SkatteMail 2020, uge 49

Kære Læser

Hermed denne uges nyheder på skatteområdet.

God fornøjelse med læsningen.

TaxCon Medier

 

Indhold

Artikler og interessante links
Fonde og generationsskifte (opdateret...
Lovforslag om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde vedtaget
Beregninger af den grønne skattereforms konsekvenser for dansk erhvervsliv
Skattestyrelsen kontrollerer på ny visse overførsler fra MobilePay

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2021

Styresignaler
Styresignal vedrørende omvalg i virksomhedsordningen og genoptagelse

Bindende svar
Ægtefællesuccession, Udlejningsejendom, Opsparet overskud, Finansielle aktiver, Virksomhedsordningen
Ligningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab - integration i international koncern
Tysk alternativ investeringsfond (AIF) - selvstændigt skattesubjekt - udbytte fra danske selskaber - anerkendt pensionskasse
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemmehørende - Tyskland
Skattepligt og korresponderende fradrag

Domme
Rette indkomstmodtager - grov uagtsomhed - ikke begrundelsesmangel
Indsætning på bankkonto - forklaring om tilbagebetaling af lån
Indsætninger - tilbagebetaling af lån
Fradrag for købsmoms og skattemæssigt fradrag

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Fonde og generationsskifte (opdateret...

Nye forbedrede vilkår for hovedaktionærer


Plesner

Lovforslag om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde vedtaget

Folketinget har den 3. december 2020 vedtaget det lovforslag, der skal gennemføre fondsarbejdsgruppens model til succession ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Arbejdsgruppen foreslog i sin rapport en konkret model, hvorefter aktier kunne overdrages til en erhvervsdrivende fond, uden at dette ville medføre betaling af skat eller afgift på tidspunktet for overdragelsen. Rapporten beskrev desuden den hidtil gældende praksis, hvorefter fysiske personer havde mulighed for, uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, at gennemføre en overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, såfremt aktierne blev overdraget via et holdingselskab, ejet af den pågældende person. I det udkast, der i efteråret 2019 blev sendt til høring, var der imidlertid ikke lagt op en videreførelse af denne såkaldte holdingmodel. Efter stor kritik blev denne del i forslaget justeret, og reglerne, der har været undervejs længe, bliver med virkning fra den 1. januar 2021 nu endelig en realitet.


PwC

Beregninger af den grønne skattereforms konsekvenser for dansk erhvervsliv

Her kan du løbende følge med i hvilke økonomiske konsekvenser den grønne skattereform har for de danske virksomheder.


TVC Advokatfirma

Skattestyrelsen kontrollerer på ny visse overførsler fra MobilePay

Efterhånden som anvendelsen af betalinger via de digitale tjenester er steget markant, har Skattestyrelsen intensiveret kontrollen på området.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2021

SKM2020.485.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal vedrørende omvalg i virksomhedsordningen og genoptagelse

SKM2020.492.SKTST

Dette styresignal vedrører omvalg, som anført i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

LSR har i SKM2020.41.LSR (den udvidede årsopgørelsesordning) taget stilling til, at den skattepligtige først i forbindelse med den digitale indtastning af resultatet af virksomheden havde foretaget et valg af beskatningsform med anvendelse af virksomhedsordningen. Der var derfor i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, ikke tale om et omvalg af beskatningsform. LSR lagde vægt på, at ejeren ikke forud for indtastningen selv havde valgt beskatningsform, og at praksis vedrørende printselvangivelsen i SKM2016.29.LSR (printselvangivelsen) og skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed i TfS 1998.719.LSR (S10 og taksation), tilsiger, at den passivitet, der havde været fra den skattepligtige efter SKATs udsendelse af årsopgørelsen for 2014 og indtil november 2016, ikke kunne føre til, at ejeren havde foretaget et selvangivelsesvalg af beskatningsform i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

Passivitet er således ikke et fravalg af virksomhedsordningen/kapitalafkastsordningen, ved "afkrydsning" selvangivelsen (S15 - den udvidede årsopgørelsesordning). Valget sker først ved indgivelse af selvangivelsen, det vil sige, når der er foretaget ændringer i TastSelv, eller på anden måde er sket aktiv selvangivelse af oplysninger til brug for skatteansættelsen. Styresignalet omhandler valg efter S15 den udvidede årsopgørelsesordning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ægtefællesuccession, Udlejningsejendom, Opsparet overskud, Finansielle aktiver, Virksomhedsordningen

SKM2020.483.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerens ægtefælle kunne indtræde i spørgerens virksomhedsordning efter kildeskattelovens § 26 A, stk. 4, på vilkår, at spørgerens finansielle aktiver ikke fortsat skulle være omfattet af den virksomhedsordning, som ægtefællen indtrådte i.

Skatterådet fandt at et alternativ spørgsmål i forhold til den påtænkte disposition var af rådgivende og teoretisk karakter og afviste derfor at svare.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ligningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab - integration i international koncern

SKM2020.486.SR

Spørger var partner i partnerselskabet G1 P/S, der foruden Spørger havde 30 kapitalejere. Der blev indgået aftale om at fusionere G1 P/S med H 1 P/S, således at H1 P/S blev det fortsættende selskab. 9 af partnerne i G1 P/S skulle være kapitalejere i H1 P/S og ville hver have en ejerandel på 3,67 %. De resterende 67 % af selskabskapitalen i H1 P/S ville være ejet af et anpartsselskab, der var en del af en international koncern.

Spørger ønskede oplyst, om han som partner i H1 P/S kunne anses som selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til ligningslovens § 4.

Partnernes hæftelse blev beregnet på grundlag af det seneste års resultat i selskabet. For Spørgers vedkommende udgjorde andelen af resultatet for 2019 i alt ca. 8-20 mio. kr., hvilket svarer til en hæftelse på ca. 5-15 mio. kr.

Efter en samlet vurdering, fandt Skatterådet, at Spørger skulle anses for lønmodtager, selv om han hæftede for et betydeligt beløb. Der blev lagt afgørende vægt på, at Spørgeren ikke havde reel indflydelse på de overordnede beslutninger i Selskabet, og at størrelsen af hans overskudsandel ensidigt blev bestemt af den internationale koncern, som anpartsselskabet var en del af.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tysk alternativ investeringsfond (AIF) - selvstændigt skattesubjekt - udbytte fra danske selskaber - anerkendt pensionskasse

SKM2020.482.SR

Det ønskedes bekræftet, at spørger (Fonden) kunne anses som et selvstændigt skattesubjekt. Fonden havde en række lighedspunkter med danske værdipapirfonde, som efter dansk skattepraksis ansås for at være selvstændige skattesubjekter. Lighedspunkterne bestod i, at Fonden blev administreret af et managementselskab, at Fonden havde selvstændige "vedtægter", at ingen af deltagerne hæftede udover deres indskudte kapital, at såvel fordeling af overskud som likvidationsprovenu skete i forhold til den af investorerne indskudte kapital, samt at der var mulighed for at udvide investorkredsen. Derfor måtte Fonden efter en samlet konkret vurdering anses for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Det ønskedes desuden bekræftet, at udbytte modtaget af Fonden fra et dansk anpartsselskab, var fritaget for dansk udbytteskat, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 5. pkt., når Fonden ejede 100 pct. af kapitalen i det danske anpartsselskab. Det kunne bekræftes, at Fonden kunne modtage udbytte fra det danske helejede datterselskab skattefrit. Der var herved henset til, at Fonden i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten skulle betragtes som en "anerkendt pensionskasse", der var hjemmehørende i overenskomstens forstand, idet samtlige investorer i fonden var tyske pensionskasser. Det fulgte herefter af artikel 10, stk. 3 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, at kildestatens beskatning ikke måtte overstige 5 pct. af bruttobeløbet af udbytte, hvis den retmæssige ejer af udbyttet var et selskab, som direkte ejede mindst 10 pct. af kapitalen i det udbyttebetalende selskab. Spørgsmålet om retmæssig ejer af udlodning af udbytte var en transaktionsmæssig vurdering. Selvom vurderingen afhang af de konkrete forhold på udbetalingstidspunktet, var det dog på baggrund af det oplyste opfattelsen, at Fonden med stor sandsynlighed ville blive anset for at være den retmæssige ejer af udbyttet fra det helejede danske datterselskab. For dette resultat talte bl.a. det forhold, at Fonden var administreret af et af investorerne uafhængigt tysk kapitalforvalterselskab, der var under tilsyn af de tyske finansmyndigheder, og som samlet set havde ca 150 fuldtidsansatte, der for en række forskellige kunder forvaltede mere end 80 mia. euro. Endvidere var det oplyst, at managementselskabet, der ikke var kontraktligt eller på anden måde juridisk forpligtet til at videreformidle udbytte af de danske helejede datterselskaber til investorerne, havde en uindskrænket ret til - på vegne af Fonden - at disponere over udbytte med henblik på at træffe de investeringsmæssige beslutninger. Den uindskrænkede ret støttedes bl.a. af de forhold, at der var mange investorer, som ingen stemmerettigheder havde i Fonden, samt at Fonden havde fravalgt den tyske bestemmelse om udbyttepolitikken for AIF'er, hvorefter managementselskabet selv frit på vegne af Fonden kunne vælge, hvornår udlodning skulle ske. Der var endvidere ikke omstændigheder, der indebar, at den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens § 3 fandt anvendelse på en evt. udbytteudlodning.

Spørgsmål 3-5 bortfaldt, som følge af besvarelsen af spørgsmål 1 og 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemmehørende - Tyskland

SKM2020.480.SR

Spørger er tysk statsborger og har bolig i Tyskland, men har desuden erhvervet en helårsbolig i Danmark, som ægtefællen og børnene er flyttet ind i. Spørger har det meste af sin arbejdstid i Tyskland, mens han i weekender opholder sig i Danmark med familien. Skatterådet bekræfter, at Spørger efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, artikel 4, stk. 2, litra c, er skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland henset til, at Spørger har tysk statsborgerskab.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligt og korresponderende fradrag

SKM2020.479.SR

Spørger er medlem af en brancheorganisation. Brancheorganisationen foretager administration af Spørgers økonomi uden at kræve vederlag herfor. Det skal vurderes, om værdien af vederlagsfri administrationsydelser udgør skattepligtig indkomst for Spørger, og herefter om beskatningen kan elimineres ved et korresponderende fradrag for driftsomkostninger.

Skatterådet bekræfter, at de vederlagsfri administrationsydelser skal anses for at være et formuegode af pengeværdi, som er skattepligtigt for Spørger.

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan opnå et korresponderende fradrag, da omkostningerne til ydelserne må anses for at vedrøre driften.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rette indkomstmodtager - grov uagtsomhed - ikke begrundelsesmangel

SKM2020.491.BR

Retten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen personligt - og ikke et i Y3-land indregistreret selskab - var rette indkomstmodtager af indtægter oppebåret ved såkaldt affiliatevirksomhed. Retten fandt endvidere, at skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at selvangive indtægterne, og at skatteyderens skatteansættelse for 2007 derfor kunne genoptages efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Der deltog tre dommere ved afgørelsen af sagen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætning på bankkonto - forklaring om tilbagebetaling af lån

SKM2020.489.ØLR

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom om, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at en indsætning på hans bankkonto på kr. 125.000,- var delvis tilbagebetaling af et lån


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger - tilbagebetaling af lån

SKM2020.488.VLR

Sagen handlede om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af indsætninger på hans danske bankkonto fra hans spanske selskab, eller om der var tale om tilbagebetaling af et lån.

For landsretten fremlagde skatteyderen regnskabsmateriale fra det spanske selskab, som viste, at skatteyderen havde et større tilgodehavende i selskabet.

Vestre Landsret frifandt Skatteministeriet med henvisning til byrettens præmisser, og landsretten udtalte i den forbindelse, at det spanske regnskabsmateriale ikke kunne føre til et andet resultat, idet regnskabsmaterialet ikke vedrørte de konkrete år, hvor henholdsvis lånet skulle være ydet og tilbagebetalt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for købsmoms og skattemæssigt fradrag

SKM2020.484.BR

Sag BS-41935/2019 - A:

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nægtet skatteyderen, der drev distributionsvirksomhed, skattemæssigt fradrag på baggrund af nogle fakturaer udstedt af en underleverandør i 2011.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at underleverandøren havde leveret ydelser til skatteyderen, der berettigede til et skattemæssigt fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Retten lagde herved bl.a. vægt på, at skatteyderen ikke havde fremlagt samarbejdsaftaler, arbejdssedler eller anden form for dokumentation for at det i fakturaerne anførte arbejde var udført, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at et hævet beløb var anvendt til betaling af en faktura, og at skatteyderen heller ikke kunne oplyse, hvem han var i kontakt med i forbindelse med bestilling mv. af arbejdet.

Sagerne BS-41958/2019, BS-41962/2019 og BS-41970/2019 - H1 ved A:

Sagerne drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nægtet den afgiftspligtige, der drev distributionsvirksomhed, fradrag for indgående moms på fakturaer udstedt af underleverandører i henholdsvis 2011, 2012 samt 2013 og 2014. For 2011 var fakturaerne de samme som BS-41935/2019 omhandlede.

I alle tre sager fandt retten, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at underleverandørerne havde leveret ydelser til skatteyderen, der berettigede til et fradrag for indgående moms efter momslovens § 37.

Retten lagde herved i alle tre sager bl.a. vægt på, at fakturakravene i momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, ikke var opfyldt, og at den afgiftspligtige ikke i tilstrækkelig grad havde fremlagt samarbejdsaftaler, arbejdssedler eller anden form for dokumentation for at det i fakturaerne anførte arbejde var udført.

Skatteministeriet blev herefter frifundet i alle de ovennævnte sager.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.487.ØLR

Straf - skattesvig - revisorpåtegning - holde sig i bevidst uvidenhed - ulovlige aktionærlån - værdi af fri bil

T var tiltalt for forsætlig skattesvig for indkomstårene 2014-2016, hvor han havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne at meddele told- og skatteforvaltningen om sine hævninger fra selskabet samt groft uagtsomt for samme år ikke at have selvangivet værdien af fri bil. Han havde derved unddraget for i alt 313.446 kr. i skat. Sagen vedrørte ulovlige aktionærlån omfattet af lovændringen i august 2012 samt manglende selvangivelse af værdien af fri bil.

T forklarede, at han var ejer af og direktør i selskabet, ikke interesserede sig nærmere for indholdet af årsrapporter, han underskrev vedrørende årsregnskaberne for 2014, 2015 og 2016, bortset fra nøgletallene, og at han ikke gjorde sig nærmere bekendt med eller spurgte ind til revisors påtegning, hvoraf det fremgik, at der var ydet ledelsens ulovlige lån i strid med selskabsloven, og at ledelsen kunne ifalde ansvar herfor.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen vedrørende de ulovlige aktionærlån, henset til at T havde holdt sig i bevidst uvidenhed om den skattemæssige betydning af hans hævninger fra selskabet, selvom det for ham må have fremstået som overvejende sandsynligt, at han ved ikke at forholde sig nærmere til indholdet af revisors påtegninger og ved ikke at give told- og skatteforvaltningen meddelelse om hævningerne i forbindelse med modtagelse af årsopgørelserne ville unddrage det offentlige skat. T havde erkendt forholdene vedrørende fri bil og dømtes i overensstemmelse hermed tillige for dette forhold. T idømtes en bøde på 240.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0769419
Arbejdsværelse og ejendomsværdiskat
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter til arbejdsværelse og endvidere har forhøjet klagerens ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 15/3179581
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2020

Journalnr: 20/0051381
Håndværkerfradrag
Klagen vedrører nægtet håndværkerfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 16/0807917
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed med konkrete indsætninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen og godkender herudover fradrag for driftsomkomstninger.
Afsagt: 22-09-2020

Journalnr: 16/0269305
Kurstab på gæld
Klagen vedrører nægtet fradrag for kurstab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 21-09-2020

Journalnr: 16/0585683
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 19/0095418
Tab på fordring
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ikke ændret klagerens forskudsopgørelse med fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 16/1343848
Tab på valutaswap
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag i erhvervsmæssig indkomst i form af tab på valutaswap. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-12-2020 - 05-01-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

økofinrådets rapport til det europæiske råd om beskatningsspørgsmål

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (direct taxation - cctb) - morning only

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets afgørelse (eu) 2020/1790 af 16. november 2020 om bemyndigelse af portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner madeira og azorerne

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2021 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, BEK nr 1720 af 17/11/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v., BEK nr 1783 af 19/11/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Oprettelsesdato: 30-11-2020
Høringsfrist: 03-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).
Vedtaget den 3. december 2020

L 29 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).
Vedtaget den 3. december 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 2/12-20 fra FSR - danske revisorer om opfølgende bemærkninger til delen vedrørende ændringer i virksomhedsskatteloven

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om, hvorfor det er valgt at forhøje afgiftssatsens for væddemål og onlinekasino på en gang fremfor en gradvis forhøjelse, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at garantere, at der er fundet en løsning på problematikken vedrørende SIFA TV-Bingo inden 3. behandling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til tre løsningsforslag i forhold til at finde en løsning for SIFA TV-bingo, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra FSR - danske revisorer om opfølgende bemærkninger til delen vedrørende ændringer i virksomhedsskatteloven, til skatteministeren

L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af tinglysningsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 3

Internt dokument

Bilag 4

Henvendelse af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om, hvad der forstås ved ”den standardiserede årlige produktionskapacitet for et anlæg med samme produktionskapacitet”, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v., til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug, til skatteministeren

L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 3

Internt dokument

Bilag 4

Henvendelse af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug

L 107 B Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 3

Internt dokument

Bilag 4

Henvendelse af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 20

Henvendelse af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder

Bilag 21

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag

Bilag 22

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer

Bilag 23

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B

Bilag 26

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B

Bilag 27

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Spm. om at redegøre konkret og udtømmende for, hvad der er omfattet af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren mener, at Ligningslovens § 8 B kan finde anvendelse for en virksomheds eksperimentel baserede udviklingsarbejde, der skal føre til nye eller væsentlig forbedrede ”grønne” produktionsmetoder, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om en nystartet virksomheds forgæves afholdte udgifter til udviklingsarbejde, og som ikke er omfattet af Ligningslovens § 8 B, kan fradrages som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvis et selskab har udviklet en ny eller væsentligt forbedret proces med henblik på anvendelse i egen virksomhed, så skal det være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om udvikling af egne nye eller væsentligt forbedrede maskiner til brug for produktionen i egen virksomhed skal være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at præcisere, om udviklingsarbejde med egne nye produktionsmetoder og nye maskiner til brug for produktionen er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om vi fremmer eller bremser den grønne omstilling, hvis vi går ud fra en afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2020, hvor udviklingen af nye processer til anvendelse i egen virksomhed ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om Skattestyrelsens tolkning i en afgørelse fra 2020, hvor det fremgår, at virksomhedernes udviklingsarbejde med egne maskiner og produktionsmetoder ikke er omfattet af ligningsloven § 8 B, hviler på lovens ånd og bogstav, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af nyhedselementet i en virksomheds FogU (eller FogF) udgifter, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om klart tilkendegive, hvad loven giver mulighed for at fradrage som udgifter til FogU (eller FogF) – så virksomheder ved, hvad de kan disponere efter, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er enig i, at der, i respekt for lovens overordnede formål, relevante virksomheder, Skatteforvaltningen og Folketinget, skal være størst mulig klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at præcisere anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om ministeren forventer at inddrage relevante brancheorganisationer og fagfolk i forberedelsen af præciseringen af anvendelse området for fradrag for udgifter til FogU (eller FogF), til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om kriteriet for at vurdere om udgifter er omfattet af Ligningslovens § 8 B stadig er følgende: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlig forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, jf. tidligere lovforarbejder m.v., til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministeren anerkender, at Ligningslovens § 8 B er en begunstigende lovbestemmelse, og derfor bør fortolkes i forlængelse af det politiske formål, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om forståelsen af "nye eller væsentlig forbedrede" materialer m.v. skal vurderes ud fra den konkrete virksomheds situation eller ud fra branchen eller samfundet generelt, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om ligningslovens § 8 B finder anvendelse på udvikling af materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer til frembringelse af produkter eller ydelser bestemt til salg, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om et selskabs udvikling af en forbedret tjenesteydelse kan falde ind under bestemmelsen i Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ligningslovens § 8 B efter bestemmelsens ordlyd omfatter udgifter til forskning og udvikling inden for it-området, det være sig produkter, processer, tjenesteydelser m.v., til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om at præcisere med eksempler, hvad der kræves for at tale om ”sådan ny viden mv., i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves” for, at det er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at opstille en positivliste over, hvad der er omfattet af F&U fradraget, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Spm. 36

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være ved en bredere fortolkning af anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsknings- og forsøgsvirksomhed, og hvis anvendelsesområdet udvides til at omfatte udviklingsarbejde af interne processer, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at redegøre for sammenhængen mellem Ligningslovens § 8 B og § 8 X, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag, til skatteministerenSAU L 30 - svar på spm. 41.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 42

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer

Spm. 43

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven

Spm. 44

Spm. om at tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 3. december 2020 om lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B, til skatteministeren

L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Bilag

Bilag 20

Henvendelse af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder

Bilag 21

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag

Bilag 22

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer

Bilag 23

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B

Bilag 26

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B

Bilag 27

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 14

L 30 - svar på spm. 14 om at redegøre konkret og udtømmende for, hvad der er omfattet af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 15

L 30 - svar på spm. 15 om ministeren mener, at Ligningslovens § 8 B kan finde anvendelse for en virksomheds eksperimentel baserede udviklingsarbejde, der skal føre til nye eller væsentlig forbedrede ”grønne” produktionsmetoder, fra skatteministeren

Spm. 16

L 30 - svar på spm. 16 om en nystartet virksomheds forgæves afholdte udgifter til udviklingsarbejde, og som ikke er omfattet af Ligningslovens § 8 B, kan fradrages som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, fra skatteministeren

Spm. 17

L 30 - svar på spm. 17 om, hvis et selskab har udviklet en ny eller væsentligt forbedret proces med henblik på anvendelse i egen virksomhed, så skal det være omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 18

L 30 - svar på spm. 18 om udvikling af egne nye eller væsentligt forbedrede maskiner til brug for produktionen i egen virksomhed skal være omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 19

L 30 - svar på spm. 19 om at præcisere, om udviklingsarbejde med egne nye produktionsmetoder og nye maskiner til brug for produktionen er omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 20

L 30 - svar på spm. 20 om vi fremmer eller bremser den grønne omstilling, hvis vi går ud fra en afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2020, hvor udviklingen af nye processer til anvendelse i egen virksomhed ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 21

L 30 - svar på spm. 21 om Skattestyrelsens tolkning i en afgørelse fra 2020, hvor det fremgår, at virksomhedernes udviklingsarbejde med egne maskiner og produktionsmetoder ikke er omfattet af ligningsloven § 8 B, hviler på lovens ånd og bogstav, fra skatteministeren

Spm. 22

L 30 - svar på spm. 22 om, hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af nyhedselementet i en virksomheds FogU (eller FogF) udgifter, fra skatteministeren

Spm. 23

L 30 - svar på spm. 23 om klart tilkendegive, hvad loven giver mulighed for at fradrage som udgifter til FogU (eller FogF) – så virksomheder ved, hvad de kan disponere efter, fra skatteministeren

Spm. 24

L 30 - svar på spm. 24 om ministeren er enig i, at der, i respekt for lovens overordnede formål, relevante virksomheder, Skatteforvaltningen og Folketinget, skal være størst mulig klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 25

L 30 - svar på spm. 25 om at præcisere anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 26

L 30 - svar på spm. 26 om ministeren forventer at inddrage relevante brancheorganisationer og fagfolk i forberedelsen af præciseringen af anvendelse området for fradrag for udgifter til FogU (eller FogF), fra skatteministeren

Spm. 27

L 30 - svar på spm. 27 om kriteriet for at vurdere om udgifter er omfattet af Ligningslovens § 8 B stadig er følgende: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlig forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, jf. tidligere lovforarbejder m.v., fra skatteministeren

Spm. 28

L 30 - svar på spm. 28 om ministeren anerkender, at Ligningslovens § 8 B er en begunstigende lovbestemmelse, og derfor bør fortolkes i forlængelse af det politiske formål, fra skatteministeren

Spm. 29

L 30 - svar på spm. 29 om forståelsen af "nye eller væsentlig forbedrede" materialer m.v. skal vurderes ud fra den konkrete virksomheds situation eller ud fra branchen eller samfundet generelt, fra skatteministeren

Spm. 30

L 30 - svar på spm. 30 om ligningslovens § 8 B finder anvendelse på udvikling af materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer til frembringelse af produkter eller ydelser bestemt til salg, fra skatteministeren

Spm. 31

L 30 - svar på spm. 31 om et selskabs udvikling af en forbedret tjenesteydelse kan falde ind under bestemmelsen i Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 32

L 30 - svar på spm. 32 om ligningslovens § 8 B efter bestemmelsens ordlyd omfatter udgifter til forskning og udvikling inden for it-området, det være sig produkter, processer, tjenesteydelser m.v., fra skatteministeren

Spm. 33

L 30 - svar på spm. 33 om at præcisere med eksempler, hvad der kræves for at tale om ”sådan ny viden mv., i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves” for, at det er omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 34

L 30 - svar på spm. 34 om at opstille en positivliste over, hvad der er omfattet af F&U fradraget, fra skatteministeren

Spm. 35

L 30 - svar på spm. 35 om kommentar til henvendelsen af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring, fra skatteministeren

Spm. 36

L 30 - svar på spm. 36 om kommentar til henvendelsen af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 37

L 30 - svar på spm. 37 om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være ved en bredere fortolkning af anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsknings- og forsøgsvirksomhed, og hvis anvendelsesområdet udvides til at omfatte udviklingsarbejde af interne processer, fra skatteministeren

Spm. 38

L 30 - svar på spm. 38 om at redegøre for sammenhængen mellem Ligningslovens § 8 B og § 8 X, fra skatteministeren

Spm. 39

L 30 - svar på spm. 39 om kommentar til henvendelsen af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 40

L 30 - svar på spm. 40 om kommentar til henvendelsen af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder, fra skatteministeren

Spm. 41

L 30 - svar på spm. 41 om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag, fra skatteministeren

L 30 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 20

Henvendelse af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder

Bilag 21

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag

Bilag 22

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer

Bilag 23

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B

Bilag 26

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B

Bilag 27

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 14

L 30 - svar på spm. 14 om at redegøre konkret og udtømmende for, hvad der er omfattet af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 15

L 30 - svar på spm. 15 om ministeren mener, at Ligningslovens § 8 B kan finde anvendelse for en virksomheds eksperimentel baserede udviklingsarbejde, der skal føre til nye eller væsentlig forbedrede ”grønne” produktionsmetoder, fra skatteministeren

Spm. 16

L 30 - svar på spm. 16 om en nystartet virksomheds forgæves afholdte udgifter til udviklingsarbejde, og som ikke er omfattet af Ligningslovens § 8 B, kan fradrages som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, fra skatteministeren

Spm. 17

L 30 - svar på spm. 17 om, hvis et selskab har udviklet en ny eller væsentligt forbedret proces med henblik på anvendelse i egen virksomhed, så skal det være omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 18

L 30 - svar på spm. 18 om udvikling af egne nye eller væsentligt forbedrede maskiner til brug for produktionen i egen virksomhed skal være omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 19

L 30 - svar på spm. 19 om at præcisere, om udviklingsarbejde med egne nye produktionsmetoder og nye maskiner til brug for produktionen er omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 20

L 30 - svar på spm. 20 om vi fremmer eller bremser den grønne omstilling, hvis vi går ud fra en afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2020, hvor udviklingen af nye processer til anvendelse i egen virksomhed ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 21

L 30 - svar på spm. 21 om Skattestyrelsens tolkning i en afgørelse fra 2020, hvor det fremgår, at virksomhedernes udviklingsarbejde med egne maskiner og produktionsmetoder ikke er omfattet af ligningsloven § 8 B, hviler på lovens ånd og bogstav, fra skatteministeren

Spm. 22

L 30 - svar på spm. 22 om, hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af nyhedselementet i en virksomheds FogU (eller FogF) udgifter, fra skatteministeren

Spm. 23

L 30 - svar på spm. 23 om klart tilkendegive, hvad loven giver mulighed for at fradrage som udgifter til FogU (eller FogF) – så virksomheder ved, hvad de kan disponere efter, fra skatteministeren

Spm. 24

L 30 - svar på spm. 24 om ministeren er enig i, at der, i respekt for lovens overordnede formål, relevante virksomheder, Skatteforvaltningen og Folketinget, skal være størst mulig klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 25

L 30 - svar på spm. 25 om at præcisere anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 26

L 30 - svar på spm. 26 om ministeren forventer at inddrage relevante brancheorganisationer og fagfolk i forberedelsen af præciseringen af anvendelse området for fradrag for udgifter til FogU (eller FogF), fra skatteministeren

Spm. 27

L 30 - svar på spm. 27 om kriteriet for at vurdere om udgifter er omfattet af Ligningslovens § 8 B stadig er følgende: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlig forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, jf. tidligere lovforarbejder m.v., fra skatteministeren

Spm. 28

L 30 - svar på spm. 28 om ministeren anerkender, at Ligningslovens § 8 B er en begunstigende lovbestemmelse, og derfor bør fortolkes i forlængelse af det politiske formål, fra skatteministeren

Spm. 29

L 30 - svar på spm. 29 om forståelsen af "nye eller væsentlig forbedrede" materialer m.v. skal vurderes ud fra den konkrete virksomheds situation eller ud fra branchen eller samfundet generelt, fra skatteministeren

Spm. 30

L 30 - svar på spm. 30 om ligningslovens § 8 B finder anvendelse på udvikling af materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer til frembringelse af produkter eller ydelser bestemt til salg, fra skatteministeren

Spm. 31

L 30 - svar på spm. 31 om et selskabs udvikling af en forbedret tjenesteydelse kan falde ind under bestemmelsen i Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 32

L 30 - svar på spm. 32 om ligningslovens § 8 B efter bestemmelsens ordlyd omfatter udgifter til forskning og udvikling inden for it-området, det være sig produkter, processer, tjenesteydelser m.v., fra skatteministeren

Spm. 33

L 30 - svar på spm. 33 om at præcisere med eksempler, hvad der kræves for at tale om ”sådan ny viden mv., i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves” for, at det er omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 34

L 30 - svar på spm. 34 om at opstille en positivliste over, hvad der er omfattet af F&U fradraget, fra skatteministeren

Spm. 35

L 30 - svar på spm. 35 om kommentar til henvendelsen af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring, fra skatteministeren

Spm. 36

L 30 - svar på spm. 36 om kommentar til henvendelsen af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 37

L 30 - svar på spm. 37 om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være ved en bredere fortolkning af anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsknings- og forsøgsvirksomhed, og hvis anvendelsesområdet udvides til at omfatte udviklingsarbejde af interne processer, fra skatteministeren

Spm. 38

L 30 - svar på spm. 38 om at redegøre for sammenhængen mellem Ligningslovens § 8 B og § 8 X, fra skatteministeren

Spm. 39

L 30 - svar på spm. 39 om kommentar til henvendelsen af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 40

L 30 - svar på spm. 40 om kommentar til henvendelsen af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder, fra skatteministeren

Spm. 41

L 30 - svar på spm. 41 om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag, fra skatteministeren

L 31 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 3. december 2020

L 32 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjerL 32 Hv eay
Bilag til hv fra eBay Classifieds Scandinavia

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at stille ændringsforslag, hvormed de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser m.v., jf. lovforslagets § 4, nr. 6, købes fra private aktører, fremfor at erhvervet pålægges indberetningspligten, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at oversende udkastet til bekendtgørelsen til Skatteudvalget inden den sendes i høring med henblik på politisk forhandling, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvormed den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer, og oplyse om ministeren vil undersøge muligheden for at købe data, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer, først træder i kraft på den anden side af nytår f.eks. 1. marts eller 1. juni 2021, til skatteministeren

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer

Spørgsmål og svar

Spm. 7

L 32 - svar på spm. 7 om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, fra skatteministeren

Spm. 8

L 32 - svar på spm. 8 om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, fra skatteministeren

Spm. 9

L 32 - svar på spm. 9 om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, fra skatteministeren

Spm. 10

L 32 - svar på spm. 10 om at stille ændringsforslag, hvormed de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser m.v., jf. lovforslagets § 4, nr. 6, købes fra private aktører, fremfor at erhvervet pålægges indberetningspligten, fra skatteministeren

Spm. 11

L 32 - svar på spm. 11 om at oversende udkastet til bekendtgørelsen til Skatteudvalget inden den sendes i høring med henblik på politisk forhandling, fra skatteministeren

L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i tre dele, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, i hvor mange tilfælde de eksisterende regler om placering af unoterede værdipapirer i aldersopsparinger udnyttes til skattetænkning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor mange der har valgt at placere en del af deres alderspensionsopsparing i unoterede aktier, til skatteministeren

L 69 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 69 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i tre dele, fra skatteministeren

Spm. 5

L 69 - svar på spm. 5 om, i hvor mange tilfælde de eksisterende regler om placering af unoterede værdipapirer i aldersopsparinger udnyttes til skattetænkning, fra skatteministeren

L 69 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed. (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 69 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i tre dele, fra skatteministeren

Spm. 5

L 69 - svar på spm. 5 om, i hvor mange tilfælde de eksisterende regler om placering af unoterede værdipapirer i aldersopsparinger udnyttes til skattetænkning, fra skatteministeren

L 69 C Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 69 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i tre dele, fra skatteministeren

Spm. 5

L 69 - svar på spm. 5 om, i hvor mange tilfælde de eksisterende regler om placering af unoterede værdipapirer i aldersopsparinger udnyttes til skattetænkning, fra skatteministeren

L 87 Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det foreslås at oprette et nyt it-tilsyn, fremfor at styrke eksisterende it-tilsyn som f.eks. Statens It-råd, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange projekter it-rådet skal føre tilsyn med, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorfor der blandt de foreslåede medlemmer af it-tilsynet ikke er personer med skattefaglig viden, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 2/2-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 2. december 2020, jf. svar på spm. 5

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stort et årligt provenu CFC-beskatning indbringer staten med de nuværende regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor indførelse af en substanstest vil medføre betydeligt mindre provenu i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke konsekvenser det konkret vil have for skattelovgivningen, hvis der indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af kurstab, der fremføres efter SEL § 11 B, STK. 10, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/2-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 2. december 2020, jf. svar på spm. 5, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 66

Brev af 27/11-20 fra Folketingets formand til udvalgsformænd

Bilag 67

Orientering nr. 12 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 69

Svar på spørgsmål stillet under samråd med finansministeren afholdt den 25. november 2020 om ECOFIN-rådsmøde den 1. december 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål N

Bilag 73

Henvendelse af 4/12-20 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi om oplæg til foretræde den 10. december 2020 om ændring af ligningslovens § 8 A

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 7. oktober 2020 fra KPMG Acor Tax vedrørende Renteloftreglen i SEL § 11B i forhold til virksomhedernes grønne omstilling og konkurrenceevne, jf. SAU alm. del – bilag 7.  Svar  

Spm. 71

Vil ministeren redegøre for, hvad det skønnet vil koste statskassen at indføre et fradrag for forældrebetaling/egenbetaling for udgifter til børns efterskoleophold?  Svar  

Spm. 78

Vil ministeren redegøre for, hvad der sker, når ejendomsvurderingerne i Skatteforvaltningens system bevæger sig væk fra en markedsbaseret tilgang, og de samtidig beder virksomhederne tage udgangspunkt i en markedsbaseret indrapportering (via revisorer og valuarer), herunder om det f.eks. behandles af to forskellige enheder i Skatteforvaltningen, og hvilke udfordringer ministeren ser i den forbindelse?  Svar  

Spm. 79

I debatindlægget ”Bødskov: Kontrollen med international skattesvindel skal styrkes” bragt i Børsen den 28. oktober 2020 skriver skatteministeren, at ”Forskere har estimeret, at Danmark årligt går glip af 6,5 mia. kr. til skattely.” Vil ministeren oplyse, hvilke forskere der henvises til, og hvilken periode det omtalte forskningsresultat henviser til?  Svar  

Spm. 80

I debatindlægget ”Bødskov: Kontrollen med international skattesvindel skal styrkes” bragt i Børsen den 28. oktober 2020 skriver skatteministeren, at ”forskere har estimeret, at Danmark årligt går glip af 6,5 mia. kr. til skattely”. Kan ministeren i hovedtræk redegøre for, hvordan de pågældende forskere er nået frem til det resultat, dvs. hvilke kilder og hvilken metode de har benyttet? Endvidere bedes ministeren oplyse, hvad forskernes vigtigste forklaring er på, hvordan resultatet på 6,5 mia. kr. er fremkommet.  Svar  

Spm. 83

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 99 (folketingsåret 2019-20) og svar på SAU alm. del – spørgsmål 401 (folketingsåret 2019-20) redegøre for de teoretiske antagelser og empiriske analyser, der danner udgangspunkt for de antagede arbejdsudbudsvirkninger ved at sænke kapital- og aktieindkomstskatten til 25 pct.? Endvidere bedes ministeren redegøre for berigtigelsen af svar på SAU alm. del – spørgsmål 283 (folketingsåret 2019-20), der omhandler en fuld harmonisering af kapital- og aktieindkomstskatten med lønindkomstskatten, hvor man har ændret skønnet for arbejdsudbudsvirkning af en sådan omlægning fra -700 personer til -4.900 personer.  Svar  

Spm. 84

Vil ministeren redegøre for, hvor mange danskere der årligt benytter sig af befordringsfradraget, og hvordan udviklingen har været siden 2015?  Svar  

Spm. 86

Vil ministeren oplyse, hvor stort det samlede befordringsfradrag har været årligt siden 2015?  Svar  

Spm. 87

Vil ministeren oplyse, hvor mange danskere, der forventes at kunne modtage befordringsfradrag, hvis man sænkede kilometergrænsen fra 24 km til og fra arbejde til henholdsvis 22 km, 20 km og 18 km? Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke meromkostninger der forventes herved.  Svar  

Spm. 88

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringens langsigtede handlingsplan for udskydelse og betaling af skatter og afgifter er, hvis det viser sig, at landet fortsat er ramt af covid-19 i januar 2021, marts 2021 og juni 2021?  Svar  

Spm. 90

Vil ministeren oversende en oversigt over, hvilke hjælpepakker med skattemæssige konsekvenser, der er indført under Corona-krisen? Oversigten bedes indeholde et skema, der viser, hvem der bliver hjulpet, og hvornår de enkelte hjælpepakker gælder/udløber.  Svar  

Spm. 93

Kan ministeren bekræfte, at hverken EU-retten eller OECD’s principper for indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler regulerer, hvilken dokumentation eller beviser nationale skattemyndigheder kan kræve af personer eller selskaber, der anmoder om refusion af udbytteskat, så længe kravene er relevante, ikke forhindrer udbyttemodtageren i at opnå sine rettigheder efter aftalen og at der ikke sker usaglig forskelsbehandling?  Svar  

Spm. 94

Kan ministeren bekræfte, at bevisbyrden, for at betingelserne for opnåelse af refusion er tilstede, påhviler den, der anmoder om refusion, og at vedkommende også skal løfte bevisbyrden for, at der rent faktisk er modtaget udbytte, i hvilket der er indeholdt dansk kildeskat?  Svar  

Spm. 95

Kan ministeren bekræfte, at der kan fastsættes lovregler om bevisbyrde, f.eks. at bevisbyrden for, at der rent faktisk er modtaget et udbytte, hvori der er indeholdt kildeskat, kun kan anses for løftet, hvis anmoderen fremlægger et kontrolspor for pengestrømmene bag udbyttet fra det udbyttegivende selskab gennem alle mellemled indtil beløbet konteres på en konto i udbyttemodtagerens navn hos udbyttemodtagerens depotbank?  Svar  

Spm. 96

Er ministeren enig i, at tilskrivning af udbytte til en konto i det relevante ejerregister (dansk eller udenlandsk) i udbyttemodtagerens eget navn er den nemmeste måde at fastslå, at der rent faktisk er modtaget et udbytte fra et dansk selskab, hvori der er indeholdt udbytteskat?  Svar  

Spm. 97

Er ministeren af den opfattelse, at det ville være usagligt at stille krav om individuel konto i det relevante ejerregister (værdipapircentral) som forudsætning for refusion af udbytteskat? I bekræftende fald, kan ministeren så skitsere et alternativt krav om kontrolspor for pengestrømmene bag udbyttet, der på overkommelig vis kan efterprøves af skattemyndighederne?  Svar  

Spm. 98

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 798 (folketingsåret 2019-20) svarer ministeren:“Baggrunden for, at bankernes objektive hæftelse omfatter den pågældende stikprøve og ikke andre eller tidligere udbetalte udbytter til den samme aktionær, jf. spørgsmålet, er, at bankerne i praksis ikke ville kunne deltage i en model med objektiv hæftelse uden en vis afgrænsning af den risiko, der er forbundet hermed. Det skyldes bl.a., at påtagelse af en objektiv hæftelse vil indebære en omkostning for bankene i form af hensættelser (sikkerhedsstillelse) til afdækning af risikoen forbundet med de krav, der potentielt kunne rettes mod den pågældende bank – uanset om der nogensinde konstateres fejl og hæftelsen faktisk gøres gældende. Dette skal også ses i lyset af, at de situationer, som kan udløse hæftelse for bankerne, kan være uden for den enkelte banks direkte kontrol.”Kan ministeren bekræfte, at stikprøverne alene vil udgøre en meget lille del af de samlede transaktioner, der skal kontrolleres, og at hæftelsen derfor begrænses tilsvarende?  Svar  

Spm. 99

Kan ministeren bekræfte, at i de standardkontrakter, som OECD har udarbejdet til brug for aftaler mellem myndigheder og banker i forbindelse med etablering af nettoordninger på aftalebasis (Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) - implementation package for adoption of the Authorised Intermediary System - a standardised system for effective withholding tax relief procedures for cross-border portfolio income) hæfter bankerne for alle fejl og mangler i bankens kontrol for hele den periode, hvor skattemyndighederne kan rette krav mod skatteyderen?  Svar  

Spm. 100

Hvilket grundlag har ministeren for at have tillid til, at udenlandske private banker, der ikke er uafhængige af økonomiske interesser, på betryggende vis varetager den danske stats interesser i en robust kontrol, når der hverken er garantier eller tilstrækkelige incitament til en fyldestgørende kontrol i situationer, hvor det skattebeløb, for hvilke betingelserne for udbetaling skal kontrolleres, for længst er udbetalt til en modtager uden for dansk jurisdiktion?  Svar  

Spm. 101

Agter ministeren at genforhandle “Principaftale om ny model for udbyttebeskatning” mellem Skatteministeriet og Finans Danmark, så aftalen lever op til OECD’s standardkontrakter for udlicitering af skattekontrol til bankerne?  Svar  

Spm. 102

I svar på SAU alm. del – spørgsmål 802 (folketingsåret 2019-20) svarer Skattestyrelsen, at der ved udgangen af september 2020 er over 70.000 ubehandlede refusionsanmodninger, og at der er udbetalt og hensat renter til aktionærerne på knap 650 mio. kr. Vil ministeren for at lette skattemyndighedernes kontrolarbejde og mindske opbygning af betydelige rentekrav mod staten overveje at indføre en regel, hvorefter renter ikke påløber før det tidligste tidspunkt, hvor aktionæren har påvist og dokumenteret kontrolsporet for at de rent faktisk har modtaget udbytte, hvori der er indeholdt udbytteskat?  Svar  

Spm. 106

Kan ministeren bekræfte, at det ikke vil være forbundet med et provenutab, hvis skattereglerne ændres, således at arbejdsgivere i indkomståret 2020 – som kompensation for de aflyste julefrokoster – kan give en ekstra skattefri julegave til deres medarbejdere i form af et gavekort til en restaurant uden krav om, at gavekortet skal anvendes til en specifik menu, idet gavekortet og dets værdi i givet fald træder i stedet for et skattefrit gode (julefrokosten)? I bekræftende fald bedes oplyst, om ministeren er indstillet på at ændre reglerne og straks melde planen herom ud, sådan at virksomhederne med det samme kan begynde at indkøbe gavekortene, uden at skulle afvente vedtagelse af lovændringen? I afkræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvor stort provenutabet vil være i forskellige scenarier, hvor gavekortets værdi er på henholdsvis 250 kr., 500 kr., 750 kr., eller 1000 kr.?  Svar  

Spm. 130

Kan ministeren oplyse, om det er administrativt muligt at reducere selskabsskatten for virksomheder i kvotesektoren, der reducerer deres CO2-udslip i 2030, og i bekræftende fald beskrive modeller for, hvordan man kan gøre det?  Svar  

Spm. 136

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. november 2020 om udestående svar på SAU alm. del – spørgsmål 720 (folketingsåret 2019-20), jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål J.  Svar  

Spm. 141

Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm – spørgsmål 429 (folketingsåret 2019-20) redegøre for fordelingsvirkningen ved at gå fra det gældende scenarie e til henholdsvis scenarie a og b?Fordelingsvirkningen bedes opgjort på disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler og for 10. decil tillige opdelt på percentiler, samt Gini-koefficienten på henholdsvis indkomstuligheden såvel som formueuligheden. Slutteligt bedes opgjort hvem der betaler merprovenuet ved henholdsvis scenarie a og b opdelt på indkomstdeciler og for 10. decil tillige opdelt på percentiler.  Svar  

Spm. 146

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 484, 510 og 511 (folketingsåret 2016-17) med anvendelse af opdelinger som i de oprindelige svar? Svaret bedes både indeholde de i de oprindelige svar opgivne tal samt tallene for 2017, 2018, 2019 og 2020 til og med oktober måned. Endeligt bedes der udarbejdet tabeller, hvor tallene er opgjort som gennemsnit over alle de i svarene anvendte år.  Svar  

Spm. 147

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 87, 88 og 118 (folketingsåret 2017-18) med anvendelse af opdelinger som i de oprindelige svar? Svaret bedes både indeholde de i de oprindelige svar opgivne tal samt tallene for 2018, 2019 og 2020 til og med oktober måned. Endeligt bedes der udarbejdet tabeller, hvor tallene er opgjort som gennemsnit over alle de i svaret anvendte år.  Svar  

Spm. 148

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 77 (folketingsåret 2018-19) med anvendelse af opdelinger som i det oprindelige svar? Svaret bedes både indeholde de i det oprindelige svar opgivne tal – dog med et tal for hele 2018 – samt for 2019 og 2020 til og med oktober måned. Endeligt bedes der udarbejdet en tabel, hvor tallene er opgjort som gennemsnit over alle de i svaret anvendte år.  Svar  

Spm. 149

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 424 (folketingsåret 2016-17), hvor talgrundlaget følger samme struktur som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 324 (folketingsåret 2017-18)? Svaret bedes både indeholde de i det oprindelige svar opgivne tal samt tallene for 2017, 2018, 2019 og 2020 til og med oktober måned. Endeligt bedes der udarbejdet en tabel, hvor tallene er opgjort som gennemsnit over alle de i svaret anvendte år.  Svar  

Spm. 150

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 86, 140, 141 og 143 (folketingsåret 2017-18) med anvendelse af opdelinger som i de oprindelige svar? Svaret bedes både indeholde de i de oprindelige svar opgivne tal samt tallene for 2018, 2019 og 2020 til og med oktober måned. Endeligt bedes der udarbejdet tabeller, hvor tallene er opgjort som gennemsnit over alle de i svarene anvendte år.  Svar  

Spm. 151

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 83 redegøre for, om der er nogle danske eller internationale studier, der direkte måler på sammenhængen mellem beskatningen af kapital/aktieindkomst og timebeslutningen? Herudover bedes der redegjort for de antagede substitutionslasticiteter og indkomstelasticiteter og den samlede elasticitet. Disse bedes delt op 10 indkomstdeciler. I denne tabel bedes dette sammenholdes med en lignende opdeling for en tilsvarende ændring i topskatten.  Svar  

Spm. 152

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 83 redegøre for, hvad der menes med ”summarisk adfærdsskøn”, og om dette betyder, at tallet er behæftet med større usikkerhed end adfærdsskøn på f.eks. diskretionære ændringer af f.eks. topskatten?  Svar  

Spm. 153

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 83 redegøre for, om det er rimeligt at antage en timeeffekt på baggrund af, at man om 30-40 år, som pensionist, kan øge sit forbrug pga. øget opsparing? Der bedes henvist til økonomiske studier, der understøtter denne påstand.  Svar  

Spm. 154

Vil ministeren redegøre for mulighederne for indretning af hjemmearbejdspladser vha. bruttolønsordningen?  Svar  

Spm. 155

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 3. december 2020 om lagerbeskatning på ejendomsavancer, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål K, L og M.  Svar  

Spm. 156

Vil ministeren – i forlængelse af samrådet om lagerbeskatning af ejendomsavancer, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål K-M, redegøre for, hvilke virksomhedstyper, der vil være omfattet af forslaget om lagerbeskatning af ejendomsavancer, herunder virksomhedernes selskabsformer, brancher og hvorvidt virksomhederne er danske eller udenlandske?  Svar  

Spm. 157

Vil ministeren – i forlængelse af samrådet om lagerbeskatning af ejendomsavancer, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål K-M, redegøre for, hvor meget forslaget om lagerbeskatning af ejendomsavancer forventes at påvirke prisudviklingen på udlejningsejendomme?  Svar  

Spm. 160

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. december 2020 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi om oplæg til foretræde den 10. december 2020 om ændring af ligningslovens § 8 A, jf. SAU alm. del - bilag 73.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 546

Om skattepligtige julefrokoster  Svar  

Spm. S 547

Om skattefrie virksomhedsbetalte medarbejdergoder.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse