
  • Lægers skatteforhold

Deloitte

Nyt udspil til Vækstpakke 2014Konsekvenserne på moms-, skatte- og afgiftsområdet

Regeringen har den 8. maj fremlagt deres nye vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen - virksom-heder i vækst”. Vi ser nærmere på konsekvenserne af vækstpakken inden for moms-, skatte- og afgiftsområdet.

PwC

De kinesiske skattemyndigheder har offentliggjort deres holdning til koncerninterne ydelser og management fees

Har du stået foran udfordringer med at fratrække og udbetale service fees i Kina? De seneste kommentarer fra de kinesiske skattemyndigheder til FN kan give os en idé om de kinesiske skattemyndigheders holdning til koncerninterne ydelser og management fees, herunder emner som fastsættelse af servicetype og armslængdepriser.

RSM plus

Mere administration – men med formål

Lovforslaget L 144, der er fremsat af skatteministeren den 26. februar 2014, indeholder følgende fire elementer, der alle medfører øgede administrative forpligtelser for selskaber – alle skal værne mod misbrug.

RSM plus

Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst – maj 2014

Regeringen har 8. maj 2014 fremlagt et initiativ ”Vækstpakke 2014” med i alt 89 konkrete forslag, som skal løfte velstanden og forbedre virksomhedernes vilkår. Initiativerne fordeler sig på fire indsatsområder. Vi oplister i hovedtræk de emner inden for skatter, moms og afgifter, som normalt vil påkalde sig størst interesse for vores kunder m.fl.

SEGES

Årsopgørelsesordningen er udvidet – er det en fordel?

Fra og med 2013 er årsopgørelsesordningen blevet udvidet. ”Mindre erhvervsdrivende” modtager nu en årsopgørelse i stedet for, som tidligere, at skulle begynde med at udfylde en selvangivelse.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Udlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner

SKM2014.333.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c. Ligningsloven § 16 A, stk. 3, nr. 1

Skatterådet bekræfter, at et schweizisk selskab ikke er begrænset skattepligtig efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af likvidationsprovenu fra et dansk selskab, som udloddes samme år som selskabet ophører, idet likvidationsprovenuet ikke er omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer

SKM2014.328.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4. Vurderingsloven § 17 og § 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2007 med henblik på at få ansat et fradrag for forbedringer.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 ejendomsværdien og grundværdien

SKM2014.327.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6, § 9, § 10, § 13 og § 16 B

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 henblik på nedsættelse af ejendomsværdien og grundværdien.

 

Bindende svar: Skattepligt - fraflytning - hjemsted - lempelse

SKM2014.326.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet bekræfter, at spørger er fuldt skattepligtig til Danmark efter sin fraflytning, da boligen ikke er solgt og hustruen opretholder det fælles hjem i Danmark. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger bliver skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz, da han har personlige og økonomiske interesser i Danmark. Endelig kan Skatterådet bekræfte, at spørger vil kunne opnå lempelse efter exemptionsmetoden af sin lønindkomst efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 15 og 23.

 

Bindende svar: Fast driftssted og byggearbejder

SKM2014.320.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Det er oplyst, at spørger år xxxx har indgået flere entrepriseaftaler med forskellige danske byggevirksomheder, og at spørgeren i den forbindelse beskæftiger et antal medarbejdere i Danmark. Spørgeren er registreret med en postadresse hos B ApS, og hvorefter B ApS varetager spørgerens skattemæssige forpligtelser. Spørgeren har ikke nogen ansatte i disse lokaler, og alle medarbejdere er udstationeret fra det tyske selskab til Danmark. Skatterådet kan ikke bekræfte, at når der ske registrering af en filial af spørgers selskab i Danmark, medfører det i sig selv fast driftssted. Efter hovedreglen skal der være et forretningssted, der er fast, og hvorfra der udøves en erhvervsmæssig aktivitet. Spørgeren kan derfor ikke alene ved registrering af en filial efter selskabslovens § 345, anses for at etablere fast driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og artikel 5 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland. I henhold til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, 6. pkt., vil spørgeren imidlertid blive anset for skattepligtig af et fast driftssted fra første dag i forbindelse med de enkelte bygge-, anlægs- og monteringsarbejder i Danmark. Danmark kan imidlertid kun udnytte den interne hjemmel, hvis der foreligger et fast driftssted i henhold til artikel 5 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Skatterådet kan bekræfte, at spørgeren anses for at etablere fast driftssted efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, hvis selskabet indretter et kontor i Danmark, hvorfra alle byggeaktiviteter styres og samordnes.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008, ejendomsværdien, omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau

SKM2014.319.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6, § 9, § 10 og § 33, stk. 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien samt de omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau pr. 1. oktober 2008.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi

SKM2014.318.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6, § 13, § 16 og § 33 stk. 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik på at få grundværdien samt den omberegnet grundværdi nedsat.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejendomsværdier

SKM2014.316.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 33, stk. 13 og 15

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2007 med henblik på at få rettet de omberegnede ejendomsværdier.

 

Bindende svar: Trust, Reelle udbyttemodtagere

SKM2014.314.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c

Sagen handler om, hvorvidt beneficianterne, to søstre (O og P), hjemmehørende i USA kan betragtes som værende de reelle udbyttemodtagere ved udbytteudlodninger fra Selskabet hjemmehørende i Danmark til Trusten. Stifterne (forældrene) har oprettet Trusten på Bermuda (A og B Family Trust), hvori er indskudt 49 pct. af anparterne i Selskabet (C ApS) hjemmehørende i Danmark. De resterende 51 pct. af anpartskapitalen i selskabet er ejet af et schweizisk selskab, hvis ultimative ejer er stifternes søn, M. Beneficianterne har fået udlagt trustkapitalen som en gave fra stifterne (forældrene), hvorfor Trusten skal vurderes i forhold til de to søstre og ikke stifterne. Trusten på Bermuda har to beneficianter, stifternes to døtre, som begge er hjemmehørende i USA, en uafhængig trustee eller trustees og en protektor. Protektor for Trusten er broderen, som kan afsætte trustee eller trustees samt vælge en ny trustee eller trustees. Dette skal godkendes af beneficianterne. Endvidere skal beneficianterne selv udpege en ny protektor, såfremt broderen selv træder af som protektor, eller hvis han ikke længere kan varetage opgaven. Beneficianterne skal også godkende eventuelle ændringer af vedtægten for Trusten. SKAT finder efter en samlet konkret vurdering, at Trusten skattemæssigt er transparent, og at de to søstre er ejere af Trustens midler. Skatterådet bekræfter, at de to søstre anses for at være de reelle udbyttemodtagere ved en udbytteudlodning fra Selskabet til Trusten, og derfor finder dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 10, nr. 2, litra b, anvendelse, således at Danmark ved en sådan udlodning kan indeholde 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet.

 

Kendelse: Lempelse efter exemptionsmetoden

SKM2014.313.LSR

Vedrører: Den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst

En skatteyder med bopæl i Danmark og arbejde i Sverige var omfattet af social sikring i Tyskland. Klageren var herefter ikke berettiget til exemptionslempelse efter reglerne i lov nr. 428 af 28. april 2010, idet disse regler forudsætter, at skatteyderen omfattes af social sikring i et nordisk land.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag

SKM2014.332.VLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten var berettiget til at opnå ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006 i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Appellanten støttede sin anmodning om ekstraordinær genoptagelse på, at skatteansættelsen ikke medregnede fradrag for dobbelt husførelse som følge af en udstationering i Sverige, og at appellantens tidligere arbejdsgiver havde indberettet forkerte indkomstoplysninger til skattemyndighederne.

Landsretten nægtede genoptagelse, da appellanten havde været bekendt med de forhold, der begrundede anmodningen, i 2 år og 8 måneder inden fremsendelse af genoptagelsesbegæringen. Der forelå dermed ikke særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Heller ikke 6 måneders-fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var overholdt.

 

Dom: Indeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse

SKM2014.331.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3, § 43, stk. 1, og stk. 2, litra h, § 46, stk. 1, § 48 B samt § 69, stk. 1

Sagen vedrørte spørgsmålet, om sagsøgeren var arbejdsgiver for nogle polske håndværkere og dermed indeholdspligtig af A-skat og AM-bidrag eller, om det arbejde, som de polske håndværkere havde udført i stedet, var sket som led i en entrepriseaftale.

Retten gav efter en samlet, konkret vurdering skattemyndighederne medhold i, at sagsøgeren måtte anses som arbejdsgiver for de polske håndværkere. Retten lagde bl.a. vægt på, at sagsøgeren havde instruktionsbeføjelse over håndværkerne, at sagsøgeren førte tilsyn og kontrol med deres arbejde, at håndværkerne i overvejende grad alene havde sagsøgeren som hvervgiver, at sagsøgerne afholdte udgifterne til samtlige byggematerialer og i hvert fald stillede værktøj og køretøjer til rådighed for håndværkerne, samt at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at der reelt var et entrepriseforhold.

Da sagsøgeren endvidere ikke havde løftet bevisbyrden for, at selskabet ikke havde handlet forsømmeligt, fandt retten, at selskabet var ansvarlig for betaling af ikke betalt A-skat og AM-bidrag

Endelig fandt retten ikke, at reglerne om arbejdsudleje fandt anvendelse.

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet

SKM2014.325.ØLR

Vedrører: Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4. Forvaltningsloven § 24

Skattemyndighederne havde tilsidesat skatteyderens regnskabsgrundlag for indkomstårene 2004-2006 og fastsat hans indkomst skønsmæssigt.

Det regnskabsmateriale, som skatteyderen havde indleveret til SKAT, var ubestridt tilsidesætteligt. Skatteyderen fik imidlertid under sagens behandling for Landsskatteretten udarbejdet nye regnskaber for de omhandlede indkomstår.

Skatteyderen gjorde gældende, at de privatforbrugsopgørelser, som forhøjelserne baserede sig på, var ufyldestgørende, navnlig fordi de indeholdt forkerte tal om hans gæld. Indkomsten skulle ifølge skatteyderen i stedet fastsættes i overensstemmelse med de nye regnskaber, som var blevet indleveret for Landsskatteretten. I anden række gjorde skatteyderen gældende, at SKATs afgørelse led af en række formalitetsmangler, der medførte, at afgørelsen var ugyldig.

Landsretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at fastsætte skatteyderens indkomst skønsmæssigt.

Landsretten fandt videre, at der ikke var blevet ført et tilstrækkeligt bevis for, at skatteyderen gennem øget gældssætning var blevet tilført likviditet til privatforbrug. Landsretten henviste i den forbindelse bl.a. til, at der fortsat herskede betydelig uklarhed om grundlaget for bogføringen af varedebitorer. På denne baggrund fastslog landsretten, at skatteyderen ikke havde ført det nødvendige bevis for, at de foretagne skønsmæssige skatteansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag.

Endelig fandt landsretten, at SKAT ikke havde begået sagsbehandlingsfejl, der kunne medføre, at afgørelsen skulle tilsidesættes.

 

Dom: Genoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning

SKM2014.324.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 og § 27, stk. 1, nr. 7. Kulbrinteskatteloven § 21

Sagen vedrørte spørgsmålet om ekstraordinær genoptagelse (for indkomståret 2005) henholdsvis ordinær genoptagelse (indkomståret 2006) af SKATs afgørelse om indeholdelsespligt og opkrævning af kulbrinteskat af honorar udbetalt til udenlandske dykkere, der af det sagsøgende tyske selskab var udlejet til at udføre arbejde for et selskab, der havde kontrakt med et dansk olieselskab.

Retten fandt det ikke godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Retten fandt det endvidere ikke godtgjort, at der var fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kunne begrunde en ændring af SKATs afgørelse for 2006. Retten bemærkede i den forbindelse, at det af kulbrinteskattelovens § 21 følger, at personer, der ikke er omfattet af kildeskattelovens § 1, og som arbejder for en arbejdsgiver uden hjemting i Danmark, skal svare en endelig skat til den danske stat med 30 % af indtægter, der er omfattet af kulbrinteskatten, og at der ved skatteberegningen ikke indrømmes fradrag.

 

Dom: Rentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand

SKM2014.312.BR

Vedrører: Ligningsloven § 5, stk. 1 og stk. 8

Sagsøgeren påstod sig berettiget til rentefradrag i 5 indkomstår. Af et frivilligt forlig med sagsøgerens bank fremgik det, at sagsøgerens gæld skulle forrentes med 12 % p.a. Banken havde dog rent faktisk ikke tilskrevet eller afkrævet renter i henhold til forliget. Retten fandt, at banken ved forligets indgåelse og forud for renternes forfaldstid havde givet tidsubestemt henstand med rentebetalingen, hvorfor forfaldstiden var udskudt. Da renterne ikke var forfaldne i de pågældende indkomstår, var sagsøgeren ikke berettiget til fradrag, jf. LL § 5, stk. 1. Det forhold, at banken havde taget forbehold for rentekrav, kunne ikke ændre herpå.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0199896
Afskrivning
Klagen vedrører afskrivning af en række aktiver, der af SKAT alle er anset som infrastrukturanlæg, der afskrives efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 2, nr. 2. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-03-2014

Journalnr: 12/0199900
Afskrivning
Klagen vedrører afskrivning af en række aktiver, der af SKAT alle er anset som infrastrukturanlæg, der afskrives efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 2, nr. 2. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-03-2014

Journalnr: 12/0206964
Befordringsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2014

Journalnr: 12/0256788
Fradrag for advokat- og revisorudgifter
SKAT har forhøjet indkomsten vedrørende ikke godkendte advokat- og revisorudgifter idet selskabet ikke er anset for rette omkostningsbærer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 11/0301828
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter i henhold til ligningslovens § 9 A, stk. 8. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2014

Journalnr: 12/0198683
Genanbringelse af ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar, hvori SKAT alene har tilladt delvis genanbringelse af ejendomsavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2014

Journalnr: 13/0016388
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser med henblik på ændring af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2014

Journalnr: 13/0042945
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at skatteankenævnet har nægtet, at klagers skatteansættelse skal genoptages. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen.
Afsagt: 20-03-2014

Journalnr: 13/5383091
Handelsomkostninger ved afståelse af skib samt kursdifferencer
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets indkomst med ikke godkendt fradrag for handelsomkostninger ved afståelse af skib og med ikke godkendt fradrag for kursdifferencer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 12/0191836
Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
Klagen skyldes, at SKAT har anset klager for indeholdelsespligtig. Landsskatteretten nedsætter afgørelsen ud over det af klagede påståede.
Afsagt: 21-03-2014

Journalnr: 12/0190803
Køb af ejendom til underpris
SKAT har anset hovedanpartshaverens erhvervelse af fast ejendom for sket til underpris og som konsekvens heraf forhøjet aktieindkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-03-2014

Journalnr: 12/0241688
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at Skatteankenævnet har stadfæstet SKATs afgørelse, hvorefter SKAT har anset en kreditering på mellemregningskontoen for maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 13/0020706
Skat af fri bil
Klagen skyldes, at skatteankenævnet har anset klager for skattepligtig af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-03-2014

Journalnr: 12/0258525
Skat af hævninger på selskabs konto
Klagen skyldes, at klager er anset for skattepligtig af hævninger på selskabs konto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2014

Journalnr: 12/0190116
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen skyldes, at Skatteankenævnet har anset udbetalt rejsegodtgørelse for skattepligtig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 12/0192176
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører, hvorvidt klageren er skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-03-2014

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-05-2014 - 10-06-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 12-06-2014 dom i C-377/13 Ascendi
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa (Portugal) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 4, stk. 2, litra a), artikel 7, stk. 1, og artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – kapitaltilførselsafgift pålagt kapitalselskaber – fritagne transaktioner – national lovgivning, der genindfører en stempelafgift på transaktioner til forhøjelse af selskabskapitalen gennemført ved konvertering til kapital af fordringer, som det pågældende selskabs aktionærer har for accessoriske ydelser leveret til det pågældende selskab – ordning, der var gældende den 1. juli 1984, hvorefter der skulle anvendes en stempelafgift på 2% for disse transaktioner, mens kapitalforhøjelser foretaget som tilførsel af naturalier var fritaget – godkendelse af denne genindførsel af stempelafgift

Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Ny sag
Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

EU Council of Ministers discussed the Parent-Subsidiary Directive and the Financial Transaction Tax  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Blanket

Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR nummer) Lønmodtagere

Tilbagebetaling/overførsel - Ratepension eller ophørende alderspension § 21 A, stk. 2, for indkomstår fra 2013 og efterfølgende år


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen
Oprettelsesdato: 07-05-2014
Høringsfrist: 04-06-2014

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 59 Forslag til folketingsbeslutning om en 10-årig samfundskontrakt.

Bilag

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af beslutningsforslaget

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).

Bilag

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om at oversende en opgørelse af de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, til skatteministeren

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 7. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om en beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have, såfremt pendlere, der er bosat i regeringens ny kategoriserede område 4 - landdistrikter længere væk fra de største byer - alle kan få det særlige befordringsfradrag, der forlænges, jf. L171, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 177

Henvendelse af 6/5-14 fra FGVF - foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder vedrørende adgang til medlemmers skattepligtige indkomst

Bilag 179

Grund- og nærhedsnotat vedrørende anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne, KOM (2013)0796

Spørgsmål og svar

Spm. 435

Spm. om det er ministerens holdning, at bødestørrelser skal reflektere, om der ved en forseelse er tale om en utilsigtet menneskelig fejl eller om der...   Svar  

Spm. 445

Spm. om befordringsfradraget er beregnet på baggrund af omkostningerne ved at eje og anvende en bil i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 446

Spm. om at redegøre for grænsegængeres adgang til dansk befordringsfradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 447

Spm. om at redegøre for grænsegængeres brug af befordringsfradrag i sammenhæng med rejsefradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 448

Spm. om svaret på SAU alm. del - spm. 311, er den grundige juridiske vurdering foretaget af regeringen forud for den ændrede administration af udbetal...   Svar  

Spm. 457

Spm. om baggrunden for, at man ikke kan indberette håndværkerfradrag i form af serviceydelser som rengøring m.m., når betalingen er foretaget med kont...   Svar  

Spm. 467

Spm. om et skøn over provenuet i 2014 fra de 10 procent af den danske befolkning med de højeste indkomster, jf. svar på spm. 342, til skatteministeren  Svar  

Spm. 470

Spm. om en opdateret besvarelse af svar på spm. 346, til skatteministeren  Svar  

Spm. 471

Spm. om, hvor stort provenuet ville være i 2014, hvis alle personskatter havde været på samme niveau som i 2001, til skatteministeren  Svar  

Spm. 472

Spm. om et skøn over provenuet ved, at aktieindkomst beskattes som arbejdsindkomst uden at der også gives fuldt fradrag for negativ aktieindkomst, jf  Svar  

Spm. 473

Spm. om et skøn over provenuet ved at fjerne fradragsretten for negativ aktieindkomst. Ministeren bedes oplyse provenuets fordeling på hhv. indkomst- ...   Svar  

Spm. 481

Spm. om talepapir til samrådsspørgsmål Å (skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet den 6. maj 2014 og øvrige skattesager under det græske formandskab), til...   Svar  

Spm. 509

Spm. om at oplyse det seneste skøn for 2014-skattetrykket målt som andel af disponibelt BNI i faktorpriser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 510

Spm. om, hvilke lande der typisk er involveret i de foretagne transfer pricing-forhøjelser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 514

MFU spm. om det er ministerens holdning, at SKATs praksis om at udelukke udenlandske virksomheders mulighed for at fradrage energiafgifter på vand er ...   Svar  

Spm. 515

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/5-14 fra FGVF - foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 516

MFU spm. om, hvad provenuet af arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. forventes at være på finansloven for 2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 521

Spm. om at kommentere muligheden for at ensrette værdiansættelsesreglerne, til skatteministeren  Svar  

Spm. 522

Spm. om, hvilke tiltag ministeren agter at iværksætte, så SKATs værdiansættelsespraksis ikke kommer til at medføre øget skattebetaling for vandværkern...   Svar  

Spm. 523

Spm. om at sørge for, at klager i sager om SKATs værdiansættelse får opsættende virkning for vand- og spildevandsselskaberne, til skatteministeren  Svar  

Spm. 524

Spm. om en beregning på de totale udgifter for staten, hvis der indføres et særligt skattefradrag for udgifter forbundet med et engagement inden for k...   Svar  

Spm. 526

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-14 fra Terra Consult ApS, til skatteministeren  Svar  

Spm. 527

Spm. om tilfælde, hvor landbrugsejendomme under 5,5 hektar er blevet vurderet forskelligt i forhold til, om ejendommene skal beskattes som landbrugsej...   Svar  

Spm. 528

Spm. om ministeren vil arbejde på, at definitionen af en landbrugsejendom nedsættes til 2 ha, så den modsvarer bundgrænsen for EU-støtte, til skattemi...   Svar  

Spm. 529

Spm. om at pålægge SKAT at have pligt til en forudgående dialog med ejeren af en ejendom, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt en ejendom skal def...   Svar  

Spm. 530

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere nedsættelsen af personfradraget med 900 kr. og forhøjelsen af bundskatten med 0,19 pct.-point, til...   Svar  

Spm. 531

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere lønsumsafgiften på aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., til skatteminist...   Svar  

Spm. 532

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at genindføre skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v., til ...   Svar  

Spm. 533

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr. at genindføre den skattebegunstigelse for medarbejderaktier, der blev afskaffet i finansloven for 2012 som en d...   Svar  

Spm. 534

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr. at tilbagerulle den ændring af multimediebeskatningen, der blev vedtaget i finansloven for 2012 som en del af l...   Svar  

Spm. 536

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere ændringen i afskrivningsreglerne for vindmøller med en kapacitet over 1 MW, som blev aftalt i forb...   Svar  

Spm. 539

Spm. om, hvad det vil koste at annullere justeringen af rentefradragsbegrænsningsreglerne, som vedtaget med L 30B, til skatteministeren  Svar  

Spm. 541

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr. at annullere ophævelsen af fradrag for formueforvaltningsomkostninger samt nedsættelsen af loftet for fradrag...   Svar  

Spm. 545

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere de ændringer i selskabers mulighed for underskudsmodregning, der blev vedtaget med lovforslag nr. ...   Svar  

Spm. 546

Spm. om at forlænge boligjobordningen til og med 2015 samt det at gøre boligjobordningen permanent, til skatteministeren  Svar  

Spm. 549

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at øge beskæftigelsesfradraget samt forhøje det maksimale beskæftigelsesfradrag i et omfang svarende til, at 20...   Svar  

Spm. 550

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr., hvis aftrapningen af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster, der blev indført som en del af sk...   Svar  

Spm. 552

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at afskaffe arveafgiften, til skatteministeren  Svar  

Spm. 553

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at ændre grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier, til skattemin...   Svar  

Spm. 555

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at hæve topskattegrænsen til 750.000 kr. samt indføre en ny mellemskat på 7,5 pct. af indkomster mellem den nuv...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1455

Vil ministeren bekræfte, at det er ministerens holdning, at alle skatteborgere skal behandles ens og efter enslydende regler og kriterier, når deres s...

Spm. S 1477

Mener ministeren, at det store antal forskellige skatter og afgifter, som en vognmandsvirksomhed skal holde styr på og betale, kan forenkles betydelig...