Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Bech-Bruun
Skatte- og afgiftsmæssige fordele i ny aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Indførsel af en aktiesparekonto, forhøjelse af procentsatsen for tildeling af medarbejderaktier, forlængelse af perioden for forskerskatteordningen og afskaffelsen af en række forbrugerafgifter er nogle af tiltagene i den netop indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om 38 konkrete erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Link: http://www.bechbruun.com/da/Videncenter/Nyheder/2017/Skatte-+og+afgiftsmssige+fordele...
Medtaget i vores database: 16-11-2017
Beierholm
Momsfri virksomhedsoverdragelse
Momsfri virksomhedsoverdragelse af udlejningsejendomme og byggeprojekter

Link: https://www.beierholm.dk/nyheder-publikationer-events/nyhed/nyhedselement/vis/detalje...
Medtaget i vores database: 16-11-2017
Deloitte
Punktafgifter: lettelser og lempelser på vej
Lovforslaget byder på lettelser af administrative byrder og nedsætter/ophæver flere afgifter, f.eks. te, alkoholsodavand, nødder, glødelamper og sikringer mv. Lovforslaget giver adgang til godtgørelse af lagerbeholdninger for nødder, te og alkoholsodavand pr. 1. januar 2018.

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/punktafgifter-lettelser-lempelser-p...
Medtaget i vores database: 17-11-2017
EY
Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger
Lovforslag om fradrag for lønomkostninger er nu fremsat og indeholder ændringer bl.a. vedrørende koncerninterne lønomkostninger samt bestyrelseshonorarer.

Link: http://www.ey.com/dk/da/services/tax/ey-artikel-20171117-forslag-om-udvidelse-af-frad...
Medtaget i vores database: 17-11-2017
Plesner
Lovforslag om fradrag for alle erhvervsmæssige lønudgifter
nyt lovforslag skal sikre virksomheder fortsat adgang til fradrag for alle erhvervsmæssige lønudgifter. Lovforslaget kommer i forlængelse af en højesteretsdom, som godkendte, at SKAT med tilbagevirkende kraft kunne ændre praksis for den skattemæssige behandling af lønudgifter og nægte arbejdsgivere fradrag for visse lønudgifter. Dommen efterlod erhvervsvirksomhederne i en skattemæssig kaotisk situation, da en række driftsomkostninger skal opdeles i en fradragsberettiget og en ikke-fradragsberettiget del. Skatteministeren havde dog allerede inden Højesterets dom varslet et lovindgreb, hvis Højesterets dom gik skatteyderne imod. Et udkast til lovforslag blev sendt i høring den 31. august 2017, og den 15. november 2017 blev lovforslaget fremsat for Folketinget.Link: https://plesner.com/insights/artikler/2017/11/lovforslag-om-fradrag-for-alle-erhvervs...
Medtaget i vores database: 16-11-2017
PriceWaterhouseCoopers
Fondshåndbogen 2018
Fondshåndbogen 2018 sætter fokus på lovreguleringen af fonde, regnskabsaflæggelse og ledelsesforhold samt de skatte- og afgiftsmæssige forhold, som danske fonde er underlagt.

Link: https://www.pwc.dk/da/nyt/publikationer/fondshaandbogen-2018.html
Medtaget i vores database: 16-11-2017
PriceWaterhouseCoopers
Skal I betale spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer?
Julen nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både julebingo og adventskonkurrencer. Mange virksomheder er dog ikke opmærksomme på, at de skal registreres for og betale spilafgift, når værdien af gevinsten overstiger 200 kr. Har din virksomhed husket spilafgiften?

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2017/11/skal-i-betale-spilafgift-gevinsterne-jeres-jul...
Medtaget i vores database: 22-11-2017
PriceWaterhouseCoopers
Høje krav til administration af splitleasingaftaler
En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, hvor skrappe bilagskravene ved kørsel i bil, omfattet af en splitleasingaftale, er.

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2017/11/Hoeje-krav-til-administration-af-splitleasinga...
Medtaget i vores database: 17-11-2017
Redmark
Fradrag for lønudgifter
Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

Link: https://redmark.dk/Default.aspx?Id=980
Medtaget i vores database: 20-11-2017
Revisorgruppen Danmark
Fradrag for lønudgifter
Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

Link: http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/skat/vis/fradrag-for-loenudgifter/
Medtaget i vores database: 17-11-2017
Revisorgruppen Danmark
FACIT december 2017
Kommer ulven?

Link: http://www.revisorgruppen.dk/publikationer/facit/vis/facit-december-2017/
Medtaget i vores database: 22-11-2017
SEGES
Kørsel i gulpladebiler
SKAT har fokus på, om brugen af bilerne harmonerer med registreringen, men reglerne for at køre privat i en gulpladebil er ikke enkle og overskuelige.

Link: https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/skat/sider/js_17_klummeartikel_Koerseligulplade...
Medtaget i vores database: 20-11-2017
Kammeradvokaten
Dom i KASI-sagerne
Østre Landsret har givet KASI ApS og familien bag medhold i, at sponsorater og tilskud var erhvervsmæssigt begrundede, og at der derfor ikke skulle ske beskatning af familien. Samtidig har landsretten bestemt, at SKAT skal foretage en ny vurdering af, i hvilket omfang KASI ApS har fradragsret.

Link: http://kammeradvokaten.dk/nyheder/2017/11/dom-i-kasi-sagerne/
Medtaget i vores database: 20-11-2017
Kammeradvokaten
Højesteretsdomme om opgørelsen af kommanditisters fradragskonto
Højesteret fastslår i to nye domme, at kommanditisterne ikke kunne medtage selvskyldnerkautioner på deres fradragskonti, fordi det ikke var bevist, at kautionen indebar en forpligtelse ud over kommanditisternes hæftelse for stamkapitalen.

Link: http://kammeradvokaten.dk/nyheder/2017/11/hoejesteretsdomme-om-opgoerelsen-af-kommand...
Medtaget i vores database: 21-11-2017