SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 18

Kære læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. styresignal om genoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - for indkomståret 2010 og fremover som følge af fejl og mangler i SKATs værdipapirsystem. På afgørelsesområdet er der igen kommet gang i afgørelsesdatabasen. Denne uge indholder bl.a. kendelser vedrørende fri bil, som SKAT tabte.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skatteministeriet vil lempe forskerskatteordningen
European Taxation: 5 - 2014

Styresignaler
Genoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - for indkomståret 2010 og fremover som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet

Bindende svar
Personalegoder, fri bolig, religiøs forening
Kooperationsbeskattet indkøbsforening - køb via datterselskab
Dispensation for CFC-beskatning
Anpartshaverlån - Investerings- og udlånsvirksomhed

Kendelser
Spil - hjemmeside - formidling - blokering

Domme
Frigørelsesafgift - henstand - overgangsregel
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger
Arbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring
Ejendomsavance - sommerhus - ny påstand i Landsretten - afvisning - gave - eller avancebeskatning
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg
Rette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi
Tilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever
Tab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140428' AND [SkatteraadChanged] <= '20140504') OR ([LSRChanged] >= '20140428' AND [LSRChanged] <= '20140504') OR ([ByretChanged] >= '20140428' AND [ByretChanged] <= '20140504') OR ([LandsretChanged] >= '20140428' AND [LandsretChanged] <= '20140504') OR ([HojesteretChanged] >= '20140428' AND [HojesteretChanged] <= '20140504')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Skatteministeriet vil lempe forskerskatteordningen

Det skal være nemmere at rekruttere specialister fra udlandet. Derfor skal det månedlige vederlagskrav for internationale nøglemedarbejdere nedsættes med 10.000 kroner. Det fremgår af den reform, som skatteministeren har fremsat.

European Taxation (ET)

European Taxation: 5 - 2014

I denne udgave:

  • Corporate Income Tax: Marking the Passage of Time
  • R&D&I Tax Incentives in the European Union and State Aid Rules
  • Case Closed: Tax Treatment of US S-Corporations under the Germany-United States Income and Capital Tax Treaty - Treaty Benefits for Hybrid Entities
  • The Netherlands Has Not Turned a Blind Eye towards the International Debate Regarding Tax Planning
  • Commission
  • Council
  • Court of Justice
  • Opinion Statement ECJ-TF 1/2014 of the CFE on the decision of the European Court of Justice in Åkerberg Fransson (Case C-617/10) Concerning Ne Bis in Idem in Tax Law
  • New Provisions Regarding the Taxation of the Digital Economy
  • UK Tax Breaks for the 2014 Commonwealth Games in Glasgow

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - for indkomståret 2010 og fremover som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet

SKM2014.302.SKAT

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven. Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1 og 2

SKAT foretager nu genopretning af visse skatteansættelser vedrørende gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser for fysiske personer. SKAT suspenderer visse genoptagelsesfrister, når en ændring af skatteansættelsen samlet set vil være til fordel for skatteyderen.

 

Bindende svar: Personalegoder, fri bolig, religiøs forening

SKM2014.304.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16, stk. 7

Skatterådet kan ikke bekræfte, at omhandlede helårsboliger stillet til rådighed af arbejdsgiver er tjenesteboliger omfattet af ligningslovens § 16, stk. 7. Der kan derfor ikke ske en 30 % nedsættelse af den skattemæssige værdi. Skatterådet kan derimod bekræfte, at i de tilfælde, der er stillet en helårsbolig til rådighed, og der er en pligt til at fraflytte boligen ved ansættelsens ophør, kan der ske en 10 % nedsættelse efter ligningslovens § 16, stk. 8.

 

Bindende svar: Kooperationsbeskattet indkøbsforening - køb via datterselskab

SKM2014.303.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3 og § 15

Spørger er kooperationsbeskattet, som en indkøbsforening. Skatterådet kan bekræfte, at Spørger kan opretholde kooperationsbeskatningen, uanset indkøb fremover vil ske fra et 100 % ejet datterselskab

 

Bindende svar: Dispensation for CFC-beskatning

SKM2014.300.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Skatterådet gav tilladelse til fritagelse for CFC-beskatning.

 

Bindende svar: Anpartshaverlån - Investerings- og udlånsvirksomhed

SKM2014.294.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 16 E

Skatterådet kan ikke bekræfte, at A vil kunne optage et lån på kr. 1.500.000 i A ApS til en rente på den til enhver tid gældende diskonto + 4 % til brug i den erhvervsmæssige del af ejendomsdriften uden at blive beskattet af låneprovenuet.

 

Kendelse: Spil - hjemmeside - formidling - blokering

SKM2014.307.BR

Vedrører: Spilleloven § 2, stk. 1, § 3 og § 65

Sagen vedrører 5 hjemmesider, som i strid med spilleloven udbød spil her i landet uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider.

Spillemyndigheden nedlagde påstand om, at der blev meddelt forbud mod, at rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider, og at det blev rekvisitus påbudt at etablere blokering af hjemmesiderne.

Allerede fordi de pågældende hjemmesider var affattet på dansk, lagde retten til grund, at der var tale om udbud af spil i Danmark, jf. spillelovens § 2, stk. 1. Da der ikke forelå tilladelse fra Spillemyndigheden, var det ulovligt, at spilleudbyderne udbød spil her i landet. Det var derfor i strid med spillelovens § 65, at rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider.

Da de øvrige betingelser for meddelelse af forbud og påbud også var opfyldt, fulgte retten Spillemyndighedens påstande.

 

Dom: Frigørelsesafgift - henstand - overgangsregel

SKM2014.306.ØLR

Vedrører: Lov nr. 458 af 9. juni 2004 § 19, stk. 6

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt H1 Kommune som ejer af fast ejendom kunne benytte reglerne i en overgangslov og få en meddelt henstand med betaling af en pålagt frigørelsesafgift erstattet med beskatning efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Dette ville for kommunen indebære en de facto eftergivelse af den pålignede og skyldige afgift, da kommunen som skattesubjekt generelt er fritaget for beskatning (herunder ejendomsavancebeskatning).

Den påberåbte overgangsbestemmelse sondrede efter sin ordlyd ikke mellem forskellige former for ejere.

Landsretten fandt det mest nærliggende at fortolke overgangsloven således, at det var en betingelse for at anvende den påberåbte bestemmelse, at skatteyderen i det hele taget var skattepligtig af ejendomsavancer, således at der ved anvendelse af overgangsbestemmelsen (fortsat) ville ske beskatning af den indtil da afgiftsbelagte værdistigning.

Lovmotiverne støttede denne lovfortolkning, da det efter forarbejderne ikke var hensigten, at beskatningen af værdistigningen skulle bortfalde, men blot at den skulle ske på et senere realisationstidspunkt gennem beskatning af ejendomsavancen. Der var heller ikke støtte i forarbejderne for at antage, at det havde været lovgivers hensigt at frigøre kommuner for allerede pålagt afgift.

Da H1 Kommune ikke var skattepligtig efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, var kommunen derfor udelukket fra at tilvælge reglen i overgangsloven med eftergivelse til følge.

Sagen var henvist til behandling ved landsretten i første instans efter retsplejelovens § 226, stk. 1.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg

SKM2014.305.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren for vurderingsårene 2001-2004 var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17, jf. § 13, for udgifter til etablering af henholdsvis kloakforsyningsledninger og stianlæg internt på grunden.

Retten fandt, at der ikke efter den foretagne bevisførelse var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering, hvorefter der ikke kunne anerkendes yderligere fradrag for udgifterne til etablering af kloakforsyningsledningerne. Retten fandt derfor, at det var med rette, at der var nægtet fradrag for udgifterne.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger

SKM2014.311.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen angik, om sagsøgeren var berettiget til et fradrag i grundværdien for udgifter til anlæg af kloak- og regnvandsledninger internt på to ejendomme.

Bl.a. under henvisning til ejendommenes størrelse, at ejendommene var beliggende ud til offentlig vej og ledningsnettets placering, fandt retten, at der ikke var tale om et hovedanlæg. Ministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Arbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring

SKM2014.309.ØLR

Vedrører: Arbejdsmarkedsfondsloven § 7 og § 11 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt et selskab havde pligt til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag i forhold til to ansatte, der var udsendt til arbejde i Norge.

Landsretten fastslog, at selskabet ikke var fritaget for at indeholde arbejdsmarkedsbidrag i forhold til de to arbejdere, jf. dagældende lov om arbejdsmarkedsfonde, § 7, stk. 3. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at Den Sociale Sikringsstyrelse havde attesteret, at de to arbejdstagere var omfattet af dansk lovgivning om social sikring, mens de udførte arbejde i Norge. Landsretten lagde videre vægt på, at selskabet ikke havde påklaget Den Sociale Sikringsstyrelses attester, og at selskabet heller ikke for landsretten havde fremlagt dokumentation for betaling af arbejdsmarkedsbidrag til Norge.

Byretten var nået til samme resultat.

 

Dom: Ejendomsavance - sommerhus - ny påstand i Landsretten - afvisning - gave - eller avancebeskatning

SKM2014.308.VLR

Vedrører: Retsplejeloven § 383 og § 384

Hovedspørgsmålet i byretten var, om appellanternes avance fra salget af to sommerhuse var omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Elleve dage før hovedforhandlingen i landsretten nedlagde appellanterne en ny hjemvisningspåstand om, at en del af de af byretten stadfæstede ejendomsavancer reelt udgjorde gaver, og at de derfor skulle gavebeskattes i stedet for avancebeskattes. Skatteministeriet var enig i synspunktet om gavebeskatning og nedlagde derfor fem dage før hovedforhandlingen nye påstande om gavebeskatning i stedet for avancebeskatning.

Appellanterne påstod herefter Skatteministeriets nye påstand om gavebeskatning afvist efter reglerne om nova i retsplejelovens §§ 383 og 384. Subsidiært påstod appellanterne, at de rejste krav på gaveafgift var forældet. Appellanterne frafaldt samtidigt påstandene om skattefritagelse i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Landsretten fandt ikke grundlag for at tillade Skatteministeriets nye påstande om betaling af gaveafgift i medfør af retsplejelovens § 383, stk. 2, og navnlig retsplejelovens § 384. Landsretten nedsatte derfor de skattepligtige ejendomsavancer med de af Skatteministeriet anerkendte beløb.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg

SKM2014.299.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag i grundværdien i henhold til den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 17 for udgifter til anlæg af kloak-, vand- og elforsyningsledninger.

Retten fandt, at Landsskatteretten havde afgjort sagen i overensstemmelse med hovedanlægsbetragtningen, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering.

Retten bemærkede, at den i sagen omhandlede ejendom har et areal på 5.327 m², at bygningerne på ejendommen er anlagt og opført på en sådan måde, at der reelt er tale om et sammenhængende randbyggeri, der ligger ud til offentlig vej, og at de omtvistede forsyningsledninger følger de enkelte bebyggelser og er tæt knyttet til de enkelte bygninger.

Retten fandt på den baggrund, og efter det som i øvrigt var oplyst under sagen, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering, hvorfor retten fandt, at der ikke skulle gives fradrag for udgifter til de omtvistede forsyningsledninger.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Rette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi

SKM2014.297.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, § 16, stk. 1 og 3

Sagsøgerne i sagerne var begge overlæger med speciale i x-kirurgi og hjemmehørende i Sverige. Sagerne drejede sig om, hvorvidt sagsøgerne var personligt skattepligtige af vederlag for arbejde som læger på et privathospital, eller om vederlaget kunne henføres til deres selskaber.

Endvidere rejste sagerne et spørgsmål om, hvorvidt sagsøgerne var skattepligtige af fri logi m.v., idet privathospitalet stillede en bolig til rådighed for sagsøgerne i forbindelse med deres arbejde på hospitalet, samt den skattepligtige værdi af denne bolig.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at vederlaget fra privathospitalet skulle bedømmes som lønindkomst. Med hensyn til beskatning af fri bolig m.v. fandt flertallet af dommerne, at sagsøgerne ikke havde ført tilstrækkelig bevis for, at de hele tiden var på vagt, når de opholdt sig i lejlighederne. Sagsøgerne var derfor skattepligtige af fri logi. Retten hjemviste den beløbsmæssige opgørelse af værdien af fri bolig m.v. til skattemyndighederne, da lejlighederne også blev benyttet af andre ansatte, og da sagsøgerne alene benyttede lejlighederne i de perioder, hvor de var på arbejde på privathospitalet.

 

Dom: Tilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever

SKM2014.296.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderens indkomst for indkomståret 2006 skulle forhøjes med løn på kr. 1.948.692,-.

Skatteyderen havde i februar 2006 et tilgodehavende på løn på kr. 1.948.692 mod sin arbejdsgiver, som var et selskab. Hun indgik den 5. februar 2006 aftale med selskabet om, at hendes krav på løn bortfaldt mod, at hun fik overdraget selskabets krav mod SU-styrelsen. Selskabet havde rejst krav mod SU-styrelsen på ca. kr. 2.000.000,-, men kravet var på dette tidspunkt omtvistet. SU-styrelsen udbetalte i 2006, 2007 og 2010 i alt ca. kr. 800.000,- til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende. Skatteyderen gjorde gældende, at hun ikke skulle beskattes af det fulde lønkrav, men kun af den del hun havde fået betalt svarende til kursværdien den 5. februar 2006 af fordringen mod SU-styrelsen.

Byretten lagde til grund, at skatteyderen og selskabet ved indgåelse af aftalen i februar 2006 selv anslog, at kravet mod SU-styrelsen havde en værdi på ca. kr. 2.000.000,-. Retten fandt derfor, at skatteyderen ved modtagelse af transport på fordringen modtog betaling af sit tilgodehavende hos selskabet, og at forhøjelsen af hendes indkomst i 2006 med kr. 1.948.692,- derfor var berettiget.

Landsretten tiltrådte byrettens begrundelse og stadfæstede derfor dommen.

 

Dom: Tab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring

SKM2014.295.BR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 5

Sagen vedrørte beskatning af manglende forrentning af sagsøgerens mellemværende med sit selskab, samt spørgsmålet, om sagsøgeren havde adgang til fradrag for tidligere medregnede renteindtægter.

Retten fastslog, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at en uafhængig tredjemand i en tilsvarende situation ville have afstået fra at beregne renter af et tilsvarende tilgodehavende hos selskabet. Retten fandt derfor, at det var forretningsmæssigt begrundet, at selskabet skulle betale renter af mellemværendet med sagsøgeren.

Retten fandt endvidere, at der ikke var konstateret tab i forbindelse med retsskridt i det omtvistede indkomstår, og at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at kravet mod selskabet var uerholdeligt, hvor sagsøgeren ikke kunne få fradrag for tidligere medregnede renteindtægter.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.310.BR Betalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat

Vedrører: Konkursloven § 15 (dagældende). Dansk rets almindelige erstatningsregel

Byretten fandt, at tilsynet ikke havde foretaget de nødvendige undersøgelser, der kunne forventes af et tilsyn i dennes egenskab af at være en kontrollerende funktion på vegne af alle kreditorerne, herunder at foretage en undersøgelse af de forhold, der begrundede indledningen af betalingsstandsningen.

Retten fandt herefter, at betalingsstandsningen savnede både formål og grundlag, hvorfor betalingsstandsningen hverken burde være indledt eller forlænget, og at tilsynet var erstatningsansvarligt herfor. Retten lægger vægt på, at selskabets bogføring ikke var opdateret og at tilsynet ikke straks sørgede herfor, at tilsynet ikke undersøgte rigtigheden af ledelsens oplysninger om selskabets forhold, herunder at koncernforbundne selskaber kunne bære et eventuelt underskud under betalingsstandsningen, at tilsynet ikke undersøgte en række tvister med SKAT, der begrundede indledningen af betalingsstandsningen, samt at tilsynet ikke løbende kontrollerede virksomhedens konti.

SKATs tab var opgjort til A-skatten af de faktisk udbetalte nettolønninger for hele betalingsstandsningsperioden, og retten lagde SKATs tabsopgørelse til grund. Tilsynet blev således ansvarlig allerede for den første lønudbetaling efter indledningen af betalingsstandsningen. Tilsynet havde endvidere ikke dokumenteret, at SKAT ikke havde lidt et tab som følge af bl.a. lønrefusion fra kommunen til virksomheden, eller at der burde have været dækning til § 94 kravene under den efterfølgende konkurs.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0095540
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet at genoptage klagerens skatteansættelse. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen.
Afsagt: 05-03-2014

Journalnr: 09/0221158
Ansættelse af udbytteindkomst
Klagen vedrører ansat udbytteindkomst fra ApS på følgende punkter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-02-2014

Journalnr: 12/0189896
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten forhøjer det godkendte fradrag.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 12/0268381
Beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-03-2014

Journalnr: 13/0232858
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2014

Journalnr: 12/0253668
Fradrag for børnebidrag og underskud af virksomhed
Klagen vedrører ikke godkendte fradrag for børnebidrag samt for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2014

Journalnr: 12/0247445
Fradrag for fakturaer
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for fremlagte købsfakturaer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-03-2014

Journalnr: 13/5771700
Fradrag for fremført underskud
Klagen vedrører ændring af fremførselsberettiget underskud. Landsskatteretten anser SKATs afgørelse for ugyldig.
Afsagt: 12-03-2014

Journalnr: 13/5682534
Fradrag for lønomkostninger
Klagen vedrører forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst ved, at SKAT har nægtet fradrag for lønomkostninger afholdt i forbindelse med overtagelse af bankaktiviteter fra en anden bank. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 13/0088458
Fradrag for provisioner
Klagen vedrører ikke godkendte fradrag for provisioner. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 12/0191646
Fradrag for tab på gældsbrev
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet at godkende fradrag for tab vedrørende gældsbrev. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-03-2014

Journalnr: 13/5623996
Fradrag for udgifter til vildhegn
Klagen vedrører fradrag for udgifter til vildthegn vedr. skovdrift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2014

Journalnr: 13/0169898
Fradrag for underskud
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-03-2014

Journalnr: 11/0299569
Fradrag for underskud
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for underskud af virksomhed, der ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2014

Journalnr: 13/3155042
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har fastsat manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-03-2014

Journalnr: 13/5624013
Konsekvensforhøjelse
Klagen vedrører korrektion af sambeskatningsindkomst som følge af ophøjelse af datterselskab og korrektion af fremført underskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2014

Journalnr: 12/0197394
Kursfastsættelse af pantebrev
Klageren vedrører fastsættelse af kurs på pantebrev modtaget i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Landsskatteretten nedsætter den af SKAT ansatte kurs.
Afsagt: 11-03-2014

Journalnr: 13/5394859
Omgørelse
Klagen vedrører nægtet omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 13/0096980
Omgørelse
Sagen vedrører, om betingelserne for omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 er opfyldt, således at en overdragelse af et lager af antisnorkeskinner til et udenlandsk registreret selskab ikke tillægges skattemæssig virkning i overdragelsesåret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-03-2014

Journalnr: 13/0033783
Pension fra Sverige - lempelsesmetode
Klagen vedrører, hvilken lempelsesmetode, der skal anvendes på pensioner modtaget fra Sverige, jf. art. 18 i Den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst samt dennes protokol af 4. april 2008. SKAT har givet klageren lempelse efter creditmetoden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 13/0209402
Restskat som følge af sambeskatning
Klagen vedrører beregning af restskat som følge af ændring af indkomsten i sambeskattet selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-03-2014

Journalnr: 13/0205555
Selvangivelsesomvalg
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om omvalg af virksomhedsordningen efter skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, således at SKAT pålægges at genoptage indkomståret 2008 med henblik på, at klageren kan træde ud af virksomhedsordningen.
Afsagt: 18-02-2014

Journalnr: 13/0008227
Selvangivelsesomvalg
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på at ændre på fordelingen af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat, således at den private andel af gælden øges. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2014

Journalnr: 12/0197231
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 25-02-2014

Journalnr: 13/5925004
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-03-2014

Journalnr: 12/0255635
Skat af fri bil samt objektiv udlejningsværdi af lejlighed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klager for skattepligtig af værdi af fri bil og af objektiv udlejningsværdi af en lejlighed. Landsskatteretten ansætter værdi af fri bil til nul og stadfæster vedr. udlejningsværdi.
Afsagt: 05-03-2014

Journalnr: 10/0217014
Skat af gave
Klagen skyldes, at Skat har anset klageren for at have modtaget en indkomstskattepligtig gave ved køb af ejendom til underpris fra et selskab hvori broren til klageren har bestemmende indflydelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 10/0217015
Skat af gave
Klagen skyldes, at Skat har anset klageren for at have modtaget en indkomstskattepligtig gave på ved at købe en ejendom til underpris. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 13/4679465
Skattepligt af erstatning
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt af erstatninger i forbindelse med handel med fast ejendom. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 12-03-2014

Journalnr: 11/0301494
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen skyldes skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-03-2014

Journalnr: 11/0301495
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen skyldes skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-03-2014

Journalnr: 11/0301496
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen skyldes skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-03-2014

Journalnr: 12/0259405
Tab på anparter
Klagen vedrører tab på anparter i ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2014

Journalnr: 13/0105760
Udbetalinger anset som lønindkomst samt skat af fri bil
Klagen vedrører, hvorvidt klageren skal beskattes af yderligere, kontante lønudbetalinger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-03-2014

Journalnr: 13/6420460
Genoptagelse af rettens kendelse
Klager har anmodet Landsskatteretten om at genoptage egen kendelse. Landsskatteretten nægter at genoptage kendelsen.
Afsagt: 05-03-2014

 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet

Sagen omhandler:

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Domstolens dom:

1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland betaler sagens omkostninger.

3) Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger.


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 9193 2014 INIT Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Politisk enighed. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 9399 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner - Status

ST 9397 2014 INIT Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Politisk enighed

 

Nyt fra Kommissionen

Call for applications for expert group on individuals' cross-border tax problems: Deadline is postponed to 23 May 2014

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage

Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage

Pressenyhed

Aktiefejl i årsopgørelser - SKAT klar med handleplan


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 60 Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 30. april 2014

L 144 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 29/4-14 fra FSR - danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til, at det skattemæssige underskud - som skatteydere i dag uden videre har RET til at udnytte - vil bortfalde, hvis skatteyderen ikke selv aktivt indberetter til det nye register, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan ministeren kan argumentere for et lovforslag, der på en række områder svækker borgernes retssikkerhed, jf. høringssvarerne til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om andre lande har lignende ordninger, hvor skattemæssige underskud, som skatteyderen har ret til, bortfalder ved manglende indberetning, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at oplyse om virksomhederne administrative omkostninger ved lovforslaget, set i lyset af bl.a. Dansk Erhvervs høringssvar, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om SKAT har mulighed for at via træk på dets systemer at komme med et forslag til, hvad det indberettede underskud fra virksomhederne fra 2002 og frem beløber sig til, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om det er rimeligt, at skattemæssige fremførbare underskud, der er opgjort og selvangivet korrekt, bortfalder, alene fordi virksomhederne ikke for anden gang får indberettet til SKAT inden for en meget kort frist, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om den 3 måneders frist, som der er lagt op til i lovforslagets bemærkninger, er rimelig og tager tilstrækkelig hensyn til, at virksomhederne som et led i deres almindelige administrative rutiner skal bruge kræfter på at finde de efterspurgte oplysninger frem, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om hensynet til at pålægge virksomhederne mindst mulige yderligere administrative byrder ikke bør veje tungere end nogle systemkonstruktørers ideelle (og ofte urealistiske) ønsker, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om fristen for at oplyse disse underskud ikke i det mindste bør følge selvangivelsesfristen for virksomhederne for at mindske den administrative byrde ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om der ikke bør være en 3 års (5 år for sambeskatninger) frist, inden for hvilken virksomhederne vil kunne registrere eventuelle fejlagtigt eller ikke registrerede underskud, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at tage særlige initiativer til at sikre, at SKATs systemer vil være stabile og i stand til at modtage virksomhedernes oplysninger om underskud, når disse skal indberettes, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at sikre, at de virksomheder, der har behov herfor, får tilstrækkelig hjælp fra SKAT til at indberette de korrekte oplysninger, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om en løsning, hvor det i stedet er SKAT, der kommer med et forslag til, hvordan underskudssaldoen for de enkelte virksomheder vil se ud, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan forældelsen for SKATs og virksomhedernes muligheder for at rette i de indtastede underskud vil være, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at indgivelsen af oplysninger ligger i forlængelse af den almindelige selvangivelsesfrist, men hvad med de virksomheder, der har forskudt indkomstår, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvad sker der, hvis SKAT efterfølgende finder ud af, at noget af en skattefri omstrukturering ikke har været i orden, og at man dermed ikke har ret til underskuddene, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvis en virksomhed i forbindelse med en skattefri omstrukturering har placeret et underskud i et forkert selskab, om det så indebærer, at det selskab, der havde ret til underskuddet, fortaber det, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, når virksomhederne skal genindberette underskud, hvad er så konsekvenserne, hvis SKAT efterfølgende mener, at en virksomhed har indberettet for meget eller for lidt, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om det vil give anledning for SKAT til at imødekomme dispensationsanmodninger, hvis udenlandske firmaer på grund af manglende brug af den elektroniske postkasse fortaber retten til fradrag, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/4-14 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget er, hvis man helt fjerner minimumsgrænsen, og hvad konsekvenserne er, hvis grænsen på bruttotonnagen sættes til 100 t, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 165

Henvendelse af 22/4-14 fra BornPass - Bornholms Passagerforening vedrørende foretræde om befordringsfradraget

Bilag 166

Samlenotat for de sager på rådsmødet (ECOFIN) den 6. maj 2014, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 169

April-redegørelsen om afviklingen af regeringens lovprogram 2013/14 på Skatteudvalgets områdeVedlagt uddrag af Statsministerens februarredegørelse om afviklingen af regeringens lovprogram 2013/14. Uddraget omfatter de lovforslag, som henhører under udvalgets ressort.

Bilag 171

Henvendelse af 29/4-14 fra Nemlease.dk vedr. leasing-kontrakter til specialbiler

Bilag 172

Oversigt over telefoniske og elektroniske henvendelser til SKAT for perioden fra 1. januar 2013 til 31. marts 2014

Bilag 173

Henvendelse af 30/4-2014 fra 3F Århus Rymarken om løn- og social dumping

Bilag 176

Henvendelse af 30/4-14 fra BornPass - Bornholms Passagerforening vedrørende materiale anvendt under foretræde om forholdene for bornholmske pendlere

Spørgsmål og svar

Spm. 323

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvor stor en andel af de EU-borgere, som er berettiget til at modtage dansk børnecheck, der får udbetalt børneche...   Svar  

Spm. 361

MFU spm. om redegøre for de statsretlige konsekvenser, der måtte opstå – både i forhold til grundlovens § 22 og til EU-retten – i tilfælde af, at det ...   Svar  

Spm. 371

Spm. om ministeren kan oplyse antallet af lønmodtagere og selvstændige i Danmark, som har en lavere indkomst efter betaling af skat end modtagere af k...   Svar  

Spm. 380

Spm. om øvre grænse på kørselsfradraget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 381

Spm. om kørselsfradraget også gælder ud over EU's grænser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 382

Spm. om nettoskat til udenlandske arbejdere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 383

Spm. om hvor mange EU-borgere, der trækker dobbelt husførelse fra i skat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 384

Spm. om kriterier for at man kan trække dobbelt husførelse fra i skat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 385

Spm. om, hvor langt væk fra Danmarks grænser muligheden for fradrag for dobbelt husførelse gælder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 386

Spm. om, hvor mange EU-borgere der modtager kørselsfradrag fra Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 387

Spm. om prisen på mistet skatteprovenu, til skatteministeren  Svar  

Spm. 388

Spm. om det gennemsnitlige kørselsfradrag pr. henholdsvis EU- og EU-10 borgere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 391

MFU spm. om kommende beslutninger om reducering og placering af kommende skattecentre, til skatteministeren  Svar  

Spm. 392

MFU spm. om omorganisation og tilpasning af skattecentre, til skatteministeren  Svar  

Spm. 393

MFU spm. om der i vurderingen af centralisering af skattecentre også vil blive taget hensyn til kommende ændringer i infrastrukturen, til skatteminist...   Svar  

Spm. 394

MFU spm. om, hvornår planerne om kommende skattecentre forventes offentliggjorte, til skatteministeren  Svar  

Spm. 396

Spm. om, hvad det årlige provenu til staten vil være, hvis man afskaffer nedsættelsen af skattesatsen fra 25 til 20 pct. på den del af værdien af firm...   Svar  

Spm. 397

Spm. om, hvad det årlige provenu til staten vil være, hvis man indførte en kilometerafgift for kørsel med firmabil på eksempelvis 0,5, 1 eller 2 kr. p...   Svar  

Spm. 399

Spm. om at redegøre for henholdsvis lovgrundlag og praksis vedrørende skatteansættelser i relation til personer, som er gået konkurs, til skatteminist...   Svar  

Spm. 400

Spm. om at redegøre for det isolerede provenutab som følge af den midlertidigt fremrykkede indbetalingsordning for kapitalpensioner, til skatteministe...   Svar  

Spm. 401

Spm. om at redegøre for den varige provenueffekt, hvis den midlertidigt fremrykkede indbetalingsordning for kapitalpensioner gøres permanent fra somme...   Svar  

Spm. 402

MFU spm. om det vil være teknisk muligt at begrænse kørselsfradraget til kun at gælde for kørsel i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 403

MFU spm. om det er muligt at skelne mellem danskere med bopæl i Danmark, der har kørselsfradrag for kørsel i udlandet og værdien heraf, og udlændinge,...   Svar  

Spm. 404

MFU spm. om, hvor mange kørte kilometre i udlandet, der udløser kørselsfradrag i skatten i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 408

MFU spm. om det er korrekt, at SKAT modregner indbetalt ratepension i indtægten, inden der beregnes beskæftigelsesfradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 410

MFU spm. om en beregning over virkningen på den årlige offentlige saldo fra 2015 og frem samt virkningen på holdbarheden af de offentlige finanser ved...   Svar  

Spm. 411

Spm. om der er pakistanske statsborgere bosat i Danmark, der fratrækker større renteudgifter, end SKAT får indberettet fra realkreditinstitutter og ba...   Svar  

Spm. 412

MFU spm. om årsagen til, at udbetalingen af ratepension skal være afsluttet senest 25 år efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, til skatteminis...   Svar  

Spm. 414

Spm. om det vil være muligt inden for rammerne af EU-retten enten at fritage almene vandforsyninger fra skattepligt og eventuelt kompensere via vandaf...   Svar  

Spm. 415

Spm. om status for uløste dobbeltbeskatningssager mellem Danmark og Norge, til skatteministeren  Svar  

Spm. 416

Spm. om der er planer om at indføre en voldgiftsklausul i form af et tillægsprotokollat til den Nordiske Skatteaftale, til skatteministeren  Svar  

Spm. 417

MFU spm. om at udlevere den i mail af 5. november 2010 kl. 00:08 omtalte juridiske vurdering af spørgsmål vedrørende børnefamilieydelse/-tilskud, til ...   Svar  

Spm. 418

MFU spm. om at redegøre for forløbet vedrørende mailudveksling og de konklusioner, den gav anledning til, til justitsministeren, kopi til skatteminis...   Svar  

Spm. 419

MFU spm. om mailudvekslingen betød, at der blev indhentet yderligere analyser eller ekspertvurderinger i forlængelse af mailen af 5. november 2010 kl  Svar  

Spm. 420

MFU spm. om at redegøre for, om Justitsministeriets jurister var med inde over den EU-retlige vurdering, som sendes fra Beskæftigelsesministeriet til ...   Svar  

Spm. 424

MFU spm. om, hvorvidt der udbetales børne- og ungeydelse til børn, der opholder sig i udlandet i strid med § 2, stk. 2, i lov om en børne- og ungeydel...   Svar  

Spm. 436

Spm. om danske virksomheder, der producerer velfærdsydelser til danske borgere for danske skatteborgeres penge vil kunne foretage aktieejerlån eller p...   Svar  

Spm. 437

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/4-14 fra BornPass - Bornholms Passagerforening vedrørende foretræde om befordringsfradraget, til skatteministe...   Svar  

Spm. 439

Spm. om Justitsministeriet i forbindelse med den daværende borgerlige regerings indførelse af et optjeningsprincip for børnechecken i 2010 har vurdere...   Svar  

Spm. 440

Spm. om at flere advarsler om brud på EU-retten blev taget ud af udkastet til lovforslaget om optjeningsprincippet for børnechecken (L 79 (folketingså...   Svar  

Spm. 441

Spm. om Justitsministeriet har gjort opmærksom på muligheden af, at optjeningsprincippet kunne være i strid med EU-retten, til justitsministeren, kopi...   Svar  

Spm. 474

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/4-14 fra BornPass - Bornholms Passagerforening vedrørende foretræde om befordringsfradraget, til skatteminist...   Svar  

Spm. 475

MFU spm., om mulighed for at lave en ordning, hvorefter en henvendelse til skattemyndighederne om at få et såkaldt skattepersonnummer (cpr-nummer) sam...   Svar  

Spm. 476

MFU spm., om mulighed for at lave en ordning, hvorefter en henvendelse til skattemyndighederne om at få et såkaldt skattepersonnummer (cpr-nummer) sam...   Svar  

Spm. 477

MFU spm., om en dansk arbejdsgiver på en udenlandsk medarbejders vegne kan anmode skattemyndighederne om at få tildelt et såkaldt skattepersonnummer (...   Svar  

Spm. 478

MFU spm., om den pågældende udenlandske lønmodtager får information fra skattemyndighederne om, at hvis rejserne ikke foretages som forudsat, kan det ...   Svar  

Spm. 479

Spm. om hvor meget man skal sænke AM-bidraget, hvis man samtidig fjernede alle beskæftigelsesfradrag, således at danske skatteydere stilles neutralt, ...   Svar  

Spm. 481

Spm. om talepapir til samrådsspørgsmål Å (skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet den 6. maj 2014 og øvrige skattesager under det græske formandskab), til...   Svar  

Spm. 494

Spm., om det efter retspraksis (SKM2005.14.VLR) er op til SKAT at løfte bevisbyrden, til skatteministeren  Svar  

Spm. 495

Spm. om SKAT lever op til sine egne strategi- og produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 498

Spm. om bilforhandlere nyder tilstrækkelig retssikkerhed i forbindelse med SKATs kontrolprojekt 'flytning avancer', til skatteministeren  Svar  

Spm. 499

Spm. om kommentar til henvendelse af 29/4-2014 fra nemlease.dk, til skatteministeren  Svar  

Spm. 500

Spm. om, hvor mange der har benyttet sig af BoligJob-ordningen i 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 502

Spm. om at oplyse antallet af lønmodtagere – såvel fuldtidsansatte som deltidsansatte – som har en lavere indkomst efter betaling af skat, end modtage...   Svar  

Spm. 504

Spm. om effekten på skatteprovenuet, hvis arvinger af driftsvirksomheders bo- og gaveafgift indefryses/udskydes uden forrentning, så overdragelse af d...   Svar  

Spm. 505

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/4-14 fra BornPass - Bornholms Passagerforening vedrørende materiale anvendt under foretræde om forholdene for...   Svar  

Spm. 507

Spm. om ministerens kommentar til den administrative belastning og de udgifter, som blandt andre KPMG og TDC i førnævnte artikel forventer at få som f...   Svar  

Spm. 508

Spm. om de svenske, tyske og britiske regler på området kunne lette presset på de danske virksomheder, som omfattes af ændringerne i forbindelse med L...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1347

Hvad har ministeren og ministeriet foretaget sig siden april 2013 for at sætte fart i ændringerne af dobbeltbeskatningsaftalen med hensyn til uddannel...

Spm. S 1364

Hvilke konsekvenser mener ministeren, at en eventuel nedlæggelse af skattecenteret i Svendborg vil få for lokalområdet?

Spm. S 1365

Vil ministeren på baggrund af artiklen i Fyns Amts avis den 21. april 2014 oplyse om regeringens planer for at lukke nogle af skattecentrene, og hvord...

Spm. S 1368

Finder ministeren, at Skatteministeriet gennemsigtighedsrapport er tilstrækkelig til at sikre den fornødne gennemsigtighed i SKATs arbejde?

Spm. S 1428

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 24. marts 2014 fra sektorformand for HK/Stat, Midtvest, Anne-Mette E. Olsen, om nedlæggelse af skattecentre,...